Рекомендації районної конференції педагогічних працівників
Скачати 101.8 Kb.
НазваРекомендації районної конференції педагогічних працівників
Дата конвертації18.03.2013
Розмір101.8 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Рекомендації

районної конференції педагогічних працівників

(серпень 2012 року)

1. З метою поліпшення якості дошкільної освіти, створення умов для збереження фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини, виховання шанобливого ставлення до Батьківщини та родини, розвитку творчих здібностей та нахилів дошкільників:

1.1. Здійснити аналіз та створити інформаційний банк про кращі здобутки в галузі дошкільної освіти.

1.2. Сприяти щодо технічного, програмового та методичного забезпечення дошкільних навчальних закладів, створити сайти ДНЗ.

1.3. Включити в річний план роботи дошкільного навчального закладу ознайомлення із змістом Базового компоненту дошкільної освіти 2012.

1.4. Створити умови щодо виконання варіативної складової Державного стандарту дошкільної освіти та забезпечити тісну співпрацю дошкільного навчального закладу, громадськості та батьків, щодо реалізації головних завдань Державного стандарту дошкільної освіти.

1.5. Створити умови для формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів.

1.6. Забезпечити рівні стартові можливості для вступу до школи всіх дітей старшого дошкільного віку через різні форми надання дошкільної освіти.

1.7. Спрямувати зусилля педагогічного колективу дошкільного навчального закладу на використання здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі та на формування у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я.

2. З метою забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг дітей з особливими освітніми потребами, сприяння набуттю ними побутових та соціальних навичок :

2.1. Забезпечити виявлення недоліків у розвитку дітей та організації корекційної роботи з ними.

2.2. Розвиток інклюзивного ті інтегрованого навчання розглядати як один із найбільш важливих і перспективних напрямів вдосконалення системи освіти дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

2.3. Створити належні матеріально-технічні умови, які забезпечують можливість для безперешкодного доступу дітей з вадами фізичного та психічного розвитку до будівель і приміщень освітньої установи та організації їх перебування і навчання у цьому закладі (пандуси, спеціально обладнані навчальні місця, спеціалізоване навчальне, реабілітаційне, медичне обладнання тощо).

2.4. Забезпечити комплексний психолого-педагогічний супровід дитини з обмеженими можливостями здоров'я протягом усього періоду його навчання в освітній установі загального типу.

2.5. Неприпустимим вважати формальний підхід до вирішення даного питання, що може призвести до закриття корекційних освітніх установ і фактично безальтернативному переведенню дітей з обмеженими можливостями здоров'я в освітні установи загального типу без попереднього створення в них необхідних умов для організації навчання дітей цієї категорії.

^ 3. З метою впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в дошкільних навчальних закладах та забезпечення рівного доступу до освіти дітей з різними вадами:

3.1. Створити корекційно-розвиткове, предметно-просторове та соціальне середовища з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного і когнітивного розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку у відповідності до їх потреб.

3.2. Надавати корекційно-педагогічну допомогу дітям з особливостями психофізичного розвитку, направлену на виправлення або подолання фізичних та (або) психічних порушень.

4. З метою якісного запровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості, сприяння набуттю учнями початкових класів достатнього особистого досвіду самовираження, спілкування і співпраці у різних видах діяльності:

4.1. Забезпечити належні умови навчання і виховання учнів початкової школи в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

4.2. Постійно зміцнювати, оновлювати та поповнювати матеріально-технічну базу початкової ланки школи.

4.3. Створювати доброзичливу атмосферу у навчальному закладі, сприятливі умови для становлення і розвитку педагогів, підвищення їх фахової майстерності та методичного рівня.

4.4. Спрямовувати навчально-виховний процес на досягнення результатів навчання учнів початкових класів відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.

4.5. Забезпечити повноцінність початкової загальної освіти шляхом реалізації інваріантної і варіативної складових навчального плану.

4.6. Продовжити роботу щодо створення сприятливого середовища для адаптації першокласників до систематичного шкільного навчання, зокрема, організації гарячого харчування, кімнат для відпочинку та приміщень для організації рухливих ігор, обладнання відокремлених туалетів тощо.

4.7. Використовувати традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи з педагогами у міжкурсовий період з метою формування у них мотивації та готовності до інноваційної діяльності, підвищення фахової майстерності та активізації їх особистого творчого потенціалу.

4.9. Забезпечити умови здійснення корекційної роботи з учнями початкових класів.

^ 5. З метою підвищення якості і результативності природничо-математичної освіти у навчальних закладах району:

5.1. Акцентувати увагу на організацію пошукової діяльності учнів та розвитку самостійності мислення, формуванні предметних та життєвих компетенцій у процесі навчання.

5.2. Здійснювати моніторинг якості знань та аналізувати отримані результати.

5.3. Готувати старшокласників до свідомого вибору предметів до зовнішнього незалежного тестування.

5.4. Покращити роботу з обдарованими дітьми. Популяризувати та проводити у навчальних закладах:

конкурси («Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Золотий ключик»);

турніри, математичні та фізичні бої;

інтелектуальні ігри («Геліантус – природознавство для дорослих»).

^ 6. З метою збереження здоров’я дітей:

6.1. Здійснити заходи щодо забезпечення навчальних закладів необхідним спортивним інвентарем та обладнанням.

6.2. Посилити контроль за станом викладання предметів «Основи здоров’я» та «Фізична культура».

6.3. Стимулювати розробку програмного забезпечення факультативної, гурткової, секційної роботи оздоровчо-спортивного спрямування.

6.4. Постійно забезпечувати медико-педагогічний контроль за фізичним виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах(наказ МОЗ та МОН України № 518/674 від 20.07.2009).

6.5. Забезпечити створення ефективної системи роз’яснювальну роботи серед батьків щодо необхідності контролю за реальним станом здоров’я дітей.

6.6. Забезпечити умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування навичок здорового способу життя вихованців;

6.7. Забезпечити викладання предмета «Основи здоров’я» і факультативних курсів для молоді з формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції педагогічними працівниками, які мають документ про проходження навчання за методикою розвитку життєвих навичок (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2011 № 982 «Про виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок»).

6.8. Використовувати години варіативної складової для збільшення часу на предмети, які сприяють формуванню здорового способу життя; (гуртки спортивного спрямування і факультативні курси.

^ 7. З метою підвищення якості і результативності викладання предметів суспільно-гуманітарного напрямку:

7.1. У старшій школі створювати умови для навчання учнів за обраним профілем у формі реалізації курсів за вибором і факультативів, враховуючи при цьому їхні нахили і здібності.

7.2.Звернути увагу керівників навчальних закладів та вчителів на те, що відповідно до наказу МОНМС України від 01.09.2009р. №806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, що мають гриф міністерства, схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти міністерства.

7.3. Забезпечити збереження кращих традицій вітчизняної гуманітарної освіти та їх примноження.

7.4. Здійснювати особистісно зорієнтований підхід при викладанні предметів суспільно-гуманітарного циклу.

7.5. Розвивати пізнавальний інтерес дитини до предметів суспільно-гуманітарного циклу.

7.6. Викладати предмети цікаво, застосовуючи сучасні інноваційні технології навчання.

7.7. Широко використовувати здоров’язберігаючі технології під час навчання та у позаурочній роботі.

7.8. Дбати про духовний розвиток дітей, виховання їх у дусі патріотизму.

8. З метою покращання правової освіти та виховання у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України віз 03.08.2015 року №888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»:

8.1. Будувати профілактичну роботу у закладах освіти на відмові від методологічної ортодоксальності з використанням новітніх гуманістичних психолого-педагогічних технологій, спрямованих на допомогу особистості у вирішенні нею як індивідуальних, так і колективних проблем на основі значущої системи цінностей.

8.2. Організувати у закладах освіти цілеспрямовану і глибоку роботу з класними керівниками, з цією метою виокремити серед численних функціональних обов’язків заступника з навчально-виховної роботи такий важливий пункт, як організація методичної допомоги класним керівникам.

8.3. Продовжити вивчення ідей творчої спадщини О.Захаренка та його Педагогіки добротворення, в основу якої покладено гуманістичні ідеї, які забезпечують умови для поєднання інтересів особистості, суспільства та держави: для особистості важливим є вільний саморозвиток із збереженням індивідуальності; суспільство зацікавлено у розвитку особистості, яка сповідує загальнолюдські гуманістичні цінності; для держави важливим є виховання компетентних громадян-патріотів, що здатні забезпечити авторитет своїй країні серед інших цивілізованих країн.

8.4. Сприяти запровадженню психологами і соціальними педагогами особистісно-орієнтованих факультативних курсів, годин психолога, рекомендованих МОНмолодьспортом та Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників.

8.5. Розробити та запровадити психологічні та соціально-педагогічні програми і проекти, спрямовані на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насильства тощо), труднощів у адаптації, порушень в поведінці.

^ 9. З метою належної оцінки якості освітніх послуг, що надаються закладами загальної середньої освіти району:

9.1. Здійснювати системний моніторинг якості освітніх послуг.

9.2. Під час моніторингових досліджень розглядати не лише предметні компетентності, освітні результати як такі, що перевіряються тестами, а й якість процесів у школі, наприклад, характер відносин між учнями і вчителями, психологічний мікроклімат в колективах, ціннісні орієнтації тощо.

9.3. Моніторингові дослідження тісно зв’язані з новими інформаційними технологіями, так як під час їхнього використання можна максимально точно і грамотно обробити дані, отримані в результаті моніторингу. Ширше використовувати педагогічні програмні засоби, зокрема, «Знайка», «МоНД» та ін.

^ 10. З метою покращання управління діяльністю загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів:

10.1. Розширювати зв’язки з відповідними структурами, закладами, організаціями з метою координації спільних зусиль по вихованню здорової, всебічно розвиненої особистості з чіткою системою життєвих цінностей, здатної реалізувати себе і відродити духовний і фізичний потенціали нації.

10.2. Активно впроваджувати в навчально-виховний процес сучасні технології, використовувати матеріали освітніх порталів, соціальних мереж, сприяти створенню шкільних локальних мереж.

10.3. Стимулювати вчителів, які активно використовують інноваційні технології. Створювати можливості для відкритого спілкування через INTERNET учасників навчально-виховного процесу (вчителі, учні, батьки).

Забезпечувати викладання навчальних предметів комп’ютерною та мультимедійною технікою, наочними посібниками, приладами та обладнанням.

10.4. Постійно забезпечувати підтримку обдарованих учнів. Поповнювати банк даних обдарованих дітей, їх портфоліо.

10.5. Налагодити співпрацю з науковцями вищих навчальних закладів. Надавати якісну підготовку учням до зовнішнього незалежного оцінювання через систему курсів за вибором, факультативів.

^ 11. З метою підвищення якості роботи методичної служби району щодо реалізації основних напрямків державної політики в галузі освіти:

11.1Вважати пріоритетним впровадження інноваційних технологій у навчальній діяльності з використанням Інтернет-простору.

11.2. Розширювати зв’язки з відповідними структурами, закладами, організаціями з метою координації спільних зусиль по вихованню здорової, всебічно розвиненої особистості з чіткою системою життєвих цінностей, здатної реалізувати себе і відродити у майбутніх поколіннях духовний і фізичний потенціал нації.

11.3. Сприяти інтеграції всіх ланок (дошкільної, середньої, позашкільної освіти) з метою створення єдиного освітнього простору.

11.4. Забезпечувати організаційно-методичний супровід упровадження інноваційних форм управління системою освіти.

11.5. Удосконалювати зміст науково-методичної роботи, забезпечувати її національну спрямованість відповідно до економічних, політичних, соціокультурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи.

11.6. В системі методичної роботи переорієнтуватись на активні методи, стимулювати проведення педагогічних досліджень, обмін досвідом та інформацією.

11.7. Створювати умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах та оволодіння методами комплексного самоаналізу професійної діяльності.

11.8. Сприяти подоланню проявів формалізму в методичній роботі на всіх рівнях, впроваджувати інтерактивні форми організації методичної роботи, диференційовані підходи до роботи з кадрами.

11.9. Використовувати глобальну комп’ютерну мережу Інтернет за сучасними швидкісними каналам зв’язку, надавати доступ учасникам навчально-виховного процесу до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів.

11.10. Сприяти забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів ліцензійними електронними засобами навчального призначення та управлінськими програмними засобами.

11.11. Створювати можливості для відкритого спілкування через Інтернет всіх учасників навчально-виховного процесу.

11.12. У своїй роботі широко використовувати освітні портали, соціальні мережі, сприяти побудові шкільних комп’ютерних локальних мереж.Схожі:

Рекомендації районної конференції педагогічних працівників iconМетодичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012...
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06 жовтня...
Рекомендації районної конференції педагогічних працівників iconМетодичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012...
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06 жовтня...
Рекомендації районної конференції педагогічних працівників iconКабiнет мiнiстрiв україни постанов а від 14 червня 2000 р. N 963...
Затвердити перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, що додається
Рекомендації районної конференції педагогічних працівників iconНака з
Про підготовку та проведення серпневої конференції педагогічних працівників навчальних закладів району у 2011 році
Рекомендації районної конференції педагогічних працівників iconАтестація педагогічних працівників: основні зміни Роз’яснення юридичної...
Січня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 20. 12. 2011 №1473 "Про затвердження Змін...
Рекомендації районної конференції педагогічних працівників iconНаказ
Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 06 жовтня...
Рекомендації районної конференції педагогічних працівників iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
Рекомендації районної конференції педагогічних працівників iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
Рекомендації районної конференції педагогічних працівників iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
Рекомендації районної конференції педагогічних працівників iconПам’ятка для керівника загальноосвітнього навчального закладу Вимоги...
Складено відповідно до пунктів 1 7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка