Законукра ї н и
Скачати 312.03 Kb.
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка1/3
Дата конвертації17.03.2013
Розмір312.03 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Інформатика > Закон
  1   2   3
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Основні засади розвитку

інформаційного суспільства в Україні

на 2007-2015 роки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.102 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Основні засади розвитку інформаційного

суспільства в Україні на 2007-2015 роки, що додаються.
2. Кабінету Міністрів України:
розробити механізм реалізації завдань щодо розвитку

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки;
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України

пропозиції щодо внесення змін до законів України, які випливають

із цього Закону;
у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим

Законом.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 січня 2007 року

N 537-V


ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від 9 січня 2007 року

^ N 537-V
ОСНОВНІ ЗАСАДИ


РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

НА 2007-2015 РОКИ


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати

орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на

розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати

і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ,

користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній

людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи

суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.
Україна має власну історію розвитку базових засад

інформаційного суспільства: діяльність всесвітньо відомої школи

кібернетики; формування на початку 90-х років минулого століття

концепції та програми інформатизації; створення різноманітних

інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ІКТ) і

загальнодержавних інформаційно-аналітичних систем різного рівня та

призначення.
За цей час сформовано певні правові засади побудови

інформаційного суспільства: прийнято ряд нормативно-правових

актів, які, зокрема, регулюють суспільні відносини щодо створення

інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної

власності на ці ресурси, впровадження електронного документообігу,

захисту інформації.
Україна готує і має значну кількість висококваліфікованих

фахівців з ІКТ, математики, кібернетики; у країні постійно зростає

та поновлюється парк комп'ютерної техніки, сучасних систем та

засобів телекомунікації, зв'язку; високою є ступінь інформатизації

банківської сфери.
Ці та інші передумови дають підстави вважати, що вітчизняний

ринок ІКТ перебуває у стані активного становлення та за певних

умов може стати фундаментом розвитку інформаційного суспільства в

Україні.
Разом з тим ступінь розбудови інформаційного суспільства в

Україні порівняно із світовими тенденціями є недостатнім і не

відповідає потенціалу та можливостям України, оскільки:
відсутня координація зусиль державного і приватного секторів

економіки з метою ефективного використання наявних ресурсів;
ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових

ресурсів, спрямованих на інформатизацію, впровадження ІКТ у

соціально-економічну сферу, зокрема в сільське господарство, є

низькою;
наявне відставання у впровадженні технологій електронного

бізнесу, електронних бірж та аукціонів, електронних депозитаріїв,

використанні безготівкових розрахунків за товари і послуги тощо;
рівень інформатизації окремих галузей економіки, деяких

регіонів держави є низьким;
розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери

недостатній;
створення інфраструктури для надання органами державної влади

та органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним особам

інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет відбувається

повільно;
рівень комп'ютерної та інформаційної грамотності населення є

недостатнім, впровадження нових методів навчання із застосуванням

сучасних ІКТ - повільним;
рівень інформаційної представленості України в

Інтернет-просторі є низьким, а присутність україномовних

інформаційних ресурсів - недостатньою;
рівень державної підтримки виробництва засобів

інформатизації, програмних засобів та впровадження ІКТ є

недостатнім, що не забезпечує всіх потреб економіки і суспільного

життя;
спостерігаються нерівномірність забезпечення можливості

доступу населення до комп'ютерних і телекомунікаційних засобів,

поглиблення "інформаційної нерівності" між окремими регіонами,

галузями економіки та різними верствами населення;
не вирішуються у повному обсязі питання захисту авторських

прав на комп'ютерні програми, відсутні системні державні рішення,

спрямовані на створення національних інноваційних структур

(центрів, технополісів і технопарків) з розробки

конкурентоспроможного програмного забезпечення.
Водночас склалися такі передумови, які вимагають прискореного

розвитку інформаційного суспільства в Україні. Насамперед це

пов'язано із соціально-економічною нерівністю, яка виникає між

розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, внаслідок

суттєвої різниці в темпах зростання обсягів та номенклатури

товарів і послуг, які виробляються та надаються за допомогою ІКТ.

Така нерівність негативно впливає на конкурентоспроможність країн

і життєвий рівень людей.
Виконання масштабного, багатогранного завдання потребує

гармонійного поєднання зусиль держави, суспільства, профспілок,

бізнесу та громадян щодо впровадження відповідних Основних засад

розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки

(далі - Основні засади).
^ II. ЗАВДАННЯ, ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Основним завданням розвитку інформаційного суспільства в

Україні є сприяння кожній людині на засадах широкого використання

сучасних ІКТ можливостей створювати інформацію і знання,

користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати

послуги, повною мірою реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи

якість свого життя і сприяючи сталому розвитку країни на основі

цілей і принципів, проголошених Організацією Об'єднаних Націй,

Декларації принципів ( 995_c57 ) та Плану дій, напрацьованих на

Всесвітніх зустрічах на вищому рівні з питань інформаційного

суспільства (Женева, грудень 2003 року; Туніс, листопад 2005 року)

та Постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року "Про

Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку

інформаційного суспільства в Україні" ( 3175-15 ).
Основні засади є концептуальною основою для розробки завдань

щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження

новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів

державної влади та органів місцевого самоврядування визначається

одним з пріоритетних напрямів державної політики.
1. Основні стратегічні цілі розвитку інформаційного

суспільства в Україні:
прискорення розробки та впровадження новітніх

конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери суспільного життя, зокрема в

економіку України і в діяльність органів державної влади та

органів місцевого самоврядування;
забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності

населення, насамперед шляхом створення системи освіти,

орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно

розвиненої особистості;
розвиток національної інформаційної інфраструктури та її

інтеграція із світовою інфраструктурою;
державна підтримка нових "електронних" секторів економіки

(торгівлі, надання фінансових і банківських послуг тощо);
створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед

у сферах охорони здоров'я, освіти, науки, культури, охорони

довкілля;
збереження культурної спадщини України шляхом її електронного

документування;
державна підтримка використання новітніх ІКТ засобами масової

інформації;
використання ІКТ для вдосконалення державного управління,

відносин між державою і громадянами, становлення електронних форм

взаємодії між органами державної влади та органами місцевого

самоврядування і фізичними та юридичними особами;
досягнення ефективної участі всіх регіонів у процесах

становлення інформаційного суспільства шляхом децентралізації та

підтримки регіональних і місцевих ініціатив;
захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо

доступності інформації, захисту інформації про особу, підтримки

демократичних інститутів та мінімізації ризику "інформаційної

нерівності";
вдосконалення законодавства з регулювання інформаційних

відносин;
покращення стану інформаційної безпеки в умовах використання

новітніх ІКТ.
2. Досягнення зазначених цілей дасть змогу:
підвищити національну конкурентоспроможність за рахунок

розвитку людського потенціалу, насамперед у високоінтелектуальних

сферах праці, а також розширити експортний потенціал ІКТ-індустрії

України;
поліпшити життєвий рівень населення завдяки економічному

зростанню, забезпеченню прав і свобод людини, наданню рівного

якісного доступу до інформації, освіти, послуг закладів охорони

здоров'я та адміністративних послуг органів державної влади та

органів місцевого самоврядування, створенню нових робочих місць і

розширенню можливостей щодо працевлаштування населення,

забезпеченню соціального захисту вразливих верств населення,

зокрема людей, що потребують соціальної допомоги та реабілітації;
сприяти становленню відкритого демократичного суспільства,

яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян щодо

участі у суспільному житті, прийнятті відповідних рішень органами

державної влади та органами місцевого самоврядування.
3. Основними напрямами розвитку інформаційного суспільства в

Україні визначити:
формування та впровадження правових, організаційних,

науково-технічних, економічних, фінансових, технологічних,

методичних умов розвитку інформаційного суспільства в Україні з

урахуванням світових тенденцій;
всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної

інфраструктури на засадах сприяння вітчизняному виробництву

новітніх ІКТ та інформаційно-телекомунікаційних систем, подолання

технічної і технологічної залежності від зарубіжних виробників;
забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних

послуг, зокрема до мережі Інтернет, ІКТ та інформаційних ресурсів;
збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та

бізнесу, що надаються за допомогою ІКТ;
створення загальнодоступних електронних інформаційних

ресурсів на основі врахування національних, світоглядних,

політичних, економічних, культурних та інших аспектів розвитку

України;
надання кожній людині можливості для здобуття знань, умінь і

навичок з використанням ІКТ під час навчання, виховання та

професійної підготовки;
створення умов для забезпечення комп'ютерної та інформаційної

грамотності усіх верств населення, створення системи мотивацій

щодо впровадження і використання ІКТ для формування широкого

попиту на такі технології в усіх сферах життя суспільства;
забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного

суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства

та держави в інформаційній сфері;
розробку та впровадження системи індикаторів розвитку

інформаційного суспільства в Україні з внесенням відповідних змін

у систему державних статистичних спостережень з узгодженням їх з

міжнародними стандартами і методологією та щорічним їх

оприлюдненням.
Запровадження засад взаємодії учасників побудови

інформаційного суспільства передбачає, що це суспільство

розбудовується за умови співпраці і солідарності громадян,

приватного сектору економіки, органів державної влади та органів

місцевого самоврядування, відповідних об'єднань громадян, коли:
органи державної влади визначають пріоритети розвитку,

забезпечують їх досягнення і всебічну підтримку, координують та

стимулюють виконання завдань, формують законодавчу базу і

контролюють її виконання всіма учасниками побудови інформаційного

суспільства;
приватний сектор економіки, здебільшого, забезпечує

впровадження та використання ІКТ у всіх сферах життя, вдосконалює

інформаційну інфраструктуру, надає інформаційні та комунікаційні

послуги тощо;
об'єднання громадян взаємодіють з органами державної влади,

органами місцевого самоврядування і приватним сектором економіки у

питаннях забезпечення справедливого та рівного доступу до

інформаційних і комунікаційних послуг, формують громадську думку

щодо пріоритетів та перспектив розвитку інформаційного

суспільства;
держава, приватний сектор економіки та об'єднання громадян

сприяють встановленню і розширенню взаємовигідних відносин з

міжнародними організаціями, в тому числі з міжнародними

фінансовими установами, які відіграють провідну роль у розвитку

інформаційного суспільства та оцінці прогресу в цій сфері.
^ III. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Національна політика розвитку інформаційного суспільства в

Україні ґрунтується на засадах: пріоритетності науково-технічного

та інноваційного розвитку держави; формування необхідних для цього

законодавчих і сприятливих економічних умов; всебічного розвитку

загальнодоступної інформаційної інфраструктури, інформаційних

ресурсів та забезпечення повсюдного доступу до телекомунікаційних

послуг та ІКТ; сприяння збільшенню різноманітності та кількості

електронних послуг, забезпеченню створення загальнодоступних

електронних інформаційних ресурсів; поліпшення кадрового

потенціалу; посилення мотивації щодо використання ІКТ; широкого

впровадження ІКТ в науку, освіту, культуру, охорону здоров'я,

охорону навколишнього середовища; забезпечення інформаційної

безпеки. Така політика передбачає:
1. Перехід до пріоритетного науково-технічного та

інноваційного розвитку
Пріоритетність науково-технічного та інноваційного розвитку

України потребує зокрема:
впровадження ІКТ в усі сфери життєдіяльності суспільства та

держави;
координації та консолідації зусиль держави, бізнесу і

суспільства щодо реалізації Основних засад та завдань з розвитку

  1   2   3

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка