Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
НазваУкладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
Сторінка4/7
Дата конвертації03.03.2014
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7

ІV Організаційно-методична робота бібліотеки

(підготовка цифрового звіту про роботу бібліотеки за минулий рік; підготовка плану роботи бібліотеки; щоденний статистичний облік роботи; участь у педрадах, зборах батьків; підвищення кваліфікації (участь у конференціях, семінарах, засіданнях райметодоб’єднань; ознайомлення з фаховою літературою, самоосвіта; курси підвищення кваліфікації); робота з активом бібліотеки; робота з батьками; внутрішня робота бібліотеки).

V Розвиток та зміцнення матеріально-технічної

бази (придбання бібліотечного обладнання, інвентарю, предметів бібліотечної техніки; забезпечення бібліотеки технічними засобами, меблями, сигналізація).

Методика обліку фонду підручників

Всі книги, брошурні та інші видання, що надходять до бібліотеки повинні фіксуватись у відповідних документах. Як відомо, найважливішими документами кожної бібліотеки є Інвентарна і Сумарна книги. За Інвентарною книгою проводиться щорічна інвентаризація бібліотечного фонду, передача наявних видань, книг від одного працівника іншому.

Всі операції обліку бібліотечного фонду здійснюються бібліотекарем. В кінці року, на підставі Сумарної книги, бібліотекар робить звірку руху книжкового фонду з бухгалтерією. З метою вдосконалення обліку підручників, запобігання втраті (викрадення, завдання шкоди, пошкоджень) та визначення стану збереженості, при поверненні книг в бібліотеку, введено інвентарний облік підручників і єдину облікову документацію. Реєстраційна облікова картка відображає рух кожного видання підручника. У картці позначається автор і назва видання, видавництво, ціна одного примірника, кількість книг, що надійшли і вибули. У примітці позначається інвентарний номер видання. На зворотній стороні відображається кількість виданих підручників. Облікові картки складають реєстраційну картотеку руху підручників кожного окремого видання за галузями знань (предметів). Картки розставляються за класами. Інвентарна книга обліку підручників повинна бути оправлена і прошнурована, а її сторінки пронумеровані. Кожна сторінка книги містить 25 рядків. В кінці Інвентарної книги повинен бути засвідчений запис такої форми: „У цій інвентарній книзі є (зазначена кількість) пронумерованих і прошнурованих сторінок, що підписом і печаткою стверджується”. Дата, підпис, печатка керівника навчального закладу. Записи в книзі робити без виправлень і зберігати нарівні з грошовими документами. Після повного заповнення інвентарної книги під засвідченим підписом робиться запис такого змісту: „У цій інвентарній книзі записані книги з №...по №...” . Дата, підпис завідувача бібліотеки.В Інвентарній книзі ведеться облік кожного видання. За видання приймається кожне поліграфічне окремо оформлене видання, яке приймається за одиницю статистичного обліку друкованої продукції.

Штемпель та інвентарний номер проставляється на титульній сторінці кожної книги, в дужках проставляється порядковий номер (1), (2). Кожному надходженню видання присвоюється окремий інвентарний номер, який переноситься в реєстраційну картку руху підручників. Виправлення помилок зазначається у графі „Примітка” і завіряється підписом завідувача бібліотеки. Книга Сумарного обліку бібліотечного фонду підручників складається з 3-х частин. Кожна частина книги оформляється на двох сторінках.

Частина І Сумарної книги відображає надходження кожної партії книг, що надійшли за одним документом. Кожен запис здійснюється на окремому рядку і за черговим порядковим номером. Порядкові номери записів щорічно починаються з цифри „один” (1).

Частина II Сумарної книги відображає вибуття списаних підручників. Непридатні для користування підручники списуються комісією, до складу якої входять заступник директора з навчальної роботи, бібліотекар, 1-2 вчителі, працівник бухгалтерії, який обслуговує школу. Акт затверджує директор школи. Слід зазначити, що забороняється вилучення документів бібліотечних фондів за ідеологічними чи політичними ознаками (ст. 19 Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”).

^ Частина III Сумарної книги відображає підсумки надходжень (частини І) та вибуття з фонду (частини II), які переносяться у частину III по закінченні

кожного кварталу і року. Сумарний облік дає загальні відомості про фонд

бібліотеки і зміни, які в ньому відбуваються. Усі книги, що надходять до бібліотеки приймаються на підставі супровідного документа (рахунок, накладна, акт передачі). На книги, що надійшли без супровідного документа (подаровані, від спонсорів, читачів та з інших джерел), після перевірки придатності їх для використання в роботі бібліотеки, складається акт приймання. Акт передається в бухгалтерію, на бюджеті якої перебуває бібліотека. Бухгалтерія відносить на баланс бібліотеки кількість і вартість цих книг. При зміні завідувача бібліотеки складається акт здачі-прийому книжкового майна бібліотеки. Для вивчення запитів вчителів на навчальні книги (видання, що не ввійшли в бланк замовлення) і необхідні для навчального процесу школи, рекомендується вести „Книгу обліку замовлень на підручники”).

Видача підручників

Видача підручників навчальним закладам, здійснюється за накладною відповідно до рознарядки. Підручники з навчального фонду видаються бібліотекарем (на початку навчального року) класним керівникам, вчителям початкових класів. Повна інформація про видачу підручників фіксується у „Журналі видачі підручників” та у „Формулярі класу” . Формуляр класу зберігається в бібліотеці. Журнал видачі підручників, після відповідного заповнення (класними керівниками, вчителями), передається в бібліотеку.Якщо підручник загублений або зіпсований учнем і використовується не більше одного року, то батьки сплачують його повну вартість. В окремих випадках до бібліотеки може бути повернута рівноцінна навчальна книга (рівноцінність запропонованих книг визначає бібліотекар). Повернуті книги замість загублених реєструються у „Журналі обліку книг, прийнятих від читачів взамін загублених”. Для оформлення звітної документації про отримані видання і порядку їхнього обліку, методист з бібліотечних фондів на підставі накладної (бази), оформляє обліково-звітні документи, а саме:

- Відомість про отримані підручники (відділом освіти).

- Накладна на видані підручники (навчальним закладам).

-Фінансовий звіт (для бухгалтерії).

Шкільні бібліотеки мають пріоритетне право на придбання книг, документів, інших носіїв інформації (за рахунок державного фінансування) відповідно до потреб навчального процесу школи стаття 37. Закону України „Про загальну середню освіту”). Формування та зосередженість в бібліотеці обов'язкового примірника кожного видання навчальної літератури (підручників) для здійснення довідково-інформаційної діяльності — це шлях до переосмислення усталених понять щодо комплектування, використання і обліку сучасної навчальної книги. Запроваджені облікові форми дають змогу отримати повну інформацію про якісний та кількісний склад підручників, визначити забезпеченість і потребу школи, здійснити системний аналіз. Запровадження інвентарного обліку підручників, передбачає поляризацію правил користування бібліотекою, правових норм щодо збереження книжкових багатств, підкреслює важливу цінність навчальної книги. Саме бібліотекар має бути хорошим психологом, обізнаним фахівцем з основних процесів організації бібліотечних фондів, уміти здійснювати інформаційний аналіз усіх видань навчальної літератури.

Тиждень шкільного підручника

(методичні рекомендації)

Тиждень шкільного підручника — це комплексний захід із різноманітним репертуаром, що має на меті вивчення наявних бібліотечних фондів шкільних підручників, спрямований на ефективне його використання; дослідження рівня відповідності підручників, що надходять до школи, вимогам навчальних програм, освітнім потребам учителів та учнів; поглиблення знань з історії створення навчальних видань; формування в учнів культури розумової праці, навичок ділового читання; виховання бережливого ставлення до навчальної книги, поваги до людей, які її створюють; пошук позабюджетних джерел комплектування бібліотек навчальними виданнями; стимулювання творчого ставлення учнів до навчання та організації дозвілля. Проведенню тижня має передувати велика

підготовча робота. Виділимо основні етапи підготовки тижня:

1.Багато часу відводиться виробленню програми,девізу, емблеми заходу. Кожен заклад визначає, яку мету проведення тижня вважати пріоритетною.

Виходячи з цього, складається відповідна програма. Доцільно використати орієнтовну програму тижня шкільного підручника, яка подається нижче.

Визначається тематика днів тижня. Кожен день має своє тематичне спрямування.

^ 2.Складання плану підготовки заходу має не менш важливе значення. Слід детально розписати всі організаційні заходи, визначити відповідальних, установити термін виконання.

3.Реклама тижня. У ній половина успіху. Необхідно продумати різноманітні наочні форми реклами: плакати, листівки, оголошення тощо.

Адміністрація закладу за сприяння бібліотеки має провести велику роз'яснювальну роботу серед педагогічного колективу, класних керівників, органів учнівського самоврядування, активу бібліотеки. Від рівня скоординованості дій усіх цих груп залежить ефективність заходу.

Досить суттєвим буде чітке визначення бібліотекою вибору форм роботи для найповнішого подання своїх можливостей в організації сфери ділового читання учнів. Слід подбати про зовнішній вигляд приміщень, створення оптимальних умов для організації і проведення тижня.

4.Висвітлення ходу тижня. Бажано використати всі засоби інформування, що діють в освітньому закладі: стенди оголошень, радіомовлення, шкільні газети. Якщо школа має гурток юних журналістів або учнів, які мають журналістські здібності, цікавим буде висвітлення ходу тижня в своєрідному „Щоденнику тижня шкільного підручника”. Можна навіть оголосити конкурс на кращу статтю про заходи тижня. З метою глибшого аналізу та вивчення наявних бібліотечних фондів навчальної літератури протягом тижня рекомендуємо провести засідання методичних об'єднань учителів початкової школи та вчителів-предметників, на яких розглянути питання ефективного використання навчальних комплексів з предметів, проаналізувати роботу навчальних кабінетів з підручниками й посібниками в урочний та позаурочний час, розглянути пропозиції щодо організації роботи залів ділового читання (читальних залів) в умовах гострого дефіциту навчальної літератури. Бібліотека повинна надати широку інформацію про наявні бібліотечні фонди підручників з предметів, їх кількісний і якісний склад. Предметні кафедри також повинні дати рецензії на нові, експериментальні чи пробні підручники. Доцільним буде проведення роботи з визначення рейтингу шкільного підручника серед учнів. Соціологічні дослідження на тему „Який підручник потрібен школі?” можна провести шляхом анкетування учнів, підготовки відгуків, рецензій на підручники, творів на тему „Яким має бути шкільний підручник, щоб стати улюбленою навчальною книгою?” тощо. Перш ніж визначити рейтинг підручників, радимо провести уроки, бесіди з історії створення підручників: „Від глиняних табличок до мультнмедіа”, „Цікаві й повчальні факти з історії підручника”, „Буквар” Івана Федорова - перша друкована слов'янська навчальна книга”, про сучасні проблеми видання підручників: „Скільки коштує безкоштовно?”, „Шлях підручника до школяра”, „Різноманітний світ навчальних книжок”, „Види навчальних видань”, „Видавництва, що створюють підручники” тощо. Велику увагу слід зосередити на розкритті змісту й особливостей пробних і експериментальних підручників. Книжкова виставка „Розвиток творчості й уваги” допоможе розкрити зміст і показати переваги експериментальних посібників для молодшої школи: О.Савченко „Барвистий клубок”, Богданович „Математична веселка”, Хорошковська „У світі чарівних букв” та ін. Виставку альтернативних підручників для 5—8-х класів бажано організовувати за галузями знань,оформивши такі розділи:

1.Фундамент усіх наук (математичні науки).

2.Юним знавцям історії.

3.У країні природничих наук.

4.До джерел нашої духовності (філологія,

мистецтво).

5. Книжки, які знають усе (довідкові навчальні

видання).

6. Корисним додатком до виставки будуть поради „Як працювати з підручником”, бесіди біля книжкової виставки „Шкільний підручник - книга для ділового читання”, які сприятимуть виробленню в учнів потреби самостійно працювати з різноманітними джерелами навчальної інформації. За наявності достатньої кількості інформації з періодичних та науково-пізнавальних видань доцільно розгорнути книжково-ілюстративну виставку „Про що не розповів шкільний підручник”. Таку виставку можна організувати, проаналізувавши інформаційні запити учнів з того чи іншого предмета і зіставивши їх з наявністю відповідного матеріалу в підручнику. Додаткові джерела інформації допоможуть висвітлити питання, не розкриті в підручниках. Особливо це стосується підручників для старшої школи.Підручники з курсів за вибором, які не вивчаються в школі, допоможуть організувати різноманітні позакласні заходи з проблем, що хвилюють старшокласників.Дискусії на тему „У чому сенс життя?”, ділову гру „Хто відповідатиме за трагедії XX століття?” допоможуть провести підручники Р. Арцишевського „Світ і людина”, 8-9-й клас; „Особа і суспільство”, 10-й клас; «Людина в сучасному світі», 11-й клас; Т. Білявського „Основи екологічних знань”, 10-11-й клас; І. Радіонової „Основи економіки”, 11-й клас. Враховуючи низький рівень мовної грамотності учнів, радимо організувати заходи, спрямовані на формування культури усного і писемного мовлення. У пригоді стануть підручники: Пентилюк М. „Культура мови і стилістика”; Т. Козачук „Підвищення грамотності учнів”. Цікавою назвою заходів для старшокласників буде „Функціональна неписьменність на рубежі XXI століття. Як з нею боротися?”. Під час проведення тижня шкільного підручника пропонуємо організувати діяльність, спрямовану на збереження навчальних книг, організувати роботу „книжкової лікарні”, провести акцію „Підручнику - друге життя”. Учні можуть подарувати свої підручники, які вже не потрібні, шкільній бібліотеці або запропонувати їх своїм молодшим товаришам під час шкільного базару. Цікавою для школярів буде експозиція „Підручники, за якими вчилися наші батьки, дідусі і бабусі”. Зібрані видання можуть бути основою для створення музею навчальної літератури. Керуючись поданими рекомендаціями, кожен заклад може розробити свою оригінальну програму, яка буде відображати його особливості, традиції, творчі устремління педагогів і учнів.

Орієнтовна програма тижня шкільного підручника

День перший „Говорять лише письмена...”

1. Радіооголошення про проведення тижня та його програму.

2. Книжково-ілюстративна виставка „З історії писемності України”.

3. Бібліотечні уроки з історії навчальної книги „Від глиняних табличок до мультимедіа”, „Рукописна книга Київської Русі”, „Буквар Івана Федорова - перший слов'янський підручник”.

4. Коментоване читання книги О. Іваненко „Друкар книжок небачених”.

День другий. Підручникам - друге життя

1. Організація роботи „книжкових лікарень”.

2. Творчі майстерні. Виготовлення обкладинок,

закладок.

3. Рейди-перевірки стану збереження навчальних книжок.

4. Експозиція „Підручники моїх батьків, дідусів, бабусь”.

День третій. Досліджуємо проблему „Який підручник потрібен школі”

1. „Підручники, які маємо і які хочемо мати” (визначення рейтингу підручників).

2. Бесіди: „Скільки коштує безкоштовно?”, „Шлях до школяра”, ”Творці твоєї навчальної книги”.

3. Книжкова виставка альтернативних і експериментальних підручників: „Шкільний підручник - книга ділового читання”.

4. Бібліотечний урок „Різноманітний світ навчальних книжок”.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconУкладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної...
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconУкладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу...
Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну»
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодист райметодкабінету Наголюк Н. М
Визначає мету та головні напрями роботи з педагогічними кадрами; планує її на основі даних діагностування
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодист райметодкабінету Пастернак О.І
Визначає мету та основні напрями роботи з учителями математики та фізики, в тому числі планує її на основі діагностичних даних про...
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодист райметодкабінету – Міщук І. С
Здійснює контроль за законністю, правильністю та своєчасним виданням наказів з кадрових питань у відділі освіти та подання їх у ЦБ...
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconСхвалено погоджено
Укладач: Дубик А. О. – гол методист кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconКількість годин
Укладач: І. О. Аношкіна – гол методист кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодист райметодкабінету Баліцька Н. К
Визначає мету та основні напрями роботи з учителями хімії, біології, географії, образотворчого мистецтва, в тому числі планує її...
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconСхвалено затверджую
Укладач: І. О. Аношкіна, гол методист з української мови та літератури кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історії України та
Укладач методичних рекомендацій: доктор історичних наук, вчитель-методист Левітас Ф. Л
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка