1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної
Скачати 86.29 Kb.
Назва1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної
Дата конвертації23.12.2013
Розмір86.29 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

1.2. Проектування інформаційної системи

Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної інформації про об’єкт управління на вихідну інформацію у вигляді проектних документів, виконаних згідно з державним стандартом, які мають проектні рішення або результати проектування по кожній стадії (етапу).

Проектування інформаційної системи охоплює такі стадії:

1) перед проектна стадія. Вона складається з кількох етапів:

  • діагностичне обстеження об'єкта (збирання, аналіз інформації);

 1. визначення структури інформаційної системи, вибір складу підсистеми і задач автоматизації;

 2. розроблення технічної документації, техніко-економічного обґрунтування та технічного завдання;

 1. проектна стадія (технічне, робоче або техноробоче проектування). На цій стадії розробляють проектну документацію — технічний , робочий або техноробочий проекти;

 2. стадія введення в експлуатацію (пробна і промислова експлуатація).У цей період складають таку документацію:

 1. наказ на введення системи в експлуатацію;

 2. план-графік введення системи в експлуатацію;

 3. акти приймання системи у пробну (промислову) експлуатацію;

 4. протоколи узгоджень (розбіжностей).

Основними завданнями проектування інформаційної системи є скорочення трудомісткості, зниження вартості оброблення даних, підвищення якості та споживчих властивостей оброблюваної інформації.

Організація проектування і порядок розроблення документації визначаються загальногалузевими керівними методичними матеріалами щодо створення автоматизованих систем управління.

^ Для конкретної реалізації процесів проектування інформаційної системи проектувальник використовує різні методи.

Методи проектування інформаційної системи різні способи їх створення, що підтримуються відповідними засобами проектування.

Усі методи проектування інформаційної системи класифікують:

 • за виконанням технологічного (виробничого) процесу проектування — методи аналізу, синтезу, декомпозиції, формалізації та моделювання;

 • за ступенем автоматизації проектних робіт (оригінальне, типове й автоматизоване проектування);

 • за організацією процесів проектування — різні організаційні методи.

^ Методи виконання технологічних процесів проектування. У науковому сенсі процес проектування є важливим об'єктом дослідження. Серед методів наукових досліджень широко використовують аналіз і синтез, особливо на перед проектній стадії, для вивчення інформаційної системи та системи управління підприємства, пізнання сутності функціональних задач і структури управління.

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

У процесі проектування інформаційної системи на всіх стадіях та етапах застосовується метод декомпозиції за двома напрямами:

 1. декомпозиція даних, тобто розчленування їх на прості компоненти з виявленням взаємозв'язків між ними (вхідні й вихідні дані, а також дані, що зберігаються в базі даних);

 2. декомпозиція процесів (оскільки процес є логічно завершеною послідовністю дій, яка виконується у предметній сфері з групою даних, його декомпозиція передбачає підбиття підсумків, вид контролю, модифікацію, генерацію звітів). Декомпозиція процесів дає змогу розробити профіль транзакції — графічне подання всіх процесів оброблення певної сукупності даних (наприклад, вхідного, або головного, файла). Транзакція розробляється під час проектування системи.

^ Застосування методів формалізації та моделювання пов'язане з використанням економіко-математичних моделей, а також обчислювальних алгоритмів.

Методи, що характеризують ступінь автоматизації проектних робіт. Оригінальне (індивідуальне) проектування передбачає, що всі види проектних робіт орієнтовано на створення індивідуальних проектів для конкретних підприємств з урахуванням їхніх специфічних особливостей. Проте в його процесі теж використовують стандартні засоби операційної системи, процедури типових процесів оброблення даних, окремі інструментальні засоби проектування.

Типове проектування залежно від рівня декомпозиції проектованої інформаційної системи на окремі компоненти передбачає застосування елементного, підсистемного, об'єктного методів проектування.

^ За елементного методу проектування декомпозиція здійснюється на рівні задач й окремих проектних рішень на основі інформаційного, програмного, математичного і технічного забезпечення. Для кожного компонента (елемента) створюються проектні рішення .

^ Під час застосування підсистемного методу проектування декомпозиція виконується на рівні підсистем, що виступають типовими елементами. При цьому досягаються функціональна повнота підсистеми, мінімізація зовнішніх інформаційних зв'язків, параметрична настроюваність розв'язання задач підсистеми, альтернативність схем у межах значень вхідних параметрів.

^ Для кожної підсистеми створюється проектне рішення.

Об'єктне проектування передбачає створення типового проекту інформаційної системи для узагальненого об'єкта, виділеного з групи об'єктів як еталон. При цьому група однотипних об'єктів може бути невеликою (наприклад, для годинникових заводів).

За типового проектування застосовуються: стандартні засоби операційної системи; типові компоненти, типові автоматизовані системи управління; конкретні інструментальні засоби.

^ Автоматизоване проектування — це створення проектів інформаційної системи на основі, що ґрунтується на глобальній інформаційній моделі (модельне проектування). Модель має містити формалізований опис Змн.

^ Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

інформаційних компонентів і відношень між ними, включаючи їхні зв'язки й алгоритмічну взаємодію.

За такого проектування використовують стандартні засоби операційної системи, взаємозв'язаний комплекс інструментальних засобів проектування засоби модернізації функціонуючої інформаційної системи.

^ Організаційні методи проектування. Ці методи охоплюють питання, які стосуються послідовності створення проекту, добору спеціалістів на кожному етапі, забезпечення якісного документування проекту, контролю проектування, організації колективів розробників ІС, інформування учасників проектування про стан розроблення проекту, забезпечення виконання програмних та інформаційних інтерфейсів.

^ До цієї групи належить метод «зверху вниз» (спадне проектування), де формалізація процесу проектування здійснюється у вигляді графа-дерева, а проектування можна розпочинати з будь-якої задачі та вести паралельно для кількох.

Проектну документацію можна створювати одночасно з прийняттям проектних рішень (наприклад, із розробленням програм), і при цьому зберігається їх повна відповідність.

Застосування методу «зверху вниз» можна розглянути на прикладі функціональної підсистеми бухгалтерського обліку, що охоплює різні комплекси задач, задачі, підзадачі, процедури та ін.

^ Модульний метод проектування пов'язаний зі створенням програмного й інформаційного забезпечення з множини відносно незалежних модулів. Модулі мають інформаційні взаємозв'язки, які Змн.

^ Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

визначаються у такий спосіб, що кожний модуль не має інформації про внутрішній зміст інших модулів, крім тієї, яка міститься у специфікаціях інтерфейсу. Цей метод дає змогу звести проектування до оптимізувального синтезу функціонально незалежних окремих частин (модулів), які разом виконують задані функції системи з потрібною ефективністю.

^ Оптимальний модульний синтез має такі переваги:

 1. спрощуються розроблення і налагодження ПЗ;

 2. спрощується подальша модифікація системи (модульні програми можна поліпшити простою заміною окремих модулів, які функціонально є еквівалентними, але мають кращі системні характеристики);

 3. поліпшуються керуючі програми;

 4. забезпечується можливість застосування технічних засобів;

 5. поліпшується використання можливостей програмістів.

Однак застосування оптимального модульного синтезу пов'язане зі зміною традиційної методології проектування, збільшенням трудомісткості аналізу зібраного матеріалу на етапі передпроектного обстеження, з появою додаткової роботи з аналізу великої кількості альтернатив, розбиттям існуючої системи на підсистеми (задачі). Зростає трудомісткість розроблення інтерфейсу та погодження модулів.

Розбиття програмного й інформаційного забезпечення інформаційної системи на окремі модулі та їх подальше спряження є найважчим і слабко формалізованим процесом, тому що розподіл та спряження пов'язані з плануванням й організацією роботи програмістів та аналітиків (постачальників задач).

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

Структурний метод передбачає наявність програм, що динамічно налагоджуються на структури масивів інформаційного фонду системи. При цьому опис масивів слід формалізувати, а їх збереження і підтримка в адекватному стані мають бути організовані в системі інформаційного фонду. Цей метод використовують під час створення бази даних, він спрямований на забезпечення логічної та фізичної незалежності даних.

^ Метод «на основі математичної моделі» передбачає для розв'язання задачі вибір та розроблення економіко-математичної моделі, що включає створення

алгоритму розв'язання і складання прикладної програми.

Метод неперервності розвитку системи полягає в тому, що після створення інформаційної системи у процесі її функціонування з'являються нові, змінюються діючі задачі управління, виникає необхідність внести зміни у систему. Цей процес часто є інерційнішим, ніж процес ручного оброблення даних.

Тому під час проектування інформаційної системи у логіку прикладних програм мають бути закладені також як організація даних у вторинній пам'яті електронно-обчислювальної машини, так і методи доступу до них, що забезпечує фізичну незалежність задач та дає змогу автоматизувати внесення змін.

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

Методи проектування інформаційної системи сприяють підвищенню якості створюваних проектів, зростанню продуктивності праці всіх спеціалістів-розробників проекту, зниженню вартісних і трудових витрат на проектування, скороченню термінів виконання проектних робіт, спрощенню впровадження, супроводу й модернізації функціонуючої інформаційної системи.

Схожі:

1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної iconТема: Програмні засоби реалізації фактографічних іс за допомогою
...
1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної iconДосвід розробки земельно-інформаційної системи м. Чугуєва Ткаченко В. П
Гіс, програмні та архітектурні особливості, а також інтерфейсний та інформаційний простір системи. Наприкінці статті наведено новизну...
1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної iconЩо є результатом попереднього І детального проектування?
В чому полягає структурування системи. Наведіть перелік моделей системного проектування
1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної icon5. 3 Визначення суми витрат на проектування автоматизованої інформаційної системи
Кошторис виробництва — це витрати підприємства, пов'язані з його основною діяльністю за певний період незалежно від того, відносяться...
1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної iconРекомендації з підготовки проектів Психолого-педагогічне проектування
Психолого-педагогічне проектування – це науково обґрунтоване визначення системи параметрів майбутнього об’єкта або якісно нового...
1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної iconЗадача проектування мп-системи призначеної для вирішення певної проблеми...
Послідовність проектування мп-систем. Програмне забезпечення І мови програмування мп-систем
1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної iconРозділ інформаційні системи з інтелектуальною підтримкою принять рішень
Структуру інформаційної системи становить сукупність окремих її частин, які називаються підсистемами
1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної iconТема Визначення бази даних як автоматизованої системи
...
1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної iconКонтекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної...
Анотація. Автори повідомляють про технологію контекстного розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників системи...
1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи відповідає інформаційному процесу, в якому відбувається перетворення вхідної iconКнига І комп'ютер в інформаційному суспільстві: сучасне І майбутнє
А також роз’яснити, що оволодіння ними основами інформаційної культури підготує їх до будь-якого виду пізнавальної діяльності забезпечить...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка