Розділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7
Скачати 61.27 Kb.
НазваРозділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7
Дата конвертації19.03.2013
Розмір61.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ЗМІСТ

стор.

Вступ 4

Розділ 1. Інформаційні технології в організації процесу навчання

  1. Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7

  2. Практика впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. 11

Розділ 2. Використання інформаційних технологій в процесі економічної освіти

2.1. Аналіз програми курсу «Основи економіки» та психологічна характеристика групи навчання; 15

2.2. Розробка заняття з використанням інформаційної технології. 20

Висновки 29

Список використаної літератури 31

Додатки 33
ВСТУП

Одним із стратегічних завдань розвитку педагогічної науки, визнаних у “Національній доктрині розвитку освіти”, законах України „Про загальну середню освіту”, „Про вищу освіту” є створення умов для використання комп’ютерних технологій у навчально-пізнавальній діяльності. Від цього залежить успішність розв’язання комплексу проблем модернізації та інформатизації навчання у вищих навчальних закладах на нинішньому етапі їх розвитку, враховуючи сучасні вимоги Болонського процесу.

У процесі дослідження було виявлено, що для вирішення цього складного, але актуального завдання необхідним є пошук та обґрунтування способів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах комп’ютерного навчання. Відомо, що сучасні проблеми, зокрема формування мотивації та пізнавального інтересу, встановлення раціонального, педагогічно виправданого діалогового спілкування студентів з комп’ютером, є надзвичайно важливими. На всіх етапах отримання й засвоєння навчальної інформації, поєднання індивідуальних, групових і колективних форм та методів комп’ютерного навчання ефективна роль належить якісно новій організації пізнавальної діяльності, контролю й самоконтролю, формуванню творчих здібностей студентів у процесі застосування комп’ютерних технологій, виробленню оптимальних шляхів поєднання традиційних і нових інформаційно-освітніх технологій навчання.

У педагогічній літературі та у філософських, психологічних першоджерелах висвітлюються сучасні аспекти удосконалення системи навчання у вищих навчальних закладах. Значний внесок у формування нового підходу до дидактичного процесу знаходимо в наукових працях Ю.К.Бабанського, В.П.Беспалька, В.М.Галузинського, Б.С.Гершунського, М.Б.Євтуха тощо.

Використання технічних засобів навчання є одним із шляхів підвищення інтенсифікації процесу навчально-пізнавальної діяльності за умов їх комплексного застосування. Традиційно в процесі навчання використовуються фонограми, відеограми та відеофонограми. Розроблені принципи використання звукозапису, особливості та переваги використання фонограм та відеограм, удосконалюються шляхи використання навчального телебачення тощо.

Аналіз навчального процесу у навчальному закладі свідчить про те, що, хоч чимало дидактичних проблем і вирішуються в науковому плані, вони суттєво не впливають на традиційну практику викладання. Значні резерви перебудови навчального процесу не використовуються або використовуються не в повній мірі. Так, у вищих технічних навчальних закладах не часто можна побачити найновіші лінгафонні та відеокурси, що розроблені в країні, мова якої вивчається. Там, де такі курси використовуються, висувається проблема недостатньої забезпеченості цих курсів методичними матеріалами та розробками, в результаті чого їх застосування не дає бажаних результатів.

У зв’язку з цим необхідно активізувати пошук продуктивних та перспективних форм, методів та засобів навчання, які в змозі забезпечити радикальне підвищення ефективності дидактичного процесу на усіх рівнях освіти. Одним із таких напрямів досліджень є вивчення можливостей використання у дидактичному процесі сучасних інформаційних технологій, які почали інтенсивно розвиватися після винаходу комп’ютера й цілком спираються на його інформаційно-комунікаційні можливості.

Другим перспективним напрямом застосування інформаційних технологій є дистанційне навчання, яке здійснюється через систему телекомунікаційних мереж. Воно ґрунтується на широкому використанні в навчальному процесі електронної пошти та всесвітніх мереж (Інтернету, FreeNet та інших). Ця нова форма здобуття освіти, яка дозволяє бажаючим одержати професійні знання в будь-якій галузі без постійного відвідування навчального закладу, набуває широкого розповсюдження.

Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка системи дидактичних умов, що впливають на ефективність впровадження інформаційних технологій у навчальний процес.

Об’єкт дослідження – процес застосування інформаційних технологій у навчальних закладах.

Предмет дослідження – дидактичні умови, які забезпечують ефективність використання інформаційних технологій у процесі економічного навчання учнів.

Відповідно до мети, об’єкту та предмету курсової роботи необхідно виконати такі завдання:

1. Проаналізувати сучасні підходи у та психолого-педагогічній літературі щодо ролі та місця інформаційних технологій в теорії та практиці навчального процесу.

2. Обґрунтувати дидактичні умови використання інформаційних технологій  у навчальному процесі та виявити специфічні дидактичні функції комп’ютера в підготовці учнів.

В ході виконання курсової роботи використано наступні методи дослідження: спостереження, бесіда, теоретичний аналіз та узагальнення.

При написанні курсової роботи було використано наступні інформаційні джерела: підручники, монографії, навчальні посібники з профільних питань дослідження, а також періодичні наукові видання (журнали, газети, збірники наукових праць учасників тематичних наукових конференцій), інформаційні джерела мережі Інтернет.
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки: Навч. посібник - К.: КНЕУ,1998

 2. Бондарчук О.І. Бондарчук Л.І. Основи педагогіки та психології. Курс лекцій. - К.: МАУП, 1999

 3. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. - М.: Педагогика, 1987

 4. Глушков В.М., Довгялло А.М., Машбиц Е.И. и др. Основные проблемы использования вычислительной техники в учебном процессе // Применение ЭВМ в учебном процессе: Сб.докл. научн.-технич. сем. / Под ред. А.И.Берга. -М.: Сов. радио, 1969

 5. Голівер Н.О. Діяльність педагога в умовах комп’ютеризації навчання // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – Вип. 8. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002

 6. Гуржій А.М., Жук Ю.О. Вплив інформаційних технологій на формування навчального середовища. Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України // 36. статей за матеріалами доповідей четвертої Української наук.-метод, конф. 12—14 вересня 1995 / Під ред. І.І. Мархеля. — Одеса, 1997

 7. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття)

 8. Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Г.Мельничук, Г. О. Ковальчук, В. О. Огнев’юк. — 3-тє вид., переробл. і допов. — К-: Навч. книга, 2005

 9. Жук Ю. О. Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу освіти // Нові технології навчання: Наук.- метод. зб. - К.:ІЗМН, 1998. - N24.

 10. Кадемія М.Ю. Використання нових інформаційних технологій у підготовці педагогічних працівників //Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: Зб. наук. праць/За заг. ред. Н.Г. Ничкало. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2007

 11. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. - К., 1999

 12. Ніколаєнко С.М. В освіті – інформаційна революція // Дзеркало тижня, 2006. – №1

 13. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття. – К.: Знання, 2006

 14. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів/ Авт. кол.; За ред. Ю.І. Машбиця / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: ІЗМН, 1997

 15. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001

 16. Поясок Т.Б. Використання інформаційних технологій при вивченні економічних дисциплін //Перспективные разработки науки и техники – 2006: Мат-лы II Междунар. науч.-практ. конф. (г. Днепропетровск, 16-30 ноября 2006 г.). – Днепропетровск: Наука и образование, 2006. – Т. 3. Пед. науки.

 17. Практикум по дидактике и методикам обучения / А.В. Хуторской. – СПб.: Питер, 2004

 18. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. – М., 1999.

 19. Ю. Лупул Доцільність використання комп'ютерної техніки у навчальному процесі // http://kts-osvita.org.ua

Схожі:

Розділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7 iconПро затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні...
Затвердити Державну програму “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006–2010 роки (далі — Програма), що...
Розділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7 iconРайонна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки
Про програму „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці області” на 2006-2010 роки ” та наказу Міністерства освіти...
Розділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7 iconІнформаційні мережеві технології в науці та освіті
Використання мережевих технологій у наукових дослідженнях
Розділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7 iconІнформаційно-комунікаційні технології
Евм, аудіо, кіно, відео. З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні»...
Розділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7 iconІнформаційно-комунікаційні технології
Евм, аудіо, кіно, відео. З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні»...
Розділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7 iconПитання до екзамену з предмету «от та програмування» для групи 323
Визначити поняття даних. Розповісти про можливості кодування інформації, інформаційні технології та сфери їх застосування
Розділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7 icon1. Інформаційні технології у навчанні
Програмні засоби навчання української та російської мови, літератури, історії краєзнавства
Розділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7 iconНавчальний курс "нові інформаційні технології" у підготовці студентів...
Нові інформаційні технології у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи
Розділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7 iconРозділ 7 прикладні інформаційні технології
Редактор сценаріїв «Microsoft development environment» входить в інтегрований пакет «Microsoft Office»
Розділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття про інформаційні технології в педагогічній науці. 7 iconПоложення про впровадження та функціонування віртуальної мережевої...
Основною формою взаємодії педагогів у віртуальній спільноті є дистанційна; для організації та підтримки співробітництва використовуються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка