Перспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ
Скачати 229.71 Kb.
НазваПерспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ
Дата конвертації19.12.2013
Розмір229.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ШКОЛИ НА 2013-2018 РР.

Вступ

Сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. У Концепції загальної середньої освіти зазначена необхідність розв'язання проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання, уміє досягти нових педагогічних цілей.

Перехід школи до нового якісного стану діяльності в умовах впровадження нових Державних стандартів освіти можливе лише за умови підвищення рівня та результативності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Тому пріоритетними підходами у плануванні роботи методичного кабінету школи з підвищення професійної компетентності вчителів слід вважати:

 • діяльнісний – організація роботи по залученню всіх педагогів до активної участі у різних формах методичної роботи;

 • кооперативний – створення умов для педагогічної взаємодії, як під час уроку так і по за ним, не тільки як учителя з учнем, а як особистості з особистістю;

 • мотиваційно-стимулюючий – спрямований на постійне самовдосконалення та ствердження авторитету вчителя в процесі взаємодії «вчитель - адміністратор» .

Основна мета проектування роботи з педагогічними кадрами шкільним методичним кабінетом - розвиток та самовдосконалення професійних компетентностей вчителя, що характеризується відповідним рівнем сформованості у педагогічного працівника професійно необхідних знань та вмінь і спрямоване на постійне підвищення рівня його професійної майстерності, зумовленої високим рівнем його психолого-педагогічної підготовки та здатністю вирішувати педагогічні завдання (навчання, виховання та розвитку школярів).

^ Перспективна модель професійно компетентного вчителя школи повинна гармонійно поєднувати інструментальні компоненти (знання, вміння, активність, самостійність, індивідуальність) та професійні якості (тактовність, комунікативність, доброзичливість, емоційна врівноваженість тощо). Крім того, для потенціалу сучасного вчителя характерні:

 1. Високий рівень загального розвитку (розуміння сьогоднішніх соціально-політичних і економічних перетворень, науково-філософський світогляд, глибокі знання, висока загальна професійна культура, соціальна активність, свідомі етичні погляди).

 2. Професійне покликання (любов до дітей, потреба навчати і виховувати, захоплення педагогічною роботою, творче ставлення до роботи, потреба в одержанні знань, у формуванні вмінь і навичок професійної діяльності).

 3. Професійно важливі якості (педагогічні здібності, готовність до особистісно-професійного саморозвитку, гуманістична спрямованість діяльності, вміння швидко орієнтуватися у педагогічній ситуації тощо).

У зв’язку з цим, головним завданням перспективного планування методичної роботи з педагогічними кадрами школи є:

Забезпечення необхідних умов для готовності вчителя до інноваційної діяльності та здатності його до подальшого власного самопроектування і самовдосконалення на основі самоаналізу та коригування власної траєкторії розвитку.

Головні критерії результативності сформованості професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителя:

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, який викладається

 • позитивна динаміка власного професійного росту педагогічного працівника .

Основні напрямки проектування методичної роботи з вчителями:

 • Методологічна та теоретична підготовка вчителя, основу якої повинні складати знання про закони розвитку природи і суспільства, осмислення програмних положень у галузі розбудови національної освіти.

 • Підготовка вчителя за сучасними ефективними методиками викладання навчального предмета, вивчення нових навчальних програм, підручників, методичних посібників, оволодіння технікою і методикою використання засобів навчання.

 • Освоєння і практичне використання теоретичних положень класиків світової та вітчизняної дидактики й теорії виховання, методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності школярів.

 • Психологічна підготовка, спрямована на розуміння необхідності осмислення наукового впливу на стан навчання й виховання дитячої особистості.

 • Загальнокультурна підготовка, яка поєднує обізнаність з питань етики та загальну культуру поведінки.

 • Загальнотехнічна підготовка: знання нових інформаційних технологій, програмного педагогічного забезпечення, комп’ютерної техніки, аудіовізуальних засобів.

Основні вимоги до організації методичної роботи з педагогічними кадрами:

 • практична спрямованість;

 •   науковість;

 •   конкретність;

 •   систематичність та системність;

 •   оперативність; 

 • оптимальне поєднання різних сучасних форм та методів роботи.

Основні форми методичної роботи

Індивідуальні форми


Групові форми

^ Колективні форми

Самоосвіта

Методична рада

Педагогічна рада


Діагностування

Шкільні методичні об’єднання

Інструктивно-методичні наради

Консультування

Співбесіди

Школа молодого вчителя

Педагогічні читання


Наставництво

Стажування

Школа вищої педагогічної майстерності

Науково-методична конференція

Взаємовідвідування уроків

Методичні об’єднання

Аукціон цікавих педагогічних ідей та знахідок

Конкурс «Вчитель року»

Експериментальна лабораторія «ШОР»

Проблемний семінар


Участь у різноманітних фахових очних та заочних конкурсах

Постійно-діючий психолого-педагогічний консиліум

Тиждень педагогічної майстерності

Майстер-клас

Практичний семінар
Відкриті уроки та позакласні заходи

Цільовий семінар

Тиждень співдружності сім’ї та школи

Дистанційне навчання

Методичні тренінги

Творчі звіти


Портфоліо вчителя

Сайт (блог) вчителя

Предметний тиждень

Єдині методичні дні

Узагальнення досвіду та видавнича діяльність
Методичні виставкиПланування науково - методичної роботи здійснено на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій, з урахуванням освітніх запитів суспільства та на реалізацію науково - методичної проблеми школи.^ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

роботи методичного кабінету на 2013-2018 рр.
Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Організація та координування діяльності методичних структур

1

Організація роботи методичної ради, ШМО, творчих груп, постійно-діючих семінарів тощо

До 15 вересня

ЗДНВР, керівники методичних структур

2

Видання наказів:

 • Про структуру та напрямки і форми методичної роботи в поточному н.р.

 • Про підсумки методичної роботи за

І семестр/ за рік


До 10 вересня
До 10 січня/ 10 червня


Доманська Є.С.

3

Проведення засідань методичної ради з питань:

 • Про діяльність ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

 • Про результати роботи «Школи олімпійського резерву»

 • Про діяльність шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

 • Про діяльність шкільного методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу

 • Про роботу Школи молодого вчителя
 • Про ефективність проведення тижнів педагогічної майстерності

 • Про діяльність Школи вищої педагогічної майстерності
 • Про ефективність діяльності шкільних ТО


-Про роботу навчальних кабінетів


-Про роботу ефективність виховної роботиІІ семестр 2013/14 н.р.

Ісеместр 2014/15 н.р.
ІІ семестр 2014/15 н.р.
І семестр 2015/16 н.р.

ІІ семестр

2015-2016 н.р.

І семестр 2016/17 н.р.
ІІ семестр 2016/2017 н.р.
І семестр 2017/18 н.р.
ІІ семестр 2017/18 н.р.

Доманська Є.С.

Кнерик

Петрова Л.К.

Безугла І.Б.

Доманська Є.С.

Троцюк Л.П.
Доманська Є.С.

Трохимчук В.С.
Мишковець Н.А.
Доманська Є.С.

Богдан Л.П.

Троцюк Л.П.

Левонюк Т.В.

Доманська Є.С.

Левонюк Т.В.

4

Проведення творчих звітів ШМО:

 • вчителів української мови та літератури

 • вчителів суспільно-гуманітарного циклу

 • вчителів математики та інформатики

 • вчителів природничого циклу

 • вчителів фізичної культури та основ здоров’я


2012/13 н.р.

2013/14 н.р.

2014/15 н.р.

2015/16 н.р.

2016/17 н.р.


Безугла І.Б.

Лекар В.В.

Сбітнєва С.П.

Голинська Л.М.

Вітвіцький С.В.


5

Організація участі та проведення районних практичних семінарів та методичних заходів на базі школи

За графіком РМК

ЗДНВР, керівники методичних структур

Навчально-методичне та інформаційно-нормативне забезпечення освітнього процесу


1

Поповнення електронного банку та папок інформаційно-нормативного та навчально-методичного забезпечення з викладання предметів

Постійно

ЗДНВР, керівники методичних структур

2

Створення інформаційно-методичної папки –портфоліо «Сучасний урок» Створення банку електронних презентацій

2013/14 н.р.

Троцюк Л.П.

3.

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Варіативний модуль: факультативи, спецкурси, курси за вибором»

2013/14 н.р.

Доманська Є.С.

кер. методичних структур

6

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «^ Початкова школа: впровадження нового Держстандарту освіти.»

2013/14 н.р.

Доманська Є.С.

Богдан Л.П.

7

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «^ Відкритий світ: переваги електронного середовища навчання»

2016/17 н.р.

Троцюк Л.П.

8

Поповнення картотеки нормативних та інсруктивно-методичних документів, друкованої продукції, періодичної преси

Постійно

ЗДНВР, шкільний бібліотекар

9

Проведення інструктивно-методичних нарад

За окремим планом

ЗДНВР

Формування методичної культури педагогічних працівників


1

Організація роботи та проведення психолого-педагогічного семінару

2013-18рр.

За окремим планом

Костюк О.П.

2

Проведення цільового семінару «Використання програмових засобів навчання як стратегічний напрямок сучасної освіти»

2013-15рр.

За окремим планом

Троцюк Л.П.

3

Організація предметних тематичних тижнів, тижнів співдружності сімї та школи, тижнів педагогічної майстерності, взаємовідвідування уроків

2013-18рр.

За окремим планом

ЗДНВР, керівники методичних структур

4

Проведення педагогічних читань:

 • Педагогічна культура вчителя у працях В.О. Сухомлинського

 • Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні професійної майстерності вчителя

 • Освіта майбутнього: перспективи розвитку

 • Софія Русова – хрещена мати української національної школи

 • Технології формування здоров’язберігаючої компетентності особистості у сучасній педагогіці


2013/14 н.р.
2013/14 н.р.

2014/15 н.р.
2015/16 н.р.
2016/17 н.р.


Доманська Є.С.

Троцюк Л.П.

Тхоржевська Н.Д.

Балецька О.А.
Костюк А.А.

Безека В.Б.

5

Проведення методичних виставок та творчих звітів вчителів

2012-17 рр.

За окремим планом

Доманська Є.С.

6

Проведення засідань методичної ради з питань:

 • Про стан методичного супроводу роботи щодо формування ОТ учня.

 • Про стан впровадження педагогічної технології портфоліо в методичну систему школи

 • Про стан самоосвітньої діяльності та методичної активності педпрацівників

 • Про стан роботи експериментальної диференційованої групм «Школа олімпійського резерву» (ОД початкової ланки)

 • Про ефективність методичного супроводу забезпечення ІОТ розвитку учня

 • Про роботу ШМО з організації та супроводу самоосвітньої діяльності вчителів

 • Про методичний супровід впровадження електронного середовища навчання

2013/14 н.р.
2013/14 н.р.

2014/15 н.р.
2015/16 н.р.


2016/17 н.р.

2017-2018

н.р.
2017-2018 н.р.Доманська Є.С.
Мишковець Н.А.

Керівники ШМО
Богдан Л.П.


Керівники ШМО

Балецька О.А.

Троцюк Л.П.Дослідно-експериментальна діяльність


1

Організація роботи творчої лабораторії “^ Школа олімпійського резерву”

2013-15рр.

Богдан Л.П.

2

Організація роботи творчої групи “Впровадження нових Держстандартів початкової освіти»

2013-18рр.

Мишковець Л.Я.

3

Організація роботи дидактичної майстерні ”Використання мультимедійних засобів навчання на уроках в початковій школі“

2013-14рр.

Дзеблюк Ю.М.4

Проведення заходів з реалізації діючої науково-методичної проблеми школи:

 • Проект «Портфоліо учня»

 • Проект «Портфоліо вчителя»

 • Проект «Проект молодого вчителя»

 • Проект «Портфоліо школи»

 • Впровадження предметних учнівських портфоліо

 • Педагогічна рада у формі науково-методичної конференції як підсумок роботи над науково-методичною темою2013-2014р.

2013-2014р.

З 2013-2014н.р.

2013-2014р.

2012-2014р.
2014р.

Директор школи, ЗДНВР,

Керівники методичних структур, вчителі, учні


5

Проведення діагностики та обґрунтування вибору нової науково-методичної проблеми.

Планування етапів її реалізації

2014-15 н.р.

Тхоржеська Н.Д. члени методичної ради

6

Проведення методичної ради з питань:

 • Про стан роботи над науково-методичною проблемною темою

 • Про участі закладу в проектах різних рівнів.

 • Про результати освітньої проектної діяльності вчителів та учнів

 • Про стан роботи педагогічних працівників над індивідуальними проблемними темами

2014-15н.р., червень

2014/15 н.р.
2015/16 н.р.

2016/2017 н.р.
Тхоржевська Н.Д.

Доманська Є.С.
Троцюк Л.П.

Доманська Є.С.7

Методичний супровід ведення інноваційної діяльності закладу зі створення електронного освітнього середовища

Постійно

ЗДНВР,

Сбітнєва С.П.,

кер. ШМО

Аналітико-моніторингова діяльність

1

Організація та проведення моніторингу якості навчально-виховного процесу з:

 • математика, географії, історії й права

 • української мови й літератури, фізичного виховання, світової літератури, музики,ЗВ

 • англійської мови, хімії, трудового навчання, образотворчого навчання,

 • біологія, робота з батьками

 • початкова школа, інформатика, фізика, економіка2013/14 н.р.

2014/15 н.р.

2015/16 н.р.
2016/17 н.р.

2017-2018Директор, ЗДНВР, керівники ШМО

2

Організація та проведення тематичних перевірок з ефективності методичного супроводу викладання окремих дисциплін

Згідно перспективного плану школи

Директор, ЗДНВР, керівники ШМО

3

Організація та проведення моніторингових зрізів знань

За потребою

Адміністрація

4

Аналіз результатів ДПА та ЗНО учнів школи

Щорічно

ЗДНВР, керівники ШМО

6

Вивчення системи роботи вчителів

Згідно перспективного плану школи

Адміністрація

7

Діагностика та аналіз професійного рівня та методичних запитів педагогічних працівників

За потребою

ЗДНВР, керівники ШМО

Вивчення й впровадження передового педагогічного досвіду


1

Вивчення та узагальнення ППД педагогічних працівників школи

Згідно перспективного плану школи

ЗДНВР, Доманська Є.С.

2

Створення картотеки

Постійно

ЗДНВР, керівники ШМО

3

Поповнення матеріалів персональних папок-портфоліо з досвіду

Постійно

Вчителі школи

4

Випуск методичного бюлетеня

січень/червень

Лойтаренко О.П.

5

Організація та проведення тижнів педагогічної майстерності

жовтень/ березень

Компанієць Л.В.

6

Організація майстер-класів:


Щороку в межах предметних тижнів


ЗДНВР

7

Проведення засідань методичної ради з питань:

 • Про схвалення методичних розробок вчиелів-методистів

Щорічно
За потребою

Тхоржеська Н.Д.


Методичний супровід становлення малодосвідчених вчителів


1

Організація наставництва та роботи Школи молодого вчителя

За окремим планом

Лойтаренко О.П. Богданова О.В.

3

Впровадження портфоліо молодого вчителя

2012-2017рр.

Богданова О.В.,

Молоді вчителі

4

Дні молодих вчителів

2012-2017рр., травень

Мишковець Л.Я.

5

Проведення засідань методичної ради з питань:

 • Про результати впровадження Портфоліо молодого вчителя

 • Про організацію проведення тижня відкритих уроків молодих та малодосвідчених вчителів

 • Про ефективність співпраці Школи молодого вчителя та Школи педагогічної майстерності2014/15 н.р.
2014/15 н.р.

2015/16 н.р.Доманська Є.С.
Богдан Л.П.

Троцюк Л.П. Мишковець Н.А.

Організація підвищення кваліфікації та проведення атестації педпрацівників


1

Планування курсового підвищення кваліфікації педпрацівників на поточний рік

Січень/червень/ вересень

Доманська Є.С.

3

Поповнення папки «На допомогу вчителю, що атесується»

Постійно

Доманська Є.С.

4

Проведення інструктивно-методичних нарад з вчителями, що атестуються

За окремим планом

Тхоржевська Н.Д.

5

Проведення консультацій, надання адресної методичної допомоги

За потребою

ЗДНВР

6

Вивчення освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічної діяльності вчителів

За окремим планом

Члени атестаційної комісії

7

Проведення засідань атестаційної комісії

За окремим планом

Директор школи

8

Організація методичної виставки та творчих звітів вчителів, що атестуються

2012-17р.р., березень

Доманська Є.С.

9

Проведення засідань методичної ради з питань:

 • Про роль методичної служби у проведенні атестації педпрацівників

 • Про роль портфоліо у визначенні рівня професійної майстерності та атестації вчителяЩорічно, квітень

2013/14н.р.Доманська Є.С.

Організація та координування роботи з обдарованими дітьми


1

Організація роботи з обдарованими учнями у поточному навчальному році

вересень

Доманська Є.С.

2

Організація шкільних етапів та участь в районних, обласних Всеукраїнських та міжнародних етапах конкурсів, олімпіад, турнірів, змагань тощо

Протягом року

Тхоржевська Н.Д.

3

Координування роботи «Школи олімпійського резерву»

Протягом року

Богдан Л.П.

4

Поповнення матеріалів методичного супроводу роботи з обдарованими учнями

Постійно

Доманська Є.С.

5

Поповнення банку даних обдарованих

Постійно

Доманська Є.С.

6

Проведення засідань методичної ради з питань:

 • Про стан методичного супроводу підготовки та проведення предметних олімпіад та інтелектуальних конкурсів

 • Про стан методичного та психолого-педагогічного супроводу роботи з обдарованими дітьми з асоціальних сімей2012/13 н.р.

2016/17 н.р.Доманська Є.С.

Костюк О.П

Організація участі в конкурсі «Учитель року» та конкурсах фахової майстерності


1

Організація участі вчителів школи в районному етапі конкурсу «Вчитель року»

Щороку, згідно номінацій

Доманська Є.С.

2

Організація участі вчителів школи в районному ярмарку педагогічних ідей та технологій

2014, 2017рр.

Доманська Є.С.

3

Організація участі вчителів школи у інших фахових конкурсах

Протягом року

ЗДНВР

4

Проведення засідань методичної ради з питань:

 • Про результати участі вчителів школи в районному/обласному/всеукраїнському етапі конкурсу «Учитель року-2013», «Класний керівник року»

 • Про результати участі вчителів школи в районному ярмарку педагогічних ідей та технологій – 2014

 • Про результати участі вчителів школи в обласному ярмарку педагогічних ідей та технологій – 2015

 • Про результати участі педагогічних працівників в конкурсах педагогічної майстерності.Щорічно

2013/14н.р.

2014/15н.р.

2016/17н.р.

Доманська Є.С.Видавнича діяльність


1

Поповнення бібліотеки та картотеки публікацій педагогічних працівників школи

постійно

ЗДНВР, шкільний бібліотекар

3

Публікація вчительських матеріалів в шкільній газеті та на шкільному сайті

Протягом року

Тхоржевська Н.Д.

Троцюк Л.П.

4

Надання консультацій та сприяння у публікації розробок вчителів школи у фахових виданнях та на освітніх сайтах

За потреби

Троцюк Л.П.

5

Публікація результатів роботи педагогічного колективу школи над реалізацією науково-методичної проблемної теми

2013-14рр.

ЗДНВР, керівники методичних структур

6

Проведення засідань методичної ради з питань:

 • Про результати презентації творчих напрацювань педагогічних працівників в педагогічній періодичній пресі

 • Про стан видавничої діяльності опорних шкіл


2013-14рр.

2015/16н.р.Доманська Є.С.

Тхоржевська Н.Д.


Оформлення кабінету та матеріально-технічна база


1

Оформлення розділів стенду «Методичний вернісаж»:

 • «ВШК»

 • «Оголошення»

 • «Накази»

 • «План роботи школи»

 • «Методична рада рекомендує»

 • «Класному керівнику»Протягом року

Директор школи, ЗДНВР


ЗДВР

Доманська Є.С.

2

Поновлення/заміна шаф


За можливості

Директор школи


3

Придбання принтера/сканера/ксероксу


2014-15рр.

Директор школи

4

Придбання офісних конференц-меблів


2015-16рр.

Директор школи

5

Обладнання індивідуальних місць вчителів з комп’ютером та виходом до інтернету

2016-17рр.

Директор школиСхожі:

Перспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ iconПерспективний план роботи мультимедійного кабінету на 2013-2018 рр
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці
Перспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
Перспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
Перспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
...
Перспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2009-2010 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2009-2010 навчальний...
Перспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів біології 2013-2014 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2012-2013 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 25 чоловік, серед яких 15 чоловік мають вищу...
Перспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2010-2011 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2011-2012 навчальний...
Перспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ iconПлан роботи методичного об’єднання класних керівників Славутицької...
«Формування творчої особистості вчителя та учня з дотриманням умов збереження здоров`я»
Перспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ iconПерспективний план роботи кабінету
Організація позаурочної роботи (гуртків, участь у проведенні тематичних вечорів,  училищних  олімпіад з біології)
Перспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ iconПлан роботи районного методичного кабінету
Прилуцької рда. Особливо актуальними були питання фахового зростання педагогічних кадрів району, активізації інноваційної та науково-дослідницької...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка