1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
Назва1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
Сторінка1/9
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра «Менеджменту організацій»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни

«ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА»

для студентів заочної форми навчання спеціальностей

6.050201 «Менеджмент організацій» та 6.050205 «Менеджмент ЗЕД»

Укладач: асистент Назаренко Н.М.


КИЇВ – 2008

1. МЕТА І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:
Важливою формою вивчення курсу «Організація праці менеджера» студентами заочної форми навчання є самостійна робота над сучасною літературою та навчальними посібниками. Метою викладання курсу «Організація праці менеджера» є формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих.

Однією з прийнятних форм перевірки знань студентів у вивченні дисципліни «Організація праці менеджера» є комплексна контрольна робота, що сприяє розвитку навичок та освоєнню досвіду, що використовуються в Україні та в закордонній практиці.

В комплексній контрольній роботі студент повинен на основі тематичної літератури, нормативних документів, матеріалів періодичного друку самостійно розкрити зміст обраної теми.

Метою комплексної контрольної роботи є: систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів; формування вміння творчого використання програмного матеріалу, ефективного застосування отриманих знань для комплексного аналізу конкретних ситуацій; розвиток навичок наукового аналізу, самостійного вирішення економічних, виробничих та соціальних завдань.

З дисципліни «Організація праці менеджера» студенти виконують комплексну контрольну роботу згідно з цими методичними вказівками. Завдання комплексної контрольної роботи складаються із двох блоків питань.

^ Перший блок питань висвітлюється на основі вивчення літературних джерел. Своє завдання студент визначає самостійно за номером реєстрації в журналі групи.

^ Другий блок завдань - на основі використання матеріалів фактичної або віртуальної організації (підприємства), в якій “працює” студент. Своє завдання студент визначає самостійно за останньою літерою залікової книжки.

Під час сесії відбудеться контроль виконання комплексних контрольних робіт шляхом перевірки їх фактичної наявності і шляхом проведення аудиторної комплексної контрольної роботи.

Велике значення має правильне оформлення роботи.

Комплексна контрольна робота може бути оформлена двома способами:

 • у вигляді рукописного тексту в стандартному зошиті (титульний лист оформляється згідно додатку А).

 • у вигляді рукописного тексту на стандартних аркушах паперу формату А-4

^ Текст повинен бути написаний власноруч українською мовою (!). Розкриваючи питання, студент повинен повністю переписати його в зошит у вигляді заголовка. Відповіді на питання контрольної роботи слід давати повними за змістом і короткими за формою. Викладення змісту роботи повинне здійснюватися логічно і послідовно .

Комплексна контрольна робота повинна бути написана розбірливо, цитати, що наводяться в тексті, а також статистичні дані повинні містити відповідні посилання на джерела, з яких вони взяті, із зазначенням автора, назви роботи, тому, місця та року видання, сторінки.

Структурно комплексна контрольна робота має складатися наступним чином:

 1. титульна сторінка згідно зі зразком, що затверджено кафедрою (див. Додаток А) Обов’язково вказати номер заліковки;

 2. теоретична частина з чітким зазначенням завдання

 3. практична частина (всі завдання, варіант визначається за останньою цифрою залікової книжки)

Першою сторінкою комплексної контрольної роботи є титульний аркуш, що включається до загальної нумерації сторінок, але номер на ньому не проставляється. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці.

Контрольна робота виконується студентами в терміни, встановлені навчальними планами. Студенти, які не виконали комплексної контрольної роботи, що передбачена навчальним планом, до залікової сесії не допускаються. При перевірці комплексної контрольної роботи проставляються оцінки “зараховано” або “не зараховано”.

Умовою зарахування комплексне контрольної роботи є самостійне, грамотне та чітке висвітлення всіх питань контрольної роботи, використання основної та додаткової рекомендованої літератури та практичного матеріалу.

Студенти повинні подати виконану і відповідно оформлену комплексну контрольну роботу в інститут на перевірку викладачеві в терміни, встановлені графіком навчального процесу.

Якщо викладач вважає, що робота не відповідає вимогам, він повинен повернути її студентові на доопрацювання, вказавши на конкретні недоліки в ній. Прийом та зарахування контрольних робіт повинні бути завершеними до початку складання студентами іспиту з даної дисципліни.

В процесі виконання комплексної контрольної роботи студенти можуть звертатися до консультацій викладачів інституту особисто в консультаційні години (кожна середа з 15:00 до 17:00), або за допомогою електронної пошти nn_tala@ukr.net

Додаткова і довідкова інформація щодо підготовки до дисципліни та виконання комплексних контрольних робіт може бути розміщена на сайті http\\ecoman.nm.ru

^ 2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ


 1. Управлінська праця як складова управлінської діяльності

 2. Управлінські ролі менеджера

 3. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства

 4. Поняття трудового процесу. Критерії оптимізації трудових процесів

 5. Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі

 6. Раціональна організація робочого місця менеджера

 7. Основні види розподілу та кооперації праці на підприємстві

 8. Розпорядча діяльність менеджера

 9. Роль та значення планування особистої роботи менеджера

 10. Види норм і нормативів

 11. Сутність організації робочого місця менеджера

 12. Сутність і види управлінських документів

 13. Складання і оформлення організаційно-розпорядчих документів

 14. Організація діловодства у підприємстві

 15. Види та особливості ділових нарад

 16. Особливості проведення ділових переговорів

 17. Етикет ділових контактів

 18. Психологічні риси керівника та їх використання у процесі управління

 19. Використання технічних засобів управління

 20. Аналіз використання робочого часу

 21. Особливості ведення телефонних розмов

 22. Особливості проведення нарад різних видів

 23. Делегування повноважень в діяльності менеджера

 24. Контроль за станом документаційного забезпечення управління

 25. Оформлення документації з особового складу

 26. Системи документації в управлінні. процеси докуменування

 27. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності менеджера

 28. Планування робочого місця менеджера

 29. Методи і завдання нормування управлінської праці

 30. Особливості планування роботи менеджера


Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 1
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Управлінська праця як складова управлінської діяльності. Еволюція організації праці.

б) Особливості ведення телефонної розмови.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Яке з визначень розкриває сутність управлінської праці найбільш повно?

1.Творча праця по керівництву людьми, предмет праці - об'єкт управління.

2.Сполучення евристичної та адміністративної праці.

3.Творча розумова праця, предметом якої є інформація, засобами-інтелект, організаційна техніка та ЕОМ, результатом - управлінський вплив.

4.Творча розумова праця, предметом якої є об'єкт управління, засіб праці - інтелект та підлеглі, результат - прибуток.


 1. У чому сутність евристичної функції управлінської праці?

5.У постановці проблеми та пошуку шляхів її розв’язання

6.У виконанні стереотипних операцій, необхідних для інформаційного забезпечення процесу управління.

7.У виконанні розпорядчих, координаційних. контрольних та службово-комунікаційних операцій.

8.У цілеспрямованому впливі керівника на підлеглих з метою виконання ними поставлених задач.


 1. У чому суть адміністративної функції управлінської праці?

9.У виконанні стереотипних операцій, необхідних для інформаційного забезпечення процесу управління.

10.У цілеспрямованому впливі керівника на підлеглих з метою виконання ними поставлених задач.

11.У постановці проблеми і пошуку шляхів її рішення.

12.У виконанні операцій документування, комунікаційно-технічних та обчислювальних операцій.


 1. Які операції виконує адміністративна функція управлінської праці?

13.Документаційні, розпорядчі, комунікаційні, службові

14.Службові, технічні, організаційні, адміністративні

15.Обчислювальні, логічні, контрольні, комунікативні

16.Розпорядчі, координаційні, контрольні, службово-комунікативні


 1. У чому суть операторської функції управлінської праці?

17.У цілеспрямованому впливі керівника на підлеглих з метою виконання ними поставлених задач

18.У виконанні розпорядчих, координаційних, обчислювальних та службово-комунікаційних операцій

19.У виконанні стереотипних операцій, необхідних для інформаційного забезпечення процесу управління

20.У постановці проблеми та пошуку шляхів її розв’язання

3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 2
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Сутність, цілі та умови вдосконалення праці на сучасному етапі.

б) Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з особистих питань.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Якими є функціональні різновиди управлінської праці?

21.Евристична, адміністративна, операторська.

22.Розумова, творча, операторська.

23.Адміністративна, обчислювальна, координаційна.

24.Евристична, службово-комунікаційна, інтелектуальна. 1. Які операції виконує операторська функція управлінської праці?

25.Службові, технічні, організаційні, адміністративні

26.Обчислювальні, логічні, контрольні, комунікативні

27.Фінансово-облікові, логічні, документаційно-технічні, контрольні, адміністративні

28.Документування, первинно-облікові, комунікаційно-технічні, обчислювальні та формально-логічні 1. Визначають категорії менеджерів

29.Менеджери вищого та нижчого рівнів

30.Менеджери вищого, нижчого та середнього рівнів

31.Технічного та технологічного рівня

32.Менеджери технічного та управлінського рівнів 1. Які приклади відповідають категорії "спеціаліст"?

33.Завідуючий магазином, бухгалтер, старший юрисконсульт

34.Директор філії, секретар, податковий інспектор, начальник відділу маркетингу

35.Економіст, юрист, інженер, ревізор, бухгалтер

36.Начальник транспортного відділу, голова правління райспоживспілки, бухгалтер, економіст 1. За періодичністю повторення справи поділяються на:

37.Регулярні та нерегулярні

38.Першочергові та менш важливі

39.Перспективні та поточні

40.З ініціативи підлеглих та термінові


3. Задача

Практичне завдання
Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 3
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Види та класифікація управлінської діяльності.

б) Психологічні механізми і технологія переговорного процесу.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. За періодом, що його охоплює управлінська діяльність, розрізняють справи:

  1. Перспективні та поточні

  2. Нетермінові та невідкладні

  3. Регулярні та нерегулярні

  4. Жорстко зафіксовані у часі та ті, які мають часові рамки (інтервал) 1. За класифікаційними ознаками складання бізнес-плану – це…

  1. Економічна перспективна робота менеджера з фіксованою інформацією, регулярна та жорстко фіксована у часі

  2. Комплексна поточна робота менеджера на переговорах, нерегулярна термінова

  3. Економічна поточна робота менеджера з зовнішньої ініціативи

  4. Комплексна перспективна робота менеджера з фіксованою інформацією, нерегулярна, не має часові рамки 1. За предметом діяльності справи класифікуються:

  1. Робота з фіксованою та нефіксованою інформацією

  2. Робота з фіксованою інформацією та ділові контакти

  3. Робота з терміновою та нетерміновою інформацією

  4. Робота з перспективною та поточною інформацією 1. Зміст управлінської праці характеризується:

  1. Насиченістю великою кількістю дій, частим втручанням ззовні

  2. Різноманітністю видів діяльності, широтою мережі контактів, які виходять за межі робочої групи

  3. Фрагментарністю діяльності, переважанням мовного спілкування

  4. Всі відповіді вірні 1. Які існують управлінські ролі менеджера?

  1. Технологічні, комунікаційні, особисті

  2. Міжособистісні, інформаційні, стосовно рішень

  3. Інформаційні, технічні, фрагментарні

  4. З’єднувальні, міжособистісні, комунікативні3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 4
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства.

б) Процес проведення переговорів.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. За класифікаційними ознаками підписання річного балансу – це…

  1. Кадрова перспективна робота менеджера з фіксованою інформацією, регулярна та не має часові рамки

  2. Комплексна поточна робота менеджера на переговорах, нерегулярна термінова

  3. Комплексна поточна робота менеджера з фіксованою інформацією, регулярна, жорстко фіксована у часі

  4. Економічна поточна робота менеджера з зовнішньої ініціативи


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи icon1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік»
Перший варіант контрольної роботи виконують студенти, прізвища котрих починаються з літери: А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І; другий:...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconКонтрольної роботи
Мета контрольної роботи: побудова цифрових автоматів із програмною та схемною реалізацією алгоритмів керування за заданими алгоритмами...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconКонтрольної роботи
Мета контрольної роботи: побудова цифрових автоматів із програмною та схемною реалізацією алгоритмів керування за заданими алгоритмами...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМікроекономіка методичнi вказiвки по підготовці контрольних робiт...
Метою контрольної роботи є поглиблення, систематизація І закріплення теоретичних знань, напрацювання навичок застосування інструментарію...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconЗавдання до комплексної контрольної роботи №1
Визначити товщину стінки труби, якщо відомі: внутрішній діаметр трубопроводу – 159 мм, тиск робочого середовища – 14 мпа, температура...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconПлан. Вступ Порядок звільнення з роботи Оформлення звільнення з роботи
Для працівника – тому, що встановлена законодав­ством формальна процедура звільнення захищає його від незаконного звільнення
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні матерІалИ з виконання модульної контрольної роботи та проведенню...
Б. Співвідношення між оцінками традиційної та кредитно-модульної системами навчання
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи icon1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості...
Методично-навчальний посібник призначено для самостійної роботи І підготовки до іспитів студентів заочного відділення технічних спеціальностей,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка