У навчальному процесі
Скачати 103.99 Kb.
НазваУ навчальному процесі
Дата конвертації01.01.2014
Розмір103.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
УДК 377.1

КОНСТРУЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

І.Г. Майорова,

старший викладач кафедри методики професійного навчання та новітніх технологій виробництва, Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

У статті розглянута структура робочих зошитів, виходячи з мети та функцій їх використання на лекційних заняттях, при виконанні практичних, лабораторних, контрольних робіт, а також для самостійної роботи студентів.
Нові психолого-педагогічні та методологічні підходи до навчального процесу стали підставою для нових концепцій його методичного забезпечення. Сьогодні ми стали свідками стихійного розвитку нового жанру навчальної літератури – робочих зошитів (зошитів із друкованою основою).

Проблему розробки та використання робочих зошитів у навчальному процесі досліджували Н.Є. Ерганова, А.М. Лікарчук, Л.І. Нечволод, О.А. Нільсон, Н.Г. Преображенська, І. Е. Унт, але теоретичне обґрунтування структури робочих зошитів для вищої школи та дидактичні умови їх використання розроблені недостатньо.

Протиріччя між все зростаючим випуском робочих зошитів, реальним впровадженням їх у масову педагогічну практику і теоретико-педагогічною недостатністю розкриття дидактичних умов їх конструювання та використання обумовлює актуальність нашого дослідження. У зв’язку з необхідністю подолання виявленого протиріччя набуває значущості напрям наукового пошуку, що стосується обґрунтування теоретичних засад створення і функціонування робочих зошитів як обов’язкової складової навчально-методичного комплексу. Метою даної статті є визначення структури та особливостей використання робочих зошитів у навчальному процесі.

Поняття «робочий зошит» не має однозначного визначення у педагогічній літературі, що позначається на існуванні різних поглядів на розуміння його завдань у навчальному процесі та змістовного наповнення. Дослідники розглядають робочий зошит як набір завдань [4], дидактичні матеріали чи, навіть, дидактичний комплекс [3]; він виступає в якості засобу навчання [1] або особливого жанру навчальної літератури [5]. З урахуванням результатів аналізу літературних джерел та практичного досвіду використання робочих зошитів було сформульоване наступне визначення [2].

Робочий зошит – навчальне видання, на основі якого відбувається усвідомлення нового навчального матеріалу та формування практичних умінь, а також організація самостійній роботи студентів, контроль їх навчальних досягнень.

Існують різні підходи до класифікації робочих зошитів [1,3,4,5]. Аналіз досвіду використання робочих зошитів свідчить, що в навчальній практиці їх розрізняють за призначенням [2]. У навчальному процесі вищої школи використовують окремо робочі зошити для лекційних занять, практичних (графічних) та лабораторних робіт, самостійної роботи, контрольних робіт, а також поліфункціональні зошити (робочі зошити для всіх видів робіт).

Мету застосування робочого зошита для лекційних занять більшість дослідників вбачають у допомозі студентові в опануванні великого обсягу навчальної та наукової інформації. Тому виділяють такі завдання зошита для лекційних занять:

 • попереднє знайомство з проблематикою лекції;

 • ознайомлення з основними поняттями та визначеннями, які розглядаються на лекції;

 • синхронне конспектування лекції;

 • наступне доповнення лекції за матеріалами підручника (або електронного навчального посібника) в асинхронному режимі.

Для виконання означених завдань робочий зошит для лекційних занять може мати наступну структуру:

  • тема лекції;

  • план лекції або перелік основних теоретичних та прикладних проблем лекції;

  • глосарій (словник основних термінів і понять);

  • розділ для конспектування, який може включати ілюстрації, схеми, таблиці, довідкові дані;

  • місця для доповнення конспекту при роботі з рекомендованою літературою;

  • розділ для відповідей на поставлені в лекції питання та для виконання вправ на закріплення лекційного матеріалу.

Використання такого робочого зошиту сприяє закріпленню нових знань, розвиває творче мислення, активізує роботу студентів на лекційних заняттях, підводить їх до критичного аналізу одержаної інформації.

Треба звернути увагу на те, що поява аудиторних дисплеїв (електронних дощок і відеопроекторів) стимулювало розробку електронних лекцій-презентацій. Захоплюючись значними інформаційними можливостями слайдової презентації навчального матеріалу, багато викладачів ігнорують факт принципової відмінності форм представлення письмового й усного мовлення. Існує реальна небезпека переходу від активної, імпровізаційної позиції викладача до пасивної ролі диктора – читця екранних текстів. Виникає необхідність модифікації процесу викладання навчального матеріалу із застосуванням презентацій так, щоб оптимально використати можливості як живого, так і друкованого слова. Саме для цього пропонується комплексне застосування мультимедійних презентацій та робочих зошитів. Слід підкреслити, що робочий зошит та слайдова презентація повинні доповнювати, а не дублювати один одного.

Необхідно зазначити, що робочий зошит використовується на лекції як додатковий засіб, а не як основний канал навчальної комунікації, тобто навчальна діяльність студента на лекції не повинна зводитися к заповненню робочого зошиту.

На практичному занятті викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування за допомогою спеціально розроблених завдань та вправ. Тому підготовка до практичного заняття вимагає від викладача розробки навчально-методичних матеріалів – наприклад, тестів для виявлення та корекції опорних знань студентів, наборів завдань різного рівня складності. Доречно скомпонувати такі матеріали у робочому зошиті для практичних робіт. Безпосереднє виконання їх на аркушах з друкованою основою допомагає збільшити обсяг розумових і практичних дій студентів під час практичного заняття.

Вправи та завдання повинні бути підібрані та розташовані таким чином, щоб забезпечити успішне поопераційне формування розумових дій студентів при виконанні практичних завдань.

По-перше, на сторінках робочого зошита корисно показати характер і послідовність виконання типових завдань. Крім повного алгоритму вирішення завдань репродуктивного характеру корисно навести ще і неповний алгоритм виконання цих завдань. Це дозволить студенту, заповнюючи пропуски, усвідомлено засвоювати навчальний матеріал. Використання неповних алгоритмів при навчанні сприяє більш глибокому осмисленню способів вирішення завдань.

По-друге, кожний розділ робочого зошита повинен містити кілька типових завдань різних видів. Необхідно пам’ятати, що оволодіння навичками розв'язання завдань досягається за рахунок виконання ряду вправ із чітким дотриманням алгоритму. Це забезпечується певним тренінгом, набуттям вправності в орієнтації та рішенні широкого кола завдань, що підвищує якість засвоєння навчального матеріалу.

По-третє, при вивченні кожної теми програми до робочого зошита слід включати завдання евристичного рівня, що вимагають самостійного встановлення алгоритму їх вирішення та пошуку способів його виконання.

З метою ефективного використання у навчальному процесі робочих зошитів для практичних занять необхідно, щоб включені до них завдання були зрозумілими, доступними та цікавими кожному студентові. Тому у таких робочих зошитах рекомендується розміщати диференційовані завдання, що розраховані як на тих, хто з важкістю сприймає та засвоює матеріал, так і на тих, хто випереджає у пізнавальній діяльності своїх товаришів. Інакше кажучи, завдання робочих зошитів мають відповідати різним рівням сформованості знань, умінь і навичок студентів.

Рекомендується наступна структура робочого зошита для практичних занять:

 • тема практичного заняття;

 • очікувані результати роботи;

 • повні та неповні (часткові) алгоритми виконання типових завдань;

 • задачі, завдання та вправи репродуктивного рівня;

 • завдання та задачі евристичного рівня;

 • тематика творчих робіт і рекомендації з їх виконання.

На лабораторному занятті студенти проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень, набувають практичних навичок роботи з устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень. З метою забезпечення ефективної організації лабораторних занять викладачу рекомендується розробляти інструкції для проведення лабораторної роботи. Після виконання роботи студенти складають звіт. При конструюванні робочого зошита для лабораторного заняття доречним буде поєднання цих двох навчальних документів. Тому структура робочого зошита для лабораторних занять органічно включає структуру названих документів, а саме:

 • тема лабораторного заняття;

 • мета лабораторного заняття;

 • перелік інструментів, обладнання та матеріалів;

 • стислі теоретичні положення;

 • схема, опис устаткування;

 • зміст і послідовність виконання завдань (порядок проведення експерименту, одержання експериментальних і розрахункових даних);

 • правила безпеки праці під час виконання роботи;

 • контрольні питання для самоперевірки;

 • експериментальні, розрахункові (графічні) результати;

 • систематизуючи таблиці;

 • оцінка похибок експерименту;

 • висновки.

Розроблені за наведеною структурою робочі зошити для лабораторних та практичних занять дозволяють застосовувати різні методи та прийоми навчання для формування практичних вмінь та навичок, створюють сприятливі умови для формування у студентів умінь логічно мислити, аналізувати, робити висновки, обґрунтовувати свої практичні дії, посилюють мотивацію студентів до навчання, позитивно впливають на їхній психологічний стан.

У процесі підготовки сучасних фахівців необхідно формувати потребу, вміння та навички самостійної роботи. При зростанні обсягу матеріалу, що відводиться на самостійне вивчення, постає питання організації самостійної роботи студентів, надання їй змістовного забезпечення та методичної підтримки. В якості засобу, що може забезпечити організацію самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів виступає робочий зошит. Мета використання робочих зошитів для самостійної роботи – надати студентові можливість в індивідуальному темпі засвоїти зміст навчальної інформації, сформувати практичні вміння при виконанні завдань (вирішенні задач) та провести самоконтроль.

Для того, щоб студент міг усвідомлено й самостійно виконувати завдання, він повинен знати основні теоретичні положення теми, що вивчається. Тому стисло сформульовані основні тези навчального матеріалу, без засвоєння яких неможливе досягнення поставленої мети навчання, повинні бути включеними до відповідного розділу робочого зошита. Це дозволить студентові частіше звертатися до теоретичних питань теми, що полегшить вирішення завдань, а також буде сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу. Теоретичні основи навчального матеріалу доцільно подавати у робочому зошиті у вигляді структурно-логічних схем, систематизованих або порівняльних таблиць, опорних конспектів, опорних сигналів, моделей, графіків, що допомагає систематизувати навчальну інформацію, забезпечує виділення й усвідомлення головного у навчальному матеріалі. Ілюстрації та схеми, які використовують для подання навчальної інформації, доцільно виконувати «працюючими», тобто такими, що вимагають графічного доповнення, пояснюючих написів.

Як зазначалося раніше, однієї з істотних особливостей сучасних робочих зошита є те, що вони використовується для створення орієнтовної основи дій студентів при виконанні завдань. Тому практичні завдання в зошиті повинні бути розроблені таким чином, щоб студент здійснював поетапне виконання операцій, які приводять до правильного рішення. При цьому процес виконання завдань і результат фіксуються відразу в зошиті, що дозволяє викладачеві контролювати хід думки студента та вчасно виявляти прогалини в його знаннях.

Включення повних та неповних алгоритмів рішень типових задач до робочих зошитів для самостійної роботи спрямоване на забезпечення належного засвоєння студентами необхідних умінь. Надбання навичок досягається за рахунок виконання певної кількості завдань репродуктивного рівня. Введення завдань творчого характеру вдосконалює розумові здібності студентів, формує їх професійну компетентність. Для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу доречно використання тестових завдань, запитань та практичних завдань.

Таким чином, робочий зошит для самостійної роботи у загальному випадку має таку структуру:

 • назва теми та очікувані результати ;

 • основні теоретичні відомості, які систематизовано відтворюють зміст певної теми навчального курсу;

 • приклади виконання типових завдань;

 • завдання репродуктивного характеру;

 • завдання проблемно-пошукового характеру;

 • завдання для самоконтролю.

Завдяки своїй структурі такий робочий зошит для самостійної роботи допомагає студенту організовувати процес самонавчання.

Для надання студентові можливості більш повного й глибокого засвоєння навчального матеріалу розглянуті робочі зошити супроводжуються списком джерел інформації, у тому числі електронних та мережевих. Корисним також є введення до робочих зошитів словника основних термінів і понять.

Впровадження у навчальний процес робочого зошита для контрольних робіт має на меті здійснення ефективного контролю за перебігом процесу навчання. Практика використання контрольних робочих зошитів показує, що має сенс об’єднати контрольні завдання, задачі, тестові завдання з кожної теми навчального курсу в одній збірці, де поряд із завданнями відвести місце для їх виконання. Зміст завдань контрольних робіт у зошиті може бути однаковим для всіх студентів, а може різниться в залежності від варіанта студента. Рекомендується наступна структура робочого зошита для контрольних робіт:

 • завдання для поточного контролю;

 • завдання для модульного контролю;

 • теми творчих робіт;

 • питання до заліку чи екзамену;

 • список рекомендованої літератури (основної та додаткової).

Застосування робочого зошита для контрольних робіт надає педагогу можливість відслідковувати динаміку засвоєння навчального матеріалу окремим студентом та навчальною групою. Слід відзначити, що виділення окремого робочого зошита для контрольних робіт зручно тим, що викладач має можливість забирати його на певний час для перевірки.

У практиці конструювання та використання робочих зошитів у навчальному процесі вищої школи зустрічаються приклади, коли для всіх зазначених видів навчальної роботи студента використовується єдиний поліфункціональний зошит.. Він має переваги перед іншими за рахунок комплексності та комплектності. Єдина логіка подання навчальної інформації, формування операційної діяльності студентів за оптимальними алгоритмами в процесі вивчення всього предмета формують специфічні методи навчальної роботи, які базуються на використанні робочого зошита.

Отже, робочі зошити можуть розглядатися як складова методичного забезпечення навчального процесу і виконувати багатоаспектну роль в оптимізації та підвищенні ефективності навчання.


 1. Лікарчук А.М. Технологія створення та використання зошитів з друкованою основою (на матеріалі хімії): Автореф. дис. канд. педаг. наук: 13.00.02 / А.М. Лікарчук; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2003. – 20 с.

 2. Майорова І.Г. Визначення та класифікація робочих зошитів / І.Г. Майорова // Вісник післядипломної освіти. – 2011. – № 4 (17). – С.78-85.

 3. Преображенская Н. Г. Новое поколение тетрадей с печатной основой / Н. Г. Преображенская //Педагогика. – 1996. – N1. – С.31-33.

 4. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Э. Унт. – М.: Педагогика, 1990. –192 с.

 5. Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Е. Эрганова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 160 с.

Схожі:

У навчальному процесі iconРозділ теоретичне обґрунтування проблеми формування духовності учнів...
Розділ теоретичне обґрунтування проблеми формування духовності учнів у навчальному процесі
У навчальному процесі iconПрограмні продукти Microsoft
Дані щодо використання ліцензійного комп’ютерного програмного забезпечення в навчальному процесі
У навчальному процесі icon1 мета І задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі
Нейроінформатика та еволюційні алгоритми” для студентів за професійним спрямуванням “
У навчальному процесі iconПроект «курс: Освіта»
Схвалено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в навчальному процесі
У навчальному процесі iconІі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі”
Баканов Р. П. (Казань, Росія) Телекритика и повышение медиаграмотности населения: проблемы российской практики
У навчальному процесі iconІнструкція з охорони праці для заступника директора з навчально-виховної роботи
Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм І правил охорони праці
У навчальному процесі iconРобочі зошити як засіб диференціації змісту
Тому актуальним стає застосування у навчальному процесі робочих зошитів як навчального видання, в якому акумулюються як інформаційна,...
У навчальному процесі iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році
У процесі долучення школяра до літературних надбань людства педагог має усвідомити та пройти разом зі своїми вихованцями такі етапи...
У навчальному процесі iconНа уроках української мови та літератури
Ххі століття бурхливий розвиток засобів інформатизації, а отже, поява нових технологій обробки, передачі, одержання І збереження...
У навчальному процесі iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство
Завдяки новим підходам до змісту освіти та комунікації між вчителем І учнями в навчальному процесі, за умов спеціально спрямованої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка