Перелік питань до тестових завдань з дисципліни “стратегічний менеджмент”
Скачати 140.99 Kb.
НазваПерелік питань до тестових завдань з дисципліни “стратегічний менеджмент”
Дата конвертації17.03.2013
Розмір140.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Перелік питань до тестових завдань з дисципліни “СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


 1. Процес стратегічного управління є процесом побудови стратегій: “від минулого до майбутнього”; “від майбутнього до сьогодення”; “від сьогодення до майбутнього”; “майбутнє є екстраполяцією минулого”.

 2. З яких компонентів складається концептуальна модель організації?

 3. До основних елементів стратегічного управління належать такі: система управління, стратегія, керівники; місія, цілі, конкурентні переваги, стратегія, контролінг, стратегічний план; стратегічний план, ресурси організації, функції управління; місія, цілі, стратегії, функції управління, прямий та зворотний зв’язок.

 4. Стратегічне управління базується на такій концепції підприємства:

 5. Яка характеристика не притаманна стратегічному управлінню: погляд на працівників як на одну з основ організації, її головну цінність; адаптація до змін в оточенні; виживання організації у тривалій перспективі; виробництво товарів і надання послуг з метою отримання доходів від реалізації ?

 6. Визначальною характеристикою підприємства є: зовнішнє оточення підприємства; персонал підприємства; продукція, що виробляється (послуги, що надаються); немає правильної відповіді.

 7. Стратегічно орієнтоване підприємство – це: новостворене підприємство, що планує свою діяльність; стратегічне мислення керівників є основою для визначення орієнтирів діяльності; мінімальна господарська одиниця, для якої може бути розроблено самостійну стратегію; обслуговує ринки.

 8. В якій послідовності слід розташувати етапи стратегічного менеджменту: розробка стратегії компанії (1); формування цілей компанії (2); оцінка ефективності діючої стратегії (3); формулювання місії компанії (4); виконання (реалізація) стратегії (5):

 9. Назвіть елемент, якого не містить модель стратегічного управління: організаційна структура управління; стратегічний аналіз;стратегічний набір; зовнішнє середовище.

 10. Організація як відкрита система може бути подана у вигляді таких окремих систем:

 11. Всі існуючі системи поділяються на такі види:

 12. Які методи прогнозування не використовуються в стратегічному управлінні? експертні; екстраполяції; моделювання; декомпозиції.

 13. Який з підходів загального менеджменту базується на концепції ключових факторів успіху (КФУ)?

 14. Хто є автором «екологічної моделі» зовнішнього середовища підприємства?

 15. Стратегічний аналіз – це (що є змістом стратегічного аналізу?):

 16. Яка функція не належить до функцій стратегічного аналізу?

 17. На яких принципах базується аналіз зовнішнього середовища?

 18. Побудова «профілю об’єкту» як метод конкурентних переваг – це: позиція підприємства на ринку; сума характеристик об’єкту, завдяки яким він відомий групі споживачів; конкурентоспроможність товару; всі відповіді вірні.

 19. Модель Харріссона – це модель аналізу привабливості: галузі; країни; підприємства; регіону.

 20. Найбільший вплив на привабливість галузі має такий фактор: сила покупців; сила постачальників; конкурента боротьба між фірмами всередині галузі; можливість появи конкурентів всередині галузі.

 21. Який із зазначених методів не належить до методів аналізу конкурентних переваг?

 22. Хто є автором конкурентної концепції “5 сил”?

 23. До складових «класичної» моделі «галузевої конкуренції» М. Портера не входять: споживачі; організації-регулятори; конкуренти; товари-замінники.

 24. Модель 111-555 оцінює підприємство за такими показниками: конкурентоспроможність та частка ринку; конкурентоспроможність, якість та ціна; якість, ціна та частка ринку; ціна та частка ринку.

 25. Конкурентні переваги за Ж.-Ж. Ламбеном поділяються на такі групи:

 26. Внутрішні конкурентні переваги – це переваги для кого?

 27. Зовнішні конкурентні переваги за моделлю Ж.-Ж.Ламбена – це такі, що:

 28. На які групи поділяються зовнішні фактори, що впливають на діяльність підприємства?

 29. До зовнішнього середовища належать такі фактори (із зазначених):

 30. Взаємозв'язок факторів зовнішнього середовища – це:

 31. Який фактор впливає на зміну зовнішнього середовища підприємства? фізичне та моральне старіння виробничого потенціалу підприємства; зростання кількості нових та різноманітних завдань; інноваційна спрямованість організації; аналіз роботи всієї організації.

 32. Що враховують при побудові системи факторів для аналізу зовнішнього середовища? взаємозв’язок факторів та невизначеність інформації про середовище; визначеність інформації про внутрішнє середовище; прості системи факторів, що впливають на організацію; організаційно-управлінські особливості організації.

 33. До якої групи факторів зовнішнього середовища відноситься подорожчання енергоносіїв?

 34. До міжнародних факторів зовнішнього середовища належать такі:

 35. Який показник не відноситься до ринкового середовища?

 36. Який метод використовують для аналізу впливу на діяльність підприємства факторів зовнішнього середовища?

 37. Що визначає матриця SWOT-аналізу?

 38. За якими факторами проводиться SWOT- аналіз на підприємстві (вкажіть функціональні зони дослідження сильних та слабких сторін підприємства)?

 39. Що визначає “матриця загроз”?

 40. Методика PEST-аналізу в стратегічному менеджменті передбачає:

 41. Який метод стратегічного аналізу вивчає лише політичні, економічні, соціально-культурні та технологічні фактори?

 42. Для якого етапу є найбільш характерним складання переліку сильних і слабких сторін діяльності компаній?

 43. Які позиції займає в конкуренції підприємство, якщо його конкурентний статус становить 0,65?

 44. Місія організації – це:

 45. Образ компанії та кредо – це складові частини (елементи) …

 46. Формулювання місії повинно відображати такі компоненти:

 47. Що із зазначеного не повинна відображати місія підприємства: філософії та політики підприємства; цільових орієнтирів підприємства; сфери діяльності підприємства; конкретних вказівок щодо діяльності підприємства?

 48. На основі чого здійснюється вибір місії підприємства: можливостей ресурсів, необхідних для досягнення стратегічних цілей підприємства; аналізу зовнішніх можливостей та загроз, оцінювання стратегії; чіткого визначення кола споживачів та їх потреб, що може задовольнити підприємство; аналізу сильних та слабких сторін підприємства, оцінювання позицій у конкурентній боротьбі?

 49. Бажаний стан системи або результат її діяльності, який може бути досягнутий у межах деякого інтервалу часу – це: тактика; стратегія; ціль (мета); усі відповіді вірні.

 50. Які види цілей мають найбільш важливе значення в стратегічному менеджменті? стратегічні і фінансові; траєкторні і точкові; кінцеві і проміжні; довгострокові і короткострокові.

 51. До яких видів цілей належать: рівень витрат, рівень диверсифікації та підвищення ефективності підприємства?

 52. Що означає поняття „дерево цілей" в стратегічному менеджменті?

 53. Від якого фактору головним чином залежить формування стильових цілей?

 54. Всі цілі підприємства за напрямками впливу поділяються на такі групи:

 55. За якими методами будується «дерево цілей»?

 56. Метод «дезагрегації» у побудові «дерева цілей» використовується:

 57. Який з методів не належить до формування цілей?

 58. Яких правил необхідно дотримуватися при формуванні «дерева цілей»?

 59. Перевірка дерева цілей «на екологію» означає:

 60. Оцінка яких видів потенціалу здійснюється при дослідженні стану внутрішнього середовища підприємства?

 61. За допомогою яких показників визначається кадровий потенціал підприємства?

 62. За якими показниками (показником) визначається виробничий потенціал підприємства?

 63. За яким показником можна визначити маркетинговий потенціал?

 64. Які основні моделі розроблення стратегій визначив Г.Міцберг?

 65. Методи побудови стратегії — планування, підприємницький під­хід, «навчання на досвіді» були охарактеризовані таким науковцем:

 66. Який з підходів визначення суті та змісту стратегії базується на теорії адаптації І.Ансоффа та стратегії функціонування М.Портера?

 67. З ім'ям М.Портера асоціюється класифікація стратегій стосовно до: функціональних напрямків діяльності; характеру поведінки на ринку; позицій в конкурентному середовищі; стадій життєвого циклу підприємства.

 68. До базових стратегій підприємства М.Портер відносить такі:

 69. Які дві концепції стратегій виділяють З.Шершньова та С.Оборська?

 70. Набір правил для прийняття рішень, якими організація може керуватися у своїй діяльності – це:

 71. Комплекс стратегічних рішень, що мають прийняти керівники підприємства з метою наближення наявних тенденцій розвитку підприємства до бажаних – це: стратегія; стратегічний набір; проблема; стратегічна прогалина.

 72. Система специфічних стратегій (планів) діяльності різних типів, що розробляє підприємство на визначений відрізок часу – це: стратегічний набір; тактичний план; бізнес-план; система календарних графіків.

 73. Процес безпосереднього розроблення стратегії містить такі складові (етапи):

 74. З яких груп стратегій складається стратегічний набір?

 75. Ієрархія стратегій складається із скількох рівнів?

 76. До розроблення загальноконкуретних стратегій залучаються такі фахівці:

 77. Хто на підприємстві несе відповідальність за затвердження загальних стратегій?

 78. Функціональні стратегії розробляються на такому рівні:

 79. Хто несе відповідальність в організації за розроблення продуктово-товарних стратегій?

 80. За розроблення та реалізацію ресурсних стратегій на підприємстві несуть відповідальність такі працівники:

 81. До базових (загальноконкурентних) стратегій підприємства М.Портер відносить такі:

 82. Якій загальноконкуретній стратегії М.Портера відповідає патієнтна конкурентна стратегія, визначена А.Юдановим?

 83. Яка із зазначених стратегій не належать до набору стратегій конкурентної боротьби А. Юданова?

 84. Як називається загальноконкурентна стратегія, що базується на оптимізації всіх частин виробничої системи?

 85. Як називається загальноконкурентна стратегія, що надає товарам специфічних рис, що відрізняють їх від товарів фірм-конкурентів?

 86. Як називається загальноконкурентна стратегія, що базується на отриманні конкурентних переваг та затверджені ринкової позиції на вузькому ринку?

 87. Яка загально-конкурентна стратегія відповідає умовам існування чітких груп споживачів, які мають специфічні потреби та використовують продукт по-різному?

 88. Яку загальноконкурентну стратегію доцільно використовувати, якщо різноманітність продукції сприймається як цінність?

 89. Яку загально-конкурентну стратегію потрібно вибрати за умов, коли існує мало способів диференціації продукції?

 90. Яка конкурентна стратегія є привабливою з точки зору можливостей конкурентного середовища?

 91. Стратегію фокусування М.Портер відносить до такого рівня:

 92. Яка із зазначених стратегій відома як модель „сірі миші”? нішова; стратегія пристосування; силова; піонерська.

 93. Якій загальноконкурентній стратегії М.Портера відповідає стратегічна модель „сірі миші”?

 94. Яким цілям відповідає «нішова» стратегія?

 95. Який із зазначених ризиків не належить до ризиків стратегії фокусування?

 96. Яку загально-конкурентну стратегію вибирають за умов існування незначної кількості способів диференціації продукції?

 97. Що покладено в основу стратегії диференціації? орієнтацію на обмежену частину асортименту продукції; ідею сегментації ринку; принципи поставки на ринок продукції з унікальними власти­востями; орієнтацію на певну групу споживачів.

 98. Яка загальна стратегія розвитку підприємства відповідає стадії життєвого циклу підприємства (ЖЦП) «зростання»?

 99. Які загальні стратегії за класифікацією А.Томпсона доцільно використовувати на стадії ЖЦП «становлення»?

 100. В основі якої загальної стратегії є бажання організації створити принципово нові ринки та бути на них певний час монополістом?

 101. Яку стратегію пропонує А.П.Градов як загальну стратегію діяльності та поведінки організації?

 102. Як називаються стратегії, що передбачають (забезпечують) розвиток функціональних?

 103. Об’єднання в єдине ціле даних та алгоритмів їх оброблення – це такий принцип об’єктно-цільового підходу:

 104. Метою стратегічного планування є:

 105. Що є перевагою стратегічного планування на підприємстві?

 106. В зарубіжній економічній літературі виділяють такі процеси стратегічного планування: суб’єктивний, об’єктивний;операційний, тактичний; прямий, зворотній; формальний, плановий.

 107. Процес стратегічного планування містить такі етапи:

 108. Після якого етапу планування організаційного розвитку розпочинається процес безпосереднього розроблення плану?

 109. Системність та комплексність як одні з основних принципів стратегічного планування означають:

 110. Який з принципів не належить до принципів стратегічного планування?

 111. Бар’єрами стратегічного планування називають: неспроможність керівника впроваджувати стратегічне планування; нерозвиненість засад розробки планів; негативні фактори, що не дають змогу застосовувати систему стратегічного планування; суб’єктивні перешкоди, небажання впровадження планування.

 112. «Пасткою» стратегічного планування є: завищення очікувань керівників підприємств; підготовка до майбутнього; розподіл відповідальності між керівниками; визначення можливостей та загроз для підприємства.

 113. Документ, що містить повний порядок дій для підготовки ефективного функціонування підприємства – це: стратегічний набір; стратегічний план; стратегія; немає вірної відповіді.

 114. Окремий сегмент ринку, на якому підприємство діє або на який бажає мати вихід – це:

 115. “Стартовий майданчик” – це:

 116. З якою метою здійснюється аналіз стратегічної уразливості? оцінювання стратегічної гнучкості фірми; розрахунку загального показника гнучкості фірми; впливу найбільш ймовірних і суттєвих для фірми стратегічних несподіванок; усі відповіді вірні.

 117. За допомогою яких матриць здійснюється вибір стратегічної позиції підприємства?

 118. З якою метою використовується матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ)?

 119. Скільки квадрантів містить матриця БКГ?

 120. За яких умов в системі стратегічного менеджменту застосовується матриця БКГ: при значних коливаннях обсягів продаж; при досить високому рівні нестабільності зовнішнього середовища; коли всі СЗГ знаходяться в одній фазі життєвого циклу попиту; при значних коливаннях рівня рентабельності?

 121. Матриця БКГ визначає: можливості й обсяги ринку, на якому може бути реалізована продукція; здатність продукції приносити прибуток організації; можливість збуту продукції на освоєному ринку; терміни зняття продукції з виробництва.

 122. Типи стратегічних господарських підрозділів у відповідних стратегічних зонах господарювання (СЗГ) у моделі БКГ мають такі назви:

 123. Модель «GE-Kinsey» - це:

 124. За якими показниками будується модель аналізу «DE- Мак-Кінсі»?

 125. Для чого призначена матриця «GE–Mc Kіnsey» ?

 126. Яка товарно-продуктова стратегія відповідає умовам ефективного використання виробничого потенціалу підприємства та впровадження інновацій?

 127. Яку товарно-продуктову стратегію доцільно використовувати за умов високого ступеня професіоналізації кадрів та впровадження інновацій в продукцію?

 128. Які показники врахо­вують при виборі продуктово-товарної стратегії підприємства?

 129. Що означає поняття «стратегічна прогалина»?

 130. Інтервал між можливостями підприємства та бажаними орієнтирами, необхідними для вирішення проблеми росту підприємства – це:

 131. Що означає поняття «стратегічна позиція» в стратегічному менеджменті?

 132. Зона стратегічних ресурсів – це:

 133. Як називається тип забезпечуючих стратегій, що визначають стратегію поведінки підприємства у зонах стратегічних ресурсів?

 134. При розробленні ресурсної стратегії оцінюють такі показники:

 135. Яка із зазначених стратегій не належить забезпечуючих? стратегія подолання ресурсних обмежень; стратегія управління ланцюгом постачання; стратегія диверсифікації; стратегія ресурсозбереження.

 136. В чому полягає суть стратегічної реструктуризації?

 137. Яка стратегія реструктуризації передбачає використання тільки власних фінансових ресурсів?

 138. З яких етапів складається процес реструктуризації продукції?

 139. Виявлення та ліквідація надлишкових або малоефективних бізнес-процесів, що не відповідають умовам реалізації корпоративних стратегій – це їх: перебудова; удосконалення; реінжиніринг; немає вірної відповіді.

 140. Оптимізація діяльності та зниження витрат на виробництво продукції за рахунок інновацій – це: удосконалення бізнес-процесів; перебудова бізнес-процесів; реінжиніринг бізнес-процесів; немає вірної відповіді.

 141. При розробленні ресурсної стратегії оцінюють такі показники: якість, ціна та вартість засобів доставки ресурсу; якість і ціна ресурсу; надійність виконання договірних зобов’язань; якість, ціна, час доставки ресурсу та надійність виконання договірних зобов’язань.

 142. За якими методами визначається економічний розмір замовлення підприємства?

 143. За якими критеріями обирається маркетингова стратегія?

 144. Який критерій не використовують для вибору маркетингової стратегії?

 145. Яка з маркетингових стратегій відповідає умовам: підприємство успішно функціонує на ринку з високою конкуренцією та ним запропонований новий асортимент за низькими цінами?

 146. Як називається стратегія наукових досліджень та розробок, що орієнтується в своїй діяльності на закупку ліцензій з мінімальними витратами на власні НДПКР?

 147. Яка інноваційна стратегія передбачає підвищення якості існуючих продуктів на існуючій технологічній базі?

 148. Ефект, що виникає за умови перевищення рівня рентабельності фірми над вартістю грошей називається: диференціал; плече важеля; ефект фінансового важеля; всі відповіді не вірні.

 149. За якими факторами здійснюється фінансовий прогноз: обсяг виробництва, елементи собівартості, реклама та просування товару; вплив рівня цін на витрати; ефективність системи контролю якості продукції; репутація підприємства?

 150. Які чинники впливають на рішення керівників про залучення фінансових ресурсів? рівень виробничого потенціалу та питома вага оновленого обладнання; ставки банківських кредитів та внесення змін до законодавчих актів; рівень рентабельності фірми, ступінь платоспроможності; рівень інфляції та ставки оподаткування.

 151. Виберіть чинники, що впливають на рішення про залучення фінансових ресурсів: рівень рентабельності фірми; цілі залучення фінансових ресурсів; ступінь платоспроможності; рівень виробничого потенціалу.

 152. Які є методи управління (подолання) опору змін в процесі реалізації стратегії?

 153. Віднайдіть метод впровадження організаційних змін на підприємстві:

 154. Який метод організаційних змін вважається найбільш ”м’яким”: управління опором; кризи; адаптації; не має вірної відповіді?

 155. До функціональної поведінки співробітників у процесі здійснення змін (перетворень) не належить такий чинник: недовіра; мотивація; надання повноважень; командний дух.

 156. Яка послідовність дій є найбільш ефективною при впровадженні змін в організації?

 157. Який вплив мають лідерські якості менеджера, який здійснює керівництво з реалізації стратегії: не мають абсолютно ніякого значення; посередній; значний; залежно від обраної стратегії?

 158. Лідерські якості менеджера, який здійснює керівництво з реалізації стратегії, є такі:

 159. Що таке культура організації?

 160. Що з перерахованого не належить до етапу процесу реалізації стратегії? здійснення стратегічних змін; запуск конкретної стратегії; завершення конкретної стратегії; складання стратегічного плану.

Схожі:

Перелік питань до тестових завдань з дисципліни “стратегічний менеджмент” iconДоцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю...
Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»
Перелік питань до тестових завдань з дисципліни “стратегічний менеджмент” iconО. М. Шушко р озробка та використання тестових завдань для перевірки знань учнів
Розробка та використання тестових завдань для перевірки знань учнів: методичний посібник. – Димитров: Димитровський професійний гірничий...
Перелік питань до тестових завдань з дисципліни “стратегічний менеджмент” iconРобоча програма дисципліни: Бухгалтерський облік для спеціальностей:...
При вивченні дисципліни значна увага приділяється методологічним основам бухгалтерського обліку: застосуванню елементів бухгалтерського...
Перелік питань до тестових завдань з дисципліни “стратегічний менеджмент” iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Перелік питань до тестових завдань з дисципліни “стратегічний менеджмент” iconЗатверджено
Перелік питань, що виносяться на пмк дисципліни “Конституційні основи розвитку законодавства України”
Перелік питань до тестових завдань з дисципліни “стратегічний менеджмент” iconВизначення рівноцінності варіантів тестових завдань за дискримінантною...
Нь до тем «Закономірності спадковості», «Закономірності мінливості» І «Генотип як цілісна система»). Зазвичай такі добірки завдань...
Перелік питань до тестових завдань з дисципліни “стратегічний менеджмент” iconКонспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....
Перелік питань до тестових завдань з дисципліни “стратегічний менеджмент” iconДержавний вищий навчальний заклад
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з дисципліни “Культурологія”
Перелік питань до тестових завдань з дисципліни “стратегічний менеджмент” iconЗаконний представник підозрюваного, обвинуваченого
Перелік питань, що виносяться на екзамен дисципліни «Кримінально-процесуальне право України»
Перелік питань до тестових завдань з дисципліни “стратегічний менеджмент” iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка