Дипломна робота
Скачати 101.31 Kb.
НазваДипломна робота
Дата конвертації21.03.2013
Розмір101.31 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Інформатика > Диплом
Міністерство освіти і науки України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра фінансів, обліку та аудиту
Спеціальність: 7.050106 „Облік і аудит”

Дипломна робота
На тему: «Організація обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах на прикладі ПП «Компанія Ардіс»
Студента ___Бутиріної Лілії Григорівни_____________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)
____________________________ОЗП – 44­____________________________

(групи)
Науковий керівник _к.е.н., доц. Трифонов Геннадій Федорович__________

(прізвище, ім'я, по-батькові)
Допущено до захисту „____” ___________2008 р.
Завідувач кафедри _______________ к.е.н., доц. Василичев Д. В.
Нормоконтролер __________________к.е.н. проф. Панкова М.О.


КИЇВ 2008


ЗМІСТ:

Вступ

9

РОЗДІЛ 1

Теоретичні аспекти організації обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах


13

1.1

Сутність малого підприємства

13

1.2

Критичний огляд нормативної та законодавчої бази з організації обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах


16

1.3

Огляд літературних джерел з організації обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах


21

1.4

Організаційно-економічна характеристика ПП «Компанія Ардіс»

27

РОЗДІЛ 2

Організація обліку на малих підприємствах на прикладі ПП «Компанія Ардіс»


32

2.1

Документування господарських операцій в обліку на ПП «Компанія Ардіс»


32

2.2

Фінансовий облік на ПП «Компанія Ардіс»

40

2.3

Податковий облік на ПП «Компанія Ардіс»

54

2.4

Управлінський облік на ПП «Компанія Ардіс»

60

2.5

Шляхи вдосконалення організації обліку на ПП «Компанія Ардіс»

62

РОЗДІЛ 3

Організації та методика аналізу та контролю на малих підприємствах на прикладі ПП «Компанія Ардіс»65

3.1

Організація інформаційної моделі аналізу на малих підприємствах

65

3.2

Загальний та факторний аналіз на ПП «Компанія Ардіс»

68

3.3

Організація та методи контролю на ПП «Компанія Ардіс»

80

3.4

Шляхи удосконалення організації аналізу та контролю на ПП «Компанія Ардіс»


85

РОЗДІЛ 4

Організація і методика проведення обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах з застосуванням комп’ютерних технологій на прикладі ПП «Компанія Ардіс»


91

4.1

Постановка та характеристика задач автоматизації, обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах


91

4.2

Технологія обробки вхідної інформації та характеристика вихідної інформації


95

Висновки і пропозиції

99

список Літератури

105

Додатки

список Літератури


 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99.р. № 996-ХІV, затверджений Верховною радою України;

 2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. № 168/97-ВР, затверджений Верховною радою України.

 3. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. № 108/95-ВР, затверджений Верховною радою України;

 4. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000р. № 2063-ІІІ, затверджений Верховною радою України;

 5. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 25.04.93 р. №3125-ХІІ, затверджений Верховною Радою України;

 6. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003р. №889-ІV, затверджений Верховною радою України;

 7. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999р. №1105-ХІV,затверджений Верховною радою України;

 8. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000р. №1533-ІІІ, затверджений Верховною радою України;

 9. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001р. №2240-ІІІ, затверджений Верховною радою України;

 10. Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997р. №400/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями), затверджений Верховною радою України;

 11. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.1998р. №727/98;

 12. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку» від 19.04.2001р. № 186;

 13. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2003р. №422;

 14. Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291;

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92;

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»,затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999р. №242;

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. №246;

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. №237;

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20;

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290;

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318;

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. №39;

 23. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. №88;

 24. Положення про спрощену форму обліку суб'єктів малого підприємництва затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.09.1999 р. №96;

 25. Наказ ДПА України «Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою та Порядку його складання» від 28.02.2003р. №98;

 26. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затверджений наказом ДПА України від 13.10.98р. №477;

 27. Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затверджений наказом ДПА України від 30.06.2005р. №244;

 28. Порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою, затверджений наказом ДПА України від 12.10.1999р. №555;

 29. Порядок подання фінансової звітності, затвердженний КМУ від 28.02.2000р. №419;

 30. Порядок заповнення та подання податкової декларації про податок на додану вартість. Затверджено наказом ДПА від 30.05.1997 р., №166 (з наступ ними змінами і доповненнями);

 31. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"./ Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2001.- 416 с.;

 32. Бардаш С.В. та ін. Контроль і ревізія. Практикум: Навчальним посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / С.В. Бардаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 384 с.;

 33. Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: теорія, методологія, комп'ютеризація: Монографія. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 412 с.;

 34. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. - Житомир: ПП «Рута», 2002.-544с.;

 35. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2005.- 480 с.;

 36. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В. Організація бухгалтерського обліку. - Житомир: ЖІТІ, 2001.-576с.;

 37. Бухгалтерський податковий облік. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. С.Л. Берези. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖДТУ, 2004. - 384с.;

 38. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум: Навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Л.В. Чижевської. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 512 с.;

 39. Воротіна Л.І., Воротін В.Є., Мартинюк Л.А., Черняк Т.В. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.-308с.;

 40. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 680 с.;

 41. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи: Наукове видання. - Житомир: АСА, 2001.- 416 с.;

 42. Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни). - К.: МАУП, 2003.-416с.;

 43. Кислиця О.Я., М’яких І.М. Економічний аналіз. - К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2003.— 171 с.;

 44. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. 3-тє вид. доп. - Харків: Фактор, 2001. - 196 с.;

 45. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.;

 46. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 520 с.;

 47. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. - М.: ИКЦ ДИС, 1997. - 224 с.;

 48. Крисюк В.І. , В.М. Дякон, Т.А. Демченко та ін. Бухгалтерський облік із використанням комп'ютерних технологій: На при­кладі програми «1С Бухгалтерія 7.7 для України» (Практикум). - К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2005.— 173 с.;

 49. Крисюк В.І. Аудит на підприємствах торгівельного бізнес. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.-231с.;

 50. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. - К.: Каравела, 2005.- 560с.;

 51. Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах з різними формами. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.-352с.;

 52. Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 496 с.;

 53. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с.;

 54. Основи бізнесу: Навчальний посібник. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. - 2-е вид., доп. і перероб. -Житомир: ПП "Рута", 2004. - 364 с;

 55. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с.;

 56. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с.;

 57. Савченко О. Єдиний податок. 7-ме вид., перероб. і доп. - Харків: Фактор, 2001. - 192 с.;

 58. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І. Організація і методика проведення аудиту. - К.: ВД «Професіонал», 2004.- 624с.;

 59. Таркуцяк О.А. Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на прикладі роботи вищого навчального закладу). - К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2001 - 201 с.;

 60. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості та торгівлі. - К.: Пектораль, 2003.-312с.;

 61. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2003. - 436 с.;

 62. Всеукраїнська професіна бухгалтерська газета «Всё о бухгалтерском учете» від 14.03.2006р. №26 (1180), спецвипуск 162;

 63. Нова бухгалтерія. Як правильно платити ПДВ. - Бібліотека "Дебета -Кредита", 2001. - 386 с.;

 64. Нова бухгалтерія. Як правильно платити єдиний податок. - Бібліотека "Дебета - Кредита", 2001. - 386 с.;

 65. Александр Грицай Переходить или не переходить на единый налог: как сделать выбор // Все о бухгалтерском учете. – 2000. - №109(534).-С. 34-37.

 66. Дмитренко С. Чи платять суб'єкти малого підприємництва - платники єдиного податку страхові внески // Податковий, банківський, ситний КОНСУЛЬТАНТ.- 2002.- №21.;

 67. Погребняк А. Конфликтуй или смирись- «Единоналожные» 6% и НДС // Бухгалтер.- 2002.-№18.;

 68. Іванов Ю. Соколенко В. Єдиний податок: особлива думка про деякі роз'яснення ДПА // Бухгалтерія - Бізнес-2000.- №18(381 );

 69. Побудова структури облікового апарату в умовах застосування комп’ютерної техніки. // Вісник ЖІТІ. – 1998. – № 8;

 70. Форма бухгалтерського обліку в умовах застосування обчислювальної техніки. // Вісник ЖІТІ. – 1998. – № 7.


РЕФЕРАТ
Дипломної роботи «Організація обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах». (На прикладі ПП «Компанія Ардіс»)

Об’єм роботи: 111 сторінок;

таблиць – 16;

рисунків – 6;

перелік використаної літератури – 70 найменувань.

В дипломній роботі висвітлені питання методики і організації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю на приватному підприємстві «Компанія Ардіс». Також розглянуте нормативне регулювання обліку та контролю на малих підприємствах.

Мета роботи – вивчити існуючу на приватному підприємстві «Компанія Ардіс» систему бухгалтерського обліку, аналізу та контролю, відпрацювати рекомендації, щодо її удосконалення та підвищення ефективності діяльності підприємства.

Результатом дослідження стали пропозиції щодо удосконалення та підвищення ефективності організація обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах, шляхом вдосконалення системи збуту товарів та, а також широкого впровадження комп’ютерних технологій ведення бухгалтерського обліку на ПП «Компанія Ардіс».

Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої системи бухгалтерського обліку і контролю на даному підприємстві та на інших підприємствах України.

Схожі:

Дипломна робота iconРеферат Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»
Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»: 146с., 17 таблиць, 4 додатка, 49 джерел
Дипломна робота iconДипломна робота

Дипломна робота iconДипломна робота
Вступ 3
Дипломна робота iconДипломна робота на тему «управління експортно-імпортними операціями»

Дипломна робота iconДипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг”
Види векселів
Дипломна робота iconДипломна робота
Духовнівитокита еволюція філософських поглядів російського філософа
Дипломна робота iconДипломна робота
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства
Дипломна робота iconДипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві
Вступ
Дипломна робота iconДипломна робота
України в країнах Європейського Союзу: внутрішньо та зовнішньополітичні контексти
Дипломна робота iconДипломна робота
Розділ організація міжнародного бізнесу в україні та кредитування підприємств
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка