І.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти
Скачати 90.58 Kb.
НазваІ.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти
Дата конвертації19.12.2013
Розмір90.58 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Інформатика > Диплом
УДК 371.124
Диференційована модель розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи

І.Є. Сілаєва

Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти

На­ціональної академії педагогічних наук України
Розглянуто напрями диференціації змістовного та процесуального компонентів навчального процесу в системі підвищення кваліфікації на підставі моделі науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів. Реалізація такого підходу дозволяє системно та обгрунтовано обирати структуру науково-методичного супроводу навчального процесу.
Професорсько-викладацьким складом кафедри методики професійного нав­чання та новітніх технологій виробництва Інституту післядипломної осві­ти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти На­ціональної академії педагогічних наук України на підставі наукових дос­лід­жень розроблена концептуальна модель розвитку науково-ме­то­дич­ної компетентності педагогічних працівників професійної школи як скла­до­вої їх професійно-педагогічної компетентності. В основу даної моделі покладена прогностична модель інноваційної діяльності, яка описує склад­ні інтегративні функції педагогічного працівника професійної школи та вклю­чає не тільки когнітивну й операційно-технологічну складові, але й охоп­лює особистісно-смислову, дискурсивну, креативну, ціннісно-ре­гу­ля­тив­ну та інші сфери його діяльності.

Модель науково-методичної діяльності педагога професійної шко­ли містить систему взаємопов’язаних блоків: проектувально-конст­рук­тив­ний, інформаційно-інструментальний, процесуальний, прогностично-адап­тив­ний, блок аналізу та використання новітніх науково-технічних роз­ро­бок га­лузей виробництва, діагностико-коригувальний.

Структура науково-методичної компетентності педагогічних працівників, включає такі складові [6]:

 • концептуальну – знання теоретичних основ професійної діяльності та здат­ність їх застосування;

 • інструментальну – володіння базовими професійними вміннями;

 • технологічну – володіння інноваційними технологіями навчання;

 • інформаційну – володіння сучасними засобами інформатизації навчаль­ного процесу;

 • адаптивну – уміння передбачати зміни в освітньому середовищі та бу­ти до них готовими, здатність адаптувати сучасну навчальну інформацію до відповідної аудиторії тих, хто навчається.

До складу спеціальної компетентності доцільно включити:

 • наукову компетентність, тобто володіння спеціальними знаннями та вмін­нями у відповідній професійній (науковій) галузі;

 • інтегративну компетентність – здатність педагога поєднувати теорію та практику при вирішенні професійних завдань і проблем.

До струк­тури спеціальної компетентності доцільно ввес­ти варіативні складові, що визначають специфіку навчальної діяльності пе­да­го­гічних працівників. Професійно-технологічна складова для викладачів про­фе­сійно-теоретичної підготовки визначається знаннями, уміннями та дос­ві­дом щодо впровадження у професійну підготовку те­оретичних знань з новітніх виробничих технологій. Професійно-практична скла­дова для майстрів виробничого навчання включає здатність формувати прак­тичні вміння учнів із оволодіння сучасними знаряддями праці та тех­но­ло­гіями виконання конкретних видів виробничих завдань.

Визначення структури науково-методичної та спеціальної ком­пе­тент­нос­тей дозволяє реалізувати диференційований підхід до відбору змістовного й про­це­су­аль­ного компонентів навчального процесу при підвищенні кваліфікації пе­да­го­гічних працівників.

На відміну від педагогічної моделі технології навчання, де домінуюче положення займає педагог, який визначає основні компоненти навчання: мету і задачі, зміст, форми, методи, засоби і джерела навчання, методи корекції і контролю знань і вмінь, андрагогічна модель технології навчання передбачає спільну діяльність учасників процесу навчання на всіх етапах: при проектуванні, реалізації, корекції, оцінюванні досягнень.

Технологію навчання дорослих можна визначити як систему науково-обгрунтованих спільних дій педагога і тих, хто навчається, на всіх етапах навчання, що включають виконання окремих операцій, функцій і технічних дій, здійснення яких з високим ступенем гарантованості приведе до досягнення поставлених цілей.[1,2]

При організації підвищення кваліфікації необхідним є врахування особливостей поведінки дорослих, що обумовлюють необхідність диференціації процесу навчання:

 • усвідомлення себе самостійною самокерованою особистістю;

 • наявність життєвого, професійного і соціального досвіду, що може бути одним із джерел навчання;

 • мотивація до навчання лежить у площині прагнення вирішити свої життєво важливі проблеми і досягти конкретних цілей;

 • прагнення конкретизації та практичного застосування отриманих знань і умінь;

 • орієнтація на діяльнісний характер навчання.

Однієї з найважливіших особливостей дорослої аудиторії є її неоднорідність: за рівнем професійної компетентності, віку, стажу роботи, мотивам, соціальним станам. В основі процесу досягнення слухачами цілей навчання лежать андрагогічні принципи, обумовлені характером взаємодії суб'єктів навчання. Основні принципи навчання дорослих можна характеризувати таким чином [4]:

 • верховенство самостійного навчання;

 • організація спільної роботи з проектування, реалізації, коректування й оцінювання процесу навчання;

 • опора на життєвий та професійний досвід особи в якості одного з джерел навчання;

 • індивідуалізація навчання орієнтована на конкретні освітні потреби і цілі навчання, що враховання досвіду та рівня професійної компетентності, психофізіологічних, когнітивних особливостей кожного;

 • системність навчання, що припускає дотримання відповідності цілей, змісту, форм, методів, засобів навчання й оцінювання результатів;

 • контекстність навчання через спрямованість навчання на досягнення конкретних, життєво важливих цілей, проектування процесу навчання з урахуванням професійної та соціальної діяльності слухачів;

 • встановлення в процесі навчання атмосфери довіри і поваги;

 • навчання в діяльності, апробація отриманих знань на практиці, практичне осмислення результатів навчання;

 • принцип співробітництва, через реалізацію системи взаємозв’язків між педагогами і слухачами;

 • принцип створення рефлексивного середовища, що дозволяє кожному слухачу реалізувати свої творчі здібності;

 • принцип проблемно-ситуативної організації навчання;

 • принцип стимулювання самоосвіти і самостійності в навчанні.

Найважливішим психолого-педагогічним принципом освіти дорослих є розвиток їх творчого потенціалу: навчання повинне бути побудоване таким чином, щоб впливати на ступінь відкритості людини всьому новому, допомагати їй переборювати стереотипи і розвивати гнучкість мислення.

Діференціована модель підвищення кваліфікації у курсовий період враховує логіку процесу навчання та андрагогічні принципи, спрямована на задоволення особистісних професійних інтересів, створює умови для диференційованого особистісно-орієнтованого підходу та розвитку творчого потенціалу кожного педагогічного працівника.

При організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників на підставі диференційованого підходу важ­ли­вим напрямом є розробка науково-методичного супроводу процесу нав­чан­ня з урахуванням моделі інноваційної діяльності й структури професійно-пе­да­гогічної компетентності.

Методологічна основа розробки стратегії формування науково-ме­то­дич­но­го забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників має виз­начатися засадами антропологічного, системного, акмеологічного під­хо­дів до неперервної освіти, сукупність яких дозволяє розглядати підвищення ква­ліфікації як процес розвитку суб’єктивних та формування об’єктивних мож­ливостей педагога. Цей процес є системно-структурним взаємозв’язком між ступенями та рівнями освіти; між змістовним, програмно-стандартним та ор­ганізаційно-технологічним освітніми планами; між процесом і результатом ос­вітньої діяльності. [3,5]

Загальні принципи розробки навчально-методичних матеріалів спи­ра­ють­ся на концептуальний апарат загальної дидактики: принципи науковості, дос­тупності, системності, послідовності навчання, стимулювання по­зи­тив­но­го ставлення до навчання, розвитку пізнавальних інтересів слухачів.

Специфічні принципи створення навчально-методичних матеріалів для нав­чання дорослих спираються на андрагогічний базис, при цьому самостійна діяльність є основним видом навчальної роботи дорослої лю­дини та являє собою самокеровані дії слухачів з організації процесу нав­чан­ня на всіх його етапах (плануванні, реалізації, оцінюванні, корекції) та виз­начається наступними принципами.

Пріоритет самостійного навчання обумовлює такі ха­рак­те­рис­тики навчально-методичних матеріалів:

- по-перше, достатню повноту викладу навчальних матеріалів. Нав­чаль­но-методичні матеріали, призначені для дорослих, повинні містити такий об­сяг інформації, який би дозволив слухачам самостійно, з мінімальною до­по­мо­гою педагога, опанувати необхідними знаннями та уміннями, набути пев­них про­фе­сій­них якостей;

- по-друге, навчальні матеріали повинні містити систему опорних орі­єн­ти­рів, завдання яких – допомогти слухачам оперативно скласти загальне уяв­лен­ня про навчальний модуль, вільно орієнтуватися в розташуванні нав­чаль­но­го матеріалу, швидко знаходити необхідну інформацію;

- по-третє, необхідно, щоб навчально-методичні матеріали містили пов­ну й систематизовану довідкову інформацію: точні посилання на джерела, що ви­користовуються, особливо при цитуванні; точні, оформлені відповідно до ви­мог, списки літературних джерел; покажчики використаних імен тощо.

У процесі підвищення кваліфікації великого значення набуває спільна діяльність слухача і пе­дагога та слухачів між собою з питань планування, реалізації, оці­ню­ван­ня й корекції процесу навчання. Тому навчально-методичні матеріали, які ви­користовуються в навчальному процесі, повинні надавати слухачам таку мож­ливість і містити достатній фактичний, інформаційно-довідковий і кон­цеп­туальний матеріал, що дозволить слухачам сформувати повне уявлення про всі параметри й цілі, а також про концепцію навчання й побудову того чи ін­шого матеріалу.

Диференція процесу навчання передбачає надання слухачам певної сво­бо­ди вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, місця нав­чання, оцінювання результатів навчання. Такий підхід дозволяє най­біль­шою мірою адаптувати курс навчання для задоволення освітніх потреб слу­ха­чів і досягнення ними цілей навчання. Він передбачає введення додаткового нав­чального матеріалу: розширення обов’язкових тем навчальних програм; введення додаткових тем; включення регіональних, місцевих компонентів у зміст навчання; вве­ден­ня матеріалів для задоволення індивідуальних освітніх потреб окремих слу­хачів. Для орієнтації у такій кількості навчально-ме­то­дич­них матеріалів не­обхідно застосовувати засоби, що інформують та спря­мо­вують діяльність слу­хача. Такими засобами можуть бути електронні нав­чаль­но-методичні ком­п­лекси, що містять необхідні методичні ре­ко­мен­да­ції, списки літератури та до­відкову інформацію.

Одним з основних напрямків удосконалення науково-ме­то­дич­ного забезпечення процесу підвищення кваліфікації є впровадження су­час­них інформаційно-комунікаційних технологій для методичної підтримки ке­рованої самостійної роботи педагогів професійної школи як у курсовий пе­рі­од, так і у період між курсами підвищення кваліфікації з урахуванням фа­хо­вої спеціалізації слухачів. Застосування сучасних інформаційно-ко­му­ні­ка­цій­них технологій сприяє оптимізації навчального процесу, диференціації зміс­тов­ного компоненту відповідно до фахової спеціалізації, індивідуалізації про­цесуального компоненту підвищення кваліфікації у курсовий та між­кур­со­вий періоди.

Бібліографічні посилання.


 1. Браже Т.Г. Принципы оценки деятельности андрагога / Т.Г. Браже // Педагогика. - 2000.  №6.  С. 18-20.

 2. Змеев С.И. Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых. / С.И. Змеев. – М.: ПЕРСЭ, 2003. – 207с.

 3. Олійник В.В. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання. / В.В. Олійник, В.Ю. Бикова, В.О. Гравіт та ін. – К.: Логос, 2006. – 125c.

 4. Олійник В. Наукові засади розроблення прогностичної моделі розвитку післядипломної освіти в Україні / В. Олійник, В. Семиченко, Л. Пуховська, Л. Даниленко // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. –– №1. – С.18-27.

 5. Післядипломна педагогічна освіта України: Сучасні перспективи розвитку: Наук.-метод. посібник / За ред. В.В. Олійника, Л.І. Даниленко. – К.: Міленіум, 2005. – 203с.

 6. Сілаєва І.Є. Модель інноваційної методичної діяльності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів // Шляхи впровадження інноваційних педагогічних технологій у підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців ПТО: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Збірник 1. Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2007. – С. 51-55.
Схожі:

І.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти iconС. С. Шевчук старший викладач кафедри методики професійного навчання...
Сучасні вимоги до якості трудових ресурсів потребують переважно інноваційних підходів до їх підготовки, високого професіоналізму...
І.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти iconЗастосування Електронного навчально-методичного комплексу як складової...
Нститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників університету менеджменту освіти
І.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти iconШевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних...
Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу
І.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
І.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
І.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
І.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти iconЧеркаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаси 2008
Укладачі: С. А. Гаряча, завідувач лабораторії дошкільної та початкової освіти чоіпопп
І.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти iconМи чуємо тебе, кобзарю
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради
І.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку для учнів 1-4 класів, присвяченого
Головне управління освіти І науки україни черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних...
І.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти iconПлан-графік проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка