Т. А. Крамаренко підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань
Скачати 122.47 Kb.
НазваТ. А. Крамаренко підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань
Дата конвертації01.02.2014
Розмір122.47 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
УДК 371.3:004.4
Т. А. Крамаренко
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Анотація

У статті проведено аналіз засобів створення комп’ютерних тестів при підготовці майбутніх вчителів гуманітарного профілю. Розглянуто призначення, можливості, недоліки сучасних систем комп’ютерного контролю.
Реформування освіти неможливо без активного впровадження в навчальний процес нових технологій навчання, інтерактивних методів викладання окремих дисциплін із застосуванням новітнього інформаційного й технологічного обладнання. Розвиток вітчизняної системи освіти знаходить сьогодні відбиття в цілеспрямованій державній політиці України щодо інформатизації суспільства: Закони України ,,Про вищу освіту’’, ,,Про Національну програму інформатизації’’.

Держава потребує спеціалістів, які, маючи комплексну теоретичну й практичну підготовку з обраного фаху, могли б самостійно приймати рішення, пов’язані з професійною діяльністю.

Навчальний процес не може бути ефективним без стійкого зворотного зв'язку, який надає викладачу інформацію про рівень засвоєння теоретичного матеріалу, про знання, уміння й навички студентів. Саме так реалізується управлінська функція контролю – на основі отриманої інформації викладач коригує подальшу роботу, з’ясувавши, чи досягнута мета навчання на певному етапі. Одним із важливих завдань педагогічного діагностування та оцінювання знань студентів є підготовка майбутніх спеціалістів до продуктивної роботи за обраним фахом.

Різні психолого-педагогічні аспекти цієї складної і багатопланової проблеми контролю знань тих, хто навчається, присвячені роботи психологів З.І. Калмикової, Н.О. Менчинської, Н.Ф Тализіної, Л.М. Фридмана та ін., педагогів Ю.К. Бабанського, М.М. Скаткіна, Є.С. Перовського, В.М. Полонського та ін.; вивчення можливостей тестування доволі широко проводилося з позицій загальних психолого-педагогічних проблем (Г.Ю. Айзенк, А. Анастазі, Ю.З. Гильбух, К.М. Гуревич, В.Д. Дружинін, К. Інгенкамп, П. Клайн, О.М. Леонтьєв, А.О. Смірнов, Д.Б. Ельконін та ін.). Теоретичні основи розробки тестових завдань у загальнодидактичному плані представлені в роботах B.C. Аванесова, В.П. Беспалька, С. І. Воскерчяна, Н. Гронлунда, В.А. Дюка, Т.А. Ільїної, К. Інгенкампа, О.М. Майорова, Є.А. Михайличова, І.А. Рапопорта, Р. Сельга, І. Соттера, Н.Ф. Тализіної і багатьох інших [1-7].

Проблеми, пов’язані з розглядом питань діагностики та оцінювання знань засобами новітніх інформаційних технологій, розглянуті такими вітчизняними й закордонними вченими, як І.Є. Булах, Н.А. Яремчук, Ю.В. Нехаєнко, В.Д. Циделко, П.С. Ухань, М.І. Пак, А.Л. Симонова, Т.В. Солодка, В.В. Хубулашвілі, П. Клайн та ін. Так С.В. Русаков, О.А. Калмиков [8] у доповіді ,,Застосування інформаційних технологій при оцінці якості знань’’ уважають, що процес вимірювання навчальних знань можна побудувати за наступною схемою: формально описати наочну сферу у вигляді набору навчальних елементів з установленими між ними зв'язками; створити базу контролюючих завдань і виділити ,,базисний’’ набір навчальних елементів, перерахувати для нього експертні оцінки контролюючого завдання; зібрати текст контролюючого завдання й провести випробування: класифікувати випробовуваних за рівнем знань на основі результатів контролюючого випробування, доповнити й коректувати базу контролюючого завдання.

Аналіз цих досліджень дозволив зробити висновок про ефективність комп'ютерного тестування під час оцінювання навчальних досягнень студентів (поряд із письмовим контролем, індивідуальними та лабораторними роботами, заліками тощо).

Проте, незважаючи на певні напрацювання в цій сфері, залишаються невирішеними питання, пов'язані з підготовкою майбутніх фахівців в освітньому процесі ВНЗ до розробки та формування власних комп’ютерних тестів за допомогою сучасних комп’ютерних програм у майбутній професійній діяльності.

Мета цієї статті – проаналізувати засоби створення комп’ютерних тестів при підготовці майбутніх вчителів гуманітарного профілю, які можуть бути використані фахівцями в подальшій професійній діяльності.

У наш час уже створено безліч засобів навчання за допомогою комп'ютера. Їх можна кваліфікувати таким чином: комп'ютерні підручники, наочно-орієнтовані середовища (мікросвіти, що моделюють програми, навчальні пакети), лабораторні практикуми, тренажери, контролюючі програми [9, с. 53 – 65].

Розглянемо насамперед основні поняття технології тестування, призначення, можливості.

Тестування – це процес оцінки відповідності особової і педагогічної моделей знань. Головна мета тестування – виявлення взаємної невідповідності цих моделей і оцінка рівня їх невідповідності. Тому тестування виступає як педагогічний засіб навчаючої системи і може бути використаний як метод (технологія) контролю освітнього процесу, що дозволяє оцінити рівень знань, умінь і навичок того, хто навчається. Тестування проводиться за допомогою спеціальних тестів, що складаються з певного набору рівня невідповідності. Тестове завдання – це чітке і ясне завдання з конкретної наочної сфери, що вимагає однозначної визначеної відповіді або виконання певного алгоритму дій. Тест – набір взаємозв'язаних тестових завдань, що дозволяють оцінити відповідність знань учня, експертної моделі знань наочної області.

Побудову комп'ютерних тестів (КТ) можна здійснити за наступними послідовними кроками:

 1. формалізація експертної цільової моделі знань;

 2. низхідне проектування тестового простору (тестовий простір – безліч різних тестових завдань по всіх модулях моделі знань);

 3. формування й наповнення тестових завдань;

 4. формування повного комп'ютерного тесту (повний тест – підмножина тестового простору, що забезпечує об'єктивну оцінку відповідності між особовою і експертною моделями знань);

 5. тестовий експеримент;

 6. вибір ефективного тесту (ефективний тест – оптимальний за обсягом і часом повний тест);

 7. аналіз, коректування й доведення тесту до виду експлуатації.

Автоматизована система має великий банк варіантів завдань і забезпечує автоматичний їх вибір для формування конкретного варіанту тесту, що в поєднанні з автоматичною перевіркою й інтерпретацією результатів дозволяє учням здійснювати самоконтроль, якісно готуватися до атестації.

Існує два підходи до створення комп’ютерних тестів:

 • використання мов програмування;

 • використання спеціалізованих середовищ та програм.

Характерними рисами КТ, створених за допомогою прямого програмування, є різноманітність стилів реалізації (структура комп’ютерного тесту, спосіб подачі матеріалу, інтерфейс, кольорова палітра і та ін.) та відсутність апаратних обмежень. Проте для цього підходу характерні й такі недоліки, як складність модифікації і супроводу; великі витрати часу й трудомісткість.

Спеціалізовані інструментальні середовища й програми, як правило, забезпечують наступні можливості:

 • формування структури комп’ютерного тесту; введення, редагування й форматування тесту (тестовий редактор);

 • підготовка статичної ілюстративної частини (графічний редактор);

 • підготовка динамічної ілюстративної частини (звукових, анімаційних і відеофрагментів);

 • підключення виконуваних модулів, реалізованих із застосуванням інших засобів і та ін. [10, c. 2 – 5].

До переваг розробки КТ у спеціалізованих середовищах і програмах слід віднести: можливість створення КТ викладачами, які не є кваліфікованими програмістами; суттєве скорочення трудомісткості й термінів розробки КТ; легкість у модифікації й супроводі. Для викладачів наочних дисциплін, зокрема, гуманітарного профілю, прийнятним є саме цей підхід.

Як інструментальний засіб для створення комп'ютерного тесту доцільно використовувати систему комп'ютерного тестування (СКТ), що задовольняє наступним вимогам: простота підготовки тестових завдань (викладачі можуть у мінімальні строки оволодіти комп'ютером); широкий діапазон застосування (використання для підготовки тестів за широким спектром дисциплін); зручна система управління базами тестових завдань (видалення, додавання завдань, об'єднання баз завдань); можливість формування різних типів тестових питань; наявність систем збору й обробки статистичної інформації за результатами тестування (для тестованих і для тестових завдань); легкість організації оперативного контролю знань у навчальному процесі (вибір шкал оцінювання, збереження результатів тестування); зручні засоби вирішення завдань, вбудовані мультимедійні можливості; компактність (система тестування повинна займати невеликий обсяг пам'яті комп'ютера); низькі вимоги до системного й апаратного забезпечення; можливість роботи в комп'ютерній мережі; невелика вартість або безкоштовне розповсюдження.

Крім того, необхідно враховувати призначення комп’ютерного тесту (попередній, поточний, тематичний, підсумковий контроль), вірогідність модифікації, обмеження на обсяг пам’яті тощо.

Проведемо огляд програм, які задовольняють більшості вимог:

1. Програма SunRav TestOfficePro (розробник: SunRav Software, сайт http://www.sunrav.ru). У пакет TestOfficePro входять програми для створення тестів, проведення тестування й обробки його результатів.

Усі тести й результати тестування шифруються, що виключає можливість підробки результатів. У тестах можна використовувати 5 типів питань: одиночний вибір, множинний вибір, відкрите питання (розробник тесту може використовувати мову шаблонів, що дозволяє правильно оцінити відповідь користувача), відповідність і впорядкований список.

Питання й варіанти відповіді можна форматувати, використовуючи для цього вбудований текстовий редактор, близький за своїми функціями до MS Word. У редакторі можна вставляти зображення, формули, схеми, таблиці, аудіо- і відеофайли, HTML-документи та будь-які OLE-документи.

Викладач отримує можливість здійснювати різні види контролю. Тест може бути розділений на декілька тем. При цьому можливо оцінювати знання тестованого як з кожної теми окремо, так і за тестом у цілому. Послідовність питань можна змінювати. Порядок проходження питань може бути не тільки лінійним, але й залежати від відповідей користувача.

Кожне питання й варіант відповіді може мати свою ,,вагу”. Це дозволяє нараховувати користувачеві більше балів за правильні відповіді на складні питання й менше балів за відповіді на легкі питання [11].

У пакет SunRav TestOfficePro входять наступні програми:

 • tMaker — програма, що дозволяє створювати й редагувати тести. Можливе імпортування тестів, створених у текстовому редакторові або в редакторові електронних таблиць (рис. 1);Рис. 1. Вікно редактора програми SunRav TestOfficePro


 • tTester — програма для проведення тестування;

 • tAdmin — програма для видаленого адміністрування користувачів й обробки результатів тестування. Дозволяє переглядати/друкувати результати тестування, а також створювати, друкувати, редагувати, експортувати звіти з тестування груп користувачів. Можливе створення матриці відповідей.

2. Програма AVELife TestGold Studio 5 (розробник: AVELife, Inc, сайт http://www.avelife.ru) дозволяє розробляти тести, проводити тестування, зберігати й аналізувати результати.

Комплексний формат тесту (12 типів питань, вага, підказки, зворотний зв'язок, облік статі й віку, ділення на секції), могутній вбудований текстовий редактор, розширена підтримка мультимедіа (64 формати даних) дозволяють розробляти тести будь-якої складності й спрямованості в зручному багатовіконному середовищі, а схема нарахування проміжного оцінного балу, що гнучко настроюється, і різні типи кінцевих оцінок забезпечують можливість отримання точнішого результату тестування. Крім того, TestGold має зручний інтерфейс, багаторівневу систему забезпечення безпеки даних, гнучкий механізм формування звітів (рис. 2). Система використовується й у локальній, і у видаленій мережі.Рис. 2. Створення питання в програмі TestGold
3. Програма MyTest (сайт http://mytest.klyaksa.net) – редактор тестів із зручним інтерфейсом. Програма MyTest працює з 8 типами питань: одиночний вибір, множинний вибір, порядку проходження, установлення відповідності, вказівка істинності або помилковості тверджень, ручне введення числа, ручне введення тексту, вибір місця на зображенні (рис. 3).Рис. 3. Обирання системи оцінювання у програмі MyTest
Програма підтримує декілька режимів: повчальний, штрафний і вільний. У повчальному режимі тестованому виводяться повідомлення про його помилки, може бути показане пояснення до завдання. У штрафному режимі за невірні відповіді в тестованого віднімаються бали, можна пропустити завдання (бали не додаються і не віднімаються). У вільному режимі треба відповідати на питання в будь-якій послідовності, переходити (повертатися) до будь-якого питання самостійно.

Зміст тесту також може бути використаний не лише для контролю, але й для навчання. При включенні повчального режиму учень отримує інформацію про свої помилки й вірні відповіді.

За допомогою програми MyTest можна організувати як локальне, так і мережне тестування. Параметри тестування, завдання, зображення до завдань для кожного окремого тесту зберігається в одному файлі тесту (немає бази даних), який зашифрований і стислий. До переваг програми можна також віднести можливість роботи під операційною системою (ОС) сімейства Windows, і у вільно поширюваній ОС Vista.

4. Програма eTest (сайт www.etest.ru) складається з двох частин: редактора тестів eTeditor (робоче місце викладача) і програми для проведення тестування eTester (робоче місце того, хто вчиться).

У редакторі можна створювати ієрархічну структуру для зберігання питань тесту, додавати коментарі до конкретних питань і груп питань, імпортувати й експортувати дані. Питання можуть містити графіку, анімацію й відео.

Система підтримує наступні типи питань: простий вибір, множинний вибір, ранжування, перевірка пар поєднань, вільне введення (рис. 4). Кожне питання має свою вагу, питання формуються в групи. Також створювати варіанти тестів для безмашинного тестування.Рис. 4. Створення питань у eTeditor – підсистемі редактору eTest
Підготовлені тести можна використовувати як для проведення тестування, так і для самостійного вивчення дисципліни.

Програма проведення тестів забезпечує повний захист питань тесту від перегляду, а також надає можливість зміни послідовності питань та варіантів відповідей випадковим чином. Порядок проходження випадковий. Після закінчення тестування його результати виводяться на екран комп'ютера. Безкоштовна версія програми eTest не передбачає роботу в мережі.

Таким чином, проведення комп’ютерного тестування потребує наявності банку верифікованих завдань, що вимагає від викладача відповідної методичної компетентності. Комп'ютерна форма тестування має низку переваг. Викладач отримує можливість здійснювати різні види контролю (попередній, поточний, тематичний, підсумковий), економити час, одночасно залучати до роботи всю групу й оперативно обробляти результати з метою аналізу якості навчального процесу та виявлення прогалин у знаннях. Учень негайно отримує результат й об’єктивну оцінку, може неодноразово проходити тестування або навчання з однієї теми.

Відповідно до перспектив подальшого дослідження проблеми необхідно:

 • проаналізувати стан і перспективи використання програмних засобів у професійній діяльності майбутніми вчителями гуманітарного профілю при контролі знань;

 • розробити нові дидактичні принципи контролю знань, умінь, навичок учнів зі спецпредметів з використанням комп'ютерних засобів;

 • виявити умови ефективності використання комп'ютерних тестів.


Література

1. Калмыкова З. И. Обучаемость и принципы построения методов ее диагностики / З. И. Калмыкова // В кн. : Проблемы диагностики умственного развития учащихся под ред. З. И. Калмыковой. – М. : Педагогика, 1975. – С. 10–48. 2. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. / Н. Ф.Талызина – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 344 с. 3. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды. / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1984. – 560 с. 4. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики. 2–е изд. / М. Н. Скаткин – М. : Педагогика, 1984. – 96 с. 5. Аванесов B. C. Научные проблемы тестового контроля знаний. / B. C. Аванесов – М. : Учебный центр при исследовательском центре проблем качества подготовки специалистов, 1994, – 135 с. 6. Михайлычев Е. А. Дидактическая тестология : науч.-метод. пособие / Е. А. Михайлычев. – М. : Нар. образование, 2001. – 431 с. 7. Рапопорт И. А. Тесты в обучении иностранным языкам: итоги двадцатилетнего эксперимента / И. А. Рапопорт, Р. Сельг, И. Соттер // Иностранные языки в школе. – 1989. – №6. – С. 19–24. 8. Русаков С. В. Применение информационных технологий при оценке качества знаний / С. В. Русаков, А. А. Калмыков. – Режим доступа : http://www.ito.su/1997/B/B406.html. 9. Крамаренко Т. А. Класифікація й характеристика програмних засобів інформаційних технологій в освіті / Т. А. Крамаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – №18(157). – 242 с. 10. Безрукова Н. П. Сравнительный анализ возможностей специализированных сред и программ для разработки компьютерных тестов / Н. П. Безрукова, А. А. Безруков / Всероссийский конкурсный отбор обзорно-аналитических статей по приоритетному направлению ,,Информационно-телекоммуникационные системы’’, 2008. – 35 с. – Режим доступа http://window.edu.ru/window_catalog/files/r58789/68346e2-st02.pdf. 11. Бойко М. В. Тестування за допомогою TESTOFFICE PRO / М. В. Бойко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2006. – №8. – С. 25 – 29.
Крамаренко Т. А. Підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань

У статті проведено аналіз засобів створення комп’ютерних тестів при підготовці майбутніх вчителів гуманітарного профілю. Розглянуто призначення, можливості, недоліки сучасних систем комп’ютерного контролю.

Ключові слова: тест, система комп’ютерного контролю.
^ Крамаренко Т. А. Подготовка будущих учителей гуманитарного профиля к созданию систем компьютерного контроля знаний

В статье проводится анализ средств создания компьютерных тестов при подготовке будущих учителей гуманитарного профиля. Рассмотрено назначение, возможности, недостатки современных систем компьютерного контроля.

Ключевые слова: тест, система компьютерного контроля.
Kramarenko of T. A. Preparation of future teachers of humanitarian type to creation of the computer checking of knowledges systems

In the article the analysis of facilities of creation of computer tests is conducted at preparation of future teachers of humanitarian type. Setting, possibilities, lacks of the modern computer checking systems is considered.

Keywords: test, computer checking system.
Kramarenko T. А. Application of the computer checking systems in professional activity by the future engineers-teachers

The analysis of facilities of creation of computer tests at preparation of future engineers-teachers is conducted in the article. Setting, possibilities, lacks of the modern computer checking systems is considered.

Keywords: test, computer checking system.

Схожі:

Т. А. Крамаренко підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань iconЗасоби з контролю якості знань студентів
Використання в освітніх закладах різних систем багатоступеневого контролю знань І умінь викликає необхідність розробки І апробації...
Т. А. Крамаренко підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань iconЗасоби з контролю якості знань студентів
Використання в освітніх закладах різних систем багатоступеневого контролю знань І умінь викликає необхідність розробки І апробації...
Т. А. Крамаренко підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань iconТема Лекція та семінар. Культурологія як гуманітарний проект
Специфіка гуманітарного знання. Культурологія як специфічно вітчизняна сфера гуманітарного знання. Етичний модус гуманітарних знань...
Т. А. Крамаренко підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань iconУрок засвоєння нових знань
Комп’ютерна графіка – це процес створення І обробки зображень (малюнків, креслень І т д.) за допомогою комп’ютера
Т. А. Крамаренко підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань iconМетодоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Методична проблема
Методична проблема. Створення системи неформальної комунікації для формування творчої, соціально активної особистості
Т. А. Крамаренко підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань iconУзагальнена довідка стану підготовки професії «Оператор комп’ютерного...
З метою вивчення стану підготовки професії «Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника» в птнз області методистами навчально-методичного...
Т. А. Крамаренко підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань iconМетодична робота
Дудник Л. В.) предметів фізико-математичного циклу (керівник Квас О.І.), предметів гуманітарного циклу (керівник Лукомська Ж. А.),...
Т. А. Крамаренко підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань icon«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”»
Факультет автоматики та комп'ютерних систем управління Кафедра комп'ютерних систем управління
Т. А. Крамаренко підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань icon1. Дати визначення поняття «інформаційна стійкість комп’ютерних систем та мереж»
Провесні аналіз природних, техногенних та антропогенних негативних впливів на функціонування комп'ютерних систем та мереж
Т. А. Крамаренко підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до створення систем комп’ютерного контролю знань iconТаблиця №1 Специфікації навчального-комп’ютерного комплексу (нкк)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка