Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1—4-й класи Катерина пономарьова
НазваОсобливості змісту нових навчальних програм українська мова 1—4-й класи Катерина пономарьова
Сторінка1/8
Дата конвертації02.02.2014
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ НОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

УКРАЇНСЬКА МОВА 1—4-й класи

Катерина ПОНОМАРЬОВА, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти і нові навчальні програми для 1—4-х класів націлюють навчальний процес на запровадження компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів.

Теоретичними засадами для розроблення цих нормативних документів стали наукові дослідження співробітників лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України О.Савченко, Н.Бібік, Т.Байбари, М.Вашуленка, К.Пономарьової, О.Прищепи, В.Мартиненко, О.Вашуленко, О.Онопрієнко, НЛистопад, Н.Коваль, І.Андрусенко.

Сутність компетентнісного підходу полягає у спрямуванні навчального процесу на формування в учнів ключових і предметних компетенцій. Результатом компетентнісно орієнтованого навчання має бути сформованість у молодших школярів ключових і предметних компетентностей, які виявляються у здатності застосовувати набуті знання, вміння, способи діяльності, певний досвід у навчальних і життєвих ситуаціях з метою розв'язання конкретних завдань чи проблем.

Формування ключових компетенцій реалізується в освітніх галузях і навчальних предметах. При цьому кожний предмет забезпечує реалізацію тих складових змісту ключових компетенцій, для формування яких має необхідні умови.

Зважаючи на специфіку предмета «Українська мова», він здатний забезпечити формування і розвиток таких ключових компетенцій, як комунікативна, соціальна, загальнокультурна, вміння вчитися.

Для забезпечення набуття учнями комунікативної компетенції необхідно сформувати в них готовність до спілкування з іншими людьми. З огляду на це в процесі навчання української мови школярі повинні оволодіти різними видами мовленнєвої діяльності (аудіюванням, говорінням, читанням, письмом) і мовою як засобом спілкування. Реалізація комунікативної компетенції здійснюється через дві змістові лінії — мовленнєву й мовну.

Ключова соціальна компетенція передбачає здатність діяти в життєвих ситуаціях відповідно до соціальних норм і правил. Загальнокультурна компетенція стосується сфери розвитку культури особистості й охоплює культуру поведінки, моральні якості, а також обізнаність із культурною спадщиною українського народу, найважливішими досягненнями національної науки та культури, визначними подіями й постатями в історії України. Реалізацію цих компетенцій покликана забезпечити соціокультурна змістова лінія.

Ключова компетенція вміння вчитися проявляється у здатності учня організовувати й контролювати свою навчальну діяльність. Вона реалізується через діяльнісну змістову лінію.

У новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти і новій базовій навчальній програмі з української мови для 1—4-х класів визначено зміст кожної із зазначених ліній і державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Зміст мовленнєвої лінії охоплює чотири види мовленнєвої діяльності: аудіювання (слухання і розуміння тексту), говоріння (діалогічне і монологічне), читання і розуміння прочитаного, письмо (побудова письмових зв'язних текстів різних типів).

До змісту мовної лінії належать одиниці різних мовних рівнів: текстологічного (будова тексту, типи і стилі текстів); синтаксичного (словосполучення, речення, види речень за метою висловлювання й інтонацією, звертання, головні й другорядні члени речення, однорідні члени речення); морфологічного (частини мови, їх граматичні форми); лексичного (значення слова, лексичні групи слів (багатозначні слова, пряме і переносне значення слів, синоніми, антоніми, омоніми), лексична сполучуваність слів); фонологічного (звуки мовлення, склад, наголос, інтонація), а також правопис і графічні навички письма.

^ Соціокультурна лінія наповнена таким змістом: державна символіка України, особливості української національної культури, малі фольклорні форми, соціальні ролі, формули національного мовленнєвого етикету, етикетні правила спілкування.

До змісту діяльнісної лінії належать загальнонавчальні вміння і навички:

1) навчально-організаційні — здатність розуміти визначену вчителем мету навчальної діяльності, організовувати робоче місце, раціонально розподіляти час, планувати послідовність виконання завдань,організовувати навчальну діяльність у взаємодії з іншими її учасниками (у парі, малій групі);

2) навчально-інформаційні — здатність самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію в різних джерелах, користуватися довідниковою літературою (словниками), зосереджено слухати матеріал, зв'язно, послідовно, доказово відповідати, вести діалог;

 1. навчально-інтелектуальні й творчі — здатність аналізувати мовні явища, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, встановлювати та пояснювати причинно-наслідкові зв'язки, вилучати зайве, групувати й класифікувати за певними ознаками, висловлювати аргументовані критичні судження, доводити власну думку, переносити знання й способи діяльності в нову ситуацію, застосовувати аналогію;

 2. контрольно-оцінні — вміння використовувати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності, знаходити і виправляти помилки, оцінювати власні навчальні досягнення.

На основі зазначеного можна зробити висновок, що основні структурні компоненти нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти і базової навчальної програми з української мови залишилися такими ж, як і в попередніх відповідних нормативних документах. Однак є певні зміни, доповнення й уточнення. Саме на них варто зупинитися.

Насамперед звертаємо увагу на те, що кількість годин, відведених на навчання грамоти в 1-му класі, зменшилася до 7 годин на тиждень (було 8). Тому для забезпечення синхронності у навчанні читання й письма доцільно здійснити розподіл годин протягом навчального року по тижнях: на одному тижні планувати 4 години на читання і 3 на письмо, на наступному — 3 години на читання і 4 на письмо. В результаті час, відведений на читання і письмо, буде розподілено порівну.

До змісту мовленнєвої лінії нової базової навчальної програми внесено такі зміни й доповнення:

• Посилено увагу до уроків розвитку зв'язного мовлення, які рекомендується проводити один раз на два тижні: у 2—4-му класах це окремий урок (17 годинна рік), а в 1-му класі — фрагмент уроку тривалістю15—20 хвилин. У пояснювальній записці визначено мету й основні завдання цих уроків у 1-му, 2-му, 3-муі 4-му класах.

• Подано обсяг текстів для аудіювання:1-й кл. — до 1 хв — 80—100 слів;

2-й кл. — 1—2 хв — 120—200 слів; 3-й кл. — 2—3 хв - 220-360 слів; 4-й кл. — 3—4 хв — 320—400 слів.

• Узгоджено з програмою з літературного читаннякількість слів для читання вголос:

1-й кл. — 20—30 слів/хв;

2-й кл. — І сем. — 35—45 слів/хв, II сем. — 50— 60 слів/хв;

3-й кл. — І сем. — 65—70 слів/хв, II сем. — 75— 80 слів/хв;

4-й кл. — І сем. — 80—85 слів/хв, II сем. — 90— 95 слів/хв.

• Зменшено кількість реплік для діалогів:

2-й кл. — 3—4 репліки на двох учасників діалогу без урахування формул етикету;

3-й кл. — 4—5 реплік на двох учасників діалогу без урахування формул етикету;

4-й кл. — 5—6 реплік на двох учасників діалогу без урахування формул етикету.

• Узгоджено з програмою основної школи обсяги текстів для письмових переказів:

3-й кл. — текст обсягом 50—70 слів; 4-й кл. — текст обсягом 70—100 слів.

• Визначено обсяг зв'язних письмових висловлювань (учнівських творів):

2-й кл. — близько 40 слів; 3-й кл. — близько 60 слів; 4-й кл. - 60-80 слів.

До змісту мовної змістової лінії внесено такі зміни:

 • Зменшено кількість годин на вивчення мови в 2-му класі (119 год/рік).

 • Змінено порядок вивчення мовних розділів у 2-му класі (від часткового («Звуки і букви») до загального («Текст», «Мова і мовлення»)).

 • Правопис слів з ненаголошеними голосними [є], [и] перенесено з розділу «Звуки і букви» до розділу «Корінь слова. Спільнокореневі слова».

 • У 3-му класі введено поняття словосполучення (розділ «Речення») та ознайомлення з терміном «орфограма» (розділ «Будова слова»).

 • Узгоджено з програмою основної школи обсяги текстів для списування і диктантів:

1-й кл. — 20—30 слів; 2-й кл. — 30—50 слів; 3-й кл. — 50—70 слів; 4-й кл. — 70—90 слів.

У новій навчальній програмі з української мови розроблено зміст соціокультурної лінії, яка передбачає:

 • формування в учнів уявлення про мову як форму прояву культури українського народу, як засіб створення творів мистецтва (художньої літератури);

 • розширення уявлень молодших школярів про свою державу — Україну, культуру українського народу, про її особливості в різних регіонах;

 • засвоєння малих українських фольклорних форм, національних формул мовленнєвого етикету, етикетних правил спілкування;

 • використання набутих знань і умінь під час виконання соціальних ролей, спілкування з представниками різних вікових груп і статусів, розв'язування навчальних і життєвих проблем.

Структуровано соціокультурну лінію за такими підрозділами:

 1. тематичні групи слів, що називають державу, столицю, державні символи, реалії життя народу;

 2. фольклорні твори великої й малої форм;

 3. особливості національного мовленнєвого етикету;

 4. соціальні ролі.

Представлено в новій програмі зміст діяльнісної лінії, у якому передбачено формування в молодших школярів загальнонавчальних умінь і навичок: навчально-організаційних, навчально-інформаційних, навчально-інтелектуальних і творчих, контрольно-оцінних.

Результати навчання, визначені в державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, націлюють процес навчання української мови на формування комунікативної (мовленнєвої й мовної),соціокультурної та діяльнісної компетентностей, які проявляються в здатності молодших школярів застосовувати набуті знання з мови, мовленнєві уміння, способи діяльності, певний соціальний досвід у різних життєвих ситуаціях з метою розв'язання життєво важливих завдань і проблем. ■

^ УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ДЕРЖАВНА (ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗНЗ ІЗ НАЦІОНАЛЬНИМИ МОВАМИ НАВЧАННЯ). 1—4-й класи

Оксана ПЕТРУК, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України та діаспори

Затвердження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мови й літератури. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання») обумовило необхідність перегляду і розроблення оновленого змісту навчання української мови у 1—4-х класах ЗНЗ з викладанням мовами національних меншин України.

Державний стандарт націлює не на засвоєння певної суми знань, умінь і навичок, а на формування вмінь використовувати їх у різних життєвих ситуаціях, тобто ключових і предметних компетентностей. У ньому зазначено, що головна мета початкового навчання української мови — формування комунікативної компетентності, яка є водночас ключовою і предметною, враховуючи можливості й інтереси учнів, а також набуття певного кола знань про реалії матеріальної та духовної культури українського народу.

Відповідно визначено й головні завдання навчання української мови як державної. Це насамперед створення позитивної мотивації до її опанування; формування вмінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності — аудіювання, говоріння, читання й письма; пропедевтика знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні та достатні для формування комунікативного мовлення; долучений учнів до культури українського народу; інтелектуальний, моральний, соціокультурний, естетичний розвиток школярів.

Під керівництвом і за участю доктора педагогічних наук, завідуючої лабораторією навчання української словесності у школах національних меншин України та діаспори Інституту педагогіки НАПН України О.Хорошковської співробітниками лабораторії було створено нове покоління навчальних програм з української мови для шкіл І ступеня з російською, угорською, румунською/молдовською, польською мовами навчання. Ці програми затверджені МОНмолодьспорту як базові.

Зазначені програми побудовані відповідно до змістових ліній, що окреслені у Державному стандарті: мовленнєвої, мовної й соціокультурної, які є взаємозалежними, взаємопов'язаними і спрямовані на формування ключових та предметних компетентностей. Діяльнісна змістова лінія збігається з відповідною лінією у програмі з рідної мови, тому, забезпечуючи міжпредметні зв'язки, учитель і на уроках української мови має орієнтуватися на зміст цієї лінії.

Базові програми з української мови для шкіл з навчанням мовами національних меншин складаються з пояснювальної записки і власне програми. У пояснювальній записці визначено мету і завдання

кожного етапу, розкрито підходи і принципи навчання української мови.

Програми мають двовимірну структуру і складаються зі змісту навчального матеріалу, визначеного за змістовими лініями (ліва частина таблиці), та державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів (права частина). У цій частині програми чітко окреслена результативна складова, яка є орієнтиром для кожного вчителя: плануючи роботу на уроці, він орієнтується на те, які знання й уміння мають бути сформовані в учнів. Саме тому важливо, щоб у кожного вчителя був власний примірник програми.

^ Мовленнєва лінія програм є домінуючою і націлює на формування вмінь з усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма) та розвиток уміння користуватися мовою як засобом спілкування і пізнання. Враховуючи те, що до початку навчання у школі діти майже або зовсім не володіють українською мовою, основною метою навчання у 1-му класі є формування і розвиток умінь усного мовлення — аудіювання і говоріння (діалогічне та монологічне мовлення). У 2-му класі ці вміння вдосконалюються й мають отримати подальший розвиток. Крім того, учні оволодівають уміннями читати і писати українською мовою. У 3—4-х класах розвиваються і вдосконалюються вміння з усіх видів мовленнєвої діяльності на основі визначених у програмі вимог до знань з мови, правопису й пунктуації.

Розвиток мовленнєвих умінь здійснюється відповідно до визначених у програмі сфер мовлення — особистісної, соціально-побутової, освітньої, суспільної, професійної та сфери «Природа». Окреслені сфери та їх тематика охоплюють весь простір, що оточує дитину молодшого шкільного віку.

^ Мовна змістова лінія базових програм спрямована на засвоєння учнями мовних одиниць української мови, необхідних і достатніх для формування мовних умінь і навичок, які є основою для розвитку мовленнєвих. Розроблення змісту навчання української мови у початкових класах шкіл зазначеного типу здійснювалося на основі врахування результатів порівняльного аналізу рідної й української мов. Водночас бралися до уваги особливості рідної мови, наприклад, відсутність роду, граматичних форм в угорській мові, особливості відмінювання в румунській, а також відмінності у графічних системах рідної й української мов, що так чи інакше впливають на процес оволодіння усною і письмовою формами українського мовлення. Урахування результатів порівняльного аналізу графічних систем рідної й української мов дало можливість у 2-му класі по-новому підійти до визначення порядку вивчення букв українського алфавіту, зважаючи на можливі транспозицію та інтерференцію, що, як показало попереднє дослідження, підвищує ефективність навчання грамоти. Врахування відмінностей у фонетичних системах сприяло уточненню змісту відповідного розділу в 1—4-х класах.

У 3—4-х класах визначено мовний матеріал з лексики, будови слова, синтаксису та морфології. Знову-таки, було враховано спільні риси та відмінності у мовному матеріалі з кожного розділу рідної й української мов. Відбиралися мовні одиниці, необхідні та достатні для формування комунікативного мовлення. Програми націлюють учителя на те, щоб знання з мови, які учні здобувають у процесі навчання, мали практичне застосування, і орієнтують не так на формування в них навичок мовного аналізу, як на організацію постійної роботи над удосконаленням орфоепічних, лексичних, граматичних умінь і навичок, що є базовими для формування комунікативних умінь. Як бачимо, у програмах мовні знання розглядаються не як самоціль, а як засіб розвитку й удосконалення мовленнєвих умінь, зокрема комунікативних.

У програмах визначено зміст соціокультурної лінії. Вона тісно переплітається з мовленнєвою.

Соціокультурна лінія передбачає ознайомлення з Україною як багатонаціональною державою, її державними символами, національною культурою українців, засвоєння найуживаніших мовленнєвих формул на вираження привітання, подяки, вибачення, прохання, запрошення тощо, ознайомлення з українськими дитячими іграми, піснями, казками, іменами українських письменників. Крім того, соціокультурна лінія змісту програм націлює на ознайомлення і засвоєння соціальних норм мовленнєвої поведінки відповідно до визначених програмою сфер спілкування, формування вмінь установлювати елементарні комунікативні контакти під час виконання тих чи інших соціальних ролей, що є необхідним для успішної соціалізації учнів шкіл із навчанням національними мовами, інтеграції їх в український соціум. Важливим напрямом соціокультурної змістової лінії є виховання громадянина України, який поважає державу, її національні символи, мови й культури інших народів, що мешкають в Україні, толерантно ставиться до них.

Сподіваємося, що закладені у Державному стандарті і базових програмах вимоги до формування ключових і предметних компетентностей та їх реалізація у нових підручниках з української мови сприятимуть мовленнєвому і загальнокультурному розвитку учнів шкіл з навчанням мовами національних меншин, адаптації їх до життя в українському соціумі.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1—4-й класи Катерина пономарьова iconПерелік навчальних програм
Українська мова для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1—4-й класи Катерина пономарьова iconУроку
Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філолгічнтй напрям, профіль...
Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1—4-й класи Катерина пономарьова iconЗа програмою, рекомендованою мону
Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філолгічнтй напрям, профіль...
Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1—4-й класи Катерина пономарьова iconПрограма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно...
Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1—4-й класи Катерина пономарьова iconПрограма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно...
Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1—4-й класи Катерина пономарьова iconПрограма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно...
Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1—4-й класи Катерина пономарьова iconПрограма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно...
Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1—4-й класи Катерина пономарьова iconПентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1—4-й класи Катерина пономарьова iconПентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1—4-й класи Катерина пономарьова iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5 – 12 класи/ Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка