Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт (для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання»)
Скачати 404.53 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт (для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання»)
Сторінка1/4
Дата конвертації02.02.2014
Розмір404.53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ЕСТЕТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Кафедра педагогіки


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
(для студентів спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання»)

Бердянськ – 2013

Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт для студентів спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання» складені на основі Програми педагогічних інститутів (Зб. № 27)

Укладач: старший викладач кафедри педагогіки БДПУ А.С. Толкачова

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького О.А. Біда

Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт для студентів спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання» обговорено на засіданні кафедри педагогіки (протокол № 1 від 31.08.10 р.).

Завідувач кафедри педагогіки О.В. Голуб


Методичні рекомендації схвалено радою Інституту естетичного та фізичного виховання

Протокол № 1 від « » вересня 2010 р.

Голова ради ________Л.В. Макаренко


Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………..5

Вимоги до оформлення курсової роботи………………………………………....9

Організація захисту курсової роботи…………………………………………….17

Критерії оцінювання курсової роботи……………………………………………18

Додатки……………………………………………………………………………..21

Список використаних джерел……………………………………………………..36
Шановний студенте!

Ви приступаєте до виконання курсової роботи, яка має стати самостійним завершеним науковим дослідженням. Курсова робота з педагогіки має на меті поглибити та інтегрувати Ваші знання, сформувати вміння використовувати набуті знання на практиці, а також розв'язувати реальні психолого-педагогічні проблеми на основі експериментально встановлених фактів.

Виконання наукового дослідження цікава, але разом із тим складна розумова праця, яка вимагає від Вас комплексу теоретичних знань, а також умінь планувати і проводити експериментальне дослідження, обробляти й інтерпретувати його результати, знаходити, користуватись, узагальнювати відповідну наукову, навчальну, довідкову літературу тощо.

Як показує досвід, для раціонального виконання та успішного завершення наукового дослідження студентам, насамперед, бракує знань і вмінь з методики наукового дослідження. Тому рекомендуємо Вам розпочати виконання курсової роботи з детального опрацювання цих методичних рекомендацій, які допоможуть знайти відповіді на такі питання:

 • як правильно обрати тему дослідження;

 • як скласти план дослідження;

 • як дослідити теоретичний стан проблеми;

 • як організувати та провести дослідження;

 • як обробити результати та проаналізувати їх;

 • як правильно оформити курсову роботу;

 • як підготуватися до її захисту.

Автори цього видання глибоко переконані в тому, що успішність виконання поставлених у науковій роботі завдань залежить не лише від дослідницьких умінь, але й від Вашого ставлення до роботи та особистих якостей, зокрема цілеспрямованості, наполегливості, організованості, самостійності.

Тож бажаємо Вам інтелектуальної насолоди від добре зробленої справи!
ВСТУП

У Державній національній програмі “Доктрина розвитку освіти” підкреслюється важливість подальшого вдосконалення навчально-виховної роботи в ЗНЗ, зумовлює оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання студентів педагогічних навчальних закладів. Підготовка і захист курсових робіт — важлива ланка у системі навчання та виховання майбутнього педагога.

Курсова робота з педагогіки є одним із видів науково-дослідної роботи, самостійним науковим дослідженням студента і виконується на третьому курсі. Виконання курсової роботи має на меті сформувати у студентів навички проведення наукового дослідження, творчої самостійної роботи, сприяти оволодінню загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленому вивченню будь-якого питання, теми навчальної дисципліни тощо. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися із практичними потребами конкретного фаху. Керівництво здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими викладачами профілюючих кафедр. Термін виконання курсових робіт визначається робочим навчальним планом.
Тут є слушна нагода проконтролювати знання й уміння студента правильно організувати дослідну роботу, оформити її результати і показати готовність до виконання підсумкової роботи з фахових дисциплін. Виконання курсової роботи має сприяти поглибленому засвоєнню лекційного курсу і отриманню навичок у галузі вирішення практичних завдань.

Вибираючи тему курсової роботи з тематики, запропонованої кафедрою, студент має зорієнтуватись у тому, щоб дослідження, здійснене у процесі розробки курсової роботи, можливо було продовжити в подальших наукових пошуках.

Назва курсової роботи має бути короткою, відповідати обраній спеціальності та суті дослідження. Вибрана тема погоджуються з науковим керівником і затверджується на засіданні кафедрі. Подальші її зміни або коригування можливі лише з дозволу наукового керівника при достатньому обґрунтуванні змін студентом.

Курсову роботу доцільно виконувати в такій послідовності: вибір теми — з'ясування об'єкта і предмета — визначення мети і завдань дослідження — виявлення і відбір літератури з теми, її вивчення — складання попереднього плану — написання вступу — виклад теорії і методики — вивчення досвіду роботи — формулювання висновків і рекомендацій — оформлення списку використаних джерел та додатків. Далі здійснюється літературне й технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту і власне захист курсової роботи.

^ Підготовчий етап роботи над курсовою роботою.

Цей етап починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення та обґрунтування. При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою курсової роботи є системні логічні зв'язки. Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації.

^ Предмет дослідження — це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об'єкт. Треба знати, що об'єкт дослідження — це частина об’єктивної реальності, яка на даному етапі стає предметом практичної і теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (суб'єкта).

^ Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає вирішення студентами проблемної ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об'єкта дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш ефективного функціонування. Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання позитивний ефект, який формулюється двоступенево: перша частина — у вигляді суспільної користі; друга — у вигляді конкретної користі, віднесеної до основного предмета дослідження.
^ Робота над текстом курсової роботи

Другий етап починається з вивчення та конспектування літератури з теми курсової роботи. Вивчення літератури треба починати з праць, де проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему курсової роботи, щоб виписувати тільки те, що стосується теми дослідження. Виписувати цитати треба на один бік окремих аркушів паперу стандартного розміру, що допомагає краще орієнтуватися в накопиченому матеріалі, систематизувати його за темами і проблемами.
Процес уточнення структури дослідження складний і може тривати протягом усієї роботи над ним. Попередній план роботи треба обов'язково показати науковому керівнику, оскільки може статися, що потрібно буде допрацьовувати текст роботи.
Готуючись до викладення тексту курсової, доцільно ще раз уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка має бути розкрита. Проаналізований та систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (розділів і параграфів). Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ (параграф) — окрему частину цього питання. З кожного розділу роботи необхідно зробити висновки, на основі яких формулюють висновки до всієї роботи в цілому.

Отже, широке використання відомих у науці методів накопичення, вивчення, систематизації фактів та практичного досвіду дасть змогу виконати основне завдання курсового дослідження: поєднати різні роз'єднані знання в цілісну систему, вивести певні закономірності, визначити подальші тенденції розвитку теорії та практики відповідної сфери діяльності.

^ Заключний етап роботи над курсовою роботою

На цьому етапі передбачається написання вступу та висновків до курсової роботи, оформлення списку використаних джерел та додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її практична значущість; визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось; розкривається структура роботи, її основний зміст.

^ Вимоги до оформлення курсової роботи


Структура курсової роботи

 Зміст курсової роботи визначається актуальністю, ступенем розробленості проблеми, що досліджується, інформаційним матеріалом.

Увесь матеріал курсової роботи має бути викладений у логічній послідовності і взаємопов'язаний з окремими його частинами.

Загальноприйнятою є наступна структура курсової роботи:

 1. титульний аркуш;

 2. зміст (план роботи із указівкою сторінок);

 3. вступ (4-6% усієї роботи);

 4. основна частина, яка, як правило, поділяється на дві: теоретичну (20-25%), що передбачає аналіз теоретичних основ обраної теми, і практичну (45-50%), в якій подано аналіз стану досліджуваного питання на практиці і методичні рекомендації автора, спрямовані на розв'язання проблеми;

 5. висновки (6-8%);

 6. список використаних джерел (5-6%);

 7. додатки (5-6%).

Структура курсової роботи

Вступ

У вступі відображається актуальність теми курсової роботи, формулюється мета, указуються об’єкт та предмет дослідження, висувається гіпотеза, відповідно до мети та гіпотези визначаються завдання дослідження, характеризуються теоретичні засади дослідження, обґрунтовуються теоретичні й експериментальні методи дослідження, а також база його проведення, описується структура роботи і розкривається зміст кожного з розділів. Обсяг вступу має бути до 3-х рукописних сторінок.
^ Основна частина найчастіше складається із двох або трьох розділів, які мають теоретичне та практичне спрямування. Коротко зупинимося на змісті кожного з них.

Теоретична частина

У розділі, присвяченому теоретичним основам обраної теми (8-12 сторінок), студент має досить повно, усебічно і лаконічно викласти стан проблеми, якій присвячується курсова робота, проаналізувати різні точки зору, дати їм власну оцінку, визначити основні категорії і поняття, розкрити методи вивчення і сформулювати основні закономірності розвитку технології вирішення наукової проблеми. У висновках до розділу слід указати на доцільність і можливість використання тих чи інших обґрунтованих підходів вирішення практичних завдань.

Практична частина

Цей розділ уключає практичний аналіз стану досліджуваного питання (12-15 сторінок), має містити аналітичну характеристику предмета дослідження, за матеріалом якого виконується курсова.

Опис дослідно-експериментальної роботи, її аналіз і узагальнення – це виклад самостійно проведеної студентом роботи, його позицій відносно досліджуваної проблеми. Дослідження проводиться із використанням достатньої кількості методик (4-6), які дозволяють усебічно представити предмет вивчення
і отримати достовірні результати (матеріали дослідження – результати
тестування, анкет, опитування, малюнки – додаються до роботи).
(2-3 рукописні сторінки) та є результатом творчого
осмислення студентом поставлених у темі питань.


Висновки

У висновках у стислому вигляді підбиваються підсумки дослідження: викладаються окремі висновки, суть конкретних рекомендацій щодо вдосконалення досліджуваного питання, указуються напрямки щодо подальшого дослідження даної проблеми.


Додатки до курсової роботи і список літератури

У кінці роботи слід навести список використаних джерел. У цьому списку мають бути вказані тільки ті джерела, на які є посилання в тексті роботи.

Як ілюстративний матеріал студент може додати зразки документів, таблиці, схеми, діаграми тощо, які мають бути пов'язані з питаннями, що викладаються у дослідженні.

^ ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Курсова робота виконується державною мовою.

Текст курсової має бути надрукований із використанням комп’ютерної техніки (шрифт: Time New Roman, розмір шрифту: 14, інтервал: 1,5) на одній стороні стандартного листа білого односортного паперу формату А 4.

Сторінки роботи мають такі поля: ліве – 30 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 25 мм.

Обсяг курсової роботи не має перевищувати 40 сторінок друкованого тексту; кількість використаних джерел – не менше 30.

Ілюстративні матеріали мають відповідати форматові А4, їх уключають до загальної нумерації сторінок дослідження і розміщують, зазвичай, у додатках.

Вступ має обсяг до 8 сторінок, кожний із розділів – до 15 – 20, висновки –  2 – 3 сторінки. Додатки та список використаних джерел у ці підрахунки не включаються.

Курсова робота прошивається і має тверду (або пластикову) обкладинку.

Текст основної частини курсової поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи "Зміст", "Перелік умовних скорочень", "Вступ", "Розділ", "Висновки", "Список використаних джерел", "Додатки" друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (окрім першої великої). У кінці заголовку крапки не ставлять. Якщо заголовок складається із двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (окрім першої великої). Після заголовка (за винятком заголовка пункту) та текстом пропускають один рядок.

^ ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

Правильно оформлений титульний аркуш містить у собі відомості, які подають у такій послідовності:

а) назва міністерства і навчального закладу;

б) назву кафедри на якій виконується робота;

в) назву теми роботи;

г) прізвище, повні ім’я і по батькові автора; 

д) інститут на якому навчається студент;

е) номер академічної групи;

ж) науковий ступінь, наукове звання (якщо такі є), ім’я, прізвище та ініціали наукового керівника роботи;

з) місто і рік виконання курсової роботи.

Приклад оформлення титульного аркуша наведено у додатку А.

 
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт (для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання») iconМетодичні рекомендації для написання та оформлення курсових робіт з
Методичні рекомендації для написання та виконання курсових робіт з фінансового та управлінського обліку за освітньо-кваліфікаційним...
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт (для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання») iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт (для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання») iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка”
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт (для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання») iconРекомендації щодо написання курсових робіт процес підготовки
Не допускається виконання курсової роботи за однією І тією ж темою двома чи більше студентами
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт (для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання») iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт (для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання») iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт (для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання») iconМетодичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з дисципліни...
Курсова робота є індивідуальною роботою студента, що має самостійний науковий характер І є важливим етапом навчального процесу та...
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт (для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання») iconМетодичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт із...
Курсова робота є індивідуальною роботою студента, що має самостійний науковий характер І є одним з етапів навчального процесу та...
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт (для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання») iconМетодичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт в інститутуті...
До написання та захисту курсових робіт в інститутуті кримінально-виконавчої служби
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт (для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання») iconМетодичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт в інститутуті...
До написання та захисту курсових робіт в інститутуті кримінально-виконавчої служби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка