«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст
Назва«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст
Сторінка1/8
Дата конвертації01.02.2014
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Слов’янський державний педагогічний університет

кафедра іноземних мов

Курсова робота
з теоретичного курсу на тему
«Фразеологізми-зооніми

у сучасній англійській мові»
Зміст

Вступ 3

Розділ І. Визначення фразеологічної одиниці. Вузьке та широке розуміння фразеологізмів 8

Висновки по І Розділу 18

Розділ ІІ. Структурні особливості фразеологічних одиниць зоонімів 20

§ ІІ.1 Семантична характеристика фразеологічних одиниць зоонімів 20

§ ІІ.2 Особливості номінації даного типу 29

§ ІІ.3 Стилістичні особливості фразеологічних одиниць зоонімів 39

Висновки по ІІ Розділу 42

Заключення 44

Бібліографія 46

Додаток 49

Вступ


З самого раннього дитинства і до глибокої старовини все життя людини тісно пов’язане з мовою. Мова – це засіб спілкування людей один з одним. Як вважає Л.В.Успенський [49], мова така ж давня, як і свідомість людини і пов’язана з життям суспільства.

Дитина ще не навчилася як слід говорити, а її чистий слух уже ловить гуркіт бабиних казок, материнської пісеньки. Казки й пісеньки – це мова.

Підліток іде до школи. Юнак крокує до інституту. Ціле море слів, оглушний океан мови хапає його там за широкими дверима. Крізь слово він вперше пізнає про те, що ще не бачать (а може й ніколи і не побачать) його очі.

Мова людини поєднується зі старовинними думками, з тими, що склалися в головах людей протягом століть до її народження. Вона має можливість звертатися до правнуків, які будуть жити крізь століття після її смерті. І це все завдяки мові.

Усе, що люди роблять у світі здійснюється за допомогою мови. Не можна без неї працювати. Мова призначена для того, щоб служити спілкуванню людей, і побудована таким чином, щоб бути натурально засвоюваним, ефективним та адекватним засобом обміну інформацією та її накопичення. Ця структура підпорядкована завданням комунікації, яка складається у передачі та прийомі думок про об'єкти дійсності.

Мова пристосовується до мети комунікації, але здійснюється комунікація тоді, коли приводиться у дію мовний механізм для утворення конкретних висновків. Тому слід казати про комунікативне призначення мови і про комунікативну функцію її. Комунікативне призначення мови складає її невіддільну властивість; комунікативна функція мови (мовної діяльності) не є для неї обов’язковою.

Л.О.Булаховський [9] вважає, що основний словарний фонд мови є особливим, а також помітно виділяється як пласт емоційно чи афективно забарвленої лексики.

Словарний матеріал, емоційно чи афективно забарвлений, за відносно невеликим виключенням, представляє синонімні паралелі до слів більш загального використання, більш “холодними”, причому звичайно, можна констатувати і деякі зміни у матеріальному значенні слова.

То чи інше забарвлення почуттів може супроводжувати поняття за їх значенням, а це характеризує їх співвідносні слова.

Вони відтворюють матеріал нашої мови, так би мовити, органічно емоціональний. Тому що далеко не всі види емоціональності викликають враження позитивне, естетичне у вузькому розумінні, то й не приходиться дивуватися, що ряд емоційно забарвлених слів ми не тільки не об’єднуємо у поняття поетичної мови, з’єднуючи зі словом “поезія” допоміжні ознаки прекрасного, але почуваємо їх як мову, поетичному настрою ворожі, які підлягають виключенню з всього, що намагається бути поетичним і більш того – слова ворожі літературної мови.

У мові одне і те ж повідомлення може передаватися різними засобами і один і той же зміст може мати різну форму. У мові важливо не тільки, що повідомити, але і як повідомити. Думка може бути відправлена адресату у різній упаковці, і один вид упаковки його обурить, інший залишить байдужим, третій підніме настрій, четвертий прийде до серця. Слово діє не тільки на розум, але і на почуття, на емоції. При цьому слова та їх сполучення володіють різним рівнем виразності.

Щоб повідомити дещо і бути зрозумілим потрібно діяти у системі даної мови, за законами її структури, вірно користуючись тим, що відноситься до області лексики, фонетики, морфології і синтаксису.

Однак не тільки цей бік якості інформації забезпечує зрозумілість висловлення. У мові “що” (what) неминуче перетинається з “як” (how). По суті справи, до “що” (what) мові і діла мало, хоч вона покликана повідомляти деяку думку, подаючи її як на долоні. “Що” (what) відноситься до області думки, а “як” (how) – до області мови. “Що” (what) у своїй сутності не має емоційної забарвленості, подібно цифрі, а “як” (how) забарвлює у різні тони.

“Як” (how) передати “що” (what). У цьому інший бік якості інформації. Її завдання – передати думку так, щоб вона не тільки дійшла до адресата, але і викликала емоційне враження, і тим самим стала психічно переконаною.

Стилістичні можливості англійської мови безмежні. Слова та їх сполучення по-різному можуть виражати одну і ту ж думку, відтворюючи при цьому емоціональний вплив різної сили.

Можна сказати, що фразеологічні одиниці є одним із найяскравих засобів мовлення, вираження своїх думок. І тому дослідники звертаються до теми оцінки фразеологічних одиниць. Цікавою є тема, яка пов’язана з оцінюванням фразеологізмів-зоонімів. Недостатня розробленість цієї теми і зумовила наш вибір.

Тема дослідження – “Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові”.

Об’єкт дослідження – фразеологізми-зооніми.

Предмет дослідження – оціночний компонент семантичної структури фразеологізмів-зоонімів.

Методологічну основу дослідження складають положення лінгвокраїнознавства, лексикології, семантики, стилістики, граматики, фонетики щодо галузі фразеології.

Теоретичними засадами дослідження виступили роботи вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (А.В.Кунін, А.И.Смирницький, В.В.Виноградов, И.В.Арнольд, Н.Б.Гвишиани, R.S.Ginzburg, L.P.Smith) про особливості фразеологічних одиниць у цілому та зокрема фразеологізмів-зоонімів.

Методи дослідження:

  • теоретичне вивчення і аналіз літературних джерел за проблемою дослідження;

  • аналіз сучасного стану проблеми;

  • методи лінгвістичного аналізу: метод фразеологічної ідентифікації, дескриптивний та порівняльний методи, методи класифікації та систематизації.

Дослідження звертається до зоонімів англійської мови з позиції прагматики, а також семасіології і когнітивної лінгвістики.

Актуальність дослідження визначається необхідністю вивчення прагматичних аспектів лексичних одиниць, насамперед фразеологізмів-зоонімів у мові, а також подальшого дослідження зоонімів взагалі і англійської мови зокрема. Актуальним є також вивчення зв’язку прагматичних аспектів лексики з номінативними і когнітивними.

Теоретична значущість курсової роботи складається у дослідженні оціночних характеристик зоонімів у системі англійської мови та їх контекстної реалізації у світі теорії мовних актів. Теоретичну значущість дослідження можна побачити також у тому, що воно вносить вклад у подальший розвиток фразеології, насамперед фразеології англійської мови, розглядає систему оцінювання фразеологічних одиниць зоонімів.

Метою дослідження є вивчення оціночних характеристик фразеологічних одиниць зоонімів. Згідно з даною метою ставляться наступні завдання:

  1. описати семантичні характеристики фразеологічних одиниць зоонімів;

  2. виявити їх номінативну функцію;

  3. розглянути стилістичні особливості фразеологізмів-зоонімів.

Матеріалом дослідження є 220 фразеологічних одиниць зоонімів англійської мови, які були вибрані з фразеологічних тлумачних, перекладних словників методом вибірки.

Застосовані у ході дослідження елементи аналізу структури і семантики фразеологічних одиниць зоонімів англійської та української мовах у визначній ступені можуть сприяти розширенню наших уявлень про національно-культурні аспекти фразеологічного фонду обох мов.

Практична цінність дослідження визначається можливістю використання його результатів у теоретичних курсах, на практичних заняттях з загального мовознавства, лексикології, стилістики, лінгвістики.

Структура роботи підпорядкована загальній меті і завданням дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох частин, висновків по кожній частині, загальних висновків, списку використаної літератури, додатка. У списку використаної літератури 57 джерел.

У вступі обґрунтовується вибір об’єкта та предмета дослідження, актуальність, новизна курсової роботи, її наукова значущість і практична цінність, визначаються мета, завдання, матеріал і методи дослідження, а також структура роботи.

У першій частині викладаються теоретичні передумови дослідження: розглядаються загальні поняття фразеології (фразеологізм та ін.); визначається статус фразеологічних одиниць.

Друга частина присвячена вивченню змістовних характеристик фразеологічних одиниць зоонімів та вивченню оціночності фразеологізмів-зоонімів. Частина містить тематичну класифікацію зоонімів.

У заключенні подаються висновки проведеного дослідження, а також позначаються шляхи подальшого вивчення проблеми.

Додаток містить 220 фразеологізмів-зоонімів, розглянутих у тексті курсової роботи.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст iconВступ
Розділ функціонально-семантичні особливості модальних дієслів у сучасній англійській мові
«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст icon«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові»
Англонеологізми у сучасній німецькій мові: шляхи запозичення та основні сфери вжитку
«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст iconУ сучасній українській мові написання слів іншомовного походження визначається такими правилами
Яко (залежно від того, як узвичаєно вимовляти дані слова в сучасній українській мові). Наприклад, твердий л передаємо у словах: аероплан...
«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст iconСтупені порівняння прикметників
В англійській мові прикметники не змінюються ні за родами, ні за числами, ні за відмінками. Вони змінюються лише за ступенями порівняння....
«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст iconЧислівники в англійській мові поділяються на кількісні (cardinal...
Кількісні числівники бувають прості (simple), похідні (derived) І складені (composite). Простими є кількісні числівники від 1 до...
«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст iconДипломна робота на тему комунікативно-функціональні типи
Розділ комунікативно – функціональні типи безспо-лучникових складних речень в сучасній французькій мові. 35
«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст iconРеферат на тему Стан української мови в сучасній Україні
Дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправді ж цим не вичерпується її значення. У мові закодовує нація всю свою...
«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст iconНові надходження
Словник сучасної української мови Синоніми, антоніми, пароніми, омоніми фразеологізми, іншомовні слова
«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст iconУкраїнська мова належить до тих слов’янських мов, що зберегли кличний...
Тож у нашій мові тепер, як І колись, сім відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний, що зафіксовано...
«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст iconУрок поняття фразеологізму. Різновиди фразеологізмів
Мета: систематизувати І узагальнити, доповнити учнівські знання про фразеологізми; формувати вміння знаходити фразеалогізми в тексті;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка