Колективний договір між Головою правління Президентом Товариства та трудовим колективом Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» на 2005-2009 роки
Скачати 277.35 Kb.
НазваКолективний договір між Головою правління Президентом Товариства та трудовим колективом Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» на 2005-2009 роки
Дата конвертації18.03.2013
Розмір277.35 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

Зареєстрований Управлінням праці та соціального захисту Київської районної Ради м. Харкова
Реєстраційний №______ від “____” _______________ 2005р.
Начальник Управління праці та соціального захисту

Київської районної Ради м. Харкова

Т.В. Коваленко


 

 

 

 

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між Головою правління - Президентом Товариства

та трудовим колективом

Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс»

на 2005-2009 роки


^ Схвалений на конференції трудового колективу ЗАТ «Інюрполіс»
Протокол конференції

1 від 28 березня 2005 року


^ Закрите Акціонерне товариство “ІНЮРПОЛІС” (далі - Товариство), в особі Голови правління – Президента Товариства Гавриш Тетяни Степанівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та


^ Трудовий колектив Закритого Акціонерного товариства “ІНЮРПОЛІС” (далі – трудовий колектив), від імені якого діє Голова виборного органу первинної профспілкової організації Бережна Катерина Іванівна, на підставі рішення виборного органу первинної профспілкової організації Товариства (протокол № 1 від 10 січня 2002 року),

керуючись Кодексом законів про працю України, законами України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про зайнятість населення», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про господарські товариства», Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2004-2005 роки, Регіональною угодою між Харківською обласною держадміністрацією і Радою Харківського обласного відділення Української спілки промисловців та підприємців та об’єднаннями профспілок Харківської області, а також Статутом Закритого акціонерного товариства “Інюрполіс”(далі  Товариство) уклали цей колективний договір про наступне:

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей колективний договір є локальним нормативним актом Товариства. Його норми і положення є обов’язковими для Правління та всіх працівників Товариства.

  2. Колективний договір виконує функцію регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та Голови Правління – Президента Товариства.

  3. Умови колективного договору є обов'язковими для Голови Правління – Президента Товариства та всіх працівників Товариства: постійних, тимчасових, тих, що уклали строкові трудові договори та осіб, що працюють за сумісництвом, незалежно від членства у профспілках. Дія колективного договору поширюється також на тих, хто вступив в трудові відносини з Товариством після набуття чинності цим колективним договором.

  4. На осіб, що працюють на основі договорів підряду та інших договорів цивільно-правового характеру дія колективного договору не поширюється.

  5. Колективний договір укладається на 5 років і діє до прийняття нового договору.

  6. У випадку реорганізації Товариства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за взаємною угодою сторін.

  7. Зміни в персональному складі Правління та трудового колективу не впливають на чинність колективного договору.

  8. Усі працюючі, а також щойно прийняті на роботу до Товариства, повинні бути ознайомлені з колективним договором під розписку. Здійснення цієї функції покладається на Голову виборного органу первинної профспілкової організації Товариства.

  9. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін.

  10. У разі ліквідації Товариства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.
 1. ^ МЕТА КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

  1. Метою колективного договору є:

 • захист трудових прав працівників;

 • покращення умов праці всіх працюючих;

 • встановлення певних додаткових, порівняно з чинним законодавством і угодами гарантій, соціально-побутових пільг;

 • сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності Товариства;

 • сприяння підвищенню якості, збільшенню кількості та розширенню сфери послуг, що надаються Товариством;

 • підвищення професійного рівня усіх працюючих;

 1. ^ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ – ПРЕЗИДЕНТА ТОВАРИСТВА

Голова Правління – Президент Товариства зобов’язується:

  1. Неухильно дотримуватися законодавства про працю.

  2. Розвивати усі форми статутної діяльності, дозволені законодавством для підвищення ефективності роботи Товариства.

  3. Поліпшувати умови праці усіх працюючих.

  4. Забезпечувати продуктивну зайнятість усіх працюючих. Створювати умови для правильної організації роботи працівників, забезпечення необхідним в роботі обладнанням.

  5. Забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

  6. Створювати умови для підвищення кваліфікації працівників за рахунок Товариства за окремим погодженням з Головою Правління – Президентом Товариства на умовах, встановлених угодою між Правлінням і працівником.

  7. Створювати умови працюючій молоді для поєднання навчання з роботою шляхом скорочення робочого дня та надання додаткових вільних днів відповідно до законодавства про працю та внутрішніх нормативних документів й угод Товариства.

  8. Один раз у квартал проводити аналіз господарської та фінансової діяльності з метою покращення фінансових показників роботи Товариства та розвитку зацікавленості усіх працівників у збільшенні обсягу виконуваних робіт.

  9. Щорічно звітувати перед трудовим колективом про виконання колективного договору.

  10. Виплачувати заробітну плату працівникам Товариства своєчасно та у повному обсязі.

  11. У разі виникнення об’єктивних причин, через які неминуче скорочення працюючих, Голова правління – Президент товариства зобов’язується проводити звільнення лише за умови попереднього письмового повідомлення працівників Товариства персонально не пізніше, ніж за два місяці.

  12. У разі, якщо Голова правління – Президент товариства планує звільнення працівників з причин економічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з реорганізацією Товариства, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надати виборному органу первинної профспілкової організації інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень.

  13. При вивільненні працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням Товариства, скороченням чисельності або штату працівників, Голова правління – Президент товариства повідомити про це не пізніш як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення - списки фактично вивільнених працівників.

  14. За рахунок коштів Товариства придбавати картини, квіти, тощо для створення відповідного інтер’єру в приміщеннях Товариства за умов наявності фінансової можливості Товариства.

Виділяти кошти на представницькі витрати для придбання кави, мінеральної води, чаю, кондитерських виробів, фруктів, квітів, необхідного посуду за наявності фінансової можливості Товариства.

Виділяти кошти на виготовлення ділових аксесуарів з логотипом Товариства за наявності фінансової можливості Товариства.

  1. Виділяти кошти для придбання кави, цукру, питної мінеральної води для забезпечення працівників Товариства кавою щоранку під час робочого тижня за наявності фінансової можливості Товариства.

  2. Забезпечувати працівників Товариства приміщенням для приймання їжі, надавати необхідний посуд та електричні прилади для розігріву їжі.

^ ПРАВА ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ – ПРЕЗИДЕНТА ТОВАРИСТВА

Голова Правління – Президент Товариства має право:

  1. Вимагати від співробітників Товариства виконання ними обов’язків, прийнятих згідно з трудовим договором (контрактом) та/або передбаченим посадовими інструкціями.

  2. Вимагати дотримання трудової дисципліни, режиму робочого часу та відпочинку, належного виконання своїх трудових зобов’язань і дотримання норм, установлених цим Договором.

  3. Вимагати від співробітника негайного повернення технічних засобів, що надані йому задля виконання професійних обов’язків, у випадку припинення трудових відносин з цим співробітником.

  4. Стягувати зі співробітників Товариства матеріальну шкоду, заподіяну ними Товариству при виконанні своїх трудових обов’язків, у тому числі знищенням, псуванням, втратою, привласненням, недостачею майна тощо, у передбаченому чинним законодавством порядку.

^ ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ – ПРЕЗИДНЕТ ТОВАРИСТВА ЯК РОБОТОДАВЕЦЬ

  1. Підкреслює повагу до прав, індивідуальності та цінності кожного співробітника шляхом його заохочення до ефективної та сумлінної праці у доброзичливому і професійно-активному середовищі, прагнення до відвертих і прозорих стосунків.

  2. Надає всім співробітникам рівні можливості для реалізації індивідуальних здібностей, забезпечуючи об’єктивну оцінку результатів за якісно і вчасно виконану роботу.

  3. Зацікавлений у безкомпромісній чесності, найвищих етичних стандартах у всіх аспектах виробничої діяльності та особистій відповідальності кожного співробітника за якість виконаної роботи.

  4. Чекає від співробітників Товариства конструктивної критики та розумної ініціативи.

  5. Сприяє об’єднанню співробітників у цілісний трудовий колектив (команду), створенню у ньому здорового творчого та морально-психологічного клімату, забезпечення духу солідарності і почуття зацікавленості всього персоналу у досягненні успіху Товариством, як основи його благополуччя.

  6. Уважно ставиться до потреб та запитів співробітників.
 1. ^ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Трудовий колектив зобов’язується:

  1. Працювати чесно та сумлінно.

  2. Дотримуватися дисципліни праці і правил внутрішнього трудового розпорядку.

  3. Своєчасно і точно виконувати накази та розпорядження посадових осіб Правління та керівників Товариства.

  4. Підвищувати свій професійний рівень як шляхом самостійної роботи, так і шляхом навчання (з відривом або без відриву від виробництва) у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти (магістратура, аспірантура). Брати активну участь у щотижневих науково-практичних семінарах, на яких обговорюються новели законодавства.

  5. Раціонально використовувати робочий час виключно для виконання трудових обов’язків; утримуватися від дій, які заважають іншим працівникам належним чином виконувати свої обов’язки.

  6. Виконувати роботу із дотриманням максимального рівня сутності та точності форми роботи. Дотримуватись встановлених Правлінням або відповідною посадовою особою строків виконання замовлень.

  7. Бережливо ставитися до майна Товариства, зберігати оргтехніку, літературу, канцелярське приладдя тощо. Економно використовувати електроенергію, папір, воду тощо. Вживати заходів до запобігання спричинення шкоди майну Товариства.

  8. Не зловживати телефонним, інтернет- та іншими видами зв'язку, використовувати телефон та інші засоби у службових цілях. Користуватися послугами міжміського та міжнародного зв'язку в особистих цілях дозволено за попередньою згодою відповідної посадової особи з подальшою грошовою компенсацією їх вартості за рахунок заробітної плати.

  9. Використовувати матеріально-технічну базу Товариства лише за призначенням та у службових цілях.

  10. Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, правил протипожежної безпеки та виробничої санітарії. Підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, у службових та інших приміщеннях, дотримуватись встановленого порядку щодо зберігання документів та інших матеріальних цінностей

  11. Зберігати комерційну таємницю Товариства. Не розголошувати, не передавати третім особам без попередньої згоди посадових осіб Правління зміст консультацій, документів, будь-яку інформацію, що стосується господарської та фінансової діяльності, та інших результатів роботи Товариства.

  12. Не розповсюджувати відомості, що стосуються особистого життя, торкаються честі та гідності колег та інших осіб, з якими йому доводиться контактувати у зв’язку з виконанням своїх посадових зобов’язань.

  13. Дотримуватися правил з охорони праці і правил поводження з технічними засобами виробництва.

  14. Розділяти та підтримувати корпоративні цінності, що створені та оберігаються Товариством.

  15. Своїми професійними і моральними якостями та поведінкою підтримувати ділову репутацію Товариства; не вчиняти дій, які можуть завдати шкоди діловій репутації Товариства.

  16. Сприяти формуванню духу команди, будувати взаємовідносини з колегами на доброзичливій основі, надаючи їм , у разі необхідності, підтримку та допомогу.

^ ПРАВА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

  1. Приймати рішення або брати участь у їх підготовці, згідно з посадовими обов’язками, а в разі необхідності – на пряме звернення до посадових осіб Товариства (Голови Правління – Президента Товариства, Заступника Президента з питань основної діяльності, Заступника Президента – Виконавчого директора).

  2. Звертатися з пропозиціями та зауваженнями безпосередньо до керівництва Товариства або до Голови Правління – Президента Товариства.

  3. Запитувати і отримувати у встановленому порядку від безпосередніх керівників та служб, що забезпечують основну діяльність, необхідні для виконання посадових обов’язків інформацію та матеріали.

  4. Знати систему, порядок і розмір матеріального винагородження, а також компенсацій та пільг, що надаються Товариством.

  5. Брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад, у тому числі вищих.

  6. На кар’єрний ріст, збільшення розміру грошової винагороди з урахуванням результатів роботи та рівня кваліфікації.

  7. На отримання матеріальної допомоги на умовах та в порядку, встановлених у Товаристві.

  8. На звільнення за власним бажанням, а також з інших підстав, передбачених чинним трудовим законодавством.

 1. ^ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

  1. Трудові відносини у Товаристві будуються і здійснюються на таких засадах:

 • Законність;

 • Обов’язковість для всіх співробітників рішень вищих органів Товариства у рамках їх компетенції;

 • Підконтрольність та підзвітність діяльності Трудового колективу і Голови Правління – Президента Товариства, їх відповідальності за невиконання, або неналежне виконання своїх обов’язків.

 • Позапартійність. У Товаристві не створюються структури політичних партій та рухів. Співробітники при виконанні посадових обов’язків не керуються рішеннями партій, політичних рухів та інших суспільних об’єднань, в яких вони можуть перебувати.

 • Рівний доступ до заняття вакантних посад, згідно зі здібностями та професійною підготовкою кожного.

 • Соціальна захищеність співробітників Товариства.

 • Стабільність персоналу.

  1. Прийом на роботу працівників здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України шляхом укладення трудового договору як на визначений, так і на невизначений строк.

  2. Прийом на роботу здійснюється Головою правління - Президентом Товариства.

  3. Товариство приймає на роботу як на умовах повного, так і неповного робочого часу, у тому числі за сумісництвом у порядку, встановленому трудовим законодавством.

  4. При найманні на роботу Голова Правління – Президент товариства виходить з необхідності залучення до роботи найбільш кваліфікованих та досвідчених працівників, а також працівників, особисті здібності яких сприятимуть розвитку статутної діяльності Товариства. Задля реалізації цієї мети кожний зовнішній претендент на вакантну посаду проходить процедуру відбору, що описана у Положенні про набір та відбір працівників. Для внутрішніх претендентів – співробітників фірми, що хотіли б обійняти іншу посаду, процедура спрощується до проведення співбесіди і тестування відповідних посаді здібностей.

  5. При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

  6. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

  7. З метою більш швидкої та ефективної адаптації прийнятого на роботу працівника та прискорення отримання Товариством результатів від його діяльності, кожен новий співробітник Товариства у протязі випробного терміну проходить процедуру уведення до посади, відповідно до Положення про набір та відбір працівників.

  8. З метою виявлення відповідності працівників займаним посадам та виявлення необхідності підвищення кваліфікації працівників у Товаристві проводиться періодична атестація відповідно до вимог трудового законодавства. За результатами атестації проводиться перегляд встановлених категорій юристам та формування кадрового резерву для заміщення керівних посад.

  9. Працівники повинні виконувати доручену роботу особисто. Передоручати виконання роботи іншим працівникам/працівнику дозволяється у відповідності з внутрішніми нормативними документами.

  10. Постійне вдосконалення професійної майстерності розглядається як прямий трудовий обов’язок всіх керівників та співробітників Товариства.

  11. Для професійної підготовки, підтримки належного професійного рівня та підвищення кваліфікації фахівців, Товариство, виходячи з інтересів професійної діяльності, з урахуванням намагань працівника підвищити свою кваліфікацію, може організовувати для співробітників різні форми професійного навчання, у тому числі, за рахунок Товариства на підставі відповідного рішення Правління.

  12. Порядок, форми та заходи з розвитку співробітників Товариства регламентуються Положенням про розвиток та підвищення кваліфікації працівників та іншими внутрішніми нормативними документами та реалізуються з урахуванням фінансових можливостей Товариства та внеску працівника у діяльність Товариства

  13. У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці відповідно до ст. 32 КЗпП України допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну найменування посад та інших  працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 ст.36 КЗпП України.

  1. Звільнення працівників з підстав, передбачених п.6 ст. 36 КЗпП України, здійснюється без згоди виборного органу профспілкової організації.

  2. З метою підвищення професійного рівня працівників Товариства і ознайомлення із зарубіжним досвідом за погодженням з Головою правління - Президентом Товариства, надавати можливість працівникам брати участь у наукових конференціях, з’їздах, міжнародних симпозіумах з питань розвитку права та законодавства з компенсацією витрат за рахунок коштів Товариства за фінансової можливості Товариства.

  3. За заявами працівників Товариства, які навчаються у вищих навчальних закладах, Голова Правління – Президент Товариства може надавати їм допомогу у вигляді безвідсоткової позики або перераховувати кошти за навчання на рахунок навчального закладу з наступним утриманням їх із заробітної плати без відсотків за наявності фінансової можливості Товариства.

  4. За заявами працівників Товариства, діти яких навчаються у вищих навчальних закладах, Голова Правління – Президент Товариства може також надавати їм допомогу у вигляді безвідсоткової позики або перераховувати кошти за навчання на рахунок навчального закладу з наступним утриманням їх із заробітної плати без відсотків за наявності фінансової можливості Товариства

 1. ^ ОПЛАТА ПРАЦІ

  1. Заробітна плата працівникам Товариства встановлюється у відповідності до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці за погодинною та іншими системами оплати праці.

  2. Відповідно до ст. 95 КЗпП України Товариство зобов’язується виплачувати заробітну плату працівникам на рівні не нижче мінімальної заробітної плати, встановленої у законодавчому порядку.

  3. Основні та окремі питання оплати праці регулюються Положенням про оплату праці та внутрішніми нормативними актами.

  4. Конкретні розміри заробітної плати кожному працівникові не обмежуються максимальним розміром і визначаються Головою правління - Президентом Товариства за поданням директорів департаментів в залежності від

 • складності та умов виконуваної роботи;

 • кінцевих результатів праці та суми коштів, перерахованих Товариству замовниками за виконану роботу;

 • дотримання строків виконання завдань;

 • наявності (або відсутності) скарг з боку замовників, помилок та інших упущень при виконанні роботи;

 • участі у щотижневих науково-практичних семінарах;

 • публікацій у фаховій періодиці з питань застосування чинного законодавства України.

  1. У Товаристві застосовується такий механізм формування фонду оплати праці:

 • працівникам, що безпосередньо не зайняті в статутній діяльності Товариства, штатним розкладом встановлюється фіксована сума посадового окладу;

 • працівникам, що зайняті в здійсненні статутної діяльності Товариства на заробітну плату спрямовується до 35% відсотків від сум, одержаних Товариством від такої діяльності в результаті виконаних працівником робіт;

 • за умови колективного виконання робіт розподіл заробітної плати проводиться із застосуванням коефіцієнтів трудової участі, який встановлюється Головою правління - Президентом Товариства і керівником, що відповідає за виконання завдання;

 • посадовим особам Товариства, незалежно від виконуваної ними роботи, що відноситься до статутної діяльності, встановлюється посадовий оклад в розмірі визначеному штатним розкладом;

 • працівникові, що забезпечив отримання Товариством замовлення та його оплату, незалежно від участі у його виконанні, виплачується матеріальна винагорода, згідно з Положенням про преміювання. Розмір такої винагороди, у відсотках, встановлюється наказом Голови Правління – Президента Компанії та здійснюється у порядку, визначеному локальними нормативними актами Товариства.

  1. Голова Правління - Президент Товариства не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови праці, встановлені законодавством, угодами.

  2. При невиконанні місячної норми робочого часу (обсягу робіт) працівниками, що безпосередньо не зайняті в статутній діяльності Товариства, розмір оплати їх знижується пропорційно фактично відпрацьованому часу.

  3. При роботі на умовах неповного робочого дня (робочого тижня) оплата праці проводиться пропорційно до відпрацьованого часу, або вираховується залежно від виконання поставлених завдань, за поданням директора департаменту чи безпосереднього керівника такого співробітника.

  4. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу, обсяг та якість якої визначається директором департаменту, Заступником Президента з питань основної діяльності, Заступником Президента – Виконавчим директором.

  5. Сумісникам надається оплачувана відпустка відповідно до Закону України «Про відпустки».

  6. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, можуть виплачуватися премії за рахунок прибутку у розмірі, встановленому Президентом товариства за поданням відповідних осіб Товариства.

  7. Працівникам Товариства можуть встановлюватися надбавки та доплати відповідно до Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організації роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями на 2004-2005 роки.

  8. Заробітна плата працівникам Товариства виплачується регулярно у робочі дні 15-го та 30-го числа кожного місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

  9. При звільненні працівника виплата усіх сум, належних йому від Товариства, проводиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то вказані суми повинні бути виплачені не пізніше наступного дня після подання звільненим працівником вимоги про розрахунок.

  10. У випадку спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, Товариство у будь-якому разі зобов’язане у зазначений строк виплатити суму, яка працівником та Товариством не оспорюється.

  11. Політика оплати праці, а також окремі питання оплати праці регулюються Положенням про мотивацію та стимулювання персоналу Товариства, а також іншими внутрішніми нормативними документами

 1. ^ РОБОЧИЙ ЧАС. ВІДПУСТКИ

  1. У Товаристві встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя. Тривалість щоденної роботи встановлюється відповідно до ст. 50 КЗпП і визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом Товариства за поданням Голови правління - Президента Товариства і виборного органу первинної профспілкової організації Товариства з дотриманням установленої у законодавстві тривалості робочого тижня (40 годин).

  2. Тривалість щоденної роботи складає 8 годин. Робочий день розпочинається о дев’ятій годині, закінчується о вісімнадцятій годині. Протягом робочого дня працівникам надається перерва на обід тривалістю одна година. Початок і кінець перерви визначається працівником між 12 та 15 годиною за погодженням з Директором департаменту або Керівником структурного підрозділу та з урахуванням особливостей виконуваної роботи.

  3. Напередодні святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП України) тривалість роботи скорочується на одну годину.

  4. Святковими неробочими днями відповідно до ст.73 КЗпП України є:

 • 1 січня - Новий рік;

 • 7 січня - Різдво Христове;

 • 8 березня - Міжнародний жіночий день;

 • 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;

 • 9 травня - День Перемоги;

 • 28 червня - День Конституції України;

 • 24 серпня - День незалежності України;

 • один день - (неділя) - Пасха (Великдень);

 • один день (неділя) - Трійця.

  1. Відповідно до ст. 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

  2. У святкові і неробочі дні робота у Товаристві не провадиться. Як виняток, у такі дні можуть проводитися наради за згодою їх учасників. У разі виробничої потреби та за їх згодою можуть працювати керівники Товариства.

  3. Для керівників Товариства, провідних спеціалістів та інших осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі, або які час роботи розподіляють на свій розсуд, встановлюється ненормований робочий день.

Ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці у даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов’язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).

Ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.

  1. У випадках, коли обставини виконання роботи не вимагають іншого, на працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений у Товаристві режим робочого часу. Працівники з ненормованим робочим днем погоджують режим роботи з Заступником Президента з основної діяльності, Заступником Президента – Виконавчим Директором чи Президентом Товариства, згідно з внутрішньою підпорядкованістю.

  2. Голова Правління - Президент Товариства залучає працівників з ненормованим режимом роботи до виконання додаткових завдань за їх бажанням чи згодою.

  3. Тривалість щорічної відпустки всіх працівників Товариства визначається залежно від тривалості безперервної роботи у Товаристві та складає:

 • 24 календарних днів за перший та другий робочий рік;

 • 28 календарних днів за третій, четвертий та п’ятий робочі роки;

 • 36 календарних днів за шостий – десятий робочі роки;

 • 42 календарних дні за наступні робочі роки понад десятий.

Тривалість щорічної відпустки працівників Товариства за 2004-2005 робочий рік визначається цим Колективним договором.

  1. Щорічна основна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш 14 календарних днів.

  2. Невикористану частину щорічної відпустки слід надавати працівнику, як правило, до кінця робочого року.

  3. Перша відпустка надається по закінченню шести місяців безперервної роботи в Товаристві.

  4. Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року відповідно до графіку відпусток.

  5. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується Головою правління - Президентом Товариства за погодженням з Головою виборного органу первинної профспілкової організації і доводиться до відома усіх працівників.

  6. Конкретний період надання щорічних відпусток в межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і Головою правління - Президентом Товариства, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

  7. Голова правління - Президент Товариства зобов’язаний забезпечити ведення обліку відпусток, що надаються працівникам.

  8. Відпустка сумісникам може надаватися одночасно з відпусткою за основним місцем роботи або за бажанням працівника в інший, зручний для нього час.

  9. За рахунок прибутку надавати додаткові оплачувані відпустки:

 • особам, які одружуються - 3 календарних дні;

 • батькам, діти яких одружуються - 1 календарний день;

 • у випадку смерті рідних - 3 календарних дні (якщо іногородні - 10 днів).

  1. Працівникам, що успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання на підставі ст. 15 Закону України «Про відпустки» надаються додаткові оплачувані відпустки.

  2. Працівникам Товариства, що навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом 4-х років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати працівника.

  3. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією, при цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

  4. У разі виробничої потреби за згодою працівника щорічна відпустка може бути перенесена на інший зручний для нього час.

  5. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України).

  6. Ця відпустка надається за загальним правилом одночасно із щорічною основною відпусткою. За бажанням працівниці ця відпустка може надаватися в інший, зручний для неї, час.

У рік досягнення дитиною 15-річного віку зазначена відпустка надається повністю не залежно від того, коли саме дитині виповнюється 15 років – до настання терміну щорічної основної відпустки чи після нього.

За бажанням працюючої матері за невикористану відпустку тривалістю 7 календарних днів їй виплачувати грошову компенсацію.

  1. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та Головою правління – Президентом Товариства, але не більше 15 календарних днів на рік.

  2. Відпустка без збереження заробітної плати більшої тривалості надається за дозволом Голови правління - Президента Товариства у виняткових випадках за умови, якщо надання такої відпустки не пов’язане з погіршенням умов праці у Товаристві і не носить масового характеру.

 1. ^ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

  1. Вважати 1 вересня вихідним днем (із збереженням середнього заробітку) для батьків, дідусів й бабусь, діти (онуки) яких пішли в перший клас.

  2. Працівникам Товариства, які одружуються, виплачувати матеріальну допомогу у розмірі від одного до трьох мінімальних заробітних плат.

  3. Тим працівникам, які опинилися у скрутному матеріальному становищі внаслідок різних причин (пожежа, тяжка хвороба, складна операція, тощо) і не можуть самостійно вийти із скрутного становища, надавати матеріальну допомогу у розмірі мінімальної заробітної плати.

  4. У разі смерті працівника видавати допомогу на поховання відповідно до чинного законодавства.

  5. Вагітним жінкам до виходу у відпустку в зв’язку з вагітністю та пологами при погіршенні самопочуття відповідно до медичного висновку за їх заявами скорочувати робочий день на 2 години з оплатою, як за повний робочий день.

  6. Студентам, які навчаються на денному відділенні вищих навчальних закладів, надавати триденну оплачувану відпустку для підготовки до екзаменаційної сесії.

  7. У разі настання ювілейних дат (50, 55 та 60 років) працівникам, які не притягувались до дисциплінарної відповідальності, виплачувати у день ювілею винагороду у розмірі не менше однієї мінімальної заробітної плати.

  8. Для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов та підвищення рівня охорони праці забезпечувати працюючих туалетним папером, паперовими та іншими рушниками, серветками, милом, освіжувачами повітря, інвентарем для прибирання приміщень (віники, ганчірки, щітки для унітазів, миючі та дезінфікуючі засоби, засоби для чищення меблів, килимів, вікон, дверей, підлоги) та автоматичними засобами (приладами) для прибирання приміщень і поновлення первинної якості меблів та іншого обладнання Товариства по мірі необхідності.

  9. На період службових відряджень забезпечувати водіїв автотранспортних засобів акумуляторними ліхтарями або іншими освітлювальними приладами.

  10. За рахунок коштів Товариства придбавати аптечку з набором ліків для надання першої медичної допомоги і забезпечувати її поповнення.

 2. ^ ОХОРОНА ПРАЦІ

  1. Загальна відповідальність за організацію роботи з охорони праці у Товаристві покладається на Голову правління – Президента товариства. Заходи з охорони праці здійснюються згідно комплексного плану (Додаток 1 до Колективного договору).

  2. Голова правління – Президент товариства наказом призначає працівника товариства відповідальним за стан охорони праці, який здійснює інструктажі з охорони праці, передбачені «Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», затвердженого Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці.

  3. Усі працівники Товариства зобов’язуються виконувати правила та інструкції з охорони праці.

  4. З метою створення безпечних умов праці та побуту, запобігання захворюваності з тимчасовою втратою працездатності Голова правління – Президент товариства впроваджує сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові і забезпечують санітарно-гігієнічні умови праці.

  5. Відповідальний за стан охорони праці забезпечує розробку інструкцій та інших локальних актів про охорону праці і доведення їх до відома усіх працюючих.

  6. У разі виникнення у Товаристві надзвичайної ситуації і нещасних випадків Відповідальний за стан охорони праці зобов’язаний вживати термінові заходи для допомоги потерпілим, залучити при необхідності професійні аварійно-рятувальні формування.

  7. З метою утримання автотранспорту Товариства у належному стані забезпечувати водіїв автотранспортних засобів засобами для чищення автомобілів, скла, салонів (щітками, миючими засобами, освіжувачами повітря, тощо) або виділяти кошти на мийку автомобілів у спеціалізованих підприємствах.

  8. Забезпечувати працівників Товариства засобами індивідуального захисту згідно переліку (Додаток 2 до Колективного договору).

 3. ^ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИБОРНОГО ОРГАНУ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА  1. Голова правління – Президент товариства зобов'язаний відраховувати кошти первинній профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати.

  2. Голова правління - Президент Товариства надає Голові виборного органу первинної профспілкової організації, який не звільнений від основної роботи, вільний час із збереженням заробітної плати для виконання ними своїх громадських обов’язків, але не менше ніж 2 години на тиждень.

  3. Усі члени колективу Товариства дають згоду на відрахування профспілкових внесків із заробітної плати (у розмірі 1% від заробітної плати) через бухгалтерію. Зібрані внески перераховувати:

 • 40 % - на рахунок профспілок працівників кооперації та інших форм підприємництва України;

 • 60 % - на рахунок профспілкової організації Товариства.

  1. Для забезпечення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації згідно із ст. 249 КЗпП України Голова правління - Президент Товариства надає членам виборного органу первинної профспілкової організації телефон, засоби оргтехніки, при необхідності автотранспорт.

  2. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборного органу первинної профспілкової організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів за рахунок роботодавця.

  3. Голові виборного органу первинної профспілкової організації надаються документи, які надходять до Товариства і стосуються питань праці, оплати праці, режиму робочого часу, відпочинку, охорони праці, розрахунку відпустки, тощо.

 1. ^ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

Голова правління - Президент Товариства та Голова виборного органу первинної профспілкової організації зобов’язуються:

  1. Здійснювати перевірку виконання Колективного договору (контроль) через постійну комісію, затвердженою колективом товариства. По закінченні року сторони, що підписали договір, на конференції трудового колективу звітують про його виконання.

  2. На Голову правління - Президента Товариства або Голову виборного органу первинної профспілкової організації, з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання за колективним договором, накладається штраф у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановленому ст.412 КпАП України.

 1. ^ РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

  1. Колективний договір підлягає повідомній реєстрації в Управлінні соціального захисту населення та праці Київської районної ради м. Харкова.

  2. Повідомна реєстрація колективного договору проводиться безоплатно з метою забезпечення можливості для врахування його умов під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами застосування його норм.

  3. Колективний договір подається на реєстрацію Президентом Товариства і Головою виборного органу профспілкової організації у трьох примірниках (перший, другий і копія).

  4. Разом з колективним договором на реєстрацію подається також інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах.

  5. Зміни і доповнення, що можуть бути внесені до колективного договору, також підлягають повідомній реєстрації.Підписи представників сторін:

Від ЗАТ “Інюрполіс”

Від Трудового коллективу ЗАТ “Інюрполіс”

Голова правління –

Президент Товариства
Голова виборного органу профспілкової організації


____________________Т.С. Гавриш


______________________К.І. БережнаСхожі:

Колективний договір між Головою правління Президентом Товариства та трудовим колективом Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» на 2005-2009 роки iconПоложення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”
Колективний договір між Головою правління Президентом Товариства та трудовим колективом Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» на 2005-2009 роки iconПоложення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”
Колективний договір між Головою правління Президентом Товариства та трудовим колективом Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» на 2005-2009 роки iconПоложення про департамент розвитку персоналу
Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» (далі – Компанії), який забезпечує впровадження І реалізацію кадрової політики та відповідає...
Колективний договір між Головою правління Президентом Товариства та трудовим колективом Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» на 2005-2009 роки iconЗагальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”

Колективний договір між Головою правління Президентом Товариства та трудовим колективом Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» на 2005-2009 роки iconЧинне законодавство України визначає трудовий договір як угоду між...
До речі, одним із важливих інститутів трудового права є колективний договір, що укладається між власником (уповноваженим ним органом)...
Колективний договір між Головою правління Президентом Товариства та трудовим колективом Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» на 2005-2009 роки iconГосподарські товариства
До основних видів господарських товариств відносяться повні товариства, командитні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю,...
Колективний договір між Головою правління Президентом Товариства та трудовим колективом Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» на 2005-2009 роки iconТкачук Микола Дмитрович Дата народження: 17 Травня 1987 Регіон проживання: Чернівці
Чернівецька філія закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
Колективний договір між Головою правління Президентом Товариства та трудовим колективом Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» на 2005-2009 роки iconXiv з'їзд Українського товариства сліпих
Чотирнадцятий з'їзд утос обрав Головою Центра­льного правління більчича владислава микола­йовича, який згідно з пунктом 34. 4 Статуту...
Колективний договір між Головою правління Президентом Товариства та трудовим колективом Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» на 2005-2009 роки iconПротокол №01-л засідання лічильної комісії, призначеної для підбиття...
Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що у сукупності володіють (представляють) 652 710 акцій Товариства, що надають...
Колективний договір між Головою правління Президентом Товариства та трудовим колективом Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» на 2005-2009 роки iconСтатут київської міської організації Українського товариства сліпих
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка