Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист мон від 21. 08. 2010 р. №1/9-580)
Скачати 168.71 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист мон від 21. 08. 2010 р. №1/9-580)
Дата конвертації19.03.2013
Розмір168.71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році

(лист МОН від 21.08.2010 р. № 1/9-580)

Пріоритетним напрямком у вивченні іноземних мов стало опанування ними, як засобом спілкування. Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні: міжпредметна інтеграція, багаторівневість, варіативність та орієнтація на міжкультурний аспект в оволодінні мовами.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів

У 2010/2011 н.р., як і в попередні роки, іноземна мова буде вивчатися за декількома навчальними програмами а саме:

“Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови 10-11 класи”, “Ж-л іноземні мови в навчальних закладах”, “Педагогічна преса” 2006р.;

“Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, Іноземні мови. 10-11 класи”, “Ж-л іноземні мови в навчальних закладах”, “Педагогічна преса”, 2006р.;

“Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-11 класи.”, “Навчальна книга”, 2004р.;

“Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-12 класи.”, “Ж-л іноземні мови в навчальних закладах”, “Педагогічна преса”, 2009р.

“Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи”, “Перун”, 2005 р.;

“Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-12 класи.”, “Перун”,2005р.;

“Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови 1-12 клас”, “Ж-л іноземні мови в навчальних закладах”, “Педагогічна преса”, 2005р.

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між класами.

^ Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

У 2010-2011 н.р. робочі навчальні плани для:

  • 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів складаються за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом МОН України від 20.05.2003 р. № 306;

- 2-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів складаються за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682;

- 5-10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів складаються за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;

5-10 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від 14.06.2005 р. №1/9-321. За цим варіантом можуть також складатись робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини).

. Зміст і структура предмета іноземна мова визначається:

  • комунікативними цілями і задачами;

  • варіативністю змісту навчання іноземної мови в різних типах шкіл;

  • кількістю годин, що відводиться на вивчення іноземних мов;

  • віковими особливостями учнів;

  • міжпредметними зв’язками.

У зв’язку із зміною терміну навчання, у старшій профільній школі планується збільшення годин на вивчення іноземних мов. Вивчення іноземних мов у старшій школі (10 клас) буде здійснюватися за трьома (моделями) рівнями: рівень стандарту – 3 години на тиждень; академічний рівень – 3години на тиждень; профільний рівень – 5 години на тиждень.

^ Перша модель - це загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує загальноосвітній рівень підготовки з іноземної мови (Рівень В1), і відповідає рівню, запропонованого Радою Європи для європейських шкіл. Цей рівень допускає досягнення функціональної грамотності у володінні іноземною мовою, формування іншомовної комунікативної компетенції як інтерактивної мети навчання, що включає мовну, мовну, соціокультурну, стратегічну і навчальну компетенції і передбачає виховання та розвиток школярів засобами іноземної мови. Цей рівень може бути досягнутий випускниками при ранньому початку вивчення іноземної мови, тобто з II класу початкової школи. Досягнення порогового рівня є необхідною передумовою для практичного використання іноземної мови в найпоширеніших ситуаціях міжособистісного та міжкультурного спілкування з носіями цієї мови. А також є обов’язковою умовою для продовження освіти у ВНЗ. Отже, дана модель, не будучи профільною, не виключає разом з тим переходу окремих школярів в інші типи шкіл / класів і не закриває для них можливості подальшої освіти у ВНЗ.

^ Друга модель - це загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує академічний рівень підготовки з іноземної мови (Рівень В1), Ця модель в основному буде реалізовуватися в класах гуманітарно-філологічного профілю (рідна мова та література історія, суспільствознавство). Специфіка цілей і змісту навчання іноземної мови у цих класах спрямована на:

- можливе використання іноземної мови в рамках обраного профілю;

- розширення інформації у профільних освітніх областях / навчальних предметах за рахунок використання профільних текстів у навчанні іноземної мови, оволодіння певною кількістю відповідних профілю іншомовних термінів, активізацію рецептивного граматичного мінімуму (наприклад складних форм пасивного стану);

- посилення діяльнісний складової за рахунок використання перекладу як професійно-орієнтованого вміння, широкого використання проектної діяльності, що дозволяє включити основні види іншомовної мовленнєвої діяльності в інші види діяльності (трудову, навчально-дослідну, естетичну та ін.),

- організацію професійно-орієнтованого іншомовного спілкування.

Навчально-методичне забезпечення для цього рівня побудоване з урахуванням особливостей іноземної мови як навчального предмета, до числа яких входять:

- міжпредметні (змістом промови іноземною мовою можуть бути відомості з різних областей знання, наприклад, літератури, мистецтва, історії, географії, та ін);

- багаторівневість (з одного боку, необхідно оволодіння різними мовними засобами, що співвідносяться з аспектами мови: лексичним, граматичним, фонетичним, з іншого - вміннями в чотирьох видах мовленнєвої діяльності);

- поліфункціональність (іноземна мова може виступати як мета навчання і як засіб придбання відомостей в інших областях знання).

^ Третя модель профільний рівень передбачає поглиблене вивчення іноземної мови на старшій ступені школи. Поглиблене вивчення іноземної мови і, відповідно, країнознавства і літератури країни мови, що вивчається може розглядатися як профільна мовна підготовка (при наявності 4 годин на тиждень). Навіть при такому короткостроковому поглибленому вивченні іноземної мови може бути досягнутий рівень навченості (рівень В2), що перевищує пороговий рівень (в термінах Ради Європи). Ця модель співвіднесена за цілями і до певної міри за змістом із так званими спеціалізованими школами з поглибленим вивченням іноземної мови. Цей рівень передбачає більш гнучке і більш вільне володіння іноземною мовою, використання його як засобу міжособистісного та міжкультурного спілкування в широкому спектрі ситуацій офіційного і неофіційного взаємодії з носіями мови.

^ Організація навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення.

Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua Для учнів 10 –го класу підготовлені нові підручники та навчально-методичні комплекти..

Структура кожного підручника є чіткою і послідовною, вона відображає специфіку предмету іноземна мова, яка полягає у тому, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи наук, а способи діяльності — навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма. Згідно з психологічною теорією діяльності навчання будь-якого виду діяльності відбувається у процесі її виконання, дій та операцій, пов’язаних з нею. Тому для навчання учнів різних видів мовленнєвої діяльності їм пропонується навчальний матеріал підручників, організований так, щоб надати учням практику в тому виді мовленнєвої діяльності, якою вони на даний відрізок часу оволодівають.

У підручниках спостерігається деякий надлишок навчального матеріалу, який, за задумом авторів, мав би забезпечити можливість відбору завдань і вправ в залежності від інтересів, здібностей та рівня навченості учнів на розгляд учителя. Цей надлишок дозволяє приділити більше часу та уваги продуктивним видам мовленнєвої діяльності, які є особливо важливими з точки зору заключного етапу навчання мови у старшій школі, а саме – говорінню та письму.

Письмо стає не просто засобом навчання мови, але одною з його цілей, рівень досягнення якої перевіряється також під час випускних іспитів та незалежного тестування.Оскільки формування писемної компетенції потребує кропіткої роботи і немалого обсягу часу, то для більш ефективного оволодіння цим видом діяльності у кожному розділі пропонується замість 1-го уроку виділити 2 уроки на писемну комунікацію. На першому уроці передбачити вивчення теоретичного матеріалу відповідно до європейських стандартів оформлення окремих видів письмових робіт із його закріпленням у вправах, на другому – практичне втілення отриманих знань та навиків під час виконання письмового творчого завдання.

Навчання усного мовлення (говоріння) відбувається як за допомогою вправ і завдань відповідного блоку, так і на матеріалі інших блоків, зокрема на основі текстів для читання та аудіювання. Учням корисно пропонувати участь в обговоренні дискусійних проблем, в драматизації не тільки запропонованих у підручнику діалогів, але й створених учнями власних діалогів, в проведенні рольових ігор на основі як запропонованих у підручниках ситуацій, так і запропонованих вчителем або учнями комунікативних ситуацій в межах теми, що вивчається. Особливо цікаво використовувати матеріали Інтернету під час роботи над тою чи іншою темою. Такий підхід дозволяє забезпечити навчальним матеріалом додаткову годину навчання в межах кожного розділу.

^ Рекомендуємо виділяти окремий урок (за необхідності - два) для проведення проектної навчальної діяльності учнів відповідно до тематики, що вивчається.. Передбачається, що проектні завдання на уроці виконуються у невеликих групах (на відміну від індивідуальних проектів, які радимо задавати для виконання вдома). Учасники роботи над проектом переймаються роздумами, дослідженням, відповідно, пошуком, збором необхідної інформації, її обговоренням між собою і з партнерами. І що найголовніше — мова тут дійсно виконує свою пряму функцію засобу формулювання і обміну думками. Проблема, що досліджується спільно, може бути різноплановою: екологічною, творчою, історичною, країнознавчою, лінгвістичною і т.п. Головне, що вона досліджується, обговорюється учасниками проекту і вирішується засобами іноземної мови, яка виступає мовою спілкування у певній спільноті учасників. Важливо, щоб результати такої діяльності були представлені у письмовому або графічному вигляді для того, щоб учні могли порівнювати свої роботи і навчатись один від одного. Крім того, вчителям бажано знайти час для усної презентації практичних робіт учнями і для проведення на їх основі виставки, гри або вікторини.

На старшому етапі навчання мови у школі особливу увагу важливо приділяти формуванню учнівської автономії в процесі вивчення іноземної мови, що передбачає рефлексію власної навчальної діяльності. Рефлексія є центральним елементом педагогічної функції Європейського мовного порт фоліо. Тому вчителям можна рекомендувати наприкінці роботи над матеріалом кожного розділу підручника виділяти окрему навчальну годину для організації учнівської роботи з мовним портфоліо, яке не тільки ознайомить старшокласників із Загальноєвропейськими рівнями володіння мовою, але й націлить їх на проведення рефлексії навчальної діяльності в межах роботи над матеріалом того чи іншого розділу, на здійснення самоконтролю та самооцінювання власних досягнень відповідно до цих рівнів.


Англійська мова (9-рік навчання)

1.

Карпюк О.Д.

Рівень стандарту

вид. «Астон»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит, книжка для вчителя, книжка для читання, компакт-диск з аудіосупроводом

2.

Несвіт А.М.

Профільний рівень

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень ). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

3.

Калініна Л.В.

Самойлюкевич І.В.

Академічний рівень

вид.«Наш час»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Англійська мова як друга іноземна (6-рік навчання)

1.

Козловська Т.П.

Рівень стандарту та академічний

вид. «Інститут сучасного підручника»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 5-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова).

2.

Сірик Т.Л. Сірик С.В.

Профільний рівень

вид. «СТЛ-Книга»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 5-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова).

Німецька мова (9-рік навчання)

1.

Савчук

Рівень стандарту

вид. «Світ»

Перший підручник автора. Додаткові засоби навчання: немає

2.

Басай Н.П.

Академічний рівень

вид. «Освіта»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (як рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит, методичні рекомендації, книжка для читання.

3.

Кириленко Р.О., Орап В.І.

Профільний рівень

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (як рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Німецька мова (6-рік навчання)

1.

Сотникова С.І.

Рівень стандарту та академічний

вид. «Ранок»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 5-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

2.

Сотникова С.І.

Профільний рівень

вид. «Ранок»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 5-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Французька мова (9-рік навчання)

1.

Клименко Ю.М.

Рівень стандарту

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

2.

Чумак Н.П.

Академічний рівень

вид. «Перун»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

3.

Клименко Ю.М.

Профільний рівень

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Французька мова (6-рік навчання)

1.

Клименко Ю.М.

Рівень стандарту та академічний

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 5-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

2.

Клименко Ю.М.

Профільний рівень

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 5-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Іспанська мова (9-рік навчання)

1.

Редько В.Г.


вид. «Ґенеза»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, то більш детально ознайомитись із основними положеннями цього документу можна на сайтах: http://www.coe.int ; www.britishcouncil.org.ua ; www.goethe.de/kiev

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів (наказ Міністерства освіти і науки України №371 від 05.05.2008 ) а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки формат завдань з іноземних мов носить компетентнісний характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти комунікативної компетенції в якості об’єктів контролю.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:

- з першого року навчаня (2 клас) – 2 зошити один з яких може бути на друкованій основі;

- для виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт окремі зошити не заводяться.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (2-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленям оцінок.

В 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи але з таким розрахунком щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є само оцінювання. Найважливішою метою самооцінювання є підвищення учнівської здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги самостійності в організації процесу навчання (самонавчання). Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо.

Загальноєвропейські рівні володіння мовою є базовими для Європейського мовного портфоліо. Вони забезпечують основу для учнівського самооцінювання та слугують матеріалом для постановки навчальних цілей. Шкали для самооцінювання відповідно до рівнів мовленнєвих умінь є центральними для структури і функцій Європейського мовного портфоліо.

Під час вивчення іноземної мови дія самооцінювання може фокусуватися на трьох аспектах. Перший – це сам навчальний процес. Учні повинні бути здатними оцінити, наскільки добре вони навчаються взагалі, на певному етапі та наскільки успішно виконують індивідуальні завдання та досягають навчальних цілей. Другий аспект для самооцінювання – це учнівські комунікативні уміння, відповідно до рівнів і дескрипторів, розроблених Радою Європи. Третій аспект – це лінгвістична компетенція учня. Використовуючи саооцінювання, учні вчаться контролювати свій лінгвістичний здобуток і виправляти помилки, використовуючи ті самі шкали і оціночні схеми, які використовуються під час оцінювання іншими. Таким чином, вони починають глибше розуміти методи оцінювання, що може допомогти їм краще скласти підсумкові іспити (тести). Самооцінювання та традиційне оцінювання повинні доповнювати один одного.

На сьогодні розроблено український варіант Європейського мовного портфоліо який проходить апробацію у п’яти регіонах України (Харків, Одеса, Донецьк, Чернівці, Тернопіль) та підготовлено і видруковано методичний посібник «Європейське Мовне Портфоліо: Методичний посібник. - Тернопіль: Лібра Терра,2008.». Більш детально ознайомитися з основними положеннями щодо використання Європейського мовного портфоліо можна на сайтах: www.coe.int/portfolio; www.cilt.org.uk/elp.htm; www.nacell.org.uk/elp.htm; www.eelp.gap.it; www.europeestaalportfolio.nl та безпосередньо звернувшись до національного експерта проекту Карпюк О.Д. за адресою: karpiuk@i.ua
Звертаємо увагу, що наказом МОН від 03.06.08 №496 затверджено інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета».
Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог:

- писати акуратно та розбірливо.

- записувати дату виконання роботи (число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так як це прийнято у країні мова котрої вивчається. Після дати необхідно вказати де виконується робота (класна чи домашня робота).

- вказати номер вправи або вид роботи, що виконується.

Зошити та словники підписуються мовою яка вивчається.

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

Отже навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах спрямовано на:

- розвиток комунікативної культури та соціокультурної освіченості школярів, що дозволяє їм бути рівноправними партнерами міжкультурного спілкування іноземною мовою в побутовій, культурній та навчально-професійній сферах;

- навчання етики дискусійного спілкування іноземною мовою при обговоренні культури, стилів і способу життя людей;

-розвиток загальнонавчальних умінь збирати, систематизувати й узагальнювати культурознавчі і іншу інформацію, що представляє інтерес для учнів;

- ознайомлення учнів з технологіями самоконтролю і самооцінки рівня володіння мовою;

- розвиток вмінь представляти рідну країну і культуру, способу життя людей в процесі іншомовного культурного спілкування;

- використання іноземної мови у професійно-орієнтованому освіті.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист мон від 21. 08. 2010 р. №1/9-580) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист мон від 21. 08. 2010 р. №1/9-580) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Розвиток мовленнєвої діяльності учня розглядається як інтегрований показник його особистісного зростання
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист мон від 21. 08. 2010 р. №1/9-580) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного...
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист мон від 21. 08. 2010 р. №1/9-580) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Ксимально наближені до життєвих потреб учнів, відображають їхні життєві орієнтири, спрямовують курс на інтенсивний мовленнєвомислительний,...
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист мон від 21. 08. 2010 р. №1/9-580) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист мон від 21. 08. 2010 р. №1/9-580) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист мон від 21. 08. 2010 р. №1/9-580) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист мон від 21. 08. 2010 р. №1/9-580) iconДовідка про результати виконання підсумкових контрольних робіт з...
України та іноземних мов учнями 5-х – 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області у 2010/2011 навчальному...
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист мон від 21. 08. 2010 р. №1/9-580) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2013/2014 навчальному році
Мон україни №132 від 23. 02. 2004, зі змінами, внесеними наказом мон україни №66 від 05. 02. 2009. У 10-11-х класах – за Типовими...
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист мон від 21. 08. 2010 р. №1/9-580) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних...
Уміння використовувати набуті знання та бажання поповнювати їх самостійно є основною умовою успішної адаптації людини у динамічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка