Організація роботи школи молодого педагога
Скачати 376.94 Kb.
НазваОрганізація роботи школи молодого педагога
Сторінка3/4
Дата конвертації03.03.2013
Розмір376.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4

Зразок

Пам’ятка

«Класифікація уроків»

За основною дидактичною метою уроки поділяються на п'ять основних типів: уроки засвоєння нових знань; застосування знань і формування вмінь; узагальнення і систематизація знань і вмінь; контролю і корекції знань і вмінь; комбіновані.

^ 1. Урок засвоєння нових знань.

Основна дидактична мета: ознайомлення з новими фактами, поняттями, законами, теоріями, твердженнями, з'ясування їх суті.

^ Основні структурні компоненти, що характеризують даний тип уроку:

а) ознайомлення із змістом нового матеріалу;

б) встановлення деяких залежностей і зв'язків між елементами нових знань.

^ 2. Урок застосування знань і формування вмінь.

Основна дидактична мета: з'ясування можливостей застосування знань у навчальному пізнанні і практичних ситуаціях, формування досвіду такого застосування, предметних і загальних навчальних вмінь.

^ Різновиди даного типу:

2.1. Урок первинного формування вмінь.

Основна дидактична мета: з'ясування сутності і структури вміння, формування алгоритму його реалізації.

^ Основні структурні компоненти:

а) актуалізація знань, які лежать в основі уміння;

б) ознайомлення із сутністю уміння, складом і послідовністю виконання дій;

в) первинне застосування одержаних знань про способи дій на основі виконання пробних вправ;

г) виконання зазначених дій у стандартних умовах (вправи за зразком, аналогією, інструкцією).

2.2. Урок творчого застосування знань і вдосконалення вмінь.

Основна дидактична мета: забезпечення переносу знань і способів дій в нові умови.

Основні структурні компоненти:

а) перевірка стану засвоєння знань і сформованості уміння на рівні застосування їх у стандартних ситуаціях;

б) перенесення знань і засвоєння способів дій у частково змінені або нові ситуації (творчі вправи).

^ 3. Урок узагальнення і систематизації знань і вмінь.

Основна дидактична мета: виявлення істотних зв'язків між елементами знань, їх групування і класифікація, введення вивченого в систему раніше засвоєного.

Основні структурні компоненти:

а) повторення основних фактів, понять, правил, законів;

б) узагальнення знань;

в) узагальнення умінь.

^ 4. Урок контролю і корекції знань і вмінь.

Основна дидактична мета: виявлення якостей знань і вмінь, що характеризують стан засвоєння учнями логічно завершеного блоку навчального матеріалу.

Різновиди даного типу:

^ 4.1. Урок контролю знань і вмінь.

Основна дидактична мета: виявлення рівня засвоєння навчального матеріалу, в тому числі досягнення передбачених програмою обов'язкових результатів навчання.

^ Основні структурні компоненти:

а) перевірка знань фактичного матеріалу на рівні репродукції;

б) перевірка осмислення знань (розуміння сутності понять, тверджень, ілюстрування прикладами, встановлення взаємозв'язків у вивченому тощо);

в) перевірка умінь застосувати вивчене у знайомих і змінених (нових) ситуаціях.

^ 4.2. Урок аналізу письмових робіт.

Основна дидактична мета: корекція знань і вмінь на основі аналізу допущених помилок.

Основні структурні компоненти:

а) узагальнена характеристика якості виконання робіт;

б) аналіз допущених помилок;

в) робота над усуненням виявлених прогалин у знаннях і уміннях.

^ 5. Комбінований урок.

Комбінований урок поєднує дві або більше дидактичні мети уроків попередніх типів.
У зв’язку з тим, що , як ми вказували, робота з молодими майстрами виробничого навчання викликає найбільші труднощі, ми пропонуємо шаблон саме уроку виробничого навчання.

Зразок - шаблон уроку

^ ПЛАН УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Група Курс Дата

Професія:

Тема програми:Тема уроку:

Мета уроку

- навчальна:- розвиваюча:- виховна:Очікуваний результат:

Тип уроку:

Вид уроку:

Методи:

Дидактичне забезпечення:Матеріально-технічне забезпечення:Перелік практичних завдань:Міжпредметні зв’язки:Список основної та додаткової літератури:


^ ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина:

1.1. Перевірка присутності учнів, їх зовнішнього виду.

1.2. Перевірка наявності щоденників, готовність учнів до уроку.

ІІ. Вступний інструктаж:

2.1. Актуалізація знань учнів2.2. Мотивація навчальної діяльності2.3. Цільова установка навчальної діяльності:2.4. Аналіз відповідей учнів та їх доповнення

2.5. Викладання нового матеріалу:

1) інструктаж з техніки безпеки

2) пояснення нової навчальної інформації

3) демонстрація нових операцій та прийомів трудової діяльності при приготуванні, особистий показ майстром трудових прийомів (перелік виконання технологічного процесу: поопераційно)2.6. Закріплення нового навчального матеріалу (перелік питань та завдань,повторення показаних операцій декількома учнями)

ІІІ. Поточний інструктаж.

^ 1. Формування умінь та навичок у процесі самостійної роботи учнів:

- Видача завдань учнів для самостійної роботи відповідно карток практичного завдання;

- Пояснення послідовності виконання завдання:

- Розподіл учнів по робочим місцям;

- Повідомлення про критерії оцінювання практичної діяльності учнів;

- Індивідуальний поточний інструктаж шляхом проведення цільових обходів робочих місць учнів.

^ 2. Обхід учнів з ціллю:

- Контроль і спостерігання виконання робіт, вправ, практичних прийомів;

- Надання практичної допомоги, індивідуальна роботи з окремими учнями;

- Оцінювання правильності виконання технологічного процесу.

^ IV. Заключний інструктаж.

1. Аналіз умінь учнів застосовувати нову навчальну інформацію, що вивчалася на уроці.

2. Порівняльний аналіз виконаних робіт та їх оцінювання (вказати на кращі роботи).

^ V. Домашнє завдання.

(надається диференційовано в залежності від рівня досягнень учнів).

Майстер виробничого навчання ____________________________

підпис ініціали, прізвище
^ 1. МЕТА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

1. Навчаюча мета передбачає формування:

- вмінь та навичок планування й здійснення виробничого процесу;

- загальнопрофесійних вмінь та навичок, які забезпечують широчінь профілю підготовки;

- вмінь застосувати знання для розв'язання навчально-виробничих завдань;

- формування готовності до оволодіння новою технікою та технологією виробництва і т. ін.

^ 2. При постановці мети, яка виховує, слід віддавати пріоритет:

- повазі до праці, своєї професії;

- дбайливому відношенню до обладнання, матеріалів, інструменту, тощо;

- моральним якостям;

- дисципліні, сумлінності, відповідальності, ініціативі; вмінню працювати в колективі і т. ін.

^ 3. Розвиваюча мета охоплює:

- раціональні прийоми мислення, пам’ять;

- пізнавальну активність та самостійність; культуру навчально-виробничої праці;

- увагу, спостережливість, волю, наполегливість у досягненні мети;

- навички та звички планувати та контролювати свою працю; вміння та навички самовдосконалення в обраній професії і т. ін.
^ 2. ОСНОВНІ ДИДАКТИЧНІ ВИМОГИ

ДО УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

1. Нерозривність навчаючої, розвиваючої та виховної мети.

2. Організаційна чіткість, виразність загального завдання, яке розв’язується на даному занятті в прийнятій програмі навчання.

3. Правильний вибір форми організації заняття (фронтальної, бригадної, індивідуальної, змішаної).

4. Правильний вибір об'єктів роботи для групи, бригади, кожного учня.

5. Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення занять: організація робочих місць, наявність та справність обладнання, інструменту, приладів, наявність матеріалів, необхідної навчально-виробничої документації.

6. Правильний вибір методичних прийомів інструктажу з урахуванням форми організації заняття, особливостей трудового завдання, індивідуальних особливостей окремих учнів.

7. Колективність в роботі учнів, товариська взаємодопомога в поєднанні з самостійною індивідуальною роботою кожного, загальна цілеспрямованість у виконанні виробничого завдання в навчальному цеху, на дільниці, в майстерні як одна з основних передумов колективності.
^ 3. АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ

МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ДО УРОКУ

Готуючись до уроку, майстер повинен:

- проаналізувати підсумки попередніх занять, уточнити зміст, тему та мету наступного уроку;

- визначити структуру уроку та час, відведений на кожний його елемент;

- вивчити технічну та методичну літературу, а також матеріали з передового досвіду роботи, нової техніки, технології;

- намітити навчально-виробничі роботи, які учні будуть виконувати на уроці;

- намітити методи та методичні прийоми проведення уроку;

- визначити типові помилки, яких допускаються учні під час вправ, намітити міри їх попередження;

- визначити домашнє завдання учням

- скласти план уроку та конспект вступного інструктажу (при необхідності);

- перевірити справність обладнання, інструментів та приладів;

- підготувати до уроку матеріали, заготівки, навчальну та технічну документацію, наочні приладдя;

- приготуватися до показу на уроках трудових прийомів.
^ 4. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Вступний інструктаж

Основна мета: підготовка учнів до наступної роботи

Послідовність проведення вступного інструктажу

1) Повідомлення мети та теми уроку, мотивація;

2) Перевірка знань, вмінь учнів за матеріалом уроків взаємопов’язаних теоретичних предметів та виробничого навчання, необхідних на даному уроці;

3) Пояснення характеру та призначення наступної роботи й порядку виконання вправ, навчально-виробничих робіт;

4) Розбір інструкційної та інструкційно-технічної (технологічної) документації;

5) Демонстрація зразків наступних робіт;

6) Ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами та приладами, які будуть застосовувати на уроці;

7) Пояснення та показ способів раціональної організації робочих місць при виконанні завдань;

8) Пояснення та показ найбільш раціональних прийомів, способів, та послідовності виконання, а також методів контролю якості роботи;

9) Розглядання правил техніки безпеки;

10) Розглядання типових помилок та способів їх попередження;

11) Опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними матеріалу вступного інструктажу;

12) Пробне виконання учнями прийомів роботи, які показав майстер;

13) Підведення підсумків вступного інструктажу, повідомлення критеріїв;

14) Надання завдань, розподіл учнів по робочих місцях.

Ведучі методи при проведенні вступного інструктажу:

- бесіда;

- пояснення;

- показ нових трудових прийомів.

По рівню навчально-пізнавальної діяльності учнів:

- пояснювально-ілюстративний;

- репродуктивний;

- проблемний.

^ Поточний інструктаж

Поточний інструктаж - це керівництво майстра при виконанні учнями вправ.

Індивідуальний інструктаж - проводиться при обході майстром робочих місць учнів.

Приблизна мета обходів:

- Перевірка правильності організації робочих місць та додержання правил охорони праці;

- Перевірка правильності виконання учнями трудових прийомів та технологічного процесу виконання робіт;

- Перевірка вмінь користуватися інструкційними та технологічними картами;

- Перевірка відношення учнями до матеріалів, обладнання, використання учнями робочого часу;

- Надання допомоги учням в налагодженні обладнання;

- Перевірка ходу виконання робіт та надання допомоги учням;

- Приймання та оцінка робіт

^ Колективний поточний інструктаж

Проводиться одночасно для всієї групи шляхом повторного пояснення та показу прийомів роботи в тих випадках, коли у більшості учнів виявлені однотипні помилки та утруднення в роботі.

Ведучі методи поточного інструктажу:

- пояснення;

- роз’яснення;

- самостійна практична робота учнів по рівню навчально-пізнавальної діяльності учнів - репродуктивний, дослідницький.

^ Заключний інструктаж

Основна мета - підведення підсумків уроку.

Методи проведення:

за джерелами пізнання:

- пояснення;

- бесіда;

- демонстрація і аналіз навчально-виробничих робіт учнів.

за рівнем навчально-пізнавальної діяльності учнів:

- пояснювально-ілюстративний;

- проблемний.
^ Домашнє завдання

Мета:

- підготовка до наступного заняття;

- осмислення та узагальнення виробничого досвіду;

- приведення в систему одержаних теоретичних знань для розв’язання практичних завдань;

- закріплення та розширення теоретичних знань, практичного досвіду.
ВИКОРИСТАННЯ

^ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

На засіданнях Школи використовуємо інноваційні форми роботи. Це семінари, тренінги, методичні посиденьки, майстер-класи, «круглі столи» тощо.

Головна мета інноваційної діяльності - розвиток педагога як творчої особистості, переключення його з репродуктивного типу діяльності на самостійний пошук методичних рішень, перетворення педагога в розробника і автора інноваційних методик і реалізують їх засобів навчання, розвитку та виховання.

Професійна діяльність педагога неповноцінна, якщо вона будується тільки як відтворення одного разу засвоєних методів роботи, якщо в ній не використовуються об'єктивно існуючі можливості для досягнення більш високих результатів освіти, якщо вона не сприяє розвитку особистості самого педагога. Без творчості немає педагога-майстра.

Найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання, а найбільших —інтерактивного. Освітні функції професійно-технічної освіти дедалі ускладнюються. Саме тому зростає значення використання ефективних методів навчання, спрямованих на виховання в учнів рис творчої діяльності та кращого оволодіння знаннями.

На заняттях Школи молодого педагога ми прагнемо використовувати результати наукових досліджень, прогресивні ідеї педагогічного досвіду, нові технології професійного навчання.

Кожен з методів інтерактивного навчання має свої переваги, цілі, обмеження.

Розглянемо найбільш цікаві методи роботи з молодими педагогами: семінар, навчальна евристична бесіда, «опитування експертів», «вивчення конкретної ситуації», мозковий штурм», «пилка», «коло ідей», «акваріум», «велике коло», метод групових дискусій, ділові ігри, рольові ігри, метод проектів тощо.

пор.

Назва методу

Визначення, цілі

1.

^ Проблемна лекція

Лекція, під час якої викладач, виходячи з навчального матеріалу, ставить проблемні питання, відповіді на які учні знаходять самостійно або за допомогою викладача.

2.

Семінар

Колективне обговорення різних питань проблеми з підбиттям підсумків.

3.

Евристична бесіда

Керований діалог між педагогом і учнями шляхом запитань і відповідей.

4.

Опитування експертів

Передбачає запрошення кваліфікованих фахівців (учнів старших курсів, викладачів навчального закладу, випускників, працівників галузі).

5.

Дискусія

Висловлювання різних думок з поставленої

проблеми з узагальненням результатів.

6.

Метод вивчення конкретної ситуації

З'ясування в малих групах шляхів вирішенняконкретної ситуації (за допомогою алгоритму) з подальшим обговоренням і узагальненням.

7.

«Мозковий

штурм»

Генерування і відбір інноваційних ідей у групах,що координуються педагогом.

8.

«Кошик»

Обговорення конкретної ситуації, при якій учень одержує ряд максимально наближених до реальності матеріалів і проблем, які вимагають рішення.

9.

Моделювання

Наочне зображення різними засобами системи, структури, пристрою, процесу для аналізу і обговорення.

пор.

Назва методу

Визначення, цілі

10.

Дебрифінг

Аналіз та обговорення результатів попередньої роботи; структурування набутого досвіду.

11.

«Пилка»

Передбачає створення «домашніх» та «експертних» груп; може замінити лекції у випадках, якщо навчальна інформація нескладна, але має досить великий обсяг.

12.

«Коло ідей»

Після вивчення в групах нової інформації по черзі (по колу) ставляться запитання по опрацьованій проблемі, поки не вичерпаються всі відповіді.

13.

«Акваріум»

Після вивчення нового матеріалу одній з малих груп, розміщеній перед навчальною групою, пропонується вирішити проблему. Інші групи спостерігають і потім обговорюються правильність рішення, прийнятого в «акваріумі».

14.

«Велике коло»

Учасники розміщуються на стільцях у велике коло. Протягом 10 хв. записують свої пропозиції для вирішення поставленої проблеми. Пропозиції зачитують по черзі, група голосує за кожну з них.
1   2   3   4

Схожі:

Організація роботи школи молодого педагога iconПлан роботи Школи молодого профорієнтатора в птнз м. Кривого Рогу
Ознайомлення з нормативно-правовим забезпеченням профорієнтаційної роботи в навчальному закладі
Організація роботи школи молодого педагога iconСемінар молодих спеціалістів
У закладі працює Школа становлення педагога, склалася система наставництва. Щороку проводиться відкрите засідання школи молодого...
Організація роботи школи молодого педагога iconПлан Особливості роботи педагога-організатора в умовах табірного...
План-щоденник як одна з форм особистого плану педагога-організатора; їх різновиди
Організація роботи школи молодого педагога iconВ. С. Петрович Графік роботи та тематика занять школи педагогічної майстерності на 2011-2012 н р
Планування індивідуальної роботи педагога, робота з формами звітності, виконання посадових обов’язків
Організація роботи школи молодого педагога iconПлан роботи “Школи молодого вчителя” Сквирської зош І-ІІІ ст. №2 ( 3 роки навчання )
Ознайомлення з порадами психологів: Л. Виготського, Л. Замкова, П. Гальперіна Відвідування та аналіз уроку
Організація роботи школи молодого педагога iconПлан роботи школи молодого учителя 2010-2011н р
Закріплення вчителів за молодими спеціалістами. Визначення завдань наставників щодо підвищення методичного й фахового рівня молодих...
Організація роботи школи молодого педагога iconПлан роботи «школи молодого учителя» 1-й рік навчання
Постановка мети уроку, добір змісту, методів навчання. Форми організації діяльності учнів
Організація роботи школи молодого педагога iconПочаткова школа відділ освіти Віньковецької райдержадміністрації...
Касапа Г. Д., заступник директора з навчальної роботи Руда В. П., керівник Школи молодого вчителя
Організація роботи школи молодого педагога iconПлан роботи над єдиною методичною проблемою «Підвищення рівня професійної...
Створення творчих груп з метою організації роботи над окремими аспектами проблеми
Організація роботи школи молодого педагога iconПланування та організація роботи з молодими вчителями
Посібник, пропонований директору школи, заступнику директора школи, вчителям, а також усім тим, хто бажає стати справжнім майстром...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка