Узгоджено: Затверджено
НазваУзгоджено: Затверджено
Сторінка1/9
Дата конвертації14.12.2013
Розмір1.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Узгоджено: Затверджено:


Заступник директора з НВР Директор Іллічівської СШ:

Єгорова О.П.. ____________ Бурдун С.І.____________


d:\мои документы\downloads\mp900449038.jpg

k:\улыбка фортуны районо\первый звонок\100_1739.jpg

e:\фото\фотографии\школа\100_0959.jpg

c:\users\господар\desktop\август 13\фото школа\новый рисунок (1).png


План затверджено на засіданні пед.ради

Протокол №__від_____
i:\день стиляг\100_3870.jpg


ЗМІСТ:
Пояснювальна записка…………………………………………………………………...3

Аналіз виховної роботи за 2012-2013 н.р…………………………………………..…7

План виховної роботи за розділами на 2013-2014 н.р. …………………….……...21
Вересень…………………………………………………………………………………….21

Жовтень…………………………………………………………………………………….24

Листопад……………………………………………………………………………………25

Грудень…………………………………………………………………………….………..27

Січень……………………………………………………………………………………….29

Лютий………………………………………………………………………………...……..33

Березень………………………………………………………………………………….....35

Квітень………………………………………………………………………………………36

Травень-червень……………………………………………………………………...……38

План контролю виховної роботи на 2013-2014 н.р……………………………..…..40

План роботи учнівського самоврядування на 2013-2014 н.р……………………..42

План роботи дитячої організації «АКІД «Рута» на 2013-2014 н.р……….……….44

План роботи шкільного музею «Жива традиція» на 2013-2014 н.р.……………..45

http://www.cucas.edu.cn/uploads/image/scholarship.jpg


^ Пояснювальна записка

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе. Набирає сили тенденція гармонійного поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, котрий прагне до вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; суспільства, зусилля якого спрямовуються на всебічний розвиток особистості; держави, зацікавленої у тому, щоб діти зростали громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі.

У сучасних умовах межі виховання розширюються і охоплюють навчання та освіту як засоби виховання. Правильно організоване за змістом і формою навчання містить у собі потужний виховний потенціал: формує соціальні настанови та ціннісні орієнтації особистості, її духовні та матеріальні потреби. Доцільно організований і гуманістично спрямований виховний процес забезпечує реалізацію низки навчальних завдань, а саме:

 • формування цілісної картини світу;

 • збагачення соціального і морального досвіду особистості;

 • формування уявлень про зв'язок навколишнього світу та її внутрішнього життя.

Запорукою успішної розбудови Української держави, подолання загальної кризи в суспільстві є духовне відродження народу. Майбутнє української нації залежить від змісту цінностей, що закладаються у світоглядні орієнтації молодих людей та від того, якою мірою духовність стане основою їхнього життя.

Виховна робота в школі має базуватися на загальнолюдських цінностях та духовних, моральних і культурних засадах народу України.

Науково-теоретичні, методологічні, засади національного виховання визначено «Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти» та «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Відповідно до цих документів, метою діяльності організатора виховної роботи школи є «створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України».

У процесі створення та розвитку виховної системи школи варто звернути увагу на групи ключових компетентностей, які формуються у процесі особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання і виховання.

Пріоритетним напрямком є всебічний і гармонійний розвиток особистості, яка здібна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, в своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу.

В Концепції національної Програми виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності і зміцнення моральних основ суспільства поставлено низку завдань:

 • виховання високих моральних якостей, культури і трудової моралі;

 • збереження повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді;

 • запобігання злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди наркотичних речовин.

Виховання органічно поєднується з процесом навчання дітей, оволодінням основ наук, багатством національної і світової культури.

Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вихователем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботі про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем і учнем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництві і ділового партнерства.

Учитель і учень - рівноправні суб'єкти навчально-виховної діяльності. Тому варто більше уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх оптимальній участі у спільній діяльності у справі виховання.

Підвищенню результативності виховної роботи у школі сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.

Керуючись методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах, у 2013-2014 н.р. особливу увагу слід звернути на:

 • питання патріотичного виховання підростаючого покоління;

 • питання превентивного виховання;

 • естетичне виховання, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей.

 • підготовку підростаючої молоді до дорослого, сімейного життя.

План виховної роботи побудовано, враховуючи основні напрямки виховання, а також, що 2013 рік – Рік дитячої творчості. В плані внесені пам’ятні дати 2013-2014 навчального року.

Громадянське

Художньо-естетичне

Військово-патріотичне

Моральне

Екологічне

Трудове

Родинно-сімейне

Туристично-краєзнавчий

Превентивне

Формування здорового способу життя

Сприяння творчому розвитку особистості

Схема 1. Основні напрямки виховання

Визначено основні принципи виховання:

 • гуманізація;

 • демократизація;

 • єдність сім'ї та навчально-виховного закладу;

 • наступність та спадкоємність поколінь.

Духовність є особливим кількісно-якісним переходом знань, орієнтирів, і творчих пошуків у конкретні переконання, які відповідають уявленням особистості про призначення людини, тому в плані є виховні заходи, спрямовані на розвиток національної освіти та виховання, які зумовлюють необхідність духовного відродження.

Ми вважаємо, що одним із головних напрямків виховної роботи є формування у дітей і молоді світогляду, ідеалів, ціннісних орієнтації у ставленні до соціальної дійсності, тому в плані передбачені заходи, спрямовані на реалізацію даних завдань.

Особлива увага приділяється і роботі з обдарованими учнями, і тісному співробітництву школи з дошкільним закладом та позашкільним закладом, і роботі з батьками та гуртковій роботі.

Додатками до плану роботи є план роботи учнівського самоврядування, план засідань АКІД "Рута", план роботи науково-методичної методичної комісії класних керівників (НМК), план контролю виховної роботи, а також графік роботи шкільного музею «Жива традиція».

Важливо пам’ятати, що сучасному вихованню має бути повною мірою властива випереджувальна роль у демократичному процесі державотворення, воно має стати засобом розвитку духовної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей - совісті, патріотизму, людяності, почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи тощо; засобом самоорганізації, особистісної відповідальності дітей та молоді; запорукою громадянського миру і злагоди в суспільстві.

^ Аналіз виховної роботи за 2012-2013 н.р

І. Виховна робота в Іллічівській спеціалізованій школі здійснювалась згідно плану виховної роботи, затвердженим та узгодженим.

Кількість учнів у школі: на 01.09.2012 р. становило 294 учнів, на 22.03.2013 року – 285 учнів.

Діти пільгової категорії: 130

ІІ. Виховна робота спрямовувалась за напрямками:

 1. Громадянське.

 2. Родинно-сімейне.

 3. Військово-патріотичне.

 4. Трудове.

 5. Художньо-естетичне.

 6. Моральне.

 7. Екологічне.

 8. Превентивне.

 9. Формування здорового способу життя.

 10. Творчий розвиток особистості.

 11. Туристсько-краєзнавчий напрямок.

ІІІ. Головною метою школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховна робота в школі здійснюється відповідно Закону України «Про загальну середню освіту», який наголошує, що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої людини як вищої цінності суспільства, а також згідно Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів.

ІV. В І семестрі 2012-2013 н.р. було проведено 60 масових заходів, % охоплення в цих заходах дітей 95,2 % (таблиця 1.)

В ІІ семестрі 2012-2013н.р було проведено 62 масових захода, % охоплення в цих заходах дітей 93%;

За рік було проведено 122 масових захода, % охоплення в цих заходах дітей 94,2%;
Загальна кількість дітей в школі

Кількість проведених масових заходів


Кількість учнів, які прийняли участь у заходах

На один захід

% охоплення в цих заходах дітей

І семестр 2012-2013н.р.

294


60

16800

280

95,2

ІІ семестр 2012-2013 н.р.

295

62

17050

275

93

За навчальний рік

589

122

33850

555

94,2

На І семестр в нашій школі навчалося 294 учні, а в ІІ семестрі прибула 1 дитина. ^ Кількість проведених заходів та охоплення в цих заходах дітей
Загальна кількість учнів станом на 05.09.2013 року становить – 314 учнів. Дітей пільгової категорії - 136 осіб. Кількість дітей збільшується з кожним роком, і тому планування роботи відбувається на перспективу, так, щоб задовольнити інтереси кожної дитини. Це не тільки робота клубів та гуртків за інтересами, а й індивідуальні заняття з дитиною, бо кожна дитина потребує особливого підходу та уваги. При виконанні робіт обов’язково враховуються бажання дітей брати участь у заходах, а також прояв їх самостійності, надання можливості виявити свою творчість і фантазію.

Охоплення учнів у шкільних заходах за минулий навчальний рік складає 94,2%, що говорить про хороший результат виховної роботи в школі, але й є необхідність і далі продовжувати працювати над залученням дітей до активної участі у житті школи.

Виходячи з головних завдань виховної роботи, можна зробити висновок про результати виховної роботи за минулий навчальний рік. В школі ведеться екран рейтингу класів за якістю участі у виховних заходах, який допомагає об’єктивно оцінювати рівень активності учнів у житті школи та району. Щоквартально підсумовуються результати змагання, що стимулює подальшу участь дітей у заходах. Так, за результатами показників, рейтинг класів виявся наступним:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Узгоджено: Затверджено iconУзгоджено затверджено
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Узгоджено: Затверджено iconЗугреська загальньоосвiтня школа I-III ступенiв №9 Харцизької мiської...
Укладач: Чершкало Світлана Сергіївна, учитель математики Зугреської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №9
Узгоджено: Затверджено icon«Узгоджено» голова обласної
Змагання проводяться в м. Черкаси на стадіоні «чдту» (площа 700-річчя), 25-26 травня 2013 року
Узгоджено: Затверджено iconДекларація з податку на прибуток підприємства
Узгоджено. Рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів І банківської діяльності від 31. 03. 2003 р. №06-10/239
Узгоджено: Затверджено iconЗатверджено
...
Узгоджено: Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Узгоджено: Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Узгоджено: Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Узгоджено: Затверджено icon"затверджено"

Узгоджено: Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка