Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою
Скачати 244.81 Kb.
НазваВнутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою
Дата конвертації27.02.2013
Розмір244.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою

Організація внутрішкільного контролю - один з найскладніших видів діяльності керівника ОУ, що вимагає глибокого усвідомлення місії та ролі цієї функції, розуміння її цільової спрямованості та оволодіння різними технологіями.
Саме внутрішньошкільний контроль є тим необхідним ланкою, за підсумками якого починає працювати функція регулювання, здійснює необхідні корективи і в аналітичному процесі, і в процесі планування та організації дії. Мета, зміст і методи корекційних дій в процесі управління диктує функція контролю, яка, виявляючи невідповідність нормам і вимогам, поставляє інформацію про те, де, що, як і коли необхідно привести в належний порядок. Вибірковість і точність дії функції регулювання цілком буде залежати від рівня якості проведення внутрішньошкільного контролю.
Якщо регулювання допоможе в оперативному порядку усувати виявлені невідповідності, то для прийняття рішень на стратегічному та тактичному рівні необхідно отримати інформацію про стан системи і процесів, що відбуваються і потім аналізувати ці дані. Таким чином, саме внутрішньошкільний контроль стає тим необхідним ланкою, завдяки здійсненню якого можна здійснювати функцію аналізу, домагаючись її якісного проведення. Саме внутрішньошкільний контроль виступає для аналітичної функції в ролі основного постачальника потрібної і необхідної інформації, яку потім в управлінському механізмі обробляють і аналізують. Контрольна функція є невід'ємною частиною управлінської діяльності. Інформація, отримана в ході контролю, є основою для прийняття управлінських рішень.
Незважаючи на наявність численних досліджень з тематики внутрішкільного управління в публікаціях недостатньо розкриті науково-педагогічні основи управління школою, здійснення контролю адміністрацією в сучасних умовах. У зв'язку з розширенням сфери самостійної діяльності школи зросла актуальність регулювання внутрішньошкільного відносин на основі особистісно-правового підходу до управління.
На основі аналізу літератури по соціальному управлінню, психолого-педагогічної та юридичної літератури, законодавчо-нормативних документів я висуваю такі припущення:
1. Результативність контрольно-інспекційної діяльності у школі підвищиться, якщо в основі її організації буде особистісно-правовий підхід, що базується на забезпеченні та повазі всіх прав і свобод учасників освітнього процесу в рамках встановлених норм.
2. Внутрішньошкільний контроль зможе реалізувати своє призначення, якщо він будується на науково-обгрунтованої моделі функціонування.
3. Розвитку демократичних принципів управління сприятиме залучення органів шкільного самоврядування до розроблення локальної правової бази управління школою і контролю над їх дотриманням.
4. Ефективність контролю, що сприяє максимальному використанню потенціалу кожного працівника і колективу школи, підвищиться, якщо в основі його сутності лежить ідея об'єктивної оцінки та надання професійної допомоги кожному працівникові.

^ Внутрішньошкільний контроль як частина системи управління освітньою установою


Однозначного тлумачення сутності та призначення внутрішньошкільного контролю ані в теорії, ні в практиці сьогодні немає.
Ю.А. Конаржевский, наприклад, вважає, що внутрішньошкільний контроль є однією з найважливіших управлінських функцій, яка безпосередньо пов'язана з функцією аналізу і визначення мети; дані контролю без аналізу мертві, а при відсутності мети нічого контролювати.
П.І. Третьеков розглядає внутрішньошкільний контроль, як вид діяльності керівників школи спільно з представниками громадських організацій щодо встановлення відповідності функціонування та розвитку НВР школи на діагностичній основі.
А.В. Чоботар вважає, що внутрішньошкільний контроль - це одна з основних функцій управління, спрямована на отримання інформації про діяльність педагогів і на оцінку з метою прийняття конструктивних рішень по подальшій оптимізації управління та самоврядування в школі!
Я дотримуюся трактування, що внутрішньошкільний контроль - це:
1. надання методичної допомоги педагогам з метою вдосконалення та розвитку професійної майстерності;
2. взаємодія адміністрації та педагогічного колективу, орієнтоване на підвищення ефективності педагогічного процесу;
3. вид діяльності керівників спільно з представниками громадських організацій щодо встановлення відповідності функціонування та розвитку НВР на діагностичній основі загальнодержавних вимогам.
Контроль - одна з провідних функцій управління, що сконцентрувала всі відносини, що виникають в його процесі. Говорячи про внутрішкільному контролі, слід розрізняти:
1) управління контролем і контроль управління;
2) процес контролю і контроль педагогічного процесу;
3) результати контролю і контроль результатів.
Управління контролем (регулювання відносин у його системі) не може здійснюватися без належної корекції самого процесу управління, приведення його у відповідність з новими вимогами та уявленнями, тобто без контролю управління.
Внутрішньошкільний контроль не тільки є частиною системи управління, але й сам представляє систему, отже, його формування і організація повинні бути підпорядковані всім вимогам системного підходу, перш за все бути чітко структурованими і оформленими. Структура внутрішкільного контролю відображає організацію контролю на всіх рівнях: зовнішньому - державному, громадському, і внутрішньому - педагогічному.
Кожен керівник школи постійно потребує чіткого уявлення про те, як розвивається школа, які тенденції того розвитку, як вдосконалюється (або не удосконалюється) освітній процес. Іншими словами потрібен постійний аналіз, постійний зворотний зв'язок, інформованість про всіх сферах життя і діяльності установи. Таку інформацію - достовірну, повну - можна отримати тільки за допомогою добре налагодженого внутрішкільного контролю в системі освітньої установи.


^ Сутність і теоретичне обгрунтування внутрішкільного контролю


У чому сенс контролю?
У встановленні відповідності вимогам якості
У постійному, безперервному пошуку якісних ознак, за якими ми можемо оцінювати завжди неоднозначні явища шкільного життя.
Саме внутрішньошкільний контроль є тим необхідним ланкою, за підсумками якого починає працювати функція регулювання, здійснює необхідні корективи і в аналітичному процесі, і в процесі планування та організації дії. Мета, зміст і методи корекційних дій в процесі управління диктує функція контролю, яка, виявляючи невідповідність нормам і вимогам, поставляє інформацію про те, де, що, як і коли необхідно привести в належний порядок. Вибірковість і точність дії функції регулювання цілком буде залежати від рівня якості проведення внутрішньошкільного контролю.
Якщо регулювання допоможе в оперативному порядку усувати виявлені невідповідності, то для прийняття рішень на стратегічному та тактичному рівні необхідно отримати інформацію про стан системи і процесів, що відбуваються і потім аналізувати ці дані. Таким чином, саме внутрішньошкільний контроль стає тим необхідним ланкою, завдяки здійсненню якого можна здійснювати функцію аналізу, домагаючись її якісного проведення. Саме внутрішньошкільний контроль виступає для аналітичної функції в ролі основного постачальника потрібної і необхідної інформації, яку потім в управлінському механізмі обробляють і аналізують. Контрольна функція є невід'ємною частиною управлінської діяльності. Інформація, отримана в ході контролю, є основою для прийняття управлінських рішень.
Внутрішньошкільний контроль у школах здійснюється виходячи з законодавчих і нормативних актів установи.
Регулювання взаємовідносин між учасниками освітнього процесу при проведенні внутрішкільного контролю здійснюється в порядку, встановленому "Положенням про внутрішкільному контролі в школі». Внутрішньошкільний (посадовий контроль) - основне джерело інформації для аналізу стану загальноосвітнього закладу, достовірних результатів діяльності учасників освітнього процесу.


^ 1.2 Організація внутрішкільного контролю в системі управління освітньою установою


Організація внутрішкільного контролю - один з найскладніших видів діяльності керівника освітнього закладу, що вимагає глибокого усвідомлення місії та ролі цієї функції, розуміння її цільової спрямованості та оволодіння різними технологіями.
На даний момент найпоширенішим є змішаний тип внутрішкільного контролю в системі управління.
Структура управління освітньою установою містить наступні ланки:
1 рівень - директор; органи колегіального управління: Загальношкільна конференція, рада школи, піклувальна рада, педагогічна рада;
2 рівень - експертно-консультативна служба визначення стратегії розвитку особистісно-орієнтованої педагогічної системи та інформсреди; заступники директора по напрямках; головний бухгалтер;
3 рівень - координаційно-методична рада, що регулює управління освітнім процесом у інформаційному середовищі школи, що включає в себе координаторів базової і профільної освіти, виховної та науково-методичної роботи, керівник інформаційної служби;
4 рівень -керівники МО вчителів-предметників, керівник психолого-педагогічної служби, організатори виховної роботи тощо;
Таким чином, множинність цілей і стратегій керованого об'єкта породжує множинність систем, варіативну розстановку органів управління, зміщення акцентів у їх функціонуванні.


^ 1.3 Забезпечення ефективності внутрішкільного контролю


Керівник, який здійснює контроль повинен сам володіти високою компетентністю, культурою, тобто мати високу науково-теоретичну підготовку, орієнтуватися на новітні психолого-педагогічні досягнення, ППО розвитку школи.
При здійсненні контролю, дотримуватися самому і вимагати цього від інших перевіряючих наступних етичних правил:
чесність, ясність, послідовність і об'єктивність при аналізі та викладенні суджень, думок за підсумками оцінки результатів діяльності;
прагнення до точності і поваги до очевидності;
достовірність викладених фактів;
ввічливість, відкритість і неупередженість під час обговорення питань з учасниками освітнього процесу та посадовими особами;
шанобливе ставлення до пропозицій керівників органів управління освіти та освітніх установ по об'єктах перевірки і термінам роботи;
розуміння особливостей освітнього закладу, а також повага інтересів, суспільного авторитету і положення окремих осіб і груп;
оцінка результатів діяльності здійснюється з урахуванням показників пріоритетних напрямів і співвіднесення їх з державної політики у сфері освіти;
визнання того, що інтереси і благополуччя учнів є найважливішим пріоритетом освітньої політики держави;
шанобливе ставлення і впевненість у порядності керівників, вчителів, учнів, батьків і представників органів управління;
розуміння того, наскільки серйозно викладене думку інспектує впливає на всіх, кого воно стосується;
дії інспектує визначаються посадовою інструкцією, що включає його права та обов'язки, в рамках балансу повноважень і відповідальності з вказівкою на конкретну перевірку.
Контроль повинен завершуватися формулюванням пропозицій щодо вдосконалення роботи перевіряються, а якщо необхідно, то пропозиціями щодо надання їм допомоги. А знайдені позитивні досягнення повинні також стати надбанням колективу, громадськості, шляхом поширення передового досвіду, прикладу кращих зразків роботи з метою вдосконалення всього навчально-виховного процесу.
Нові форми внутрішкільного контролю в освітній установі повинні відповідати принципам демократизації системи управління:
^ Педагогічний моніторинг.
Це форма об'єктивного визначення рівня сформованості педагогічних умінь і навичок. Здійснюється планомірно (2 рази на рік - на початку навчального року і в кінці навчального року) за допомогою методів анкетування, тестування, співбесіди, аналізу документації і результатів діяльності. Система моніторингу побудована у вигляді таблиць, які заповнюються адміністратором і вчителем (спочатку ставиться самооцінка, потім оцінка адміністрації). При наявності значних розбіжностей між балами проводиться співбесіда з учителем, на якому або вчитель аргументовано, доводить свою думку, або адміністратор пояснює причину невідповідності. Аналіз результатів вхідного моніторингу лягає в основу побудови методичної роботи комплексу. Аналіз підсумкового моніторингу стає результатом роботи методичної роботи комплексу.
^ Внутрішньошкільні педагогічні конкурси.
Щорічно в комплексі проводяться педагогічні конкурси, основною метою яких є стимулювання педагогів на творчий підхід. Тема педагогічного конкурсу зазвичай відповідає основній меті роботи установи в навчальному році. Ініціатором проведення конкурсу найчастіше є адміністрація. На першій педраді обговорюється і приймається положення про конкурс і вибирається журі конкурсу з педагогів, переможців попереднього конкурсу. Журі розробляються етапи проведення та критерії конкурсу. За підсумками кожної чверті підводяться підсумки кожного етапу з урахуванням самооцінки педагогів. Результати кожного етапу вивішуються на загальний огляд для обговорення. Переможець конкурсу за підсумками навчального року отримує приз, визначений Радою Школи.
Протягом усього навчального року функціонує стенд «Сходи майстерності», який надає педагогам можливість представити свій позитивний досвід роботи або високі результати своєї діяльності у вигляді самоаналізу або стендової доповіді. Також по завершенню тематичного контролю або методичної декади заступники директора розташовують на цьому стенді підсумкові матеріали. Свої успіхи педагоги можуть презентувати не тільки в досягненнях дітей, але у вигляді доповіді на науково-практичній конференції освітян. Найбільш позитивні доповіді відзначають науково - методичною радою і рекомендуються для участі в муніципальних заходах.
Активне використання нових форм внутрішкільного контролю протягом одного навчального року дозволяє досягти певних позитивних результатів:
Знижується рівень емоційного вигорання у педагогів.
Динаміка ставлення педагогів до адміністративного контролю - позитивна. При такій формі внутрішкільного контролю серед педагогів відсутня недовіру до адміністрації навчального закладу, педагоги отримують реальну методичну допомогу з боку адміністрації школи та багато педагогів сприймають контроль, як можливість продемонструвати свої успіхи.
Розглянуті форми контролю є важливим педагогічним арсеналом у діяльності керівників школи. Розумне використання цих форм дозволяє отримувати всебічну інформацію про стан справ у школі, активно впливати на педагогічний процес.
Але ще важливіше, щоб процес проведення внутрішньошкільного контролю був людяним, гуманним і, перш за все, сприяв творчому становленню вчителів, їх самоосвіти, підвищення майстерності педагогів з опорою на те позитивне, що є в людині.

^ Нормативно - правова база школи дозволяє:
- Встановити відповідність функціонування і розвитку педагогічного процесу в школі вимогам державного стандарту освіти з виходом на причинно-наслідкові зв'язки, що дозволяють сформулювати висновки та рекомендації щодо подальшого розвитку школи.
- Діагностування стану навчально-виховного процесу, виявлення відхилень від запрограмованого результату (стандарту освіти) в роботі колективу і окремих його членів, створення обстановки зацікавленості, довіри і спільної творчості: вчитель - учень, керівник - учитель;
- Підвищення відповідальності вчителів-предметників, впровадження нових, передових, інтенсивних методів і прийомів роботи
- Удосконалювати систему контролю стану та ведення шкільної документації.
- Ефективно реалізовувати професійно-діяльнісний потенціал педагогічного колективу і адміністрації у процесіях діяльності.
- Створити систему заохочення найбільш значущих педагогічних результатів.
Планові перевірки здійснюються відповідно до плану - графіка контролю в школі, забезпечуючи періодичність та раціональне використання робочого часу адміністрації і працівників. Терміни перевірки доводяться до педагогічного колективу на початку навчального року.
Оперативні перевірки можливі з метою встановлення фактів та перевірки інформації про відхилення від нормативних вимог, врегулювання та запобігання конфліктних ситуацій у відносинах між учасниками освітнього процесу, прийняття оперативних управлінських рішень. Їх організація можлива без попереднього попередження.
Адміністративний контроль здійснюється у формі нагляду за виконанням рішень вище стоять органів управління освітою, наказів, інших локальних актів школи, а також у формі перевірки успішності навчання учнів в рамках поточного контролю успішності та проміжних заліків, встановлених адміністрацією.
Атестація як комплексне вивчення діяльності педагогічного працівника проводиться у відповідності з діючим положенням про неї.
Періодичність та види контролю визначаються адміністрацією школи самостійно на навчальний рік у міру необхідності отримання об'єктивної інформації про реальний стан справ та результати діяльності працівників і доводяться до колективу.
Відвідування уроків, інших навчальних і позакласних заходів з учнями проводиться у відповідності з розкладом занять школи. Кількість відвідуваних уроків та занять у період контролю діяльності одного працівника не може перевищувати 5 днів. Працівник, діяльність якого контролюється, повинен бути повідомлений не пізніше 7 днів до початку контролю.
^ Підставою для контролю є:
план-графік контролю по школі;
заява працівника, в тому числі на атестацію;
звернення учнів, їх батьків (законних представників) з приводу порушення в галузі освіти.
Як організувати контроль за станом викладання навчальних предметів, щоб він не був випадковим? Які обрати форми і методи контролю? Безсистемні, непродумані відвідування уроків є поверхневі спостереження педагогічного процесу. Контроль повинен бути обумовлений необхідністю його проведення.
Продумуючи організацію контролю, деякі керівники прагнуть встановити черговість у вивченні стану викладання навчальних предметів. У зв'язку з цим в першій чверті вони перевіряють одні предмети, а другий - інші і т.д. В інших контроль будується без урахування будь яких принципів і являє собою суму розрізнених заходів. Треті прагнуть до щоденного нерівномірного відвідування уроків. На перший погляд, здається, це не погано. Але тут є і недоліки. Керівник школи впродовж місяця щодня відвідує уроки різних вчителів і не одному з них не приділяє стільки часу, скільки потрібно для всебічного вивчення роботи вчителя. Зазначені підходи до організації внутрішкільного контролю не відповідають вимогам сьогоднішнього дня. З огляду на сучасний рівень навчально-виховного процесу, керівники школи повинні прагнути до досягнення наступності у науковому і методичному зростанні всього педагогічного колективу школи. Новий навчальний рік повинен бути продовженням минулого у вдосконаленні педагогічної майстерності кожного члена колективу і, отже, у підвищенні якості всього навчально-виховного процесу в школі.
Дотримання наступності має стати принципом керівництва педагогічного колективу і послужити основою для відбору системи засобів управління. До системи засобів управління, перш за все, слід віднести поєднання різних форм контролю, які допоможуть керівникам отримати всебічну інформацію про стан справ у школі. Форма контролю - це важлива сторона в організації керівництва навчально-виховним процесом. Які з них слід вважати більш раціональними і чому?
Кожна форма контролю, перш за все, повинна мати цільове призначення і сприятиме попередженню можливих помилок діяльності вчителя на різних етапах навчальної роботи. Правильно вибрані форми контролю допоможуть керівнику отримати повну і всебічну інформацію про стан навчально-виховної роботи в школі.
Всі ці форми взаємопов'язані і доповнюють один одного, але кожна з них має свої специфічні особливості. Спільними для всіх форм є етапність здійснення внутрішкільного контролю. Кожна перевірка, незалежно від її мети, повинна здійснюватися в певній послідовності, а саме: підготовчий етап, збір необхідної інформації, аналіз зібраної інформації та її обговорення, перевірка виконання вказівок. Всі етапи взаємозалежні, і кожен з них базується на попередньому. Наприклад, без попередньої підготовки збору інформації контроль не може бути цілеспрямованим, і, отже, цієї інформації не можна дати глибокий педагогічний аналіз. Якщо зібрати і проаналізувати інформацію без прийняття конкретних заходів та перевірки виконання - вийде проста констатація фактів.
^ Оглядовий контроль дозволяє з'ясувати на якому професійному рівні починає навчальний рік весь педагогічний колектив, якщо він за своїм складом великий, то якась частина його, особливо та, яка хвилює керівника; чи увійшла в практику все те, над чим працювали в минулому році всім колективом. Цю форму контролю раціонально використовувати на початку навчального року. Одні вчителі побували на курсах удосконалення, інші отримали конкретні завдання від керівника школи перед відходом у відпустку для самостійної роботи з метою підвищення свого педагогічної майстерності. Природно керівників хвилює, що нового з'явилося в роботі кожного з цих вчителів. З якими потенційними можливостями вони вступлять у новий навчальний рік?
У результаті оглядового контролю адміністрація, з одного боку може побачити все нове, передове в практиці роботи, з іншого - намітити конкретні заходи для надання допомоги нужденним вчителям і використовувати в цих цілях такі форми, як попередній та персональний контролі. Діяльність роботи з окремими вчителями може бути різною: чверть, півріччя, рік, все залежить від успіхів кожного. Але сам контроль в цих випадках обумовлений необхідністю.
Оглядовий контроль використовується також у кінці третьої або на самому початку четвертої чверті. Що в цьому випадку перевіряється? Скажімо, протягом року колектив вирішував певний комплекс питань з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи в школі.
Ця форма контролю розрахована тільки на керівників школи і по тривалості займає 15-20 днів. Організовується вона таким чином. Заступник директора з навчально-виховної роботи складає графік відвідування уроків учителів ним і директором.
Ця форма контролю може бути використана і новопризначеним керівником. У цьому випадку вона дозволяє йому в якійсь мірі познайомитися з роботою всього колективу, як на уроках, так і в позаурочний час і отримати загальне уявлення про стан навчально-виховної роботи в школі.
Попередній контроль дозволяє керівнику познайомитися з побудовою уроку або серії уроків з будь-якої теми у того чи іншого вчителя, по поурочним або тематичними планами, попередньо обговорити, якою мірою ці уроки відповідають вимогам сьогоднішнього дня, і при необхідності надати потрібну допомогу. Мета попереднього контролю - попередити можливі помилки в роботі вчителя до проведення уроку або вивчення теми.
Практично ця форма контролю використовується в роботі з початківцями або новоприбулими в даний педагогічний колектив вчителями. Піклуючись про те, щоб знову прибув чи початківець вчитель якомога швидше включився в той ритм роботи, яка була обрана в даному педагогічному колективі, керівник школи може почати свій контроль за його діяльністю зі знайомства з поурочного плану.
Особливу увагу керівник зосереджує на наступному:
продумана чи вчителем постановка пізнавальної задачі з метою підвищення інтересу до досліджуваного матеріалу та активізації розумової діяльності учнів;
як використовується при розробці теми або частини її раніше засвоєні учнями знання з тим, щоб їх поглиблювати і розвивати в процесі вивчення нового;
яким шляхом будує вчитель виклад нового матеріалу: шляхом описового або доказового пояснення, використання інтерактивних методів навчання;
наскільки вдало відпрацьовано вчителем пізнавальний матеріал з життєвих спостережень, художньої або науково-популярної літератури, з метою формування усвідомлених уявлень і понять;
чи прагне вчитель у процесі викладу матеріалу підвести своїх вихованців до самостійних висновків і узагальнень;
які різноманітні й ефективні форми роботи з учнями використовує вчитель з метою активізації їх пізнавальної діяльності;
які сучасні технології застосовує вчитель на уроці для розвитку самостійного мислення учнів;
чи носить навчання виховний характер;
якою мірою продумано домашнє завдання і націлює воно учнів на пояснення фактів чи явищ з навколишньої дійсності на основі набутих знань.
Зрозуміло, підхід при аналізі поурочних або тематичних планів може бути іншим, тобто можуть бути розглянуті й інші вимоги навчального процесу. Все залежить від цілей і завдань, які вчитель збирається вирішувати на уроці (викладати новий матеріал, закріплювати раніше вивчений, виробляти практичні вміння і навичок тощо). Але будь-який поурочний план повинен бути підпорядкований основних цілей навчання - формуванню міцних знань, глибоких переконань і вихованню самостійного мислення учнів.
^ Попередня форма контролю використовується і в тому випадку, коли вчитель починає вивчення найбільш складної теми. За результатами минулого року керівник знає, що учні слабо її засвоїли, тому що вчителі не продумали ефективні шляхи вивчення даної теми. Щоб не допустити торішніх помилок, керівник запрошує кількох вчителів, що ведуть у даній паралелі цей предмет, і керівника методичного об'єднання для попереднього обговорення цієї теми, пропонує розробити її, включаючи роботи тренувального і контрольного характеру, і обов'язково обговорити і затвердити розробку на методичному об'єднанні. Важливо, щоб методичне об'єднання не просто було причетне до розробки теми, але й відповідало за її якість. Розроблена тема подається на затвердження керівнику до вивчення її в класі. У цьому разі за допомогою попереднього контролю керівник прагне не тільки попередити можливі помилки, але і вплинути на ефективність праці вчителя.
Ця ж форма контролю використовується керівником в роботі з молодими та малодосвідченими вчителями, які поки ще не вміють глибоко продумувати і правильно планувати урок, виходячи із специфіки класу. Як їм допомогти? Керівник запрошує їх на бесіду за планом уроку досвідченого вчителя і показує, як майстер педагогічної праці, виходячи із специфіки, готується до уроку: який пізнавальний матеріал відібраний для уроку і як вчитель пов'язує його з життям, які прийоми і методи навчання вчитель використовує і чому вважає їх в даному випадку доцільними. Докладно розбирається структура уроку, ефективні форми роботи з учнями.
Успішно використовується ця форма контролю та в позакласній роботі. Керівник заздалегідь обговорює хід і зміст того чи іншого заходу з відповідальними особами, вносить поправки, якщо це необхідно, і тим самим попереджає можливі помилки.
^ Персональний контроль дозволяє тривалий час працювати з окремим вчителем з метою підвищення його педагогічної майстерності. У практиці керівництва педагогічним колективом нерідкі випадки, коли в результаті контролю виявляється якісь недоліки в роботі вчителя. Але в одного вчителя вони легко усуваються, а в іншого - ні, і потрібно тривала робота з таким учителем. В основному персональна форма контролю призначена для надання дієвої допомоги починаючому або малодосвідченому вчителю.
Хоча персональний контроль частіше всього планується в поточному плані роботи керівника, він може включатися в загальний план. При гарній постановці внутрішкільного контролю керівник знає слабкі ланки у роботі того чи іншого вчителя. Наприклад, учитель не приділяє належної уваги слабким учням. У зв'язку з цим керівник включає в загальний річний план персональний контроль за тим, як вчитель планує роботу зі слабкими і здійснює її у процесі навчання, яка частота опитування слабоуспевающих, індивідуальна робота з ними. Зазвичай в загальношкільному річному плані намічається перевірка роботи кількох учителів і найчастіше з різних питань.
Значення персонального контролю важко переоцінити. Успіх роботи всього колективу залежить від якості роботи кожного її члена.
Персональний контроль розрахований на тривалу роботу з окремим вчителем у підвищенні його професійної майстерності. Він може використовуватися не тільки для надання допомоги починаючому або малодосвідченому вчителю, а й з метою досягнення необхідної вимогливості і систематичності в роботі окремих вчителів з ​​тих чи інших питань.
При здійсненні персонального контролю керівник має право:
знайомитися з документацією відповідно до функціональних обов'язків, робочими програмами (тематичними плануванням, яке складається вчителем на навчальний рік, розглядається і затверджується на засіданні методичного об'єднання і може коригуватися в процесі роботи), поурочні плани, класними журналами, щоденниками та зошитами учнів, протоколами батьківських зборів, планами виховної роботи, аналітичними матеріалами вчителя;
вивчати практичну діяльність педагогічних працівників школи через відвідування й аналіз уроків, позакласних заходів, занять гуртків, факультативів, секцій;
проводити експертизу педагогічної діяльності;
проводити моніторинг освітнього процесу з наступним аналізом отриманої інформації;
організувати соціологічні, психологічні, педагогічні дослідження: анкетування, тестування учнів, батьків, вчителів;
робити висновки та приймати управлінські рішення.
Педагогічний працівник, який перевіряється має право:
знати строки контролю та критерії оцінки його діяльності;
знати мету, зміст, види, форми і методи контролю;
своєчасно знайомитися з висновками та рекомендаціями адміністрації;
звернутися в конфліктну комісію профкому школи або вищих органів управління народною освітою при незгоді з результатами.
За результатами персонального контролю діяльності вчителя оформляється довідка.
^ Тематичний контроль передбачає перевірку вивчення конкретних тем виконання завдань навчально-виховного процесу. Мета тематичного контролю - мобілізувати увагу колективу на вирішення певних завдань дидактичного, методичного чи виховного характеру, які з тих чи інших причин недостатньо успішно вирішуються в даному колективі.
Тематичний контроль здійснюється при перевірці окремих ланок поточної роботи педагогічного колективу. Мета тематичного контролю - відпрацьовувати і затверджувати в практичній діяльності кожного вчителя сучасні вимоги до процесу навчання, впроваджувати ефективні форми і методи роботи. У зв'язку з цим, контроль за вирішенням основних проблемних тем навчально-виховного процесу, досвідчені керівники починають з майстрів педагогічної праці. У першу чергу вивчається і узагальнюється їхній досвід. Результати узагальнень широко обговорюються на педагогічній раді або виробничій нараді, а потім все краще впроваджується в роботу всіх вчителів. Тематичний контроль як би стимулює народження передового досвіду.
^ Фронтальний контроль дозволяє керівнику школи ознайомитися з системою роботи одного вчителя, групи вчителів або цілого методичного об'єднання, на цій основі зробити глибокий і всебічний аналіз їх діяльності, вказати на недоліки в роботі та попередити їх, а також вивчити кращий досвід з метою його поширення .
З точки зору організації, це - групова форма контролю. Для здійснення її зазвичай створюється група перевіряючих (6-8 осіб) під керівництвом директора або його заступника з навчально-виховної роботи.
Фронтальна форма контролю дозволяє перевірити систему роботи одного вчителя. У цьому випадку перевірка ведеться в повному обсязі, перевіряється робота вчителя з самоосвіти, поурочні та календарні плани, якість викладання, знань, умінь і навичок учнів, позакласна і громадська робота, яку веде вчитель.
Можна перевірити роботу групи вчителів. Це зазвичай пов'язано з перевіркою якості викладання того чи іншого навчального предмета. Наприклад: стан викладання російської мови (і якості знань учнів) у четвертих класах, фізики - у восьмих класах, стан викладання математики в початкових і т.д. Перевірка ведеться також у повному обсязі: планування роботи, виконання державних програм, якість викладання і знань учнів, позакласна робота з предмета.
Таким же чином перевіряється робота методичного об'єднання.
Фронтальне перевірка вимагає ретельної підготовки. Зазвичай заступник директора з навчально-виховної роботи заздалегідь складає план перевірки, обговорює його з перевіряючими, дає пояснення до кожного пункту. Потім розподіляються обов'язки між перевіряючими, встановлюються терміни перевірки, намічається дата і місце обговорення результатів перевірки (методичне об'єднання, виробнича нарада, педагогічна рада). Особливо ретельно повинен бути відпрацьований план.
^ Класно-узагальнюючий контроль - така форма, яка дозволяє з'ясувати вплив різних вчителів на учнів одного класу і методом порівняння визначити глибину цього впливу. Ця форма розрахована тільки на керівників школи. Вона багатопланова і вимагає від керівника ретельної підготовки. Практично вона здійснюється наступним чином: керівник обирає клас і відвідує всі уроки і заходу протягом двох-трьох днів. Це дозволяє йому поспостерігати роботу всіх вчителів, які викладають у цьому класі, і по можливості не один раз. Щоб спостереження за діяльністю вчителів проходило цілеспрямовано, керівник повинен мати чітко продуманий план.
Спостерігаючи за діяльністю кожного вчителя порівнюючи і зіставляючи прийоми і методи їх роботи, керівник отримує багатий матеріал про педагогічному впливі певної групи вчителів на учнів даного класу. Факти видно. Видно так само і окремі недоробки кожного. Користуючись методом порівняння, керівник ясно бачить в чому допомогти одному вчителю, що вимагати від іншого, які сильні сторони третього слід розвинути і зробити надбанням усього колективу, в чому саме слід добитися єдності дій вчителів, які працюють в даному класі.
Методична спрямованість внутрішкільного контролю - результат контролю:
чому навчили і чому навчилися?
що виправили і що поліпшили?
від чого відмовилися і що розвинули?
який рівень професійної майстерності і як допоміг контроль в його розвитку?


При організації контролю можна використовувати різні методи.
Найбільш ефективні з них:
усна перевірка - бесіда (живий контакт між перевіряючим і учнем);
письмова перевірка (більш об'єктивна при виявленні ЗУН як письмової мови, так і письмово - обчислювальних навичок учнів);
графічна перевірка (за допомогою наочного образу);
комбінована перевірка поєднує методи: усний, письмовий, графічний, спостереження, анкетування, тестування, відвідування уроків, позакласних заходів, зрізових робіт, творчі роботи, вивчення самоаналізу вчителів, вивчення документації.
Керівництво школою буде ефективним лише тоді, коли контроль здійснюється не від випадку до випадку, а систематично, на основі заздалегідь наміченого плану. Потрібен план, заснований на точному розрахунку, ясному й обумовленому необхідністю змісті, визначення конкретних виконавців, коштів, часу виконання.
Керуючись Законом «Про освіту», Указами Президента в галузі освіти, Положенням про загальну середню освіту, Статутом школи, адміністрація при плануванні має виходити з фактичного стану справ у школі.
Планування має передбачати надходження достатньої інформації про стан навчально-виховного процесу, так як без цього адміністрація буде сліпо слідувати за подіями, які склалися або складаються поза їхньою волею.
Весь обсяг роботи з питань керівництва та контролю, намічений у плані, повинен бути розрахований не тільки на керівників шкіл, а й на профспілкові організації, та методичні об'єднання.
У плані має бути чітко визначено, хто і коли здійснює контроль, якими формами і методами, де обговорюються результати.
Остаточно план затверджується на підсумковій педагогічній раді в кінці навчального року відповідними доповненнями та змінами, внесеними членами педагогічного колективу.
При такому підході весь колектив є учасником складеного плану і перед відходом у відпустку кожен знає, над якими питаннями працювати школа, методичне об'єднання і конкретно кожен з них у новому навчальному році. Це, безсумнівно, дозволяє членам колективу більш грунтовно підготуватися до виконання дорученої справи.
Всі наради, педагогічні ради проводяться у встановлені дні: наради при директорі - по вівторках, педагогічна рада - по четвергах.
У кожній адміністрації школи - свій підхід, свої методи контролю, які диктують йому умови роботи, можливості колективу, завдання школи. Але є якісь загальні підстави, характерні для кожного навчального закладу - це компоненти педагогічної діяльності. З них, в основному, і потрібно виходити при плануванні і проведенні внутрішкільного контролю. І це приносить свої результати: колектив звикає до постійного самоаналізу, немає "зависаючих" проблем, своєчасно виявляються професійні труднощі.

Схожі:

Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою iconМоніторинг управлінської діяльності та сучасні технології управлінської діяльності
З точки зору організації управлінська діяльність є складною організаційно-структурною системою, до складу якої входять структурні...
Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою iconДержавне управління системою післядипломної педагогічної освіти: теоретико-методологічні засади
Сучасні політичні та соціально-економічні перетворення в українській державі ставлять нові завдання перед освітньою системою країни,...
Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою icon"Структура та управління підприємством (укр.)"
Певна дія, яка здійснюється в системі управління І спрямована на зміну стану обєкта управління
Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою iconКонтроль як функція управління покликаний стимулювати ефективну роботу...
Керівництво І контроль найбільш ефективні в тих випадках, коли співробітників інформують про досягнуті ними успіхи, тобто коли існує...
Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою iconРеферат на тему: “Фінансовий контроль”
Ця робота присвячена фінансовому контролю в Україні. В ній висвітлюється сутність фінансового контролю, його види. В роботі окремо...
Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою iconЛекц І я автоматизоване управління об´єднаною лікарнею І профілактичною...
Основною установою для надання лікувально-профілактичної допомоги населенню є об´єднана лікарня, що має в своєму складі стаціонар...
Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою icon«технічні засоби автоматизації»
Мета створення банку тестових завдань: формування тестів для оцінки якості навчання студентів (поточний контроль/ підсумковий контроль/...
Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою icon - це процес, що забезпечує досягнення цілей організації. Як функція...
Контроль – це процес, що забезпечує досягнення цілей організації. Як функція управління контроль включає виявлення ступеня відповідності...
Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою iconЗавдання І структура базової валеологічної освіти в дошкільному закладі...
Дошкільний виховний заклад є установою освіти І суспільного виховання дітей віком від двох місяців до семи років, в якому здійснюються...
Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою icon13 Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління І...
Організаційна культура та стиль керівництва (лідирування) в системі стратегічного управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка