Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації
Скачати 82.52 Kb.
НазваПрізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації
Дата конвертації19.03.2013
Розмір82.52 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № ____ / 08
Україна, м. Тернопіль «___» ____________ 2008 р.
СТОРОНА 1”: ________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації)

_____________________________________________________________________________________________________, і

СТОРОНА 2”: Фізична особа – підприємець ЧОРНОМАЗ ВОЛОДИМИР МИРОСЛАВОВИЧ, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію,

разом за даною угодою іменовані – «СТОРОНИ»

уклали Цей Договір про нижченаведеному:
Стаття 1

^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона 2 зобов'язуються протягом дії Цього Договору надавати Стороні 1 відповідно до умов Цього Договору консультаційно-маркетиногові послуги визначені нижче, а Сторона 1 – прийняти та оплатити надані послуги.

1.2. Предметом Цього Договору є надання таких консультаційно-маркетингових послуг:

      1. надання достовірної інформації про наявні вакансії, умови праці, її оплати, соціальні гарантії і інші істотні умови працевлаштування, необхідні для цього документи, а також вимоги до потенційних працівників;

      2. направлення для проведення співбесіди на підприємстві.

    1. Діяльність Сторони 2 в рамках Цього Договору не є господарською діяльністю з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, оскільки Сторона 1 є резидентом України, а працівники працевлаштовані в Україні в межах чинного законодавства.


Стаття 2

^ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Для реалізації положень Статті 1 Цього Договору, Сторона 2 зобов'язується:

2.1.1. Надавати повну і достовірну інформацію про наявні вакансії, умови праці, її оплати, соціальні гарантії і інші істотні умови працевлаштування, а також вимоги до потенційних працівників;

2.1.2. Направляти на проведення співбесіди на підприємство;

2.1.3. Сприяти у разі потреби при проходженні медичних оглядів або інших формальностях для працевлаштування потенційних працівників з компенсацією витрат за рахунок таких працівників;

2.1.4. Повідомляти в розумний строк всі зміни в інформації у відповідності до п. 2.1.1 Цього Договору.

2.1.5. Сприяти у проходженні візових процедур для одержання відповідної візи;

2.1.6. Інші обов'язки відповідно до умов Цього Договору;

2.2. Сторона 2 має право :

2.2.1. На отримання повної інформації про Сторону 1, щодо її подальшого працевлаштування;

2.2.2. На отримання від Сторони 1 пакету документів, завірених печаткою і підписом, які підтверджують інформацію у відповідності до п. 2.2.1 Цього договору;

2.2.3. На отримання необхідних документів для одержання відповідної візи (окрім візової анкети);

2.2.4. Інші права відповідно до положень Цього Договору.

2.3. Для реалізації положень Статті 1 Цього Договору, Сторона 1 зобов'язується:

2.3.1. Надавати повну і достовірну інформацію, яка необхідна для подальшого працевлаштування, а також на підставі цієї інформації заповнити анкету бажаючого на працевлаштування;

2.3.2. Надавати Стороні 2 пакету документів, завірених печаткою і підписом, які підтверджують інформацію у відповідності до п. 2.3.1 Цього договору;

2.3.3. Надавати Стороні 2 необхідні документи та заповнити візову анкету для одержання відповідної візи;

2.3.4. Ознайомитись: із текстом Трудового договору, інформацією про наявні вакансії, умови праці, її оплати, соціальні гарантії і інші істотні умови працевлаштування, із вимогами до потенційного працівника; про що необхідно розписатися в Книзі обліку клієнтів;

2.3.5. Інші зобов'язання відповідно до положень Цього Договору.

2.4. Сторона 1 має право:

2.4.1. Отримувати будь-яку додаткову інформацію необхідну для виконання положень Цього Договору та надання достовірної інформації;

2.4.2. Інші права відповідно до положень Цього Договору.
Стаття 3

^ БАЗИСНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Сторона 1 сприяє в створенні сприятливих і взаємовигідних умов надання послуг Стороною 2.

3.2. Послуги надаються в розумний термін залежно від їх характеру, якості і умов надання. Сторона 2 прагнутиме надати послуги в найкоротший строк.
Стаття 4

^ ЦІНА І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

4.1. Всі взаєморозрахунки за даним Договором здійснюються Сторонами в гривнях у безготівковій формі, шляхом банківських переказів з додержанням вимог чинного законодавства України.

4.2. Вартість окремих послуг може фіксується в Актах, рахунках або в інших документах в будь-якій формі, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

4.3. Повна вартість інформаційно-маркетингових послуг за даним Договором становить 540 (п’ятсот сорок) гривень 00 копійок. Сплата вартості послуг складається з наступних платежів:

- 5 (п’ять) гривень 00 копійок – вартість поштових затрат;

- 30 (тридцять) гривень 00 копійок – вартість страхового полісу;

- 505 (п’ятсот п’ять) гривень 00 копійок – вартість інформаційно-маркетингових послуг за даним Договором.
Стаття 5

^ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ МІЖ СТОРОНАМИ І УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Сторона 1 оплачує послуги, надані в рамках Цього Договору:

- в розмірі 5 (п’ять) гривень 00 копійок – одразу після підписання ^ Цього Договору;

- в розмірі 30 (тридцять) гривень 00 копійок – на протязі одного банківського дня, після отримання Стороною 2 дозволу Стороні 1 на працевлаштування в республіці Польща, про що Сторона 2 одразу повідомляє Сторону 1.

- в розмірі 505 (п’ятсот п’ять) гривень 00 копійок, на протязі одного банківського дня, після підписання трудового договору.

5.2. Платежі за надані послуги або інші платежі в рамках Цього Договору здійснюються шляхом безготівкового банківського переказу на рахунок Сторони 2.
Стаття 6

^ ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даною угодою, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин надзвичайного характеру, які наступили незалежно від волі Сторін.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності, якщо обставини (перешкоди), що заважають їм виконати свої зобов'язання, наступили після підписання Цього Договору, або існували до його підписання, але Сторонам не було відомо про існування таких перешкод.

6.3. Випадками, що звільняють Сторони від відповідальності, вважаються стихійні лиха природного характеру (землетруси, обвали, повені, пожежі, цунамі, смерчі, виверження вулканів і інші глобальні природні катаклізми), законодавчі акти органів влади і управління, що перешкоджають виконанню зобов'язань за даною угодою, а також техногенні катастрофи (залізничні, авіаційні, автотранспортні катастрофи), які безпосередньо впливають на виконання Сторонами договірних зобов'язань. Даний перелік не є вичерпним.

6.4. Сторона, що посилається на які-небудь обставини, вказані в п.7.3. Цього Договору, зобов'язана негайно сповістити іншу Сторону по телефону, факсу, телеграфу, або іншими можливими способами про настання або припинення дії цієї обставини.

6.5. Сторона, зачеплена обставиною непереборної сили, не може посилатися на нього, якщо своєчасно не оголосить про його настання (не пізніше за 24 години), за виключенням, якщо само обставина перешкоджала оголошенню цієї обставини.

6.6. Настання обставин, вказаних в п.7.3. за умови дотримання п.7.4., продовжує термін виконання зобов'язань за даною угодою на період тривалості дії обставини, що наступила, не зобов'язуючи Сторону, що постраждала від цих обставин, відшкодувати збитки.

6.7. Після припинення дії обставин непереборної сили, Сторони можуть відновити дію Цього Договору, розірваного відповідно до п.7.3.
Стаття 7

^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. САНКЦІЇ І РЕКЛАМАЦІЇ

7.1. За невиконання конкретних зобов'язань, прийнятих Сторонами згідно із Справжньою Угодою, Сторона несе відповідальність в тому випадку, якщо порушення або невиконання зобов'язань відбулося з її вини. В цьому випадку Сторона зобов'язується відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні в результаті невиконання відповідних зобов'язань.

7.2. За невиконання грошових зобов'язань Сторона 1 оплачує штраф у розмірі двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також неустойку у розмірі облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день затримки платежу.
Стаття 8

^ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

8.1. При виникненні між Сторонами суперечок і розбіжностей за Цим Договором або у зв'язку з ними, Сторони зобов'язуються вирішувати їх переважно шляхом переговорів або домовленостей.

8.2. Спори і розбіжності в рамках Цього Договору, врегулювання яких недосяжно Сторонами шляхом переговорів або домовленості, розглядаються судами відповідно до законодавства України.


Стаття 9

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати отриману при виконання Цього Договору інформацію, розголошування якої може привести до спричинення збитків та/або негативно вплинути на репутацію будь-якій із Сторін.

9.2. Сторони зобов'язуються всіляко зберігати і оберігати будь-яку інформацію особистого характеру, що стосується потенційних або працевлаштованих кадрів на території України.

Стаття 10

^ ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

10.1. Договір діє до моменту виконання Сторін своїх зобов’язань.

10.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений у формі письмових доповнень, погоджених обома Сторонами.

10.3. Всі зміни, додатки і доповнення до Цього Договору повинні бути здійснені у письмовій формі і підписані обома Сторонами, якщо інше не передбачене Договором. Такі зміни, додатки і доповнення додаються до Цього Договору і є його невід'ємною частиною.

10.4. У разі зміни яких-небудь реквізитів однієї із ^ Сторін Цього Договору, Сторона, що змінила реквізити, зобов'язана повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти календарних днів, для оформлення Сторонами змін до Цього Договору.
Стаття 11

ПОВІДОМЛЕННЯ

11.1. Всі повідомлення, що направляються Сторонами один одному відповідно до Цього Договору, повинні бути здійснені у письмовій формі і вважатимуться поданими належним чином, якщо вони послані рекомендованим листом, за допомогою електронної пошти, факсом або доставлені особисто по вказаних адресах Сторін, якщо інше не передбачене Договором.
Стаття 12

^ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Відносини, що виникають при висновку і виконання Цього Договору і не врегульовані в ньому, регулюються законодавством України.

12.2. Цей Договір складений в 2-х автентичних екземплярах українською мовою (один для Сторони 2 і один для Сторони 1), кожен з яких має рівну юридичну силу.
Стаття 13

^ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
СТОРОНА 1

_______________ ___________________________________________________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

________________ ___________________________________________________________________________________________

(серія, № паспорта) (ким та коли виданий паспорт)

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний номер, адреса реєстрації, контактний номер телефону)

________________________________________________________________________________________________________________
СТОРОНА 2
Фізична особа - підприємець Чорномаз В.М.

46001, м. Тернопіль, б-р Т. Шевченка, 18/3

Р/р 26005268991001, ТФ ВАТ«Універсал банк», МФО 338459, ідентифікаційний код 3051801515

т/ф (0352) 524581, KS-80673515498, UMC-80504377667, e-mail: info@planeta.te.ua, icq 379277912.
Фізична особа-підприємець

___________________________ / Чорномаз В.М. /

М.П.
Схожі:

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації iconЗапит
Прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації iconПрізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Науковий ступінь, вчене звання Місце роботи Домашня адреса
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації iconЗатверджено
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації iconЗатверджено
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації iconЗатверджено
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації iconДп “Шепетівське лісове господарство”
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації iconДп “Шепетівське лісове господарство”
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації iconДп “Шепетівське лісове господарство”
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації iconОголошення про проведення відкритих торгів
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації iconОголошення про проведення відкритих торгів
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка