Тема матеріалу в структурі газети
Скачати 78.28 Kb.
НазваТема матеріалу в структурі газети
Дата конвертації21.09.2013
Розмір78.28 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Тема матеріалу в структурі газети Л. В. Фіть

Газета — це єдиний тематичний організм, між елементами якого існує постійний взаємозв'язок. Читач обирає ту чи іншу газету насамперед тому, що вона містить матеріали на теми, які його цікавлять. За словами Є. Толкачова, кваліфі-кований читач спочатку "вгадує", а лише потім читає. Переглядаючи шпальти газети і звертаючи увагу на заголовки, він швидко схоплює зміст матеріалу [1, 20]. Якщо газета має стійку тематичну та жанрову компо-зицію, то у реципієнта виробляється своє-рідна модель очікування, що сприяє кращо-му розумінню матеріалу, знаходженню пот-рібної інформації у звичному місці. Як заз-начає С. І. Галкін, стійка композиція, зов-нішні особливості й ознаки є підставою для створення композиційно-графічної моделі газети, яка містить найбільш типові особли-вості її змісту і форми: головну тематику газети (тобто певна форма подачі інформації і розподіл основних матеріалів та рубрик на полосах), її структуру тощо [2, 102].

Розглянемо чинники, які тією чи іншою мірою вказують на тематику матеріалу, відображають його зміст.

По-перше, це особливість подачі інфор-мації у пресі. Існує безліч форм подачі матеріалів у газеті, основою якої є особливе групування матеріалів і відповідне їх оформлення. Допомагає читачеві сприймати матеріал компактне розміщення кількох (двох і більше) публікацій під загальною рубрикою, заголовком чи "шапкою", що полегшує систематизацію, групування матеріалів на полосі чи в усьому номері. Ця форма подачі тексту називається добіркою, або блоком. Використання такого комплексу дає можливість редакції докладніше, глибше висвітлити певну тему, спрямувати увагу реципієнта у потрібне русло, посилюючи таким чином вплив матеріалу і газети в цілому.

В. Іванов виділяє два найголовніші принципи компонування добірок:

— тематичний або різнотемний;

— жанровий [3, 138].

При компонуванні за тематичним принципом добірка присвячена лише одній певній темі, що пронизує кожен матеріал цього блоку, різнобічно розкриваючись у ньому.

Різнотемна добірка складається з матеріалів на різноманітні теми, які можуть бути пов'язані чи непов'язані між собою.

Якщо для досягнення поставленої перед редакцією мети можливостей звичайної добірки бракує і якщо блок охоплює всю полосу, то застосовується тематична сторінка — "газетний удар", "новий рівень ефективності газетного випуску". Така форма дає можливість достатньо глибоко й детально висвітлити актуальну тему.

Композиція газетної сторінки має велике значення, оскільки нелегко змусити читачів газети ознайомитися з усіма її матеріалами. Для цього в пресі часто використовується складова сторінка, скомпонована з деяких матеріалів. Центром її є великий публіцис-тичний виступ — проблемна стаття чи нарис, навколо якого розміщуються інші матеріали. На цій сторінці можуть застосовуватися й інші форми — тематичні та різнотемні добірки. Зрозуміло, що ефективність такої форми подачі матеріалів залежить насамперед від їхнього рівня — від теми й змісту, від того, як вони подані. Але використовуючи різні форми подання великого матеріалу, можливо полегшити сприйняття такої сторінки [4, 204].

На думку В. Іванова, газета повинна містити лише одну тематичну сторінку, бо кілька таких сторінок дезорієнтує читача і забирає чимало газетної площі.

Тематична сторінка є основою для бага-тьох інших форм подачі текстових матері-алів, зокрема газетного розвороту.

Тематична сторінка, розрахована на пев-ну аудиторію, є спецвипуском, що особливо часто застосовується у молодіжних виданнях.

Ефективність впливу добірки на реципієнта залежить не лише від її змісту, значну роль відіграє також і графічне оформлення. В. Іванов звертає увагу на такі засоби графічного оформлення газети:

— навколо матеріалу — рамка;

— заверстуються лінійки й поліграфічні прикраси;

— інколи блок виділяють іншим шриф-том, а якщо це тематична добірка, то важли-ві публікації висуваються вперед, угору.

Часто можна побачити виділення нестандартним форматом набору, шрифтом іншої гарнітури та іншого кегля [3, 139].

Текстовий шрифт, що відрізняється від шрифтів, якими набрано матеріали полоси, підкреслює тематичну близькість матері-алів, об'єднаних у блок. Усі заголовки тема-тичної добірки варто також набрати шриф-том однієї гарнітури та одного кегля. Якщо блок різнотемний, то кожен матеріал має свій, відмінний від інших шрифт. Шрифтом і кеглем також різняться і заголовки.

Оформлення тематичної сторінки зале-жить від ролі та значення її матеріалів, що присвячені одній темі, але по-різному в них розроблені: одні повідомляють про факти, інші ці факти коментують, ще хтось їх узагальнює, робить висновки тощо.

Усі матеріали тематичної сторінки розташовуються під "шапкою", набраною великим яскравим шрифтом.

Для розкриття теми сторінки та кращого сприймання тексту використовуються фотознімки і малюнки.

Певну роль у розкритті теми матеріалу, його головної думки відіграє заголовок, у якому повинен стисло відображатись основ-ний зміст матеріалу. З семантичного боку, заголовок, насамперед — це скорочений варіант тексту, декодування якого відбу-вається потім у самому тексті [5, 40]. Саме із заголовка читач починає ознайомлюватися з матеріалом, саме на нього передусім звернений його погляд. Як зазначає І. І. Ста-робогатов, заголовок інформує читача або про тему матеріалу, або про характер його трактовки [6, 111]. Заголовок виконує функцію збудження цікавості, тобто рекламну та інформативну функції, а в наукових публікаціях він повинен точно орієнтувати на тему, що висвітлюється [6, 130]. Від нього, головним чином, залежить, чи взагалі буде звертатись читач до певної статті, нарису тощо. Виразний і яскравий заголовок підвищить ефективність сприй-мання матеріалу. Але потрібно мати почуття міри при виборі заголовка, оскільки окрема полоса і весь номер повинні бути єдиним організмом, цілісною системою. Гарний газетний заголовок, за В. Івановим:

— виражає єдність форми і змісту матеріалу;

— забезпечує актуальність і конкретність публікації;

— передає ставлення автора і редакції до описуваних подій, процесів, явищ;

— підкреслює значення повідомлюваного факту і, отже, активно впливає на читача [3, 109].

Заголовки мають допомогти реципієнтові зорієнтуватися у матеріалах газети, вибрати потрібну й цікаву статтю, а для цього вони повинні виражати головну думку автора, а не другорядні елементи змісту публікації, відображати тематичний зміст тексту. Два типи заколовків, які тією чи іншою мірою містять інформацію про тему матеріалу, ви-діляє В. І. Юганов. Перший тип: заголовок вказує на головного героя всього тексту, подаючи тим самим читачеві тематичну інформацію. Другий тип: заголовок подає рематичний елемент, певну пропозицію (але головний зміст, представлений у всьому тексті, у цьому типові заголовку міститься) [5, 38-39]. Заголовок має бути тісно пов'язаний зі змістом і безпосередньо випливати з нього. Слід звернути увагу на те, що газетний матеріал з одним заголовком трапляється дуже рідко. Існує цілий заголовний комплекс (сукупність кількох заголовків різного характеру, різної структури і з різноманітним призначенням), який складається із основного заголовка, підзаголовка, внутрішнього підзаголовка, надзаголовка, рубрики, шапки [2, 114].

Заголовний комплекс у цілому і кожен із його компонентів виконують особливу, спе-цифічну функцію. Кожен заголовок має кілька функцій, але для певного компонента заголовного комплексу найважливішою чи первинною є лише одна функція, решта — нашаровуються і тримаються на основі цієї первинної функції.

Як уважає Х. Рахімов, найважливішим призначенням газетного заголовка є найме-нування, тобто називання відповідного "макротексту", тоді як підзаголовок виконує насамперед інформативну, роз'яснювальну функцію, він є зв'язком між головним заголовком і текстом. Увесь комплекс здійснює функцію організації спільної єдиної структури [7, 131].

Основний заголовок є органічною части-ною газетного твору, одним з основних засо-бів організації уваги читача. Він коротко і логічно характеризує зміст, ідею публікації, створює про неї у читача чітке уявлення.

Доволі частим супутником заголовка є підзаголовок, що стосується всього мате-ріалу і є насамперед тематичним — пояс-нює, уточнює, іноді розвиває заголовок. Але підзаголовок може бути і службовим: вказує на характер, спрямованість газетного висту-пу, його літературну форму чи джерела інформації.

Для розчленування значного за розміром суцільного тексту публікації на окремі частини (розділи), щоб допомагати читачеві краще орієнтуватися у великому матеріалі, використовують внутрішній заголовок.

Деталізує основний заголовок, наголо-шує на основній думці публікації надзаго-ловок, що інколи стисло висловлює ставлен-ня до повідомлюваних фактів, сповіщає адресність виступу.

Таким чином, заголовок повинен бути частиною цілого тексту, елементом, що допомагає реципієнтові орієнтуватися в змістовій архітектонічній, композиційній організації тексту і виконує функцію текстоутворення.

Визначає тематичний напрям або характер матеріалу, його жанрові особли-вості рубрика, вказуючи в найзагальніших рисах на порушувані у матеріалі проблеми. Значенням рубрики, за В. Івановим, є виконання не тільки інформаційної функції, а й спрямування уваги читачів на матеріали, які висвітлюють важливі теми сьогодення [3, 115]. Дослідник поділяє рубрики на службові та тематичні. Зрозуміло, що визначають напрям, тему газетного виступу, його характер саме останні. Тематичні рубрики супроводжують важливі розділи або відділи газети. Різновидами тематичних рубрик є суперрубрика (позначає тематичне спрямування публікації усієї полоси) та рубрика-девіз (заклик, під яким проводиться газетна кампанія).

Заголовок, що об'єднує кілька газетних публікацій, кожна з яких має власне найменування, називається "шапкою". Її призначення — привернути увагу читачів до розвороту, полоси, добірки (блоку) матері-алів на актуальну політичну, економічну чи культурну тему, виразно й стисло висловити загальний зміст цих матеріалів. Також на тему, головну ідею публікації вказує епіграф.

Чи може якось відображати думку, тему матеріалу шрифт? Саме над цим замислю-ється Є. Толкачов, роблячи висновок, що оскільки шрифт є певним зображальним засобом у пресі, то, справді, він може деякою мірою допомагати у визначенні теми. Наприклад, у деяких газетах існує практика шрифтовими засобами яскраво виокремлювати в заголовках слова, які визначають головну думку. Неправомірне виділення того чи іншого слова може спричинити неправильне розуміння теми матеріалу, його змісту. Але Є. Толкачов наголошує, що це питання — спірне, тому що в оцінці шрифтів, у їх характеристиках велике значення мають особистий смак, відчуття, уява оформлювача [1, 6; 1, 55].

Отже, тема публікацій може відобража-тись у формі подачі інформації, у заголов-ному комплексі та графічному оформленні. Заголовний комплекс, а зокрема, такі його елементи:

— основний заголовок (вказує на тему);

— підзаголовок (уточнює тему, окреслену головним заголовком);

— надзаголовок (деталізує тему);

— тематична рубрика (визначає тематич-ний напрям) — відіграють велику роль у визначенні теми матеріалів.

Допомагає правильно зрозуміти тему публікацій і графічне оформлення матеріалу (шрифт, малюнки, фотознімки) та такі форми подачі інформації, як тематична добірка, тематична сторінка, спецвипуск.

Схематично тематична структура газети — це ланцюг, де всі елементи зчеплені, пов'язані між собою і випливають один з одного.

Схожі:

Тема матеріалу в структурі газети iconУрок-подорож з елементами інсценізації Тема: «Журнали та газети наші...
Обладнання: виставка дитячих газет І журналів, плакат: «Газети І журнали — твої помічники», підшивки журналів, вирізки із газет
Тема матеріалу в структурі газети iconЩо таке батьківські збори сьогодні?
Молодих вчителів не вчать як правильно проводити батьківські збори – в університетах більше приділяють увагу методиці викладання...
Тема матеріалу в структурі газети iconТема. Навігація у файловій структурі Windows за допомогою провідника....
Формування вмінь І навиків виконання основних операцій з файлами, папками та дисками за допомогою провідника. Закріплення вмінь І...
Тема матеріалу в структурі газети iconТема: сутність та основи організації митної справи в україні
Скласти опорний конспект по структурі та основним поняттям Митного кодексу України
Тема матеріалу в структурі газети iconУрок 31 Тема. Зміни в соціальній структурі українського суспільства
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Тема матеріалу в структурі газети iconЛітературно-молодіжний конкурс «І на сторожі слово», присвячений 200-річному ювілею
Товтр, формувалося моє “я”. Після закінчення Дерев’янської зош, розпочалися чудові шість років навчання на природничому факультеті...
Тема матеріалу в структурі газети iconУрок №1-2 Тема уроку
Тема уроку: Узагальнююче повторення навчального матеріалу за 10клас. Підготовка до діагностичної контрольної роботи
Тема матеріалу в структурі газети iconУрок вивчення нового матеріалу. Хід уроку І. Повідомлення теми, мети...
Тема. Література рідного краю. Олексій Довгий. Розповідь про поета. Інтимна лірика. Збірка «Троянди для дружини»
Тема матеріалу в структурі газети iconУрок вивчення нового матеріалу
Не І ні; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати бережливе ставлення до свого здоров'я
Тема матеріалу в структурі газети iconЩо таке первинна медико-санітарна допомога?
Тема Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров’я та принципи сімейного обслуговування населення. Організація роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка