Види компетентностей
Скачати 39.48 Kb.
НазваВиди компетентностей
Дата конвертації03.03.2013
Розмір39.48 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Види компетентностей

 1. Ціннісно-смислова компетенція, яка пов'язана з ціннісними уявлення
  ми учня, його здатністю до орієнтування в житті, усвідомлення свого
  місця в ньому, до вибору цільових та смислових установок для своїх дій
  та вчинків, до прийняття рішень. Від сформованості цієї світоглядної
  компетенції залежить освітня траєкторія учня та програма його жит
  тєдіяльності в цілому.

 2. Загальнокультурна компетенція як коло питань, у яких учень має бути
  добре обізнаним, мати занння та досвід певної діяльності. Це особли
  вості національної та загальнолюдської культури, культурологічні за
  сади сімейних, соціальних, суспільних явищ та традицій, роль науки
  та релігії в житті людини, компетенції у сфері побуту та культурного
  дозвілля.

 3. ^ Навчально-пізнавальна компетенція як сукупність компетенцій учня
  у сфері самостійної пізнавальної діяльності: знання та вміння ціле-
  покладання, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-
  пізнавальної діяльності. У межах цієї компетенції визначаються вимо
  ги відповідної функціональної грамотності: вміння розрізняти факти
  від домислів, володіння вимірювальними навичками, використання
  різних методів пізнання. 1. Інформаційна компетенція, яка пов'язана з формуванням уміння само
  стійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, транс
  формувати, зберігати та транслювати її. Ця компетенція забезпечує на
  вички роботи учнів з інформацією, що міститься в навчальних пред
  метах і освітніх галузях, а також в оточуючому світі.

 2. ^ Комунікативна компетенція, яка містить оволодіння мовами та спосо
  бами взаємодії з людьми, навички роботи в групі. Учень має вміти від
  рекомендувати себе, написати листа, анкету, заяву, поставити запитан
  ня, вести дискусію тощо.

 3. ^ Соціально-трудова компетенція як оволодіння знаннями і досвідом
  у громадянсько-суспільній діяльності (виконання ролі громадянина,
  виборця, представника), у соціально-трудовій сфері (права спожива
  ча, покупця, клієнта, виробника), у галузі сімейних стосунків, у пи
  таннях економіки і права-та в професійному самовизначенні.

 4. ^ Компетенція особистісного самовдосконалення, яка спрямована на за
  своєння способів фізичного, Духовного та інтелектуального саморозвит
  ку, емоційну саморегуляцію та самопідтримку. Вона пов'язана з безпе
  рервним самопізнанням, розвитком необхідних особистісних якостей,
  формуванням психологічної грамотності, культури мислення й поведін
  ки. До цієї компетенції слід віднести правила особистої гігієни, турботу

^ . К. Маркова [ЗО] пропонує виділити такі групи компетентносте:

 • спеціальна компетентність — володіння власне професійною діяльніс
  тю на достатньо високому рівні, здатність проектувати свій подаль
  ший професійний розвиток;

 • соціальна компетентність — володіння спільною (груповою, коопера
  тивною) професійною діяльністю, співробітництвом, а також відповід
  ними прийомами професійного спілкування, соціальна відповідаль
  ність за результати своєї професійної праці;

 • особистісна комиетентність — володіння прийомами особистісного са
  мовираження та саморозвитку, засобами протистояння професійним
  деформаціям особистості;

 • індивідуальна компетентність — володіння прийомами самореалізації
  й розвитку індивідуальності в рамках професії, готовність до професій
  ного зростання, здатність до індивідуального самозбереження.

^ Л. Гузєєв [27] називає такі компетентності:

 1. Соціальна компетентність — здатність діяти в соціумі з урахуванням по
  зицій інших людей.

 2. Комунікативна компетентність — здатність вступати в комунікацію
  з метою порозуміння.

 3. Предметна компетентність — здатність аналізувати і діяти з точки зору
  певних областей людської культури.

Вивчати:

 • уміти вирішувати проблеми;

 • уміти використовувати власний досвід;

 • самостійно займатися власною освітою.
  Шукати:

 • добувати інформацію;

 • уміти працювати з документами та класифікувати їх;

 • консультуватися в експерта;

 • працювати з різними базами даних.
  Думати:

 • критично мислити;

 • мати власну позицію та формувати власну думку;

 • оцінювати соціальні звички, пов'язані зі здоров'ям, споживанням,
  оточуючим середовищем;

 • уміти оцінювати твори літератури та мистецтва.

Співпрацювати:

 • уміти співпрацювати в групі;

 • приймати рішення;

 • уміти домовлятися;

 • улагоджувати суперечки та конфлікти.

Братися за діло та адаптуватися:

 • нести відповідальність;

 • уміти організовувати свою роботу;

 • уміти знаходити нові рішення;

• доводити гнучкість реагування на зміни в житті;
г бути стійким перед труднощами.. .

Схожі:

Види компетентностей iconЗаконукра ї н и
Види спорту поділяються на групи: олімпійські види спорту види спорту, включені до програми Олімпійських ігор; неолімпійські види...
Види компетентностей iconКонкурс «Український романс». Жанри І форми інструментальної музики....
Види І мова мистецтв. Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні)...
Види компетентностей iconВиди насильства та їх класифікація
Жорстоке поводження з дітьми та зневажання їх інтересами можуть мати різні види та форми, але наслідком цього завжди є
Види компетентностей icon і Закон України «Про альтернативні види палива»
Варто зауважити, що види енергоефективних технологій та методи їх впровадження різняться, в залежності від специфіки виробництва...
Види компетентностей iconВиди єврооблігацій
На світовому ринку облігацій обертаються два види цінних паперів: іноземні облігації та єврооблігації. Іноземна облігація це цінний...
Види компетентностей iconТема: «Художня культура»
Види мистецтв та специфіка їх художньо образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтва. Поняття...
Види компетентностей iconПлан Поняття про комунікацію, як інформацію та її різновиди. Види комунікації
Вчити студентів використовувати інформацію як комунікативний елемент, знати її різновиди та види
Види компетентностей iconФормування ключових І предметних компетентностей молодших школярів: теоретичні аспекти

Види компетентностей icon"Концепції логістики та їх види"
Види логістики, який являє собою сукупність послуг, що надаються в процесі безпосереднього постачання товарів споживачам, який є...
Види компетентностей iconПланробот и
«Розвиток життєвих компетентностей учнів та підготовка їх до успіху в умовах сучасного професійного ліцею»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка