Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал»
НазваТовариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал»
Дата конвертації29.08.2013
Розмір219 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

ДОГОВІР №Б-______/______-07

на брокерське обслуговування

ДОГОВОР №Б_______/________-07

НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

м. Бровари «__» _____ 2007р.

г. Бровары «___»________2007г.


БРОКЕР: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал», юридична особа, що зареєстрована у відповідності із законодавством України (діє на підставі Ліцензії серії АВ № 115151 на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, виданої ДКЦПФР 28.04.2006р.), в особі директора _____________ _____________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та


БРОКЕР: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Велес Капитал», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Украины (действует на основании Лицензии серии АВ №115151 на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг, выданной ДКЦБФР 28.04.2006г.), в лице директора _______________ _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и


КЛІЄНТ: _____________________________________________________, в особі ________________________________, що діє на підставі __________________________, з іншої сторони,


КЛИЕНТ: ___________________________________________________,

в лице_________________________________________, действующего на основании_________________________________, с другой стороны,разом іменуються «Сторонами», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір (надалі – «Договір») про наступне:

именуемые в дальнейшем «Сторонами», а отдельно – «Сторона», заключили настоящий Договор (в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем:


1. Предмет Договору.


1. Предмет ДоговорА.

1.1. Клієнт доручає, а Брокер зобов’язується виконувати Доручення по здійсненню угод з цінними паперами та похідними цінними паперами (в подальшому - ЦП) на первинному і вторинному ринках цінних паперів, при цьому:

 • здійснювати угоди від імені і за рахунок Клієнта;

 • здійснювати угоди для Клієнта і за рахунок Клієнта, але від імені Брокера;

 • надавати Клієнту консультаційні, інформаційні та інші види послуг на ринку цінних паперів.

  1. ^ Клиент поручат, а Брокер обязуется выполнять Поручения по осуществлению сделок с ценными бумагами и производными ценными бумагами (в дальнейшем – «ЦБ») на первичном и вторичном рынках ценных бумаг, при этом:

 • осуществлять сделки от имени и за счет Клиента;

 • осуществлять сделки для Клиента и за счет Клиента, но от имени Брокера;

 • предоставлять Клиенту консультационные, информационные и другие виды услуг на рынке ценных бумаг.
1.2. Цей Договір має силу довіреності (при відсутності такої), що видана Клієнтом Брокеру, на право ведення операцій з цінними паперами в інтересах Клієнта в межах компетенції, що обумовлена цим Договором, в додатках, доповненнях і протоколах до нього, а також в Дорученнях, що мають посилання на цей Договір.

1.2. Данный Договор имеет силу доверенности (при отсутствии таковой), которая выдана Клиентом Брокеру, на право ведения операций с ценными бумагами в интересах Клиента в пределах компетенции, которая обусловлена данным Договором, в приложениях, дополнениях и протоколах к нему, а также в Поручениях, которые имеют ссылку на данный Договор.


^ 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ.


2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ.

2.1. Клієнт може давати Брокеру наступні види Доручень:

 • купити ЦП;

 • продати ЦП;

 • здійснити міну ЦП;

 • отримувати дивіденди на ЦП;

 • здійснювати перереєстрацію прав власності на ЦП;

 • оплачувати послуги реєстратора по перереєстрації прав власності на ЦП.

У випадку прийняття рішення про зміну умов Доручення, або їх корегування, Клієнт надає Брокеру доповнення до Доручення з посиланням на реквізити Доручення.


2.1. Клиент может давать Брокеру следующие виды Поручений:

 • купить ЦБ;

 • продать ЦБ;

 • осуществить мену ЦБ;

 • получать дивиденды на ЦБ;

 • осуществлять перерегистрацию прав собственности на ЦБ;

 • оплачивать услуги регистратора по перерегистрации прав собственности на ЦБ.

В случае принятия решения об изменении условий Поручений, или их корректирование, Клиент предоставляет Брокеру дополнения к Поручению со ссылкой на реквизиты Поручения.


2.2. Одночасно з Дорученням Клієнт надає Брокеру всі документи та відомості необхідні для виконання Доручення.

2.2. Одновременно с Поручением Клиент предоставляет Брокеру все документы и ведомости необходимые для выполнения Поручения.

2.3. Угоди з ЦП можуть здійснюватися Брокером на біржі або на позабіржовому ринку цінних паперів.

2.3. Сделки с ЦБ могут осуществляться Брокером на бирже или на внебиржевом рынке ценных бумаг.

2.4. Сторони приймають наступний порядок виконання доручень:

2.4. Стороны принимают следующий порядок выполнения поручений:

2.4.1. Клієнт направляє Брокеру Доручення на проведення угод з ЦП.

Доручення, яке направлено Клієнтом Брокеру, з дня його підписання Брокером стає невід’ємною частиною цього Договору.

Після прийняття Брокером до виконання отриманого Доручення, про що свідчить підписане Доручення з боку ^ Брокера, Клієнт втрачає право розпоряджатися отриманими до продажу ЦП до закінчення терміну дії Доручення або отримання повідомлень про неможливість виконання Доручення, а Брокер набуває право розпоряджатися цими ЦП.

2.4.1. Клиент направляет Брокеру Поручение на проведение сделок с ЦБ.

Поручение, которое направлено Клиентом Брокеру, со дня его подписания Брокером становится неотъемлемой частью данного Договора.

После принятия Брокером к исполнению полученного Поручения, о чем свидетельствует подписанное Поручение со стороны ^ Брокера, Клиент теряет право распоряжаться полученными для продажы ЦБ до истечения срока действия Поручения или получения сообщений о невозможности выполнения Поручения, а Брокер приобретает право распоряжаться этими ЦБ.

2.4.2. Брокер, що підписав Доручення, повинен негайно розпочати роботу по його виконанню.

2.4.2. Брокер, который подписал Поручение, должен немедленно начать работу по его выполнению.

2.4.3. Виконавши Доручення, Брокер зобов’язаний надати Клієнту Звіт по виконаній угоді.

Одночасно з цим Звітом надаються документи, що підтверджують здійснення угоди.

Брокер має право виконувати Доручення Клієнта по частинам, при цьому Звіт надається на кожну здійснену угоду або декілька здійснених угод, в цьому випадку загальний Звіт не складається.

Днем виконання Доручення або частини Доручення вважається день отримання Брокером документів, що підтверджують перереєстрацію права власності на ЦП.

2.4.3. Выполнив Поручение, Брокер обязан предоставить Клиенту Отчет по выполненной сделке.

Одновременно с этим Отчетом предоставляются документы, которые подтверждают осуществление сделки.

Брокер имеет право выполнять Поручение Клиента по частям, при этом Отчет предоставляется на каждое осуществленное соглашение или несколько осуществленных соглашений, в этом случае общий Отчет не составляется.

Днем выполнения Поручения или части Поручения считается день получения Брокером документов, которые подтверждают перерегистрацию права собственности на ЦБ.


2.4.4. Контрагент сплачує куплені ним через Брокера у Клієнта ЦП перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок Клієнта, Контрагент також отримує належні йому кошти за відчуження цінних паперів (пряма проплата). Під поняттям «Контрагент» в цьому Договорі мається на увазі будь-яка юридична або фізична особа, з якою у Брокера в процесі виконання Доручення Клієнта були укладені угоди.

Кошти, що надходять на поточний рахунок ^ Брокера, використовуються як сплата винагороди Брокеру;

Одночасно з перерахуванням коштів, Брокер направляє Клієнту документи, що підтверджують здійснення угоди.

^ Клієнт зобов’язаний відшкодувати Брокеру по факту виконання Доручення винагороду у розмірі, визначеному в Дорученні.

Наведені вище умови взаєморозрахунків поширюються і на купівлю ЦП за Дорученням Клієнта у Контрагента.

2.4.5. Винагорода Брокеру сплачується Клієнтом після фактичного виконання доручення в кожному індивідуальному випадку.

2.4.6. Оплату загальної суми вартості цінних паперів, здійснюють між собою Клієнт та Контрагент самостійно.

2.5. Форму розрахунків за цінні папери визначають між собою власник цінних паперів та Контрагент.

2.4.4. Контрагент оплачивает купленные им через Брокера у Клиента ЦБ перечислением средств на расчетный счет Клиента, Контрагент также получает надлежащие ему средства за отчуждение ценных бумаг (прямая проплата). Под понятием «Контрагент» в данном Договоре имеется в виду любое юридическое или физический лицо, с которым у Брокера в процессе выполнения Поручения Клиента были заключены сделки.

Средства, которые поступают на текущий счет ^ Брокера, используются как оплата вознаграждения Брокеру;

Одновременно с перечислением средств, Брокер направляет Клиенту документы, которые подтверждают осуществление сделки.

^ Клиент обязан возместить Брокеру по факту выполнения Поручения вознаграждение в размере, определенному в Поручении.

Приведенные выше условия взаиморасчетов распространяются и на куплю ЦБ по Поручению Клиента у Контрагента.

2.4.5. Вознаграждение Брокеру платится Клиентом после фактического выполнения поручения в каждом индивидуальном случае.

2.4.6. Оплату общей суммы стоимости ценных бумаг, осуществляют между собой Клиент и Контрагент самостоятельно.

2.5. Форму расчетов за ценные бумаги определяют между собой владелец ценных бумаг и Контрагент.

2.6. Якщо Брокер не виконав Доручення Клієнта за незалежними від нього умовами, він зобов’язаний повідомити про це Клієнта, Клієнт же в свою чергу зобов’язаний сплатити Брокеру понесені ним витрати по виконанню Доручення.

2.6. Если ^ Брокер не выполнил Поручение Клиента по независимым от него обстоятельствам, он обязан сообщить об этом Клиента, Клиент же в свою очередь обязан оплатить Брокеру понесенные ими расходы по выполнению Поручения.

2.7. Закінчення дії Доручення оформляється Актом виконаних робіт, який підписаний Сторонами.

2.7. Истечение действия Поручения оформляется Актом выполненных работ, который подписан Сторонами.

2.8. У порядку здійснення інформаційних послуг Брокер за письмовим запитом Клієнта надає інформацію:

 • про поточні ціни на ЦП (періодичність надання інформації вказується у запиті);

 • про емітента ЦП;

 • про динаміку розвитку курсу ЦП.

2.8. В порядке осуществления информационных услуг Брокер по письменному запросу Клиента предоставляет информацию:

 • о текущих ценах на ЦБ (периодичность предоставления информации указывается в запросе);

 • об эмитенте ЦБ;

 • о динамике развития курса ЦБ.3. Гарантії виконання Доручення.


3. ГАРАНТИИ ВыПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ.

3.1. У випадках, коли Клієнт виступає у якості продавця, він зобов’язаний надати Брокеру оригінал ЦП або свідоцтво про право власності на ЦП.


3.1. В случаях, когда Клиент выступает в качестве продавца, он обязан предоставить Брокеру оригинал ЦБ или свидетельство о праве собственности на ЦБ.

3.2. ЦП, у відношенні яких надане Доручення на продаж, повинні бути не обтяжені заставою і ніякими іншими правами третіх осіб, а також не знаходитись під арештом. Для цілей цього пункту третіми особами не вважаються особи, з якими Брокер уклав Угоди з продажу ЦП на виконання умов Доручення.

3.2. ЦБ, в отношении которых предоставлено Поручение на продажу, должны быть не отягощенные залогом и какими-либо другими правами третьих лиц, а также не находиться под арестом. Для целей этого пункта третьими лицами не считаются лица, с которыми Брокер заключил Сделку по продаже ЦБ на исполнение условий Поручения.


3.3. Брокер зобов’язаний інформувати Клієнта (за його вимогою) про гарантії, які надаються за угодою третьою особою (контрагентом).

3.3. Брокер обязан информировать Клиента (по его требованию) о гарантиях, которые предоставляются по соглашению третьим лицом (контрагентом).4. Умови розрахунків.


4. ^ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ.

4.1. Розмір винагороди Брокера за виконання Доручень Клієнта узгоджуються Сторонами в умовах Доручень.

4.1. Размер вознаграждения Брокера за выполнение Поручений Клиента согласовывается Сторонами в условиях Поручений.

4.2. За надання інформаційних послуг у відповідності з п.1.1. цього Договору Клієнт сплачує Брокеру винагороду у відповідності з домовленістю Сторін шляхом виплати сум на підставі виставленого Брокером рахунку.

4.2. За предоставление информационных услуг в соответствии с п. 1.1. данного Договора Клиент платит Брокеру вознаграждение в соответствии с договоренностью Сторон путем выплаты сумм на основании выставленного Брокером счета.

4.3. Винагорода Брокера за покращення умов угоди визначаються в додаткових умовах Доручення.

4.3. Вознаграждение Брокера за улучшение условий сделки определяются в дополнительных условиях Поручения.

4.4. Загальна сума, яка належить Брокеру за виконання Доручення Клієнта, складається з суми винагороди Брокера.


4.4. Общая сумма, которая принадлежит Брокеру за исполнение Поручения Клиента, состоит из суммы вознаграждения Брокера.


4.5. Сплата загальної суми винагороди, яка належить Брокеру, здійснюється:


4.5. Оплата общей суммы вознаграждения, которое принадлежит Брокеру, осуществляется:

Шляхом перерахування безготівкових коштів на поточний рахунок Брокера в строки, встановлені в Дорученні.

Путем перечисления безналичных средств на текущий счет ^ Брокера в сроки, установленные в Поручении.5. Порядок здійснення зв’язку між Сторонами.


5. ^ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

5.1. Доручення, Звіти та інші документи можуть направлятися Сторонами за допомогою наступних засобів зв’язку :

 • кур’єром;

 • факсимільним зв’язком (факс).
5.1. Поручение, Отчеты и другие документы могут направляться Сторонами с помощью следующих средств связи:

 • курьером;

 • факсимильной связью (факс).

5.2. Доручення, Звіти та інші документи, які підписані керівником або його уповноваженою особою, що завірені печаткою і передані протилежній Стороні за допомогою факсимільного зв’язку (факсом), признаються Сторонами повноцінними юридичними документами.

5.2. Поручения, Отчеты и другие документы, которые подписаны руководителем или его уполномоченным лицом и заверены печатью и переданы противоположной Стороне с помощью факсимильной связи (факсом), признаются Сторонами полноценными юридическими документами.


5.3. Всі повідомлення, матеріали, запити вважаються врученими тільки у випадку їх фактичної доставки по вказаній Сторонами адресі, а якщо вони відправлені за допомогою факсимільного зв’язку (факсом), то по отриманню підтвердження про успішну відправку факсимільного повідомлення.

5.3. Все сообщения, материалы, запросы считаются врученными только в случае их фактической доставки по указаному Сторонами адресу, а если они отправлены с помощью факсимильной связи (факсом), то по получению подтверждения об успешной отправке факсимильного сообщения.6. Зобов’язання та відповідальність Сторін.


6. ^ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.


6.1. Брокер приймає на себе виконання наступних зобов’язань:

6.1. Брокер принимает на себя выполнение следующих обязательств:


6.1.1. Приймати до виконання Доручення Клієнта (з дотриманням умов Доручень), крім випадків, що спеціально обумовлені в цьому Договорі.

6.1.1. Принимать для выполнения Поручения Клиента (с соблюдением условий Поручений), кроме случаев, которые специально обусловлены в данном Договоре.


6.1.2. При виконанні Доручень дотримуватися виключно інтересів Клієнта, не використовувати надані йому Клієнтом можливості в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

6.1.2. При выполнении Поручений придерживаться исключительно интересов Клиента, не использовать предоставленные ему Клиентом возможности в своих интересах или в интересах третьих лиц.6.1.3. Надавати Клієнту необхідну інформацію, дотримуючись при цьому вимог її повноти, достовірності та своєчасності, консультувати Клієнта по питанням ринку цінних паперів і інвестування.

6.1.3. Предоставлять Клиенту необходимую информацию, придерживаясь при этом требований ее полноты, достоверности и своевременности, консультировать Клиента по вопросом рынка ценных бумаг и инвестирования.


6.1.4. Невідкладно сповіщати Клієнта про настання обставин, що можуть призвести до порушення його інтересів.

6.1.4. Безотлагательно оповещать Клиента о наступлении обстоятельств, которые могут привести к нарушению его интересов.


6.2. Брокер несе повну відповідальність за належне оформлення документів, пов’язаних з операціями чи угодами з ЦП.

6.2. Брокер несет полную ответственность за надлежащее оформление документов, связанных с операциями или со сделками с ЦБ.


6.3. Брокер не несе відповідальності, якщо через сформовану на ринку кон’юнктуру, він не в змозі виконати доручення Клієнта, хоча б і прийняв міри для цього.

6.3. Брокер не несет ответственности, если через сформированную на рынке конъюнктуру, он не в состоянии выполнить поручение Клиента, хотя и принял бы для этого меры.


6.4. Клієнт приймає на себе виконання наступних зобов’язань:

6.4. Клиент принимает на себя выполнения следующих обязательств:


6.4.1. Суворо виконувати зобов’язання, що випливають із умов угод, укладених Брокером за дорученням Клієнта.

6.4.1. Строго выполнять обязательства, которые вытекают из условий соглашений, заключенных Брокером по поручению Клиента.


6.4.2. Своєчасно сплачувати роботу Брокера в розмірі і формах, що передбачені цим Договором.

6.4.2. Своевременно оплачивать работу Брокера в размере и формах, которые предусмотрены данным Договором.


6.4.3. Своєчасно сплачувати обов’язкові платежі при оформленні переходів прав власності на ЦП.

6.4.3. Своевременно оплачивать обязательные платежи при оформлении переходов прав собственности на ЦБ.


6.4.4. Надавати Брокеру необхідну йому інформацію, дотримуючись при цьому вимог її повноти, достовірності та своєчасності. На першу вимогу Брокера вчасно оформлювати та передавати належним чином оформлені документи і матеріали, що необхідні Брокеру в зв'язку з виконанням умов цього Договору згідно з Дорученням Клієнта.

6.4.4. Предоставлять Брокеру необходимую ему информацию, придерживаясь при этом требований ее полноты, достоверности и своевременности. По первому требованию Брокера своевременно оформлять и передавать надлежащим образом оформленные документы и материалы, которые необходимы Брокеру в связи с выполнением условий данного Договора согласно Поручению Клиента.6.4.5. Не завдавати шкоди честі, гідності та діловій репутації Брокера, не розголошувати відомості, що стосуються умов цього Договору, якщо це прямо не вимагається чинним законодавством України.

6.4.5. Не наносить ущерб чести, достоинства и деловой репутации Брокера, не разглашать ведомости, которые касаются условий данного Договора, если это прямо не требуется действующим законодательством Украины.


6.4.6. Нести інші зобов'язання, передбачені законодавством України та цим Договором.

6.4.6. Нести другие обязательства, предусмотренные законодательством Украины и данным Договором.


6.5. Клієнт несе матеріальну відповідальність за невиконання ним умов цього Договору і, у випадку їх порушення, зобов’язаний відшкодувати Брокеру прямі збитки, що виникли з вини Клієнта.


6.5. ^ Клиент несет материальную ответственность за невыполнение им условий настоящего Договора и, в случае их нарушения, обязан возместить Брокеру прямые убытки, которые возникли по вине Клиента.


6.6. ^ Клієнт несе матеріальну відповідальність за порушення ним умов здійснених за його Дорученням угод. У випадку таких порушень Клієнт зобов'язаний відшкодувати всі збитки контрагенту по угоді, сплатити неустойку Брокеру, крім винагороди, штраф у розмірі, визначеному в додаткових умовах Доручення. Крім того, у цьому випадку Брокер має право вжити заходів до оповіщення зацікавлених осіб про невиконання Клієнтом своїх зобов'язань по угодах із ЦП. Відшкодування збитків і сплата штрафу не звільняють Клієнта від виконання зобов'язань за цим Договором.

6.6. ^ Клиент несет материальную ответственность за нарушение им условий осуществленных по его Поручению сделок. В случае таких нарушений Клиент обязан возместить все убытки контрагенту по сделке, уплатить неустойку Брокеру, кроме вознаграждения, штраф в размере, определенном в дополнительных условиях Поручения. Кроме того, в этом случае Брокер имеет право принять меры по оповещению заинтересованных лиц о невыполнении Клиентом своих обязательств по сделкам с ЦБ. Возмещение убытков и уплата штрафа не освобождают Клиента от выполнения обязательств по этому Договору.6.7. Клієнт, у випадку порушення умов, передбачених п.3.3. даного Договору, зобов'язаний сплатити штраф у розмірі загальної вартості ЦП доручених до продажу виходячи з ціни призначеної до продажу.

6.7. Клиент, в случае нарушения условий, предусмотренных п. 3.3. данного Договора, обязан выплатить штраф в размере общей стоимости ЦБ порученных к продаже исходя из цены предназначенной к продаже.


6.8. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невірогідність інформації, яка передана іншій Стороні, і зобов'язаний відшкодувати збитки, якщо вони виникли в результаті її використання.

6.8. ^ Стороны несут материальную ответственность за недостоверность информации, которая передана другой Стороне, и обязан возместить убытки, если они возникли в результате ее использования.


6.9. ^ Сторони не несуть відповідальності за своїми обов'язками, якщо в період дії даного Договору відбулися зміни в чинному законодавстві або дії нездоланної сили (форс-мажор), що роблять неможливим їхнє виконання.

6.9. ^ Стороны не несут ответственности за своими обязанностями, если в период действия данного Договора состоялись изменения в действующем законодательстве или действии непреодолимой силы (форс-мажор), что делают невозможным их выполнение.7. Умови конфіденційності.


7. ^ УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

7.1. Будь-яка інформація, передана однією Стороною іншій Стороні в період дії даного Договору, яка містить відомості про ЦП, ціни і пропозиції (включаючи умови даного Договору), розголошення яких може завдати шкоди кожної зі Сторін, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

7.1. Любая информация, переданная одной Стороной другой Стороне в период действия данного Договора, которая содержит ведомости о ЦБ, цены и предложения (включая условия данного Договора), разглашение которых может нанести ущерб каждой из Сторон, есть конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.


7.2. Будь-яка інша інформація, пропозиції або ідеї не повинні розглядатися як секретні або конфіденційні, за винятком тих випадків, коли це спеціально обмовляється в "Угоді про нерозголошення", що підписана Сторонами.

7.2. Любая другая информация, предложения или идеи не должны рассматриваться как секретные или конфиденциальные, за исключением тех случаев, когда это специально оговаривается в "Соглашении о неразглашении" подписанное Сторонами.8. Порядок вирішення спорів.


8. ^ ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Всі суперечки та непорозуміння між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним підлягають вирішення шляхом переговорів, переписки, підписання додаткових угод або іншими засобами.


8.1. Все споры и недоразумения между Сторонами по этому Договору или в связи с ним подлежат решению путем переговоров, переписки, подписания дополнительных соглашений или другими средствами.

8.2. У випадку, якщо Сторони не досягнуть згоди, спір не буде розглядатися і вирішуватися у порядку, встановленому чинним законодавством України.


8.2. В случае, если Сторони не достигнут согласия, спор будет рассматриваться и решаться в порядке, установленном действующим законодательством Украины.9. Інші умови.


9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Даний Договір набуває сили з дня його підписання і діє необмежений період часу. Договір укладений українською та російською мовами. У випадку розбіжностей відносно трактування тексту Договору та пов’язаних з ним (чи з його виконанням) документів, пріорітетним є текст на українській мові.
9.2. Договір укладений у 4 (чотирьох примірниках), по одному – для Сторін, та зберігача/реєстроутримувача кожної зі Сторін.

9.1. Данный Договор вступает в силу со дня его подписания и действует неограниченный период времени. Договор заключен на украинском и русском языках. В случае расхождений относительно трактовки текста Договора и связанных с ним (или с его выполнением) документов, приоритетным есть текст на украинском языке.
9.2. Договор заключен в 4 (четырех экземплярах), по одному – для Сторон, и хранителя/реестродержателя каждой из Стороны.


9.3. Дія даного Договору, крім випадків, що спеціально обумовлені у тексті Договору, може бути припинена таким чином:

 • по взаємній письмовій угоді Сторін;

 • у будь-який час, будь-якою Стороною, з наявністю або без наявності причини, при подачі письмової заяви не менш, ніж за 30 днів до припинення.

9.3. Действие данного Договора, кроме случаев, которые специально обусловлены в тексте Договора, может быть прекращено таким образом:

 • по взаимному письменному соглашению Сторон;

 • в любое время, любой Стороной, с наличием или без наличия причины, при подаче письменного заявления не менее, чем за 30 дней до прекращения.

10. Реквізити Сторін

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер:

^ ТОВ «ІК ВЄЛЄС КАПІТАЛ»

Адреса: 07400, Київська обл., м.Бровари, б-р Незалежності, 16,

офіс 804

Код ЄДРПОУ: 33847438

Банківські реквізити:

АБ "ДІАМАНТ", м. Київ, МФО: 320854, п/р 2650532368

Телефон: (044)459-02-50

^ Від імені Брокера:

________________/___________________/_________________

     Посада                                        Підпис                              ПІБ

   

                  М.П.

КЛІЄНТ:

Повне найменування/ПІБ:___________________________________

Код за ЄДРПОУ/ паспортні дані: ____________________________ ________________________________________________________

Місцезнаходження/адреса реєстрації: ______________________ ____________________________________________________

Банківські реквізити:____________________________________

Телефон:______________________________________________

________________/___________________/_________________

     Посада                                        Підпис                              ПІБ

                     М.П.

БРОКЕР:

^ ООО «ИК ВЄЛЄС КАПИТАЛ»

Адрес: 07400, Киевская обл., г.Бровары, б-р Независимости, 16, офис 804

Код ЕГРПОУ: 33847438

Банковские реквизиты:

АБ "Диамант", г. Киев, МФО: 320854, т/с 2650532368

Телефон: (044)459-02-50

^ От лица Брокера:

________________/___________________/_________________

     Должность                                  Подпись                   ФИО       

                     М.П.
КЛИЕНТ:

Полное наименование/ФИО:_____________________________

Код  ЕГРПОУ/ паспортные данные: _______________________ ______________________________________________________

Местонахождение/адрес регистрации: ____________________ ____________________________________________________

Банковские реквизиты:________________________________

Телефон:_____________________________________

_______________/___________________/_________________

     Должность                                  Подпись                   ФИО       

                     М.П.Схожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconТовариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconМ. Київ «01» квітня 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «смсцентр»
Товариство з обмеженою відповідальністю «смсцентр» (надалі іменується тов «смсцентр» або «виконавець»), код за єдрпоу 38404962, в...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconМ. Київ «1» грудня 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «смсцентр»
Товариство з обмеженою відповідальністю «смсцентр» (надалі іменується тов «смсцентр» або «виконавець»), код за єдрпоу 38404962, в...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» icon«справжній бізнес» товариство з обмеженою відповідальністю
Прошу надати дозвіл на працевлаштування Гончарова Олексія Вікторовича, грома-дянина республіки Білорусь, на посаду директора Товариства...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Туристична компанія „музенідіс...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconЗ конкурсних торгів Гриньова М. О
Карнеол", товариства з обмеженою відповідальністю "Южная лакокрасочная компания", товариства з обмеженою відповідальністю "Лакофарба...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconПлатник податку на прибуток на загальних підставах, що діє від свого...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ортос Ессет Менеджмент»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconЗ конкурсних торгів Гриньова М. О
Техноплаза Україна", товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо – комерційне підприємство "Євросервіс", товариства з обмеженою...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconТема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві»
Об'єктом дослідження виступає товариство з обмеженою відповідальністю компанія «Юнівест Маркетинг», що здійснює видавничу діяльність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка