Методологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних внз : філософсько-технічний аспект
НазваМетодологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних внз : філософсько-технічний аспект
Дата конвертації09.10.2013
Розмір95.1 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
УДК 371.134

к.т.н., с.н.с. Хлапонин Ю.И.

к.т.н., с.н.с. Козубцов І.М.

Процюк Ю.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ : ФІЛОСОФСЬКО-ТЕХНІЧНИЙ АСПЕКТ
В статті робиться акцент на запізнювальній тенденції впровадження досягнень науки в освіті. Вказується на необхідність відстеження всіх нових змін в галузі науки та техніки, пошуку-моніторингу стану динамічної наукової картини світу знань в галузі сучасних технологій, вишукування прихованих міждисциплінарних зв'язків, закономірностей, відображення їх в результатах ініціативних науково-дослідних робіт (НДР) і надання рекомендацій щодо адаптації освітньої програми підготовки фахівців в технічних ВНЗ з урахуванням вимог сьогодення.
^ Хлапонин Ю.И., Козубцов И.Н, Процюк Ю.А. Методологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних ВНЗ : філософсько-технічний аспект. В статье делается акцент на запаздывающие тенденции внедрения достижений науки в образовании. Указывается на необходимость отслеживания всех новых изменений в области науки и техники, поиска-мониторинга состояния динамической картины мира знаний в области современных технологий, изыскания скрытых междисциплинарных связей, закономерностей, отражение их в результатах инициативных научно-исследовательских работ (НИР) и предоставление рекомендаций по адаптации образовательной программы подготовки специалистов в технических ВУЗах с учетом требований современности.

Khlaponin Y., Kozubcov I., Protsyuk Y. Methodological foundations of information security training in technical universities: the philosophical and technical aspects. The article focuses on the late tendency of the introduction of science in education. It is indicated on the need for keeping track of all the new changes in science and technology, finding, monitoring of the state of dynamic scientific world knowledge about the advances in modern technology, finding of hidden interdisciplinary connections, patterns, reflection of them in the results of the initiative research studies and on recommendations for adaptation of the educational program of training in technical colleges to meet the requirements of today.

Постановка проблеми і зв'язок її з важливими науковими завданнями.

У сучасному інформаційному суспільстві темпи науково-технічного прогресу такі, що нове знання оновлюється протягом дуже короткого часового інтервалу. Державні освітні стандарти затверджуються на п'ятирічний термін , але навіть у цей період виникає необхідність перегляду певних стандартів навчальних програм і планів. Сучасні і перспективні інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС) розвиваються так стрімко, що з точки зору їх вивчення і застосування для вирішення освітніх завдань виникає велика кількість проблем організаційного , матеріального та навчально-методичного характеру.

Зрозуміло, що в першу чергу це стосується комп'ютерної техніки. В даний час комп'ютер – це не стільки обчислювач, як він розглядався раніше, скільки засіб міжкультурних і міжконфесійних комунікацій та інформаційного обміну між самими різними категоріями користувачів. Тому в сучасній ІТС комп'ютер є не просто засобом навчання. Він грає роль універсального педагогічного інструментарію, багато в чому визначає ефективність функціонування системи освіти.

Останні два десятиліття характерне великою інтенсивністю розвитку науки, який знаходить своє віддзеркалене відображення в технологіях немислимих ще вчора. Проте простежується запізнювальна тенденція зворотного зв'язку відображення досягнень науки в освіті. Продемонструємо це на прикладах методології кібернетичної освіти в технічно-спрямованих вищих навчальних закладах (ВНЗ).

Формулювання цілей статті. На пошук відповіді на ці питання націлене дослідження і присвячена стаття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Оригінальною є розроблена Е. Солодовою Концепція модернізації вищої освіти Росії на основі синергетичного моделювання [1]. За синергетичною парадигмою освіти буде майбутнє [2].

Матеріал дослідження. У побудові майбутньої методології кібернетичної освіти в технічно-спрямованих ВНЗ ми врахуємо синергетичну методологію моделювання в аспекті системного підходу і принцип створення технічного ВНЗ. Важливім є те, що, прикладні знання, розраховані на якнайшвидше задоволення запитів ринку, а фундаментального – діаметрально протилежні.

Скористаємося напрацюваннями А.С. Панаріна [3], опустивши не такі істотні описи. Відзначимо те, що отримана модель в математичному вигляді (1) є «формулою науково-технічного прогресу». Перша нерівність в системі (1) є вимога вищого темпу зростання міжгалузевого знання в порівнянні з галузевими знанням. Таким чином, нерівність (1) є констатацією підвищення ключової ролі сучасного міждисциплінарного наукового знання. Інша нерівність – темпи зростання фундаментального знання повинні перевищувати темпи зростання прикладних знань. Наступна нерівність формулює демографічні вимоги. Чим вище частка молоді в суспільстві, тим вище темпи прогресивних знань. Четверта нерівність-темпи приросту часу на навчання в житті кожної людини повинні бути вище за темпи приросту часу роботи. Нерівність в системі (2) є вимогою вищих темпів приросту часу відпочинку в порівнянні з часом його роботи.

Освіта в прикладному ВНЗ базується на принципі швидкого відновлення власних витрат і вкладень в його розвиток і націлене, в основному, на формування певних стандартних знань, умінь і навиків (ЗУН). У такий ВНЗ закладений принцип відстеження в системі з автоматичним регулюванням [1]. Схема чітко реагує на вхід. Головним завданням є точніше визначити вхідний сигнал b(t), тобто врахувати запити зовнішнього ринку, галузі (рис. 1). Така методологія освіти подібна будь-якій технічній системі, яка здійснює відстеження за вхідним сигналом.

(1)Рис. 1. Структурна модель прикладного ВНЗ

Вхід х(t) прикладного вузу визначається, в основному, розміром капіталовкладення в його розвиток (коефіцієнт К, рис. 1). Такий ВНЗ може почати навчати з нуля без всякої на то навчальної бази. Структурна модель фундаментального ВНЗ представлена на рис. 2. Подвійними стрілками позначено сигнали, що управляють, на вході нелінійного елементу. Такий ВНЗ відстежує вхідні сигнали b(t) і трохи подібний до ВНЗ прикладного характеру. Відмінністю фундаментального є наявність додаткового нижнього контуру регулювання, вихідного ефекту орієнтувань на довготривалу перспективу. Проте все ж таки відбувається запізнення в іншому контурі регулювання, унаслідок чого виникає ефект відставання в цьому контурі інформації в часі, і не затребувана вона в даний момент часу суспільству (рис. 2). Такий ефект властивий будь-якому новому фундаментальному знанню. Тому освіта у фундаментальному ВНЗ націлена на довготривалу перспективу, та має носити випереджаючий характер. Модель ВНЗ представлено на рис. 2, описується системою диференціальних рівнянь вигляду (2) [2].

(2)


Рис. 2. Структурна модель фундаментального ВНЗМетодологія кібернетичної освіти в технічно-спрямованих ВНЗ повинна бути на високому пріоритетному рівні. Це дозволило б своєчасно вносити адекватні зміни до освітньої програми підготовки фахівців (бакалаврів, магістрів) технічних ВНЗ. Наочно продемонструємо на наступному рисунку (рис. 3).

Як бачимо, в основу методології екологічної та кібернетичної освіти в технічних ВНЗ закладений принцип фундаментального ВНЗ з чітко вираженим моніторинговим відділом (МВ). За штатом він очевидний в науковому підрозділі. Головним завданням МВ є відстежувати всіх зміни в галузі технологій в кібернетичному просторі. Задіяні в моніторингу науково-педагогічні працівники здійснюють: пошук-моніторинг стану динамічної наукової картини світу знань про кібернетичні досягнення, досягнень в галузі сучасних технологій, вишукування прихованих міждисциплінарних зв'язків, закономірностей, віддзеркалення їх в ініціативних науково-дослідних роботах (НДР) результатів і рекомендацій по адаптації освітньої програми підготовки фахівців в технічних ВНЗ з урахуванням вимог сьогодення у варіативній частині.

Залученням в оперативний склад наукових або педагогічних працівників в умовах вимушеного скорочення, керівництво зуміє зберегти колектив, що склався і згуртований в часі, від розколу [4]. Теоретико-практичні дослідження на прикладі підготовки фахівців в галузі інформаційної безпеки апробований в роботах [5, 6].

Таким чином, у фундаментальному ВНЗ можлива генерація нової інформації, тобто розвиток його, в той же час, як в прикладному ВНЗ, описаному рівнянням (1), таких рішень не припускає, внаслідок чого розвиток не відбувається. Крім того, у фундаментальному ВНЗ є наукові школи, які є джерелом збереження інформаційних баз фундаментальних знань. Для їх функціонування необхідно, відновити і розвивати традиції наукових шкіл і пріоритетні наукові напрями.Рис. 3.  Методологія кібернетичної освіти в технічних ВНЗ
Важливою складовою компонентою системи освіти є система регенерації наукових та науково-педагогічних кадрів. Очевидно, що ця система має бути подібною до нижчого рівня, однак має вищу якість. Таким чином, в моделі освітнього стандарту підготовки цієї категорії [7], будуть враховані ці особливості. Наочно представимо механізми адаптації освіти до викликів і потреб суспільства на рис. 4. На схемі представлено місце і роль динамічної наукової картини світу знань та моніторингової служби в освітньому процесі з підготовки фахівців екології та інформаційного та кібернетичного захисту. Остання галузь характеризується високим пікфактором динамічності. Внаслідок інтенсивної динамічності затребуваним від фахівця є відпрацювання формування під час навчання у ВНЗ саме методології самоосвіти. Методологія самоосвіти – це є філософія освіти протягом всього життя, що запроваджена Міністерство освіти і науки України.

Безумовно реалізувати нову методологію кібернетичної освіти в технічних ВНЗ із залученням старих стереотипних методів навчання та прививання навиків, цілком очевидно і логічно неможливо без системного підходу. Навіть сам А. Ейнштейн про це зауважив у вислові: “Не можливо вирішити проблему на тому ж рівні, на якому вона виникла, необхідно стати вище цієї проблеми, піднявшись на наступний рівень. Ти ніколи не вирішиш проблему, якщо будеш думати так, як ті хто її створив”. Адаптивним елементом в методології є відома характеристика нормативної та варіативної частини програми підготовки фахівців (див. рис. 3-4).Рис. 4. Механізм адаптації освіти
Існуючу систему можна охарактеризувати двома складовими, розглянутими раніше. Нормативна частина адаптується із значним запізненням (інерційно), технічно цей процес описується моделлю фундаментального ВНЗ (див. рис. 2) диференціальним рівнянням (2). Варіативна частина можна описати моделлю прикладного ВНЗ (див. рис. 1) і системою рівнянь (1).

Основні аспекти науково-методичного забезпечення інноваційного розвитку військової освіти к контексті євроінтеграції системи вищої освіти України розглянуті у звіті про науково-дослідної роботи [8].

Висновки. Таким чином, методологією кібернетичної освіти в технічному ВНЗ повинно стати закладений принцип фундаментального ВНЗ з чітко вираженим моніторинговим відділом, який здійснює пошуково-адаптаційну функцію ВНЗ. Вишукуванню прихованих міждисциплінарних зв'язків, закономірностей, сприяє професійна міждисциплінарна науково-педагогічна компетентність ученого. Задіюючи викладачів до виконання ініціативних НДР, пошуку в МВ наукових або педагогічних працівників в умовах вимушеного скорочення керівництво зуміє зберегти колектив, що склався і згуртований в часі, від розколу.

В цілому для реалізації його непотрібні значні додаткові фінансові затрати, які самоокують за рахунок цілеспрямованого актуального навчання, формування адекватної наукової картини світу знань в корі головного мозку фахівця.

Перспективи подальших досліджень і напрямів. В першу чергу на розробку адаптивних навчальних планів ВНЗ і чіткого опису моніторингового підрозділу. Другою чергою є перехід від парадигми навчання і тренування до нової парадигми формування знань, що включає синергетичні принципи, адекватні до виклику суспільства і очевидно реалізують філософію освіти – освіта протягом всього життя.

Подальші дослідження можуть бути направлені на розробку алгоритмів та методик аналізу запитів ринку праці та створення автоматизованої системи пошуку на базі нейронної мережі.

^ Список літератури

1. Солодова Е.А. Концепция модернизации высшего образования России на основе синергетического моделирования / Е.А. Солодова // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. М.: Прогресс-традиция, 2007.

2. Солодова Е.А. Новые математические модели образовательных процессов // Синергетика: Будущее мира и России / Е.А. Солодова // Под ред. Г.Г. Малинецкого. М.: Изд-во ЛКи, 2008. – 384 с.

3. Панарин А.С. Христианский фундаментализм против рыночного терроризма / А.С. Панарин // Наш современник, 2003. №1-2.

4. Козубцов І.М. Проблема збереження кадрових науково-педагогічних працівників у вищій військовій освіті України / І.М. Козубцов, Л.С. Козубцова, М.К. Козубцов // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов: Сборник трудов VIIІ Международной научно-технической конференции, (5-12 декабря 2009 г., г. Хургада, Египет). – Хмельницкий: Хмельницкий национальный университет, 2009. – С. 183 – 186. (укр., рус., англ.). – 978-966-330-076-4. – [Електронній ресурс] – Режим доступу: http://www.iftomm.ho.ua/docs/IQRLUTSTP_2009.pdf.

5. Козубцов И.Н. Научно-педагогическая компетентность в мониторинге при подготовке специалистов в области информационной безопасности / И.Н. Козубцов // Педагогика безопасности: наука и образование [Текст] : материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, Екатеринбург, 12 декабря 2011 г. : в 2 ч. / сост. и общ. ред. В.В. Гафнера; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2012. –Ч.2. – 138 – 146 с.

6. Мараховский Л.Ф. Научно-педагогический компетентностный мониторинг подготовки специалистов в области информационной безопасности / Л.Ф. Мараховский, И.Н. Козубцов, Ю.И. Хлапонин // Інформаційна безпека. Науковий журнал. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2012. – №2(8). – С. 91 – 98. [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Ibez/2012_2/14.pdf.

7. Козубцов И.Н. От идеи к синтезу модели образовательного стандарта подготовки ученых в аспирантуре [Электронный ресурс] / И.Н. Козубцов, О.О. Герасименко // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2013. – № 2Sm. – Режим доступа URL: www.es.rae.ru/mino/160-1253.

8. Звіт про науково-дослідну роботу „Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку військової освіти к контексті євроінтеграції системи вищої освіти України” (шифр – „Інновація – 2008”) : Звіт заключний. – К. ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2009. – 177 с.

Схожі:

Методологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних внз : філософсько-технічний аспект iconВиховний захід Основи безпеки в Інтернеті
У цьому розділі діти та молодь можуть ознайомитися з питаннями інформаційної безпеки, причитавши історії-комікси. На додаток до відомостей...
Методологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних внз : філософсько-технічний аспект iconРекомендовані заходи щодо підготовки та проведення Дня рятівника
Проведення відкритих уроків за програмою дисциплін «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності»
Методологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних внз : філософсько-технічний аспект iconРекомендації щодо підготовки та проведення Дня рятувальника
...
Методологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних внз : філософсько-технічний аспект icon1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи...
На цій стадії розробляють проектну документацію — технічний, робочий або техноробочий проекти
Методологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних внз : філософсько-технічний аспект iconМ. Г. Коляда Завідувач кафедри інформаційного захисту та цивільної...
...
Методологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних внз : філософсько-технічний аспект iconПроблеми підготовки спеціалістів за напрямком підготовки “Телекомунікації”
В роботі наведені основні вимоги замовника до спеціаліста в області телекомунікацій та відповідність посадовим вимогам по кваліфікації...
Методологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних внз : філософсько-технічний аспект iconУкраїна чернігівська обласна рада постійна комісія з питань освіти,...
Одним із нагальних питань сьогодення у роботі професійно-технічних начальних закладів області є вирішення проблем модернізації матеріально-технічної...
Методологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних внз : філософсько-технічний аспект iconТеоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів
Вступ
Методологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних внз : філософсько-технічний аспект iconРеферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична...
Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних політичних, екологічних, технічних,...
Методологічні основи підготовки фахівців інформаційної безпеки в технічних внз : філософсько-технічний аспект iconРозділ теоретико-методологічні основи вивчення конвертації соціального...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка