«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства»
Скачати 100.4 Kb.
Назва«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства»
Дата конвертації19.12.2013
Розмір100.4 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства».
Навчаючи – виховуй, виховуючи - навчай

Ян Каменський

«Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції»

В.О. Сухомлинський.
Працюю вчителем 28 роки. З них 18 років викладаю інформатику. Маю вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший учитель». Останні два роки працюю над проблемою «Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства». Чому обрала саме цю проблему?

Український народ тільки нещодавно став самостійним творцем нової історії та майбутнього. В основі життя нинішнього покоління лежать дві головні ідеї – ідея розбудови Української держави та ідея демократії. Сучасна школа є одним із тих найважливіших компонентів формування світогляду особистості, який забезпечує підготовку молоді до активної участі в житті демократичного суспільства і формування її громадянської компетентності. Громадянське виховання є одним із найважливіших завдань, які розв'язує система освіти. В епоху глобальних інформаційних комп'ютерних технологій все більшої важливості для сучасної людини набувають знання, уміння і навички, пов'язані з обробкою інформації, грамотним і своєчасним використанням персонального комп'ютера, Формування цих знань, умінь і навичок стає одним з головних завдань загальної освіти. Навчити учнів використовувати можливості комп'ютера, досконало володіти ними - завдання викладання інформатики. Але навчання без виховання неможливе. У зв’язку із змінами, що здійснюються в Україні, перед школою постають актуальні виховні задачі: формування нового покоління соціально активних громадян, гідних нащадків досвіду минулих поколінь, носіїв духовної культури народу, традицій етносу та разом із тим рівноправних громадян всієї України та світового суспільства. Розуміючи актуальність даної проблеми на сучасному етапі, вважаю, що патріотизм, включаючи в себе сукупність патріотичних почуттів, ідей, переконань, традицій і звичаїв, є однією з найбільш значущих, неминущих цінностей суспільства, які мають вплив на всі аспекти життєдіяльності людини.

В світі цих задач виникає необхідність у пошуку шляхів формування та розвитку громадянської компетентності не лише на уроках громадянської освіти, а й у процесі вивчення інших предметів. Чи можна реалізувати громадянське виховання на уроках інформатики? Адже дисципліна інформатика здається суто технічною. Можна. Потрібно лише сприймати комп’ютер не як самоціль, а як інструмент для досягнення своєї мети. Необхідно зробити комп'ютер союзником у вихованні та творчому розвитку учня, повноцінного громадянина нашої держави. Інформатика — це галузь науки про засоби й методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання та використання інформації в різних галузях людської діяльності. Саме через зміст інформації, яка обробляється на уроці, й можна впливати на формування особистісті учня, розвиток його громадянської компетентності.

Народна мудрість говорить: «Якщо твої плани розраховані на рік — сій жито, якщо твої плани розраховані на десятиліття — саджай дерева, якщо твої плани розраховані на віки — виховуй дітей». Неможливо виховати почуття власної гідності, впевненість у собі, а, отже, повноцінну особистість, без поваги до історії і культури своєї Вітчизни, до її державної символіки. Не можна бути патріотом, не відчуваючи особистого зв'язку з Батьківщиною. Патріотизм - любов до Батьківщини, відданість їй, відповідальність і гордість за неї, починає починається з любові до сім’ї, родини, міста, звичаїв і традицій. Витоки патріотизму починаються там, де людина вперше усвідомила себе особистістю, де відчула красу і безмежжя рідної природи.

Громадянське виховання охоплює багато напрямків. Я для своєї роботи обрала краєзнавчий напрям. Краєзнавство є ефективним засобом, що сприяє формуванню знань учнів, заснованих на сприйнятті навколишнього світу, розвитку та зміцненню у дітей почуття любові до рідного краю; формуванню моральної особистості громадянина і патріота України. Включення краєзнавчого матеріалу у зміст навчання дає можливість не тільки формувати громадянську компетентність, а й підвищити інтерес до вивчення інформатики як предмету. Використання регіональних, краєзнавчих матеріалів, що можуть подаватися в формі текстів або наглядного матеріалу, де будуть міститися факти з історії, біографій визначних співвітчизників, опис флори та фауни рідного краю, підсилює навчальний та пізнавальний ефект.

Краєзнавчий матеріал на уроці може використовуватись для:

  • ілюстрації та конкретизації основного програмового матеріалу;

  • актуалізації знань учнів, збудження інтересу учнів до нової теми;

  • перевірки міцності та усвідомленості знань та вмінь учнів;

  • закріплення та поглиблення вивченого матеріалу;

  • розвитку самостійності учнів і підвищення їх активності;

  • формування ключових компетентностей, зв'язку навчання з життям.

Неможливо переоцінити виховну роль і моральну віддачу краєзнавства, адже це реальний інструмент вирішення пріорітетних завдань формування громадянина. Включення краєзнавчого компоненту у зміст навчання інформатики не тільки сприяє вихованню, а й підвищує якість освіти та благотвірно впливає на мотивацію навчання учнів.

Свою роботу над проблемою використання краєзнавчого матеріала на уроках інформатики для формування громадянської компен\тентності, я розпочала з аналізу навчальних програм з інформатики. Визначила які відомості про рідний край при вивченні кожної теми можна використати і в якій формі. (Додаток 1) Потім зайнялась пошуком інформації. Джерела інформації з краєзнавства: преса; Інтернет; шкільна та міська бібліотеки; шкільний музей. До пошуку інформації про рідний край залучила учнів. Результатом пошуку стало створення бази текстових та відеоматеріалів для опрацювання на уроках. На основі знайденої інформації були підготовлені матеріали для використання на уроках (практичні вправи та практичні роботи) та в позакласній роботі. На всіх матеріалах обов’язково вказую джерела інформації та привчаю до цього учнів. На мій погляд, це є важливим аспектом формування інформаційної культури та правового виховання учнів, тобто елементом формування громадянської компетентності.

В перший рік роботи над проблемою включала краєзнавчий матеріал в уроки епізодично, як правило на підсумкових уроках та для організації проектної діяльності учнів. Впевнена, що ефективність використання краєзнавчого матеріалу зростає, якщо він використовується систематично та послідовно. Причому, краєзнавчі відомості, що опрацьовуються, мають бути не уривчасті й розрізнені, а впорядковані в певну, логічно побудовану систему. Тому на другий рік роботи над проблемою структурувала матеріал за розділами програми таким чином, щоб всі практичні вправи мали краєзнавчий зміст певної теми.

Так при вивченні теми «^ Текстовий процесор» формуванню громадянської компетентності сприяє тематичний підбір текстів для опрацювання (Додаток 2). Текст повинен бути інформативним та цікавим, щоб учні мали змогу задовільнити свої пізнавальні потреби, збагатити своє світосприйняття, отримати задоволення від процесу обробки тексту. Текстова інформація стосуються Донецької області, міста Донецьк, нашого міста Вугледар, та нашого навчального закладу. При редагуванні та форматуванні тексту учні аналізують матеріал відповідно до завдань та мимоволі дізнаються про факти з історії рідного краю. Наприкінці уроку обговорюємо не тільки навчальний матеріал, а й інформацію про рідний край, яку учні отримали в процесі виконання практичних вправ.

Під час роботи з графічними об’єктами в текстових документах учні виконують творчу роботу зі створення колажів. Теми колажів пропоную такі: «Пори року в моєму місті», «Вулиці нашого міста», «Мій рідний край», школа», «Мій клас», «Моя родина». (Додаток 3).

При вивченні теми «Комп’ютерна графіка» в графічному редакторі працюємо над створенням українського орнаменту (Додаток 4). Світоглядний аспект розкривається під час роботи з поняттям орнаменту, його видами. Розгляд значення різних елементів орнаменту, вибір завдання для виконання з декількох запропонованих вчителем, обґрунтування цього вибору дозволяють формувати національну самосвідомість, повагу до історичної, культурної спадщини наших пращурів. При вивченні растрової графіки створюємо зображення писанки, при вивченні векторної графіки фото колаж «Вугледар всі пори року». В якості домашнього завдання пропоную намалювати емблему нашого навчального закладу або нашого міста.

При вивченні теми «^ Комп’ютерні презентації та публікації» учні навчаються створювати презентації на краєзнавчому матеріалі підготовленому до уроку в формі текстових файлів (файли з текстом та файли з фотоматеріалами) та відеоматеріалів (Додаток 5). Презентації на початку вивчення теми створюються за запропонованим вчителем сценарієм, а потім в процесі оволодіння навчальним матеріалом учні розробляють сценарії самостійно. Теми для створення презентацій пропоную такі: «Віртуальна екскурсія Донецьком», «Мальовничі місця Донецька», «Парк кованих фігур», «Бульвар імені Пушкіна», «Донецький дельфінарій «Немо», «Вулиці нашого міста» , «Вугледар – місто моєї долі». Використання краєзнавчого матеріалу в цій темі, на мій погляд, має позитивні наслідки: підвищується зацікавленість, активізується пізнавальна діяльність, формується почуття любові до рідного краю, до своєї малої Батьківщини, усвідомлене відношення до навколишнього світу.

Теми мультимедійних потокових презентацій присвячені природі рідного краю, її різноманітності, проблемам збереження та використання природних багатств краю. Особлива увага приділяється екологічним питанням, що сприяє формуванню в учнів поважного ставлення до природи. Краєзнавство вчить учнів не тільки любити рідні краї, але й любити знання про свій рідний край (Додаток 6).

Важливим моментом при роботі з мультимедійними презентаціями є не тільки їх створення, а й захист - презентація власної роботи. В учнів формуються навички стисло, чітко, зручно для ефективної інтерпретації представити тематичний матеріал, а також відбирати найяскравіші факти для демонстрації. Найкращі презентації використовуються в позакласних заходах. Це стимулює відповідальність в роботі та дає простір для творчості.

В цьому році для учнів початкової школи разом з ліцеїстами підготували позакласний захід «Мій рідний край», присвячений Донбасу. Класна кімната перетворилась на Туристичне агентство віртуальних екскурсій, де учні 10 класу виступали в ролі екскурсоводів та демонстрували свої роботи, створені ними на уроках в процесі вивчення теми «Комп’ютерні презентації». Планую зробити такий захід щорічним. В переліку подорожей туристичного агентства зараз п’ять екскурсій, a в планах кожного року створювати нові маршрути. Адже в нашому рідному краю багато цікавих місць.

Для опрацювання навичок створення комп’ютерних публікацій учні розробляють буклети, присвячені видатним людям Донеччини (Додаток 7).

Завданням вивчення теми «^ Системи опрацювання табличних даних» є навчити учнів використовувати комп’ютер для отримання, обробки, систематизації та виводу нової інформації за допомогою табличного процесора. З метою формування громадянської компетентності в цій темі, вважаю доцільним введення у зміст навчального матеріалу регіонального компоненту, тому для роботи підібрала таблиці зі статистичними даними по Донецькій області, місту Вугледар та Україні. (Додаток 1).

При обробці даних електронних таблиць шукаємо відповіді на конкретні питання стосовно нашого регіону або нашого міста Вугледар (Додаток 8). Це сприяє зростанню пізнавальної активності учнів, прищеплює учням осмислення належності до певного регіону, країни.

При вивченні теми «Бази даних. Системи управління базами даних» створюємо бази даних «Річки України», «Озера і водоймища Україниі». На їх основі розглядаємо роботу з запитами, формами, звітами. Краєзнавча інформація дозволяє значно розширити та поглибити знання та уявлення учнів про навколишнє середовище (Додаток 9).

При вивченні тем «^ Служби Інтернету» та «Інформаційні технології» громадянська компетентність формується за допомогою добору питань для пошуку інформації. Питання структуровані за темами: «Відомі люди Донбасу», «Українські спортсмени - переможці олімпіад», «Герої Великої Вітчизняної війни», «Символіка Донбасу», «ВНЗ Донецької області». Теми для розробки Web-сайту пропоную такі: «Мій клас», «Моя школа».

^ Творчі проекти - елемент, який мені хочеться виділити окремо.  Знання учнів будуть міцними, якщо вони сформовані не механічно, а є продуктом власних міркувань і спроб, закріплювалися власною творчою діяльністю. Кілька років поспіль, працюючи в тісному співробітництві з учителями предметниками, практикую виконання учнями спільних навчальних проектів.  Вчителі предметники відповідають за змістовну складову проекту, учитель інформатики - за пошук і обробку інформації, а також за належний рівень оформлення результатів роботи. Так з'явилися інтерактивні проекти, присвячені різним сторінкам з історії та культури рідного краю: «Видатні українські художники», «Регіональні ландшафтні парки», «Видатні особистості України». Творчі проекти виконувались учнями й за матеріалами шкільного історико – краєзнавчого музеєю, в якому зібрані матеріали з історії нашого міста, матеріали, присвячені сторінкам Великої Вітчизняної війни в нашій місцевості та нашим землякам вугледарцям. Самий перший музейний проект був присвячений пам’яті    13 десантників, учасників партизанського загону, які загинули    недалеко від теперішнього розташування Вугледара під час Великої Вітчизняної війни.   Подальші проекти присвячені урочистим датам : «Голос ветерана», «Діти війни», «Наші Вулиці носять їх імена», «Герой Радянського Союзу - Петров Василь Степанович». Розробляємо й мультимедійний супровід шкільних свят. Зокрема традиційного свята «Знай наших», на якому підводяться підсумки роботи класів протягом року. Яскраво презентувати свій клас, цікаво розповісти про шкільне життя, переконати всю школу, що саме твій клас заслуговує на перемогу - це не тільки колективна творча робота, це і є на мою думку прояв сформованої громадянської компетентності .

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що шкільне краєзнавство – ефективний засіб формування у школярів наукового світорозуміння і світосприйняття, пізнання довкілля, прилучення до національної культури, традицій, звичаїв, природи, побуту населення рідного краю, виховання свідомого громадянина – патріота. Любов до рідної землі, до Батьківщини – одне з найсвятіших почуттів, які кожна людина проносить крізь усе своє життя, але мало говорити про любов до рідного краю, треба знати його минуле та теперішне, багату культуру, народні традиції, приодні умови. Робота в цьому напрямку може поширюватися та удосконалюватися безкінечно.

Завдання духовно-морального виховання стоять перед вчителем на кожному уроці незалежно від предмета чи напряму навчання. Але саме вчитель інформатики має потужні ресурси впливу на особистість учня. Саме він може перешкодити перетворенню учня на звичайного споживача інформаційно-телекомунікаційних послуг. І використання краєзнавчого матеріалу на уроках інформатики це впевнений крок на цьому нелегкому шляху.

«Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може» (Д. Байрон).

Схожі:

«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства» iconТема досвіду: «Використання технологій Веб 0 як засіб формування...

«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства» iconПлан самоосвіти вчителя
Проблемна тема: Використання електронних засобів навчання на уроках зв як засіб формування комунікативної компетентності учнів
«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства» iconФомін О. В. Формування етичної культури школярів засобами краєзнавства...
Фомін О. В. Формування етичної культури школярів засобами краєзнавства та мистецтва. Аксіологічна творчість учнів // Християнська...
«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства» iconФормування життєвої компетентності через активізацію пізнавальної...
«Формування життєвої компетентності особистості через розвиток в учнів потреби у здоровому способі життя.»
«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства» icon1. вступ у минулому навчальному році педагоги, члени методичної ради...
«Формування життєвої компетентності особистості шляхом використання інформаційних технологій». Ця проблема органічно поєднувалася...
«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства» iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів фізичної культури на 2010-2011 н р
«Використання інтерактивних методик на уроках фізичної культури для формування в учнів знань з фізкультурно-спортивної діяльності...
«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства» iconДосвід роботи вчителя фізики
...
«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства» iconДосвіду
Ого стандарту базової І повної загальної середньої освіти; створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей школярів, атмосфери...
«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства» iconФормування творчої активності учнів на уроках трудового навчання...
Проблеми перебудови нашого суспільства нерозривно пов'язані з вирішенням завдань формування творчої особистості. Творчість дає людині...
«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики засобами використання елементів краєзнавства» icon1слайд Роль шкільної бібліотеки у формуванні читацької компетентності...
Бібліотека – фактор становлення особистості учня, формування його компетентності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка