Міністерство освіти І науки україни
Скачати 262.53 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка3/5
Дата конвертації31.01.2014
Розмір262.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5
^

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

3.1 Вимоги до оформлення пояснювальної записки


Пояснювальна записка курсового проекту оформлюється відповідно до діючих стандартів на оформлення програмної, текстової та графічної документації: ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти в сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення” та СТП 15-96 "Стандарт підприємства. ПЗ записка до курсових і дипломних проектів”.

Додатково вимоги СТП 15-96 можна доповнити наступними.

Пояснювальна записка курсового проекту виконується на одному боці білого листа паперу формату А4 (210х297 мм).

Кожна сторінка тексту пояснювальної записки оформлюється в основній рамці (відступ зліва на 20 мм, з інших сторін на 5 мм) та з надписом (рис. 3.1), в якому визначається децимальний номер курсового проекту та номер листа (сторінки) пояснювальної записки, написаний арабськими цифрами.Рисунок 3.1 – Форма надпису в пояснювальній записці

Децимальний номер дипломного (курсового) проекту має структуру:

ХХ.ХХXХХХХX.ХХXХХХХХХХXX ХХ,

  1 2 3       4

де 1 – шифр держави (для України – 13);

2 – шифр вищого навчального закладу(для ЗНТУ – 02070849);

3 – шифр групи та номера залікової книжки

4 – літерно-цифровий шифр документа.

Наприклад, для пояснювальної записки курсового проекту для студента групи ІОТ-523, який має номер 12 за списком, децимальний номер – 13.02070849.52312 ПЗ.

Перша сторінка пояснювальної записки (титульний лист) не нумерується. Зразок оформлення титульного листа наведено в Додатку А.

Друга та третя сторінки пояснювальної записки – технічне завдання. Зразок оформлення технічного завдання наведено в Додатку Б.

Четверта сторінка – реферат, який оформлюється в основній рамці з повним надписом (рис. 3.2), в якому наводиться визначання децимального номеру пояснювальної записки, підписи студента, керівника, завідувача кафедри, тема курсового проекту, номер листа (4) та кількість листів в пояснювальній записці. Зразок оформлення реферату наводиться в Додатку В.


Рисунок 3.2 – Форма повного напису в курсовому проекту
^

3.1.1 Оформлення основного тексту пояснювальної записки


Тексту пояснювальної записки оформлюється в основній рамці з відступами від ліній рамки на 5 мм. Текст пояснювальної записки оформлюється за допомогою текстового редактора Microsoft Word або іншого редактора. При цьому необхідні параметри тексту:

– основний текст набирається шрифтом Times New Roman розміром 12 пунктів із вирівнюванням за шириною, з полуторним міжрядковим інтервалом та відступом першого рядка – 15 мм.

– заголовки розділів набираються з нової сторінки великими літерами жирним шрифтом розміром 12 пунктів, із вирівнюванням по центру, з інтервалом після заголовку – 24 пункти. Заголовки підрозділів першого рівня (підзаголовки) набираються розміром 12 пунктів жирним шрифтом з абзацу з інтервалом до і після заголовку – 12 пунктів. Заголовки підрозділів другого рівня набираються розміром 12 пунктів жирним шрифтом з абзацу та з інтервалом до заголовку – 12 пунктів.

Розділові знаки ставляться безпосередньо після останньої букви слова. Після них, крім багатокрапки, робиться пробіл. Слова, укладені в дужки, не відокремлюються від дужок проміжком. Знак „тире” завжди відокремлюється із двох сторін пробілами.

Текст кожного розділу має бути розподілений за змістовним значенням по абзацам. Абзац починається з нового рядка (інтервал до та після 0 пт) з відступом від лівого боку сторінки на 15 мм.
^

3.1.2 Заголовки розділів та підрозділів


Текст пояснювальної записки розподіляється на розділи, підрозділи першого та другого рівня, пункти. Зміст, перелік скорочень та умовних позначень, вступ, висновки та перелік посилань починаються з нової сторінки та не мають порядкового номера.

Розділам привласнюють порядкові номери, позначені арабськими цифрами без крапки після цифри та починаються з нової сторінки. При наявності підрозділів, пунктів проставляються двох- та трьохрівневі номери, розділені крапками без крапки на кінці (наприклад, 3.2.1). Підкреслювати заголовки та переносити слова в заголовках не можна. Наприкінці заголовків розділів, підрозділів, пунктів розділові знаки (крім окличного й знаків питання) не ставляться. Не можна розміщати заголовок наприкінці сторінки, якщо на ній не вміщаються два рядки тексту, що йде за заголовком.
^

3.1.3 Перелічення, числа в тексті


Перелічення, які складаються з окремих слів та невеликих словосполучень (без розділових знаків) можна писати разом з текстом і відокремлювати комами. Наприклад:

Під час розробки були розглянуті три операційні системи:

1 – QNX, 2 – LINUX, 3 – WINDOWS.

Для позначення елементів перелічень використовується мала літера української абетки, або не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації). Перший рядок кожного елемента перелічення пишеться з абзацу. Після кожного рядка списку проставляється крапка з комою, наприкінці останнього – крапка.

Не можна закінчувати основну фразу на прийменниках та сполучниках: „з”, „на”, „від”, „як” та інше. Наприклад:

Під час проектування були отримані наступні результати:

 • обґрунтовано вибір структурної схеми системи, що дозволяє вирішувати всі поставлені задачі;

 • розроблені принципи побудови програмного забезпечення системи.

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати літери та арабські цифри з дужкою, з подальшим абзацним відступом. Наприклад:

а) прості типи даних SOAP;

б) складні типи даних SOAP:

 1. масиви;

 2. структури;

в) введення нових типів.

Числа з розмірністю подаються тільки цифрами. Наприклад: ...маса 20 кг. Числа до десяти без розмірності подаються в тексті словами, більше десяти – цифрами. Дробні числа завжди подаються цифрами. Наприклад: ½, 4,544. Кількісні чисельники подаються в літерно-цифровій формі. Наприклад: 25 млн., 150 тис.

При зазначенні границь виміру розмірність наводять тільки один раз. Наприклад: 25 – 30 мм; 15×7,3 мм. При написанні позначень похідних одиниць, що не мають власні позначення, використовують крапки та дробову риску. Наприклад: Н∙м3; кг/м3.
^

3.1.4 Скорочення, умовні позначки, одиниці вимірів, розмірність


В тексті пояснювальної записки всі слова повинні бути написані повністю, за виключенням загальноприйнятих скорочень: та ін. (та інші), і т.д. (і так далі). Всі інші скорочення треба наводити в списку скорочень. Скорочуються терміни, прийняті в технічній та науковій літературі: ЕОМ, КПД, ЕДС. Скорочені назви підприємств, установ, марки виробів, апаратів та матеріалів, що складаються з перших літер слів, які входять в назву, пишуться великими літерами без крапок та лапок (ЗНТУ – Запорізький національний технічний університет).

Слово „рік” після дат скорочують до однієї літери „р.”, а після кількох дат пишуть дві літери „рр.” (2006 р., 2001–2005 рр.). Гривні та копійки скорочують: грн., коп.

Одиниці вимірів та розмірності, що використовуються без чисельних значень, пишуться в тексті повністю словами, а в таблицях, на плакатах та кресленнях, в розшифровці літерних формул – з скороченням (ГОСТ 8.417.81 – Одиниці фізичних величин).
^

3.1.5 Правила написання формул


Математичні формули є складовою частиною тексту. Формули розміщуються посередині рядка. Розділові знаки проставляються безпосередньо після формули. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Основні формули, на які посилаються, в межах розділу нумеруються арабськими цифрами, розділеними крапкою. Перша цифра визначає номер розділу, друга - номер формули в цьому розділі. Номер формули в усіх випадках позначається в круглих дужках з правого боку сторінки на рівні формули. В багаторядковій формулі номер проставляють проти останнього рядка.

Після формули розміщують перелік символів з розшифровкою та зазначенням розмірності. Перелік символів починається з нового рядка словом „де” та розміщується у вигляді колонки: символ, тире, розшифровка. Розмірність відокремлюється від тексту комою. В кінці розшифровки ставиться крапка з комою. Наприклад:

Добуток двох комплексних чисел виконується згідно формули
, (3.1)
де а1, а2 – дійсні частини першого та другого комплексних чисел;

b1, b2 – уявні частини першого та другого комплексних чисел.

Переносити формулу на інший рядок можна на знаках рівності, множення, складання, віднімання.
^

3.1.6 Оформлення таблиць та списків


Цифровий матеріал може бути оформлений у вигляді таблиць або списків. В таблиці цифровий та текстовий матеріал групуються в рядки та графи (стовпці), розділені лініями однакової товщини.

Таблиці розміщують усередині тексту на листах або на наступних листах, де в тексті на них вперше здійснюється посилання. Всі таблиці повинні мати назви (заголовки) „Таблиця 3.1”. При перенесенні таблиць на наступну сторінку заголовок таблиці повторюють та пишуть „Продовження таблиці 3.1”.

У випадку використання таблиць варто враховувати, що:

 • нумерація таблиць виконується за розділами (номер повинен складатись з номеру розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад, Таблиця 4.1, Таблиця 5.2). При необхідності через тире наводиться назва таблиці з великої літери та наприкінці назви крапка не ставиться;

 • текст, що повторюється в графі таблиці та складається з одного слова, можна замінювати лапками;

 • текст, що повторюється в графі таблиці та складається з двох та більше слів, можна замінювати словами „теж саме”;

 • не допускається ставити лапки замість цифр, марок та інших символів;

 • якщо цифрові дані в таблиці не наводяться, то в графі проставляється тире;

 • якщо цифрові дані в графах таблиці мають різну розмірність, то її вказують в назвах кожної графи або рядка;

 • якщо параметри мають однакову розмірність, то скорочену позначку одиниць виміру розташовують під заголовком таблиці;

 • у графах таблиці не можна залишати вільні місця. Варто заповнювати їх або знаком „–”, або писати „немає даних”;

 • назви граф розміщується з вирівнюванням посередині за вертикаллю і за горизонталлю;

 • заголовок таблиці зазначається попереду таблиці з абзацу.

Наприклад:

Таблиця 3.1 – Тривалість деяких операцій MPI

Умовна назва операції

Час, мкс

Timing

2.80617

Barrier

210.215

Невеликий та нескладний матеріал може подаватись у вигляді колонок, які називаються списком. Списки можуть бути без заголовка або з заголовком, якщо список має самостійне значення. Списки не нумеруються. Наприклад:

Параметр.............................................................. 10 BASE-T

Швидкість передачі даних, Мбіт/с.................................. 10

Частота передачі в лінії, Мбіт/с....................................... 10

Амплітуда сигналу, В................................................ 2,2–2,8
^

3.1.7 Оформлення рисунків та графіків


Всі рисунки виконуються з дотриманням правил ЄСКД. Заголовки до рисунків повинні доповнювати текст ПЗ, а не повторювати його.

У випадку використання рисунків враховується наступне:

 • нумерація рисунків повинна бути по розділам (Рисунок 4.1, Рисунок 5.2 і т.п., приклад наведено на рис. 3.3);

 • заголовок рисунку зазначається після рисунку та вирівнюється посередині, наприкінці заголовка крапка не ставиться;

 • використані на рисунках умовні позначки мають бути пояснені в підрисункових підписах.

В пояснювальній записці всі рисунки повинні бути виконані одноманітно: тільки з номером або з номером та назвою рисунка.Рисунок 3.3 – Топологія мережі у вигляді зірки
Графіки слід виконувати з сіткою, але без стрілок. Сітка визначається масштабом шкал (рівномірних або логарифмічних) осей координат. На осях вказують назву та розмірність величини, чисельні значення яких показані на діленнях шкали. Якщо на одному рисунку приведені кілька графіків, то вони викреслюються різними лініями, або різними кольорами, або коло них проставляють позначки з подальшою розшифровкою. Наприклад:


t, c


Рисунок 3.4 – Перехідні характеристики аперіодичної ланки при різних коефіцієнтах посилення: h1(t) – при k=6; h2(t) – при k=3

3.1.8 Посилання


Посилання в тексті на джерела варто зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “...у роботах [1-7]...”.

Приклад. Цитата в тексті: „...у загальному обсязі робочого часу частка інформаційної роботи перевищує 70% [6]”

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Коротун М.С. Автоматизація робіт в установах / С.М. Коротун // Вісник ЗНУ. – 1995. – №11. – С.69.
^

3.1.9 Перелік посилань


Список використаних джерел (перелік посилань) містить в собі бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків у кінці тексту пояснювальної записки, починаючи з нової сторінки. Список використаних джерел повинний бути однотипне оформлений згідно чинного державного стандарту. Список використаних джерел треба розміщувати одним із таких способів:

 • у порядку появи посилань у тексті;

 • в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків;

 • у хронологічному порядку.

Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

До основних елементів бібліографічного опису належить інформація про автора (чи авторів), назву твору, вид видання (перевидання чи переклад), місце видання, видавця, рік видання та обсяг публікації. У бібліографічному описі використовують різні скорочення, які регламентовані відповідними стандартами. Кожну ділянку бібліографічного опису розділяють знаком крапка і тире (.–), який допускається заміняти знаком крапка (.).
1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconСтр с. 180 Міністерство освіти І науки україни
З метою вдосконалення функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів Міністерство освіти І науки України роз’яснює застосування окремих...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України вносить наступні зміни І доповнення до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни лист
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист “Організація та зміст навчально-виховного...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка