Методичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу 2012р.
Скачати 241.77 Kb.
НазваМетодичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу 2012р.
Дата конвертації20.09.2013
Розмір241.77 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації


Державний професійно-технічний навчальний заклад «Кам’янець-Подільське ВПУ»

«Використання засобів інформаційно-комунікативних технологій у контексті проведення уроків дисциплін суспільно-гуманітарного циклу»Методичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу

2012р.

ББК 96.266 (4укр.)

Посібник ухвалено до друку комісією викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу ДПТНЗ «Кам’янець-Подільське ВПУ»

(протокол № 7 від 25.05.2012)
Рецензенти:

Чекригіна Г.Б., методист училища, викладач іноземної мови, Фурман В.А., голова методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, викладач української та іноземної мови ДПТНЗ «К-П ВПУ»;
«Використання засобів інформаційно-комунікативних технологій у контексті проведення уроків дисциплін суспільно-гуманітарного циклу»/ Упорядн. Викладачі комісії дисциплін суспільно-гуманітарного циклу – Кам’янець-Подільський, 2012.-44 с.

У посібнику висвітлено наріжні аспекти використання елементів ІКТ на уроках дисциплін суспільно-гуманітарного циклу. Посібник може бути використаний викладачами-предметниками при підготовці до уроків.
ЗМІСТ

1.Переднє слово ……………………………………………

2.Мультимедійні системи навчання ефективний методологічний засіб інтерактивного навчання у ПТНЗ.....................................................................................10

3. Використання новітніх технологій під час вивчення іноземної мови у ПТНЗ………………………………………………………31

4. Роль мультимедіа у підвищенні рівня ефективності проведення уроків з української мови та літератури…………………………………………46

5. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні історії……………………………………………………59

Переднє слово

На сучасному етапі інформатизація освіти розглядається як система взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх, інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу.

Саме тому інформатизація освіти як невід’ємна складова загальної інформатизації суспільства має вирішити завдання підготовки нового покоління до його продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства. Запровадження в навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема, комп’ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, відкриває нові шляхи й надає широкі можливості для подальшої диференціації загального навчання, всебічної активізації творчих, пошукових, особистісно-орієнтованих комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики.

Пропонований збірник, є результатом проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу з теми: «Використання засобів інформаційно-комунікативних технологій у контексті проведення уроків дисциплін суспільно-гуманітарного циклу»
Протягом тижня були і організовані та проведені наступні заходи:

1. Круглий стіл з теми: «ІКТ-обізнаність викладача як складова ефективного навчально-виховного процесу»;

2. Презентація можливостей засобів ІКТ у контексті викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у ПТНЗ

3. Демонстрація елементів ІКТ з теми: «Практичне застосування засобів ІКТ на уроках іноземної мови»;

4. Семінар-практикум «Використання відеоджерел на уроках історії:практика і досвід»;

5. Обмін практичним досвідом «Сучасні інформаційні технології на уроках світової літератури»

Робота в середовищі ІКТ при викладанні дисциплін суспільно-гуманітарного циклу дає уже певні позитивні результати. А тому актуальність і практичність інформаційного аспекту викладання не викликає сумнівів. 90% викладачів комісії дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, володіють навичками комп’ютерної грамотності (мають відповідні сертифікати про проходження курсів INTEL) тому використання комп’ютерів та оргтехніки під час навчально-виховної роботи для них принципове.

Даний методичний збірник, є результатом не лише проведення предметного тижня комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу. Роботи у збірник добиралися у контексті роботи кожного викладача над обраною науково-методичною проблемою. Кожна робота має певний потенціал науковості, дидактики та практичної доцільності. Усі роботи викладачів крім теоретичної бази мають практичне підґрунтя і базуються на власному досвіді.

ІКТ-обізнаність викладача як складова ефективного навчально-виховного процесу

^ Чекригіна Г.Б.,

викладач іноземної мови
Сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, сучасний етап розвитку педагогічних технологій обумовлений багатьма чинниками, серед яких можна виділити такі:

- швидке зростання суми теоретичних знань, потрібних сучасній людині як члену суспільства для формування її світогляду;

- зростаюча мобільність людей в процесах отримання освіти, професійної діяльності та спілкування на побутовому рівні;

- швидке зростання рівня професійних вимог до спеціалістів у вигляді суми професійних компетенцій, які треба постійно розширювати, удосконалювати та змінювати протягом усього періоду професійної діяльності;

- широке розповсюдження складних професійно-орієнтованих інформаційних систем, що постійно удосконалюються, виявляючи тенденції до уніфікації, глобалізації та стандартизації методів та засобів опрацювання інформації;

- швидке поширення та проникнення у всі сфери діяльності глобальної інформаційно-комунікаційної мережі.

Ці фактори зумовлюють такі основні фундаментальні зміни в педагогічних технологіях:

- широке застосування ефективних інформаційних технологій, орієнтованих не лише на аудиторну роботу – роботу вчителя з групою, а й на індивідуальну роботу вчителя з учнем, самостійну роботу учня як у класі, так і за його межами;

- широке застосування дистанційних форм навчання у професійно-технічних закладах;

- індивідуалізація, активізація процесу навчання;

- широке застосування дистанційних форм доступу до знань, що створює принципово нові умови для організації самостійної роботи.

Примітним є те, що класична класно-урочна форма навчання, з одного боку, не втратила своєї ролі як основна форма навчання в училищі, а з іншого боку набуває якісно нових рис та доповнюється сучасними формами дистанційного навчання та доступу до інформації, які надалі гратимуть все більшу роль. Дещо інші тенденції можна спостерігати в професійній освіті. Основним завданням професійної освіти є формування спеціаліста, який володіє сумою професійних компетенцій, що дозволяють швидко адаптуватися до конкретних вимог конкретного робочого місця у системах сучасного виробництва. Крім того, такий спеціаліст під час навчання має оволодіти вміннями та навичками самостійно підвищувати свою кваліфікацію. Отже, в системі професійної освіти все більшу роль мають відігравати технології побудови індивідуальних траєкторій навчання. Таким чином, сьогодні є необхідність в осмислені тих змін, які відбуваються в педагогічних технологіях, та, відповідно до цього, загальних схем застосування інформаційних технологій в навчальному процесі.

Аналіз предметної області, якою є методична система навчання у професійно-технічному навчальному закладі показує, що поряд із загальними аспектами використання методик навчання, зумовлених загальними проблемами передачі знань, існують і аспекти, зумовлені специфікою навчальних дисциплін. Тому проблеми ефективного використання інформаційних технологій у навчальному процесі обов’язково мають як загальні, так і специфічні риси. Сукупність методів розв’язання специфічних проблем, тобто проблем, які треба вирішувати, та аспектів, які треба враховувати при побудові та використанні педагогічних програмних засобів з навчальної дисципліни, називаються предметно-орієнтованим підходом. Аналіз методичних систем навчання показує, що існують такі аспекти, які, з одного боку, мають міждисциплінарний характер, а з іншого боку – свою специфіку. Розглянемо, як приклад, одну з таких проблем – проблему проведення уроків іноземної мови з розвитку мовлення. Навіть не беручи до уваги специфіку навчальної дисципліни, можна перелічити загальні аспекти методичної системи проведення уроків розвитку мовлення:

- організація підготовки до проведення уроку;

- перевірка знань, вмінь та навичок, необхідних для виконання поставлених робочих завдань;

- методика виконання певного напрямку роботи;

- технології обробки результатів дослідження;

- формулювання висновків за результатами дослідження;

- методика оцінювання виконання практичних завдань.

Сукупність методів розв’язання специфічних проблем, тобто проблем, які треба вирішувати, та аспектів, які треба враховувати при побудуванні та використанні педагогічних програмних засобів, що розв’язують специфічну методичну проблему, яка має міждисциплінарний характер, називається проблемно-орієнтованим підходом. Суттєві зміни у характер навчального процесу загалом може бути внесено за рахунок використання компонентно-орієнтованого підходу до побудови педагогічних програмних засобів. Компонентно-орієнтоване навчання полягає в такій організації навчального процесу, за якої попередні, раніше засвоєні знання і способи діяльності могли б використовуватися як новий інструмент для розв’язування більш складних завдань вищого рівня. Такий підхід до навчання задає нову ідеологію розробки педагогічних програмних засобів – нового інструментарію, здатного не лише здійснювати ефективне й результативне навчання, але й постійно оновлювати зміст навчальних дисциплін на основі нових компонентів, забезпечує істотну інтенсифікацію процесу пізнання, підтримує індивідуальну траєкторію навчання через можливість представлення необхідного набору компонентів, уміння віднайти з них найбільш ефективні та скомпонувати для розв’язання поставленого завдання.

Належний рівень ІКТ-компетенції викладача забезпечить якісну та ефективну освітню методику викладання. А з огляду на процеси глобальної комп’ютеризації та інформатизації суспільства електронні носії інформації повинні зайняти достойне місце у методиці викладання абсолютно усіх педагогів.
^ Практичне застосування засобів ІКТ на уроках іноземної мови.

Фурман В.А.,

викладач іноземної мови
Володіння іноземною мовою стає невід'ємною якістю культурної, освіченої людини. Об'єктивною причиною підвищення інтересу до оволодіння іноземною мовою є встановлення більш тісних контактів із зарубіжними країнами, розвиток міжнародних зв'язків. Суб'єктивна причина полягає у тому, що оволодіння будь-якою мовою розглядається учнем як важлива якість, властивість особливості. З одного боку, такий підхід дозволяє використовувати потенціал мови, яка вивчається для розвитку особистості учня. З іншого боку, для успішної реалізації іноземної мови як засобу навчання.

Стрімкий перехід сучасного суспільства до ери глобальної комп’ютеризації не може не викликати змін у викладанні навчальних предметів, в тому числі й іноземних мов. Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації.

Важливість застосування інформаційно-комунікативних технологій дозволяє ліквідувати великий недолік традиційної методики навчання мові. Майже 80-90% нового мовного матеріалу сприймалось учнями через зоровий канал. Орієнтація на друкований текст, як на основу для навчання призводить до того, що ні рецептивні (розуміння), ні продуктивні (мова) уміння учнів не можуть бути розвинені у належній мірі: учні погано говорять самі і ще гірше розуміють іноземну мову на слух.

Іноземна мова повинна стати для учня передусім засобом спілкування, а не предметом вивчення, то на найвищому шаблі ієрархії цінностей інформаційно-комунікативних технологій можна поставити аудіювання. Учень має чути мову не лише від одного носія, тобто вчителя, тому постійно застосовую на уроках засоби ІКТ. Це не обов’язково має бути текст, з яким учні працюватимуть весь урок, достатньо навіть короткого вірша, після прослуховування якого, діти передадуть зміст почутого англійською мовою. Це дає можливість використовувати мовний матеріал не тільки у власній мові, але й при розумінні мови співрозмовника чи диктора.

Інформаційно-комунікативні технології - це та система навчання, яка з’явилась у відповідь на вимоги часу. У найзагальнішому вигляді ці вимоги можна звести до прискорення процесу навчання іноземній мові при мінімальних енергетичних затратах учня. В умовах ПТНЗ ІКТ в силу своєї гнучкості та високої результативності навчання можуть бути використані на різних типах уроків.

Чільне місце у системі роботи на уроках узагальнення та систематизації знань приділяю online тестам. Це можуть бути multiple choice tests, які особливо подобаються учням, оскільки вони пропонують кілька варіантів відповідей. Я чудово розумію, що успіх будь-якої діяльності залежить не лише від здібностей і знань, а від мотивації, тобто від прагнень досягати високих результатів. Тому результати тестування аналізуємо разом, робимо висновки, визначаємо майбутній напрямок роботи разом, ґрунтуючись на результати тестів. Таким чином прагну підвищити рівень мотивації, що спонукає дитину до діяльності і здобуття більших результатів.

Слід пам'ятати, що визначати структуру уроків з застосуванням ІКТ, вчитель повинен самостійно, виходячи із конкретних умов. Єдина загальна вимога для такого уроку – він повинен бути цікавим. Тільки у такому випадку будуть створені необхідні передумови для активізації пізнавальної діяльності. Якщо вчитель та учні працюють спільно, якщо вони загальними зусиллями вирішують поставлені задачі, можна впевнено сказати, що такий урок ефективний.

У структурі уроку засвоєння нових знань віддаю перевагу слайдам та зображенням Smart Art , пильну увагу приділяю організаційній частині, адже саме тут я можу налаштувати дітей на активну співпрацю. Створити позитивний настрій уроку допомагають яскраві фото та тематичні картинки в кожному слайді. Навіть презентація граматичного матеріалу вже не буде такою незрозумілою, якщо зобразити її у вигляді малюнка Smart Art. Між іншим, слайди та зображення Smart Art можна використовувати на всіх етапах вивчення мови. Такі уроки відзначаються високою ефективністю та результативністю навчальної діяльності учнів.

Незаперечним є факт, що створення та впровадження ІКТ в навчально-виховний процес має велике значення. В процесі підготовки до уроків враховую соціально-вікові особливості учнів, забезпечую змістовний бік навчального процесу, щоб забезпечити максимальну ефективність кожного уроку. Так при використанні ІКТ значно підвищується ефективність як прямого зв'язку (вчитель-учень), так і зворотного (учень-вчитель).

У своїй діяльності з метою формування комунікативної компетентності організовую дискусії, створюю проблемні ситуації, пропоную письмові роботи у формі твору, дискурсивного есе; пропоную комунікативні творчі завдання. Свідченням сформованості комунікативної компетентності моїх учнів є вміння висловлювати свою думку та аргументовано її доводити, здатність до толерантності у спілкуванні, використання вивченої лексики. Крім того це сприяє подоланню психологічних бар'єрів, зокрема бар'єру страху перед спілкуванням іноземною мовою та бар'єру страху можливості зробити помилку.

Систематичне використання ІКТ на уроках впливає на результати навчання не тільки безпосередньо, але і опосередковано, шляхом посилення мотивації. Досягається це перед усім за рахунок підвищення активності кожного із учнів та відчуття задоволеності від успішної практичної діяльності, яка здійснюється разом з вчителем та іншими учнями. Одна з особливостей такого навчання полягає у тому, що кожне завдання кожної вправи виконується кожним учнем вголос.

Усвідомлюючи необхідність глибокої зацікавленості учнів, особливо на початковому етапі вивчення іноземної мови, систематично використовую відео диски (напр.«Teddy Bear» Oxford), що дає змогу не лише ознайомити учнів з новим лексичним матеріалом а й співати англійською. Такий вид діяльності дозволяє переключити учнів на розуміння того, що відео програми успішно використовуються для навчання, сприяючи розвитку творчої активності, захопленню предметом, створення найкращих умов для оволодіння навичками аудіювання і говоріння, що забезпечує в кінцевому результаті ефективність засвоєння матеріалу на уроках англійської мови. Використання відео на уроках не лише створює мотивацію для подальшого вивчення мови а й дає негайну результативність навчання. Особливий інтерес в учнів викликає самостійна домашня робота з диктором, про що кожен активно звітує ледве переступивши поріг класу. Урок стає цікавим, з'являється інтерес до предмету. Виникненню інтересу до предмету сприяє не тільки сам процес виконання вправ, але й результат цієї роботи. "Звикання" до мови створює в учня переконання, що він володіє одним з найтяжчих для нього аспектів навчання - усною мовою. Це дуже важливо при роботі з слабкими чи середніми учнями. Оскільки вони погано справляються з завданнями, їх рідко викликають, звідси відчуженість від того, що відбувається у класі, втрачається інтерес до своєї роботи і до роботи групи в цілому.

Вважаю, що залучення всіх учнів до активної роботи на уроці шляхом створення групових мультимедійних презентацій – це найважливіший резерв підвищення його результативності. Такий вид діяльності застосовую на старших курсах, оскільки учні вже розмовляють англійською та мають певні навики у володінні комп’ютером. Умовою ефективного протікання такого процесу є формування груп з сильних та слабших учнів, це допомагає мені підвищити рівень компетентності слабших учнів. У роботі з проектом кожен учень робить свій внесок, до того ж дітям дуже подобається презентувати свої проекти, розмовляючи при цьому англійською і вони із задоволенням працюють в групах допомагаючи один одному.

Використання апаратури статичної проекції (проектор, ноутбук) дає можливість реалізувати принцип наочності. Спеціально створені слайди, публікації, кінофільми дозволяють не лише проілюструвати в зорово сприятливій формі будь-яку тему або розгорнути сюжет, але і залучити учнів до активної мовленнєвої діяльності. Особливо ефективними засоби наочності виявляються у роботі по закріпленню і повторенню вивченого лексичного матеріалу, і на етапі розвитку мовних навичок. У навчальних умовах відсутність мовного оточення можна також поповнити тільки за допомогою ІКТ . Перегляд документального або літературно-драматичного, науково-популярною або художнього фільму в певних умовах може виявитися для розвитку мовних навичок значно кориснішим, ніж вивчення будь-якого правила або виконання протягом того ж часу письмового перекладу.

Застосування будь-яких інформаційно-комунікативних технологій навчання виправдане тоді і лише тоді, коди воно дозволяє реалізувати таку форму навчання, яку без цього технічного засобу реалізувати не можливо. Так наприклад під час вивчення теми «the USA» чи «Britaіn» на старших курсах я показую фрагмент фільму (”Over America” або “London”), крім того, перед переглядом будь-якого фрагменту представляю учням слова та фрази, які будуть використані у фільмі. Власний досвід доводить, що цей прийом дає змогу засвоїти велику кількість лексичних одиниць, збагатити словниковий запас учнів а отже розширити комунікативний словник, поглибити лінгвокраїнознавчі та соціокультурні знання;  створити мотивацію для подальшого вдосконалення мови, що вивчається.

Таким чином підготовка уроку, активізація піз­навальної діяльності і застосування ІКТ на сучасному уроці взаємопов'язані та необхідні для підвищення ефективності навчального процесу.

Основними результативними моментами, які підтверджують ефективність використання ІКТ на уроках іноземної мові можуть виступити:

 1. активне використання засвоєних знань та вмінь в практиці усного спілкування іноземною мовою; вміння використовувати мовний матеріал не тільки у власній мові, але й при розумінні мови співрозмовника;

 2. створення негайної мотивації навчання;

 3. подолання психологічних бар'єрів, зокрема бар'єру страху перед спілкуванням іноземною мовою та бар'єру страху можливістю зробити помилку;

5) висока та негайна результативність навчання, вже на другий день занять учні спілкуються на мові, що вивчається;

6) засвоєння великої кількості мовних, лексичних та граматичних одиниць;

7) діяльність учнів протікає в атмосфері піднесеності, легкості та співробітництва, у результаті чого найбільш успішно реалізується використання ІКТ при вивченні іноземної мови.

Це лише деякі методи які я застосовую у своїй роботі використовуючи ІКТ, адже кожен урок – це творчий пошук вчителя і учнів, співробітництво, радість спілкування англійською мовою.
^ Використання відео джерел на уроках історії:

практика і досвід

Спігер Л.В. викладач історії
Сучасний світ стає все більше залежний від інформаційних технологій, які використовуються у всіх сферах суспільного життя. Для людини, яка живе в рамках сучасної цивілізації комп’ютер став незмінним помічником у навчанні, роботі та відпочинку. Він створив пошук для отримання необхідної і своєчасної інформації, спілкування між людьми. Так появилася нова інформаційна культура, яку люди починають опановувати з дитинства. Тому використання інформаційних технологій в ПТНЗ є об’єктивним і природним процесом.

У даний час всі зрозуміли, що комп’ютер став невід’ємним атрибутом для кожного вчителя та учня. Він дозволяє оптимізувати працю вчителя впорядкувати та зберегти велику кількість матеріалу й готових розробок уроків. Учитель, який має комп’ютер, може отримати необмежені можливості у виготовленні роздавальних друкованих матеріалів до кожного уроку з урахуванням цілей і завдань навчання та індивідуальних особливостей дітей. Комп’ютер дозволяє використовувати готові електронні програмні продукти : енциклопедії та довідники, галереї, тестові програми й тренажери для підготовки до ЗНО. Також комп’ютер дозволяє творчому вчителеві створювати свої освітні ресурси, тобто створювати власні презентації.

Процес інформатизації призвів до того, що зоровий знак почав переважати над текстовим. Предмет історія не є виключенням.

Використання відеоджерел на уроках історії дозволяє зробити урок більш цікавим і динамічним, «перенести» учня в обстановку якої-небудь історичної епохи, створити ілюзію присутності, співпережиття, сприяє становленню об’ємних і яскравих уявлень про минуле. Використання відеоматеріалів на уроці посилює інтерес учнів до предмету, дозволяє учителю продуктивно використати час на уроці, який раніше витрачався на записи та малюнки на дошці. Для роботи на уроці підготовлюються файли на електронних носіях, які містять план матеріалу, який вивчається, необхідні дати, терміни, схеми, питання. Зображення проектується на екрани моніторів.

Серйозним і творчим процесом під час викладання історії є використання презентацій. Їх можуть створювати самі учні під керівництвом учителя. Для цього необхідно провести велику науково-дослідницьку роботу, використати велику кількість джерел інформації та перетворити роботу учня на продукт індивідуальної творчості. Протягом презентації учні набувають публічних виступів, що стане їм у пригоді в майбутньому. Під час такої роботи формується вміння викладати особисту позицію і відстоювати свою точку зору. Великим плюсом для вчителя при підготовці презентації є можливість змінити текст, діаграму, малюнок і враховувати вікові особливості учнів та рівень підготовленості класу. Існуючі на сьогоднішній день навчальні комп’ютерні програми з історії можна поділити на такі групи:

 • мультимедійні енциклопедії;

 • Internet – сторінки (наприклад «Історія»);

 • тестувальні програми ;

 • пояснювальні програми.

Учителів історії надихає той факт, що в Україні останнім часом почала розроблятися велика кількість мультимедійних продуктів: енциклопедії, навчальні програми, електронні карти, віртуальні екскурсії по музеях і та інше.

Всі ці матеріали можна використовувати під час вивчення історії. До того ж на DVD – дисках та в телеефірі з’явилися відеофільми, фрагменти з яких можна використовувати на уроках історії. Уміле використання відео джерел підвищує зацікавленість учнів історією, сприяє глибшому ознайомленню з окремими її сторінками. Невеликий фрагмент фільму найбільшою мірою сприяє візуалізації пізнавального процесу. Багатовимірна рухома фігура та відео сюжет можуть стати в пригоді там, де не допомагає нерухома таблиця або ілюстрація. Але потрібно пам’ятати, що переважна кількість відеофільмів створюється людьми, які далекі від викладання історії, тому відеоджерела мають відповідати певним критеріям:

 1. відповідність джерел шкільній програмі з історії;

 2. інформаційна насиченість відео – та аудіопотоку;

 3. естетика виконання.

Використання відеофільмів на уроці повинні супроводжуватися низкою питань, що мають розвивальний характер. Звуковий супровід доцільно замінити живою мовою вчителя або учня. Також важливо підготувати коментарі до даного джерела.

Зі свого досвіду хочу зауважити, що використання відеофільмів на уроках історії приносять бажані результати. Так на уроках історії України у 8 класі я використовую низку документальних та історичних художніх фільмів, які відповідають шкільній програмі, допомагають учням краще відтворити епоху, перенестися у вир історичних подій. Не можна без хвилювання спостерігати сцени битв, де відчайдушно на стрімких конях мчать козаки виявляючи героїзм, прагнення до волі та незалежності України.

Під час вивченні теми: «Національно – визвольна війна під проводом Б.Хмельницького середини XVII ст.» використовую документальний історичний фільм із циклу «Гра долі» про відомих історичних діячів України. Зокрема це фільми «Б. Хмельницький», «Іван Мазепа» та інші. Відеоматеріал можна використовувати не лише у текстовій формі, яка відповідає шкільній програмі . Фільм насичений багатим історичним матеріалом:

 • фрагменти з художніх фільмів про визвольну війну;

 • портрети історичних діячів;

 • картини;

 • схеми битв та історичні карти;

 • аудіо супровід.

Специфікою використання відеоджерел є те, що його можна використовувати на всіх етапах уроків. Після перегляду фільму учні можуть самостійно складати тести, висвітлювати певні питання при підготовці до уроку - семінару, обмінюватися думками, готувати презентації, працювати з історичними джерелами. Фільми можна використовувати при вивченні всієї теми і як підсумковий урок при узагальненні . Особливо корисні такі фільми при вивчені військових битв, бо вони наочно дозволяють учням побачити розташування сил супротивників перед битвою, хід бою та його підсумки. Просто на словах або схематично крейдою на дошці це уявити набагато складніше і не дасть повного розуміння подій, які відбуваються.

Всі фрагменти битв, рухомі схеми, коментуються вчителем та учнями, робляться висновки та узагальнення. В кінці вивчення теми учні готують презентації, окремі виступи, отримують оцінки.

Великим помічником при підготовці уроків для вчителів історії є електронні конструктори уроку під час проведення, яких учитель може створити власний урок, залучити учнів до створення презентацій.

На уроках застосовую історичні енциклопедії, збірники документальних фільмів, електронні атласи.

Комп’ютерні технології дають можливим на якісно новому рівні вивчати різні курси історії. Виконуючи функцію супроводу історії, комп’ютер здатний істотно полегшити процес оволодіння учнями, як репродуктивними уміннями так і загально логічними (систематизацією, класифікацією, аналізом і синтезом), а також рефлексивними (умінням опрацьовувати статистичні дані, здійснювати збір, упорядкування і аналіз інформації). Комп’ютер відкриває широкі можливості для побудови моделей історичних процесів. Історія як наука характерна тим, що в ній переважають методи прямого спостереження, реєстрації і класифікації фактів. Поєднуючи в собі вартості багатьох традиційних інформаційних технологій комп’ютерні технології дозволяють істотно оптимізувати процес навчання історії. Він може стати більш цікавим емоційно, насиченим, динамічним і наочним.

Комп’ютерна технологія також здатна індивідуалізувати і диференціювати навчальний процес, реалізувати його творчий характер, організувати гнучке управління навчальною діяльністю, активізувати навчання. Таким чином, використання комп’ютера у навчальному процесі підвищує його ефективність.


^ Сучасні інформаційні технології на уроках світової літератури

Щегельська А.М.,

викладач світової літератури

Уроки літератури - це розмова особлива. Вони повинні бути яскравими, емоційними, з залученням великої кількості ілюстрованого матеріалу, з використанням аудіо-і відео-супроводів. Все це може забезпечити комп'ютерна техніка з її мультимедійними можливостями, які дозволяють побачити світ очима живописців, почути акторське читання віршів, прози і класичну музику.

Сучасний педагог повинен уміти працювати з новими засобами навчання хоча б заради того, щоб забезпечити одне з найголовніших прав учня - право на якісну освіту. При цьому слід твердо засвоїти, що інформаційно-освітні ресурси не повинні замінювати педагогічних технологій. Вони покликані оптимізувати витрати педагога, розвантажити його і допомогти зосередитися на індивідуальній і найбільш творчій роботі - відповідати на непрості запитання допитливих учнів і, навпаки, намагатися розворушити пасивних. І, звичайно, вчити дітей бачити красу слова, красу навколишнього світу, виховувати громадянина, непересічну особистість.

Останнім часом все більшу увагу освіта, суспільство і держава проявляють до інтересів особистості (умінню адаптуватися в мінливих умовах життя - бачити проблеми, аналізувати їх, оцінювати і знаходити шляхи вирішення; вмінню роботи з інформацією - знаходити необхідне джерело, застосовувати його для вирішення виниклих проблем ; вмінню комунікації в широкому соціальному плані), чому училище з засвоєння готових знань намагається переходити на оволодіння процесом набуття знань.

Практично кожен урок несе в собі новий обсяг інформації, який учень повинен засвоїти (тобто зрозуміти і прийняти). Часу ж достатнього на осмислення і закріплення практично не залишається. Якщо учень не має достатніх навичок обробки одержуваної ним інформації, він відчуває величезні труднощі і втрачає інтерес як до процесу навчання, так і до самого предмету.

Існуючі традиційні підходи до навчання недостатньо розвивають навички самостійної пізнавальної діяльності в процесі виконання практичних робіт. Перед сучасним учителем постає проблема навчити вмінню освоювати нові знання в будь-яких формах і видах, щоб учень міг якісно обробляти одержувану їм інформацію, застосовувати її на практиці при вирішенні різних видів завдань, готувати себе до подальшої практичної роботи і продовження освіти.

Сучасний вчитель повинен проявляти нову педагогічну позицію - вчителя-управлінця, на відміну від традиційного уявлення про вчителя як джерело інформації.

Тим самим, поєднуючи традиційну методику із застосуванням ІКТ, можна удосконалити сучасні методи викладання та навчання. Урок із застосуванням ІКТ - це якісно новий тип уроку.

Методичні прийоми із використанням інформаційних технологій:

•Інтернет – екскурсія до музею письменника

•Біографічні фільми

Дуже часто використовую комп’ютерні презентації. Це уроки з біографії письменників з багатим ілюстративним матеріалом, тести та ігри, що систематизують і узагальнюють матеріал. Наскільки цікавіше не просто прослухати розповідь учителя, але і побачити портрети людей, що оточували письменника, місця, з якими пов’язане його життя!

Використовую навчальні документальні біографічні фільми, що справляють велике враження на дітей, або ж відеофільми-історичні довідки про різних історичних особистостей, розповіді про картини за літературними творами, адже дуже часто приходиться на уроках літератури звертатися і до суміжних видів мистецтва.

• Перегляд фрагментів художніх фільмів до творів, які вивчаються

• Перегляд слайдів, фотодокументів до теми, яка вивчається

Матеріали фонохрестоматії використовую з метою познайомити з голосом і манерою виконання знаменитих письменників і акторів.

• Мультимедійні презентації

Учні на уроках не просто споглядають якусь презентацію чи відеоролик, а ще й виконують заздалегідь запропоновані завдання. По ходу перегляду вони можуть записувати основні факти, дати або складати тезисний чи простий план, а це, в свою чергу, дає можливість розвивати загальнонавчальні вміння і навички.

• Інтернет - знайомство з оригіналом твору

• Прослуховування художнього тексту в електронному варіанті

• Робота з навчальними програмами

• Виконання тестових завдань

• Мультимедійні презентації – дослідження

• Презентації біографій письменників, творчості

• Створення презентацій – реклам до вивчених творів, окремих тем

Які ж переваги мультимедійного уроку я знайшла для себе? Перш за все, зацікавленість учнів уроком. Сучасні діти – це діти екранної інформації. Інформація екрану монітора, інтерактивної дошки, проектора, телевізора сприймається ними набагато краще, ніж книжна інформація. І це той важливий фактор, який я враховую при організації уроку.

Мультимедіа дає можливість використовувати не просто наочність, а використовувати інформацію, відеозображення, звук для того, щоб матеріал, який вивчається, став доступнішим.

Комп’ютер активізує розумову діяльність учнів, розвиває їхні спеціальні або загальні обдарованості, формує знання, стимулює пошук, творчість.

За рахунок більш раціональної організації робочого часу у середньому на 30% збільшується насиченість уроку, тому що інформація готується заздалегідь з добротним дизайном, а на уроці вона може з’являтися в потрібний момент. Економиться час, який я використовую для збільшення об’єму інформації, повторення і закріплення. Відповідно, діалог з класом і візуальний контакт не перериваються ні на секунду.

Важливим моментом у моїй роботі є заочні екскурсії – документальні фільми. По-перше, вони розширюють кругозір учнів. По-друге, це прекрасна відеопідтримка уроку. По-третє, рідко випадає можливість кому-небудь з дітей відвідати такі віддалені від нас місця як Париж, Відень, Петербург та ін. Тому ці екскурсії заміняють нам «живі». Застосовуючи такі види роботи на уроках, я прагну досягти динамічності і різноманітності.

Такім чином, досвід використання ІКТ у процесі вивчення світової літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу:

• зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

• полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

• запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;

• збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень.

Проте варто зауважити: урок не повинен перетворюватися на видовище, мультимедійні засоби слід використовувати тільки в комплексі з іншими засобами, відповідно до завдань уроку. Книгу та спілкування з учителем на уроках літератури ніщо не замінить,однак доцільне застосування сучасної електронної техніки значною мірою урізноманітнить добре відомі, традиційні методи, прийоми, види навчальної діяльності, істотно підвищить мотивацію, допоможе розкрити творчі здібності не тільки учня, а й самого вчителя.


Схожі:

Методичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу 2012р. iconМетодичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної...
Використання елементів ікт на уроках дисциплін суспільно-гуманітарного циклу у птнз
Методичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу 2012р. iconНауково-методичний збірник робіт викладачів комісії дисциплін суспільно-гуманітарного циклу

Методичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу 2012р. iconЕлектронні навчально-методичні засоби навчання що використовуються...

Методичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу 2012р. iconРоботи методичної комісії викладачів гуманітарних дисциплін
Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією
Методичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу 2012р. iconПлан роботи методичної комісії викладачів гуманітарних дисциплін на 2009-2010 Н. Р проблема м. К
Шляхи формування в учнів умінь самостійного осмислення історичних фактів, подій І явищ
Методичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу 2012р. iconКерівник дорофєєва с. В
Сучасні навчальні технології та їх використання на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу ”
Методичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу 2012р. iconПлан роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного...
Методична тема училища: «Вдосконалення уроку як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань учнів...
Методичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу 2012р. iconМетодичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за...
Серпневі конференції – 2013. Методичні рекомендації /Укладачі О. В. Половенко, Л. М. Кірішко. – Кіровоград: Кіровоградський обласний...
Методичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу 2012р. iconТематика засідань методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного...
«Підвищення якості та ефективності уроку шляхом впровадження сучасних освітніх технологій»
Методичні рекомендації за результатами проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу 2012р. iconОбговорено та схвалено на засіданні методичної комісії викладачів...
Мета: глибше ознайомити учнів з поезією та картинами Тараса Шевченка, вчити сприймати творчість Кобзаря серцем І душею; розвивати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка