Короткий опис моделі що являє собою додаток до диплому?
Скачати 169.92 Kb.
НазваКороткий опис моделі що являє собою додаток до диплому?
Дата конвертації02.02.2014
Розмір169.92 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Інформатика > Вопрос

Модель структури додатка до диплома,


І. КОРОТКИЙ ОПИС МОДЕЛІЩо являє собою додаток до диплому?

Додаток до диплома — документ, що додається до диплома про вищу освіту з метою поліпшення міжнародної "прозорості" і полегшення професійного й академічного визнання спеціаль­ності (диплома, ступеня, сертифіката і т.п.). Додаток до диплома призначається для опису сутності, рівня, змісту і ста­тусу навчальної роботи, виконаної людиною, чиє ім'я внесене у вихідний кваліфікаційний документ, що доповнюється цим додатком. У додатку до диплома не повинні міститися будь-які судження щодо достоїнств, чи еквівалентності визнання кваліфікації. Додаток до диплома являє собою гнучкий інстру­мент, що не носить наказовий характер і призначений для еко­номії часу, коштів і праці. Документ може бути адаптований стосовно до конкретних потреб.

Документ видається державними установами відповідно до зразка, розробленим Об'єднаною європейською комісією (ОЄК), Радою Європи (РЄ) і робочою комісією ЮНЕСКО, що апробували й удосконалили зміст цього документа.

Додаток до диплома складається з восьми розділів:

 1. Інформація, що ідентифікує власника кваліфікації.

 2. Інфор­мація, що ідентифікує привласнену кваліфікацію.

 3. Інфор­мація щодо рівня кваліфікації.

 4. Інформація про зміст і ре­зультати навчання.

 5. Інформація про функцію кваліфікації.

 6. Додаткова інформація.

 7. Засвідчення документа.

 8. Інформація про національну систему вищої освіти.

Інформація повинна бути представлена по усім восьми розділах. У випадку відсутності інформації необхідно пояс­нити причину. Установи повинні використовувати ту ж про­цедуру засвідчення дійсності додатка до диплома, що викори­стовується при виписці самого диплома.

Додаток до диплома повинен містити в собі опис національної системи вищої освіти, в умовах якої навчався власник цього документа. Такий опис готується Національ­ними інформаційними центрами академічного визнання (NARIC), представленими на сайті www.enic-naric.net

Чим не є додаток до диплома?

—Це не біографія.

—Це не еквівалент диплома чи його копія.

 • Це не є той документ, що гарантує автоматичне (визнання кваліфікації.

^ Що дає додаток до диплома студенту?

—Робить диплом більш надійним, привабливішим за кордоном.

 • Надає точний опис навчальних курсів, що прослухав студент, і тих компетенцій, яких він надбав у період навчання.

 • Об'єктивні і справедливі оцінки досягнень і компетенцій студента.

 • Полегшує пошук роботи (роботодавця насамперед цікавить профіль студента, що зазначений у додатку до диплома).

Що дає додаток до диплома вищим навчальним закладам?

 • Допомагає заощаджувати час, відповідаючи на безліч постійно повторюваних питань, адресованих адміністрації навчаль­них закладів щодо змісту і мобільності дипломів.

 • Робить навчальний заклад відомим за межами країни.

—Містить компетентні судження про кваліфікації, що зрозумілі в інших освітніх контекстах.

 • Підвищує точність розуміння сутності кваліфікації і, таким чином, полегшує академічне і професійне визнання знань студента.

 • Захищає автономність навчальних закладів, як у національному масштабі, так і індивідуально, і при цьому відповідає вимогам системи, що визнається у всій Європі.

^ Чому необхідно видавати додаток до диплома?

У світі з'являються нові кваліфікації, різні країни постійно вносять зміни у свої кваліфікаційні системи й освітні структу­ри, що обумовлено впливом стрімких економічних, політич­них і технологічних змін. Постійно росте число мобільних громадян, що мають потребу в справедливому визнанні своїх кваліфікацій. Невизнання і неякісна оцінка кваліфікацій у да­ний час є глобальною проблемою. Оскільки диплом про вищу освіту сам по собі не надає достатню інформацію, дуже склад­но визначити рівень і функцію кваліфікації, не удаючись до детальних роз'яснень.

Додаток до диплома є вирішенням наведених проблем, оскільки:

 • Забезпечує прозорість у системі вищої освіти.

 • Погоджує динамічні зміни кваліфікацій.

 • Сприяє мобільності, доступності і безперервності навчання протягом усього життя.

 • Забезпечує чіткість, ясність і інформаційну обґрунтованість суджень щодо кваліфікації.
^

II. СТРУКТУРА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМАМодель запропонованої структури додатка до диплома роз­роблена Європейською Комісією, Радою Європи, а також ЮНЕCKO/CEPES. Мета даної моделі побудови додатка до дипло­ма надати вичерпні об'єктивні дані, покликані забезпечити міжнародну «прозорість», а також справедливе академічне і професійне визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сер­тифікатів і т.п.). Модель додатка до диплома розроблена таким чином, щоб адекватно розкрити сутність, рівень, умови, зміст і статус навчання, що проходив і успішно закінчив його власник, чиє ім'я зазначене в дипломі, доповненому цим додатком. Додаток до диплома не повинен містити оцінні судження, твер­дження про еквівалентність або пропозиції щодо визнання. Усі вісім розділів повинні містити відповідну інформацію. У випадку відсутності інформації необхідно дати обґрунтування.

1. Інформація, що ідентифікує власника кваліфікації

 1. Прізвище.

 2. Ім'я.

 3. Дата народження (день/місяць/рік).

 4. Ідентифікаційний номер студента або код (якщо є).

2. Інформація, що визначає кваліфікацію

 1. Назва кваліфікації і (якщо прийнятне) присуджене звання (рідною мовою).

 2. Основна(-і) галузь(-і) отриманих знань, на основі яких присвоєна кваліфікація.

 3. Назва і статус навчального закладу, що присвоїв кваліфікацію (рідною мовою).

 1. Назва і статус навчального закладу (якщо не збігається і згаданим у п. 2.3), що проводив навчання (рідною мовою).

 2. Мова (мови) на якій проводилося навчання/іспити.

3. Інформація про рівень кваліфікації

 1. Рівень кваліфікації.

 2. Офіційно встановлена тривалість програми.

3.3. Вимоги щодо доступу.

4. Інформація про зміст навчання та досягнуті результати

 1. Форма навчання.

 2. Програмні вимоги.

 3. Подробиці, що стосуються програми: (наприклад, опановані модулі або блоки) і отримані рівні/оцінки/кредити.

 4. Шкала системи оцінок і, якщо є, положення/керівництво щодо визначення оцінок.

 5. Повна систематизація кваліфікації (рідною мовою).

5. Інформація про функції кваліфікації

5.1. Доступ до подальшого навчання.

5.2. Професійний статус (якщо прийнятне).

6. Додаткова інформація

 1. Додаткова інформація.

 2. Джерела додаткової інформації.

^ 7. Засвідчення/підтвердження додатка до диплома

 1. Дата.

 2. Підпис.

 3. Посада.

 4. Офіційний штамп або печатка.

8. Інформація про національну систему вищої освіти
^

III. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА


(Приведена тут нумерація відповідає нумерації розділів у додатку до диплома)
1. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ІДЕНТИФІКУЄ ВЛАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЇ

 1. Запишіть прізвище.

 2. Запишіть цілком ім'я і по батькові.

 3. Укажіть день, місяць, рік народження.

 4. Ця інформація повинна ідентифікувати студента як зарахованого на навчання за певною програмою, що розкривається в ДД. Національний чи державний ідентифікаційний номер вказується в тих країнах, де існує така система ідентифікації.


^ 2. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ІДЕНТИФІКУЄ КВАЛІФІКАЦІЮ

 1. Укажіть повне найменування кваліфікації рідною мовою у тому вигляді, у якому вона позначається у вихідній кваліфікації, наприклад, Kandidat nauk і т.д. Необхідно окремо вказати, якщо кваліфікація має двояке тлумачення звання. Необхідно також указати, якщо присудження того чи іншого ступеня передбачає присудження її власнику певного звання, наприклад, доктора і т.п. Укажіть, чи є це звання законодавче затвердженим.

 2. Укажіть тільки основну(основні) галузь(галузі) дисциплін(и), що визначають основну спеціальність (спеціальності) зазначеної кваліфікації, наприклад, «політика й історія», «управління трудовими ресурсами», «бізнес-адміністрування», «молекулярна біологія» і т.п.

 3. Укажіть найменування навчального закладу, що присвоїв дану кваліфікацію. Як правило (хоча і не завжди), таким закладом є той, що проводив заняття і надавав програму навчання (див. п.2.4 нижче). Кваліфікації можуть присуджуватися і навчальним закладом, що дістав ліцензію або певний рівень акредитації від вищестоящої організації. Це може бути державна установа, університет або ж будь-який навчальний заклад професійної підготовки. Іноді вищим органом може бути іно­земна установа. У такому випадку це необхідно вказати. Також необхідно вказати статус організації, що присуджує кваліфіка­цію: приватна/незалежна, приватна і державне визнана, дер­жавна, інша установа, що визнана компетентною організацією т.д. І, нарешті, необхідно вказати національну загальновизнану класифікацію закладу, що присуджує кваліфікацію, наприклад, університет, вищий навчальний заклад професійної підготовки, технічний коледж, іт. п. У випадку, якщо існує розходження між закладом, що присуджує, і закладом, що видає кваліфікацію, необхідно вказати статус обох.

2.4. Зазначений пункт стосується навчального закладу, що відповідає за надання програми. У деяких випадках це може бути не той же заклад, що присвоює кваліфікацію (див. п. 2.3 вище). Необхідно також указати статус закладу, що проводить заняття: приватний, приватний і державно визнаний, держав­ний і, якщо можливо, ким акредитований даний навчальний заклад. Наприкінці необхідно вказати статус закладу, що ви­дав документ, у загальнонаціональній освітній класифікації, наприклад, коледж вищої освіти, приватний інститут і т.п.

2.5. Укажіть мову (мови), на якій проводилися навчання й іспити.


 1. ^ ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ

3.1. Дайте точний опис рівня кваліфікації і його місце в конкретній структурі ступенів, присуджуваних у національній освіті (докладніше про це див. у розділі 8). Необхідно роз'яс­нити структуру освіти у вашій країні, тривалість її компо­нентів і т.п. Тут треба зазначити всю необхідну інформацію про «покажчики рівня», що визнаються у вашій країні і відповідають даній кваліфікації.

3.2. Вкажіть офіційну тривалість програми в тижнях або роках і існуючий обсяг роботи, включаючи інформацію про всі основні складові компоненти, наприклад, інформацію про проходження практичної підготовки. Бажано, щоб обсяг роботи виражався у відношенні до загального навантаження студента. Сюди входить нормативний час, що відводиться на виконання програми, зокрема аудиторні заняття, індивідуальну/самостійну (private study) роботу, іспити і т. ін. Це можна виразити кількістю годин на тиждень протягом певної кількості тижнів, чи ж просто використовувати стандартний опис тривалості навчання, наприклад, один рік стаціонарного навчання (full-time study).

3.3. Наведіть перелік характеристик або розкрийте сутність і вкажіть тривалість одержання кваліфікації (кваліфікацій) або ж укажіть термін навчання, необхідний для виконання програми, описаної в даному додатку до диплома, наприклад, для ступеня бакалавра, бакалаврата і т.п. На практиці ця інформація важлива, якщо необхідною умовою одержання певної кваліфікації є проміжні етапи навчання.
^ 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 1. Форма навчання показує, як реалізовувалася програма, наприклад, стаціонарне навчання повний робочий день/тиждень (Full-time), навчання з неповним робочим днем/тижнем (Part-time), переривчасте/періодичне навчання (Intermittent), багато­шаро­ве/ком­позитне/включене в певну схему/графік (Sandwich), дистанційне, і т.п.

 2. Якщо прийнятне, повідомте подробиці про директивні матеріали, що містять мінімально необхідні вимоги, виконання яких, гарантує одержання кваліфікації, наприклад, певні обов'язкові компоненти або обов'язкові практичні елементи, чи слідно дотримуватися всіх їх одночасно /у комплексі, які-небудь правила/інструкції щодо виконання дипломної, дисертаційної роботи і т.п. Викладіть всі деталі, які вам представляються істотними для вичерпного визначення змісту поняття «кваліфікація». Особливу увагу приділіть інформації щодо умов, необхідних для успішного одержання кваліфікації. По можливості повідомте подробиці щодо результатів навчання, отриманих навичках, компетенціях, цілях і завданнях, пов'язаних з даною кваліфікацією.

 3. Повідомте подробиці про кожен окремий елемент чи частини/розділи кваліфікації і їхню значущість. Складіть список реальних оцінок та/або рівнів, отриманих по кожному основному компоненту даної кваліфікації. Записи повинні бути як можна більш повними і відповідати тому, що звичайно записується в даному навчальному закладі. Необхідно включи­ти в список всі іспити й оцінені компоненти та/або га­лузі/сфери дисципліни, винесеної на іспит, а також усі на­укові праці (dissertations or thesis). Укажіть, чи були захищені ці роботи.

Уся ця інформація часто представляється у вигляді ака­демічної довідки (див. глосарій: TRANSCRIPT). Зручна фор­ма такої довідки була розроблена для європейської системи взаємозаліків (див. глосарій: ECTS, а також «Керівництво для користувача ECTS» на сайті: (http://europa.eu.int/ en/comm/dg22>. Багато кредитних систем використовують до­кладні академічні довідки, що прийнятні для великого діапа­зону додатків до диплома. Якщо е інформація про розподіл кредитів/заліків між компонентами і блоками курсів, її також необхідно навести.

4.4. Надайте інформацію про систему оцінювання рівня підготовки за даною кваліфікацією, наприклад, оцінки відносно 100% при мінімально припустимій прохідній оцінці в 40%.

У практиці оцінювання існує величезна кількість варіантів, як у межах однієї країни, так і на міжнародному рівні. Наприклад, оцінка, що становить 70% від максималь­ного показника, у деяких академічних системах вважається досить високою, у той час як в інших країнах такий рівень вважається низьким. Необхідно дати інформацію про вико­ристання і розподіл рівнів якості підготовки за певною кваліфікацією.

4.5. Бажано вказати узагальнену класифікацію для підсумкової кваліфікації, наприклад, First Class Honour Degree (~ ступінь з відзнакою першого класу), Avec distinction (з відзнакою) і т.п.
^ 5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФУНКЦІЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

5.1. Укажіть, чи забезпечує кваліфікація можливість по­дальшої академічної і/чи професійної підготовки в країні, де ця кваліфікація була отримана і, що особливо важливо, чи за­безпечує вона подаль­ший доступ до одержання специфічної кваліфікації або до певного рівня підготовки, наприклад, до навчання в докторантурі в Угорщині.

Якщо це так, укажіть необхідні для цього рівні або вимоги, які слід виконати. Укажіть, чи є кваліфікація остаточною/ кінцевою чи ж вона являє собою окремий етап в ієрархії при­суджуваних кваліфікацій.

5.2. Повідомте подробиці про права або професійний ста­тус власника кваліфікації. Які конкретні можливості (якщо такі існують) надає дана кваліфікація в плані працевлашту­вання або професійної діяльності; при цьому вкажіть, який компетентний орган це дозволяє. Повідомте, чи забезпечує дана кваліфікація доступ до «регламенто­ваної професії» (див. глосарій: REGULATED PROFESSION).
^ 6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 1. Надайте будь-яку додаткову інформацію, що не згадувалася вище, але розглядається вами як релевантна при оцінці сутності, рівня і відповідності даної кваліфікації, наприклад, інформацію про те, що підготовка за даною кваліфікацією містила в собі в той період, коли навчання проходило в іншому навчальному закладі / компанії / країні / або повідомте додаткові подробиці про ВНЗ, в якому ця кваліфікація була отримана.

 2. Повідомте додатково будь-які корисні джерела інформації чи посилання на матеріали, що містять додаткову інформацію про кваліфікацію, наприклад, веб-сайт ВУЗу; департамент установи, що видала відповідні документи: Національний інформаційний центр; Національний інформаційний центр Європейського союзу з питань академічного визнання (див. глосарій: NARIC); Європейські національні інформаційні центри при Раді Європи/ЮНЕСКО з питань академічного визнання і мобільності (див. глосарій: ENIC).


^ 7. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА

 1. Дата виписки додатка до диплома. Ця дата не обов'язково повинна збігатися з датою присвоєння кваліфікації.

 2. Прізвище і підпис посадової особи, що завірила додаток до диплома.

 3. Посада особи, що завіряє додаток до диплома.

7.4. Офіційний штамп або печатка вищого навчального закладу, що видав додаток до диплома.
^ 8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Надається інформація, що містить:

— загальні вимоги до вступу;

— типи навчальних закладів і кваліфікаційну структуру.

(Відповідно до Лісабонської конвенції, квітень 1997 р. (http://culture.coe.fr). цю інформацію повинні готувати особи, що мають право підпису).

Названі пункти викладаються в контексті з даною кваліфікацією. Стандартна форма викладу, а також реальні зразки подібних текстів повинні бути загальнодоступними. Викладена інформація містить додаткові відомості по даному проекту і готується разом з відповідним національним (у країнах Євросоюзу і Європейського економічного простору) інформаційним центром академічного визнання (NARIC), з європейськими (Рада Європи / ЮНЕСКО) національними інформаційними центрами академічного визнання І мобільності (ENIC), а також у період роботи конференцій міністрів і ректорів вищих навчальних закладів.
^

ІV. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА


Викладені в цьому розділі основні принципи і загальні вказівки покликані полегшити складання лаконічних і ефек­тивних додатків до диплома. Текст цього розділу є результа­том діяльності об'єднаної робочої групи Європейської комісії Ради Європи при ЮНЕСКО/CEPES, що у 1997-1998 роках уперше запровадила і дала оцінку додатку до диплома.

Загальні вказівки, сформульовані в даному розділі слід розглядати як настійні рекомендації щодо принципів і пози­тивної практики використання ефективних додатків, а сформульовані тут пояснення являють собою докладні інструкції для вищих навчальних закладів, що прийняли рішення виписувати ці додатки.

Усі документи складаються на мовах країн Євросоюзу, країн, що входять до складу європейської економічної зони, а також російською мовою. Ряд прикладів складання додатку до диплома можна знайти на серверах Європейської комісії, DG22 (http://europa.eu.int/en/comm/dp22). Ради Європи (http://culture.coe.lr) або на сайті ЮНЕСКО/CEPES (http://www.cepes.roy Додаток до диплома покликаний сприяти успішному вико­нанню Лісабонської конвенції 1997 року «Про визнання кваліфікацій вищої освіти в Європейському регіоні». Додаток до диплома пройшов апробацію як складовий компонент міжнародного проекту «Phare Multi-Country Project - Визнання Диплома про Вищу Освіту й Освітні Міждержавні Кредити».
^ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Базові принципи складання додатку до диплома визнають національну і міжнародну академічну автономії і надають докладне тлумачення призначення і сутності нової версії даного документа.

Додаток до диплома являє собою:

 1. гнучкий інструмент, що не носить наказовий характер, і здатен адаптуватися до конкретних місцевих умов. Його можна використовувати для заміни чи доповнення існуючих підходів. Наявні в даний час аналоги і пояснювальні системи можуть інтегруватися в рамки цього документа або ж бути цілком замінені ним. Додаток припускає певну послідовність подачі інформації, якої настійно рекомендується дотримуватися;

 2. механізм, що можна застосовувати як .інструмент, сприяє вирішенню проблем визнання як на міжнародному рівні, так і в межах однієї країни. Ці проблеми виникли в результаті динамічних змін і ускладнення систем кваліфікацій і порядку їхнього присвоєння;

 3. система, що сприяє визнанню академічних і професійних цілей. Документ потенційно корисний для усіх вузів, професійних організацій, студентів, службовців, громадських організацій, урядів і окремих громадян;

 1. підхід, що завдяки вичерпній об'єктивній інформації виключає претензії й оцінні судження щодо адекватності рівня підготовки, отриманої кваліфікації і, таким чином, надає адресату можливість самостійно виносити власне судження стосовно розглянутої кваліфікації. Це система, що не гарантує автоматичне зарахування на навчання або ж визнання кваліфікації, але полегшує процес винесення рішення автономними національними чи місцевими органами (академічними, професійними, державними й ін.) і, таким чином, не порушує право місцевих органів на самостійне винесення рішень;

 2. інструмент, яким варто користатися дуже обережно. Визнання закордонних кваліфікацій варто розглядати як процес оцінки отриманих компетенції/компетентності, досвіду і знань/, усвідомлюючи при цьому, що «справедливе визнання» і запобігання неточного визначення еквівалентності (рівнозначності, адекватності) кваліфікації повинні бути предметом особливої уваги.

Маючи якісну і кількісну інформацію, користувачі додатка до диплома отримують можливість зосередити свою увагу на об'єктивних результатах, досягнутих по закінченні навчання;

 1. набір керівних принципів, які дозволяють уникнути зайвої деталізації, що призводить до розгубленості користувача. Принцип мінімізації спрощує підготовку додатка до диплома і передбачає достатній апарат на джерела додаткової інформації. Разом з цим додаток до диплома повинен надавати всю інформацію, необхідну для винесення рішення і не викликати потребу в одержанні додаткових відомостей;

 2. доповнення до оригіналу диплома про вищу освіту. Диплом повинен залишатися незмінним (у текстуальному і мовному плані). Додаток до диплома супроводжує автентичний (справжній) диплом про вищу освіту, що засвідчує присудження кваліфікації. Додаток до диплома не замінює диплом. Більше того, додаток до диплома може використовуватися тільки у сукупності з іншими відповідними документами, включаючи біографію і т.п. Людина може мати декілька додатків до диплома, кожний з який супроводжує окрему кваліфікацію.


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Додаток до диплома повинен відповідати таким вимогам:

 1. Коротка пояснювальна записка (у верхньому полі) повинна бути в кожному виписаному додатку до диплома з тим, щоб допо­мог­ти ВУЗам, громадянам, роботодавцям та іншим потенційним користу­вачам краще орієнтуватися в інформації, що міститься в документі.

 2. Навчальні заклади повинні строго дотримуватися запропоно­ваної структури і послідовності розміщення інформації, оскільки рекомендований варіант подачі інформації був апробований у ході пілотного проекту, де були перевірені різні версії. Усі, крім запропонованої, були визнані нечіткими і незручними для практичного використання. Дослідження показали, що відсутність хоча б одного з восьми пунктів веде до втрати ефективності документа. При складанні документа особливо важливо уникати неточностей у викладі, пропусків чи перекручування інформації. Необхідно також уникати занадто багатослівних і складних для розуміння формулювань. Такі додатки до диплома будуть дратувати адресата. Необхідно уникати перенасиченості інформацією, поставтеся до складання документа максимально сумлінно.

3. У сполученні з дипломом додаток до диплома повинен надавати інформацію достатню для того, щоб читач міг винести рішення щодо кваліфікації та її відповідності тій меті, що переслідує власник додатку до диплома (наприклад, взяти участь у навчальній програмі, звільнитися від якоїсь частини програми, улаштуватися на роботу і т.ін.). Додаток до диплома не замінює біографію, а надає додаткову інформацію.

4. Оскільки додаток до диплома сам по собі не має юридичної чинності, він повинен супроводжуватися вихідним документом, що підтверджує кваліфікацію. Поза зв'язком з дипломом додаток до диплома не може свідчити про статус навчального закладу, про кваліфікацію, про місце, що займає навчальний заклад у національній системі вищої освіти, хоча все це має міститися в додатку.

5. Додаток до диплома повинен містити найменування кваліфікації, назву і статус навчального закладу, що проводив навчання і присвоїв кваліфікацію, а також класифікацію при­своєної кваліфікації. Усе це записується державною мовою. Неправильний переклад дезорієнтує тих, хто виносить рішен­ня щодо кваліфікації. Транслітерація допускається у випад­ках, коли вихідні записи виконані не латинськими буквами. Зміст найменувань ступенів і кваліфікацій можна розкрити у восьмому розділі, де описується система вищої освіти.

6. Додаток до диплома не повинен містити будь-які оцінні судження, твердження щодо еквівалентності, так само як і пропозиції щодо визнання кваліфікації. Інформація повинна бути представлена за всіма вісьмома розділами. У випадку відсутності інформації необхідно дати пояснення причини.

 1. Виготовляти додаток до диплома найкраще централізовано, а не доручати це окремим підрозділам навчального закладу. Це дозволить знизити витрати і звести до мінімуму варіативність змісту документа і підходів до його укладання.

 2. Навчальні заклади мають подбати про те, щоб звести до мінімуму можливість підробки або перекручування змісту своїх додатків до диплома.

9. Інформація про систему вищої освіти (восьмий розділ) повинна займати не більш двох сторінок. Там, де це доречно, варто використовувати графіки, схеми, діаграми, що полегшують сприйняття інформації. На додаток до пілотного проекту по створенню додатка до диплома пла­нується розробити остаточні версії цієї інформації для кож­ної країни. Це завдання буде виконуватися силами національних інформаційних центрів (ENICs/NARICs), міністерств і ректорів ВУЗів.

 1. Найкраще виписувати додаток до диплома у момент присудження кваліфікації. Це пояснюється тим, що навчальні програми і присуджувані кваліфікації постійно розвиваються і змінюються. Дуже важливо, щоб восьмий розділ додатку до диплома містив опис структури вищої освіти, що існувала на момент присудження кваліфікації.

 2. Дуже уважно треба відноситися до перекладів і термінології, оскільки багато проблем виникає саме в зв'язку з цими аспектами. Для запобігання таких проблем при заповненні додатку до диплома дуже важливо користатися рідною мовою там, де це рекомендується. Крім цього, щоб уникнути мовних неточностей, пропонується глосарій термінів, що використовуються в додатку до диплома. Додатки до диплома можуть складатися на будь-якій мові (мовах), яку навчальний заклад вважає придатною для цього.

 3. Існуючі університетські, регіональні, національні системи контролю якості повинні включити додаток до диплома у сферу своєї діяльності.

 4. Необхідно дуже обережно обходитися з додатком до диплома.

При оцінці кваліфікації, отриманої в іншій країні, предме­том особливої уваги має бути об'єктивне з'ясуванні рівня ком­петентності, досвіду і знань її власника.

Схожі:

Короткий опис моделі що являє собою додаток до диплому? iconКарты с описанием: Увеличивает базовое производство Древесины всеми...
...
Короткий опис моделі що являє собою додаток до диплому? iconОпис герба Якушинецької сільської ради Великий герб
Герб Якушинецької сільської ради являє собою щит прямокутної форми із заокругленою нижньою частиною. Радіус заокруглення дорівнює...
Короткий опис моделі що являє собою додаток до диплому? iconКороткий опис успіхів, досягнутих раніше
Есе «Які перспективи відкриються переді мною, якщо я вільно володітиму українською мовою»
Короткий опис моделі що являє собою додаток до диплому? iconДтп в разі настання дорожньо-транспортної події за вашою участю....
Шановні клієнти, пропонуємо вашій увазі детальні інструкції по заповненню бланку Європротоколу (далі протокол чи повідомлення про...
Короткий опис моделі що являє собою додаток до диплому? iconРеферат з органічної хімії на тему ‘ Алкани як паливо. Октанове та
Природний газ І нафта являють собою, головним чином, суміші насичених вуглеводнів. Основною складовою природного газу є метан. Нафта...
Короткий опис моделі що являє собою додаток до диплому? iconWindows хр являє собою операційну систему, з графічним інтерфейсом...
Хр являє собою операційну систему, з графічним інтерфейсом користувача, що є душею І серцем будь-якого комп’ютера. Windows xp, як...
Короткий опис моделі що являє собою додаток до диплому? iconАбо сервер терміналів сервер, що надає клієнтам обчислювальні ресурси...
Сервер являє собою дуже потужний з'єднаний по мережі з термінальними клієнтами,без дисковими робочими станціями. Термінальний сервер...
Короткий опис моделі що являє собою додаток до диплому? iconВсеукраїнський проект «Молодіжна рада місцевого самоврядування»
Короткий опис реальної ситуації, щодо співпраці учнівського колективу та органів місцевого самоврядування
Короткий опис моделі що являє собою додаток до диплому? icon"Капітал (укр.)"
Економічна категорія, що являє собою певний вид суспільних відносин, повязаних з рухом вартості на умовах повернення
Короткий опис моделі що являє собою додаток до диплому? iconПам’ятка по електробезпеці у школі
Електрообладнання, яким доводиться користуватися працівникам школи, являє собою потенційну небезпеку. До нього належать
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка