Пояснительная записка (объемом 60-80 стр) Графическая часть 4- 6 плакатов Дополнения: отзыв руководителя (см образец ) сторонняя рецензия (см
Скачати 122.08 Kb.
НазваПояснительная записка (объемом 60-80 стр) Графическая часть 4- 6 плакатов Дополнения: отзыв руководителя (см образец ) сторонняя рецензия (см
Дата конвертації19.03.2013
Розмір122.08 Kb.
ТипПояснительная записка
uchni.com.ua > Інформатика > Пояснительная записка
Общая архитектура дипломной работы (проекта)
Дипломная работа (проект) оформляется на украинском языке и содержит три основных компонента:

1. Пояснительная записка (объемом 60-80 стр)

2. Графическая часть 4- 6 плакатов

3. Дополнения:

- отзыв руководителя (см. образец)

- сторонняя рецензия (см. образец)

- копии плакатов в 3-х экземплярах на стандартных листах формата 210 х 297 мм (для удобства членов комиссии по защите дипл. работ).
Примечание: на предварительную защиту допускается представлять малоформатные варианты графических плакатов.
Для отработки выступления студента перед ГЭК рекомендуется согласовать с руководителем полный текст и план этого выступления, и хорошо отрепетировать его заранее.
Структура пояснительной записки:
1.Титульный лист (см. образец)

2. Задание на ДП (ДР) (см. образец)

3. Реферат (см. образец)

4. Содержание (см. образец)

5. Введение (1-2 стр) (см. образец)

6. Глава 1. Аналитический обзор известных методов решения поставленной задачи

7. Глава 2. Постановка задачи. Общие принципы и подходы к ее решению. Общая архитектура или структурная схема проекта

8. Глава 3. Разработка и техническое проектирование отдельных компонентов проекта

9. Глава 4. Вопросы экономической целесообразности и экологической безопасности проекта.

10. Выводы и заключение. (см. образец)

11. Приложения (схемы, графики, справочные данные, таблицы, нормативные документы, стандарты и т.п.).

Образец шрифта в пояснительной записке:
Бездротовий доступ до ресурсів всесвітньої мережі є важливою альтернативою провідного зв'язку, і має свою цілком певну «екологічну нішу» у загальному спектрі мережних технологій. Існує досить велика розмаїтість задач і методів бездротового доступу.^ ВІДГУК КЕРІВНИКА

на дипломний проект студентки Шевцової О. О. на тему:

«Побудова підсистеми Wi-Fi-доступу

до локальної мережі»

UP

Дипломний проект присвячений вирішенню актуальної практичної задачі – побудові окремого бездротового сегменту локальної мережі кафедри МЗ для використання в учбовому процесі. Необхідність такого сегменту особливо наявна у період дипломного проектування (травень-червень кожного учбового року) у зв’язку з існуючим дефіцитом комп’ютеризованих робочих місць для студентів дипломників та їх керівників.

Завданням для цього проекту була реалізація першого етапу впровадження технології мобільного доступу до ресурсів локальної мережі та мережі Інтернет для студентів і працівників кафедри МЗ. Зміст цього етапу полягає у розробці загальної архітектури та базових принципів побудови Wi-Fi- сегменту на основі апаратури фірми D-Link (точки доступу DI-524 та USB адаптера AG DWL-AG132). Комплект цієї апаратури є у розпорядженні кафедри МЗ.

У процесі роботи над дипломним проектом студентка Шевцова О.О. добре розібралася у сучасних принципах використання і тенденціях розвитку бездротових мережних технологій, і зокрема, технології Wi-Fi . Вчасно і достатньо самостійно виконувала план дипломного проектування. Зарекомендувала себе як відповідальний і досвідчений спеціаліст у галузі інформаційних мереж зв’язку. Під час виконання плану дипломної роботи студентка Шевцова О.О. продемонструвала вміння використовувати сучасну технічну та навчальну літературу, вести пошук інформації в Інтернет, орієнтуватися у довідкових матеріалах і стандартах, ставити та вирішувати інженерні завдання.

У цілому дипломний проект студентки Шевцової О.О. виконаний якісно і його можна оцінити на оцінку „відмінно”; автор відповідає вимогам до дипломних проектів кваліфікації інженер телекомунікацій за заявленою спеціальністю 7.092402 - Інформаційні мережі зв’язку.
Керівник, к.т.н., доц. каф. МЗ В.І. Тіхонов

07.06.2007 р.

^ РЕЦЕНЗІЯ UP

На дипломний проект студентки Шевцової Ольги Олександрівни

на тему: « Побудова підсистеми Wі-Fi-доступу до локальної мережі »
У дипломному проекті студентки Шевцової О.О. розглянуті питання побудови підсистеми Wі-Fi-доступу до існуючої локальної мережі. Актуальність теми дипломного проекту підтверджується широкою популярністю сучасних бездротових засобів телекомунікації і практичною спрямованістю роботи на впровадження в учбовий процес кафедри “Мережі зв’язку” ОНАЗ.

У першому розділі роботи розглянуті питання технологій побудови бездротових локальних мереж доступу, стандарти та інші принципові питання, пов’язані з використанням і впровадженням технології Wі-Fi . Другий розділ присвячений аналізу існуючої локальної мережі кафедри МЗ з точки зору впровадження додаткового сегменту Wі-Fi-доступу. У третій частині роботи проводиться аналіз технічних характеристик обладнання компанії D-Link (точки доступу DI-524 і адаптера AG132) та обґрунтовується схема побудови підсистеми

Wі-Fi-доступу до локальної мережі кафедри МЗ. Четвертий розділ містить техніко-економічні розрахунки вартості витрат на впровадження 3-х схем побудови сегменту Wі-Fi доступу, а також стислий аналіз дискусійних матеріалів щодо впливу Wі-Fi на здоров´я людини.

Представлений на рецензію проект містить 4 плакати, на яких відображені загальна схема локальної мережі кафедри МЗ, а також три альтернативних варіанта побудови підсистеми Wі-Fi доступу до цієї локальної мережі та ресурсів Інтернет. Зміст дипломного проекту та графічних матеріалів відповідає завданню на проектування. Робота виконана з дотриманням існуючих норм і вимог. Матеріал проекту свідчить про достатньо серйозний підхід автора до поставлених завдань.

До недоліків роботи слід віднести:

1. Невизначеність питання щодо забезпечення необхідної пропускної спроможності каналу доступу в Інтернет з урахуванням обчислених вимог.

2. Відсутня деталізація та обґрунтування використання проксі-серверу у складі підсистеми доступу.

У цілому дипломний проект студентки Шевцової О. О. , на наш погляд, відповідає вимогам до дипломних проектів кваліфікації інженер телекомунікацій за заявленою спеціальністю 7.092402 – Інформаційні мережі зв’язку.

Рекомендована оцінка - «відмінно».
Рецензент, _____________________

к.т.н., доцент ____________(_______________)
Міністерство транспорту та зв’язку України

Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА
^

Кафедра «Мережі зв’язку»
На рецензію
^ До захисту в ДЕК

Завідувач кафедри МЗ
Завідувач кафедри МЗ

____________ ­проф. Нікітюк Л.А.

(підпис) (і. б. прізвище)
_____________ ­­проф. Нікітюк Л.А.

(підпис) (і. б. прізвище)

"___" __________ 2007 р.
"____" ____________ 200__ р.^ ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

НА ТЕМУ
Побудова підсистеми Wi-Fi доступу до локальної мережі
студентки 5 курсу факультету – Інформаційні мережі групи ІМ-5.2.07
^

Шевцової Ольги Олександрівни
Спеціальність 7.092402 Інформаційні мережі зв’язку

Спеціалізація Мобільний зв’язок

Тему затверджено наказом по академії № 01-08-63 від 05.03.2007 р.

Випускник

______________

(підпис)

О. О. Шевцова

(і. б. прізвище)
Керівник к. т. н., доц.
______________

(підпис)

В. І. Тіхонов

(і. б. прізвище)
Рецензент ____________________

____________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

_____________

(підпис)

______________

(і. б. прізвище)Одеса 2007


UP

Затверджую
Завідувач кафедри «Мережі зв’язку»

проф. Л. А. Нікітюк _________

« _____»_______________2007 р.

Завдання на дипломний проект
спеціалісту 5 курсу факультету Інформаційні мережі групи 5.02.07 Шевцовій Ользі Олександрівні на тему: «Побудова підсистеми Wі-Fi доступу до локальної мережі »
Вихідні дані:

На базі сегменту локальної мережі кафедри «Мережі зв’язку» розробити проект впровадження спеціалізованого сегменту доступу до локальної мережі кафедри МЗ та до Internet-ресурсів із використанням технології Wі-Fi.
Зміст текстової частини Термін виконання
1. Бездротові мережі Wі-Fi доступу 28.02.2007

2. Архітектура підсистеми Wі-Fі доступу

до локальної мережі кафедри МЗ 15.04.2007

3. Бездротова локальна мережа на базі DI-524 29.05.2007
Перелік демонстраційних креслень:
Аркуш 1 - Схема локальної мережі кафедри «Мережі зв’язку»

Аркуш 2 - Схема спеціалізованої локальної мережі доступу

Аркуш 3 - Схема впровадження сегменту Wі-Fi

Аркуш 4 – Структура локальної мережі Wі-Fi на основі шлюзу DI-524
Дата видачі завдання 1.02.2007 Термін здачі 6.05.2007
Керівник: ____________ В. І. Тіхонов
Випускник: ____________ О. А. Шевцова

UP

РЕФЕРАТ
Текстова частина дипломного проекту: 62 с., 13 рис., 3 додатка, 12 джерел. Об’єкт дослідження – бездротовий Wi-Fi доступ до мереж і ресурсів Internet.

Мета роботи – побудова підсистеми Wi-Fi доступу до локальної мережі кафери МЗ.

Метод дослідження – аналітичний із використанням комп’ютерних технологій.
У даній роботі розроблено проект побудови спеціалізованого сегменту локальної мережі доступу до Internet-ресурсів. Цільове призначення розробленої мережі Wi-Fi доступу – забезпечення оптимізації учбового процесу, зокрема процесу дипломного проектування за рахунок підвищення взаємодії викладачів та студентів, а також можливості отримати всю необхідну інформацію за мінімальний проміжок часу. До впровадження запропоновано один з можливих варіантів побудови підсистеми Wi-Fi доступу до локальної мережі кафедри МЗ. Під час роботи використані спеціалізовані запити до пошукових серверів і баз даних, що дозволило підвищити швидкість обробки та аналізу інформаційних матеріалів. Вироблена концепція розвитку бездротового сегменту локальної мережі; запропоновано впровадження сегменту Wi-Fi доступу до локальних мережних ресурсів кафедри та Internet-ресурсів
^ БЕЗДРОТОВА ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА, WI-FI ДОСТУП, INTERNET, ТОЧКА ДОСТУПУ, МОБІЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, Wi-Fi ЗОНА, Wi-Fi АДАПТЕР, РОУТЕР, ШЛЮЗ.
Умови одержання дипломного проекту: за дозволом проректора із навчальної роботи ОНАЗ ім. О. С. Попова.

UP

ЗМІСТ

ВСТУП .................................................................................
1 БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ Wi-Fi ДОСТУПУ.....................

1.1 Стандарти технології Wi-Fi ...………………………………....

1.2 Склад мережі радіо доступу Wi-Fi...…………………………..

1.3 Корпоративні бездротові мережі ...…………………......….....

1.4 Безпека бездротових мереж ...………………………...............

1.5 Рекомендоване обладнання для Wi-Fi мереж ...………...........
^ 2 АРХІТЕКТУРА ПІДСИСТЕМИ Wi-Fi-ДОСТУПУ

2.1 Загальна структура локальної мережі кафедри МЗ...................

2.2 Схема включення Wi-Fi сегмента в загальну мережу кафедри..

2.3 Розрахунок основних параметрів підсистеми

Wi-Fi-доступу ...………………………………………………...........

2.4 Технічна реалізація точки доступу...……….................................
3 БЕЗДРОТОВА ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА НА БАЗІ DI-524......

3.1 Аналіз технічних характеристик і особливостей

застосування апаратного шлюзу DI-524 ...………………...........

3.2 Адаптер DWL-AG132 для мережного підключення хостів.......

3.3 Структура локальної мережі Wi-Fi на основі

шлюзу DI-524 ...…………………………………………………
4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ.......
4.1 Розрахунок вартості обладнання ...……

4.2 Пуско-налагоджувальні й експлуатаційні витрати ...…......

4.3 Питання екологічної безпеки Wi-Fi ...…………....................

ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………………

ДОДАТКИ.........................................................................................................
UP

ВСТУП
Тенденція розвитку сучасних засобів зв'язку така, що основоположними критеріями прогресу є швидкість передачі даних, якість переданої інформації й збільшення її об'єму, а також зручність одержання й доступу до неї. Так сьогодні вже не є фантастикою бездротові засоби зв'язку й робота з їхнього вдосконалювання не стоїть на місці.

Дипломний проект присвячений побудові підсистеми бездротового доступу до локальної мережі кафедри “Мережі зв'язку”. Зокрема передбачено використання технології Wi-Fi (Wireless Fidelity – бездротовий доступ високої якості). Мається на увазі, що якість мережного сервісу забезпечується з достатньою швидкістю обміну даних (до 54 Мбіт/сек). У даному проекті також передбачено підключення підсистеми Wi-Fi до мережі Internet.

Технології бездротового доступу до інформаційних мережних ресурсів являються сьогодні дуже поширеними і актуальними завдяки простоті і зручності їх розгортання, достатньої широкосмуговості і конкурентними цінами. Задача розгортання такої системи на кафедрі МЗ виникла у зв'язку із значними труднощями організації взаємодії студентів-дипломників з викладачами кафедри, що керують дипломними проектами(травень-червень).

На даний момент кафедра МЗ має комплект Wi-Fi-доступу від компанії D-LINK у складі маршрутизатора DI-524 та Wi-Fi адаптера (DWL-AG132), що підключається до стандартного порту USB будь-якого компютера. Пропонується встановити одну точку доступу на базі роутера компанії D-LINK (DI-524) в 418 аудиторії кафедри, підключивши її до одного з декількох наявних каналів доступу в Інтернет; радіус покриття сягатиме порядку 100 метрів.

В дипломному проекті запропонована загальна архітектура окремого бездротового сегменту Wi-Fi і схема підключення цього сегменту до локальної мережі кафедри.

Перший розділ роботи присвячений аналізу існуючих мережних технологій Wi-Fi і стандартів, що їх підтримують.

У другому розділі розглянуто побудову загальної архітектури Wi-Fi сегменту та розрахунки основних технічних параметрів (зокрема, необхідної пропускної здатності каналу Інтернет) для користувачів Wi-Fi сегменту. Також розкрито питання технічної реалізації точки доступу.

Третій розділ включає результати аналізу технічних параметрів обладнання (точки доступу і адаптера) і технологічних особливостей їх використання у бездротовому сегменті доступу.

Четвертий розділ присвячений техніко-економічному обгрунтуванню запропонованих рішень (зокрема розрахована ринкова ціна впровадження такої системи, що складає від 2000 грн. до 3500 грн., залежно від каналу доступу в Інтернет).

Результатом виконання дипломного проекту є технічно обгрунтована пропозиція, рекомендації та схема впровадження Wi-Fi технології до локального сегменту кафедри МЗ.


UP

Выводы и заключения
В результате выполнения дипломной работы были получены следующие результаты:
1. Проанализированы основные методы и принципы построения систем типа «Клиент-сервер» на базе операционных систем Windows 2003 Server и Windows XP.
2. Отобраны наиболее существенные технологические особенности системы с точки зрения общего плана изучения нормативных дисциплин по специальности «Информационные сети связи» и возможностей их изучения в рамках 2-х часовой лабораторной работы.
3. Разработано техническое описание лабораторного стенда «Система «Клиент-сервер» на базе операционной системы Windows 2003 Server», которое может использоваться инженерно-обслуживающим персоналом кафедры, преподавателями, ведущими занятия, а также студентами в качестве дополнительного материала при подготовке к лабораторной работе.
4. Разработана техническая инструкция по инсталляции и настройке стенда
5. Разработана техническая инструкция по текущему обслуживанию и контролю нормального функционирования стенда.
6. Разработаны макеты плакатов по общей архитектуре стенда.
В целом, результаты выполнения дипломной работы являются необходимым и достаточным информационным материалом для дидактической проработки и подготовки к изданию методических указаний по выполнению нескольких лабораторных работ на базе стенда в рамках как нормативных, так и специальных дисциплин (таких как «Телекоммуникационные и информационные сети», «Администрирование локальных сетей», «Сети доступа», «Сети предприятий», и др.).

Схожі:

Пояснительная записка (объемом 60-80 стр) Графическая часть 4- 6 плакатов Дополнения: отзыв руководителя (см образец ) сторонняя рецензия (см iconПояснительная записка располагается на 44 листах печатного текста,...
Розробка економіко-математичної моделі формування портфеля цінних паперів ват укрексімбанк”
Пояснительная записка (объемом 60-80 стр) Графическая часть 4- 6 плакатов Дополнения: отзыв руководителя (см образец ) сторонняя рецензия (см iconЛитература Зарубежная литература
Выучить §46-50, §62-64 Ответить писменно на вопросы стр. 167 (1-4) стр. 170 (1-4) стр. 173 (1-2)
Пояснительная записка (объемом 60-80 стр) Графическая часть 4- 6 плакатов Дополнения: отзыв руководителя (см образец ) сторонняя рецензия (см iconНа дипломний проект: „Проект автопоїзда самоскида вантажопідйомністю 200 кН”
Пояснювальна записка виконана в об’ємі стр., графічна частина — в кількості 10 листів
Пояснительная записка (объемом 60-80 стр) Графическая часть 4- 6 плакатов Дополнения: отзыв руководителя (см образец ) сторонняя рецензия (см iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською...
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5–9 классах общеобразова­тельных учебных заведений...
Пояснительная записка (объемом 60-80 стр) Графическая часть 4- 6 плакатов Дополнения: отзыв руководителя (см образец ) сторонняя рецензия (см iconЛитература Прочитати 1 частину “Божественної комедії” Данте Аліг’єрі “Пекло”
...
Пояснительная записка (объемом 60-80 стр) Графическая часть 4- 6 плакатов Дополнения: отзыв руководителя (см образец ) сторонняя рецензия (см iconЛитература Скласти план першої частини поеми “Божественна комедія”(Ад)...
...
Пояснительная записка (объемом 60-80 стр) Графическая часть 4- 6 плакатов Дополнения: отзыв руководителя (см образец ) сторонняя рецензия (см iconПримерный образец жалобы на неправомерные действия идпс

Пояснительная записка (объемом 60-80 стр) Графическая часть 4- 6 плакатов Дополнения: отзыв руководителя (см образец ) сторонняя рецензия (см iconБюллетень по шахматной композиции Chess Problem Journal
М. Костылев, А. Мельничук – 2 почётный отзыв, как ранее опубликованная в газете "Рыбинские известия" от 12. 2006
Пояснительная записка (объемом 60-80 стр) Графическая часть 4- 6 плакатов Дополнения: отзыв руководителя (см образец ) сторонняя рецензия (см iconПорядок выпуска самостоятельных групп на спортивные восхождения
Проверка соответствия участников и руководителя группы требованиям Правил горовосхождений
Пояснительная записка (объемом 60-80 стр) Графическая часть 4- 6 плакатов Дополнения: отзыв руководителя (см образец ) сторонняя рецензия (см iconПояснительная записка Русский язык как предмет инвариантной части...
Русский язык как предмет инвариантной части учебного плана представлен в школах (классах) с украинским языком обучения с изучением...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка