Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки
Скачати 88.15 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки
Дата конвертації21.03.2013
Розмір88.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

Інститут інформатики та радіоелектроніки

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Директор інституту інформатики та радіоелектроніки, д.т.н., проф.
_____________________/Д.М. Піза/

"_____"_________________ 2005 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

"МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ"

для студентів за професійним спрямуванням "Комп'ютерні науки"

спеціальності 8.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем"
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра "Програмних засобів"


Форма навчання

Курс

Семестр

Усього (год)

Лекції (год)

Лабор. роб. (год)

Практ. (год)

Самост. під керівн.(год)

Самост. (год)

КП, КР, РГЗ

(сем.)

Залік (сем.)

Іспит (сем.)

Денна

II, III

4, 5

162

36

1836

1084, 5Заочна

III, IV

5, 6

162

10

12

1405, 6
Робоча програма складена старшим викладачем Субботіним С.О.
Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол № 9 від 30.05.2005 р.
Голова методкомісії, декан ФІОТ ___________________М.М. Касьян
Затверджена на засіданні кафедри "Програмних засобів".

Протокол № 11 від 24.05.2005 р.
Зав. кафедрою "Програмних засобів" ___________________А.В. Притула
^ 1 МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1 Мета викладання дисципліни

Метою курсу є вивчення математичного апарату представлення знань у системах штучного інтелекту.

^ 1.2 Задачі вивчення дисципліни

В наслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

 • розуміти проблеми, які виникають під час побудови та використанні сучасних систем штучного інтелекту;

 • ознайомитися з основними принципами побудови баз знань;

 • знати особливості основних математичних моделей представлення знань.


У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:

 • принципи побудови баз знань;

 • основні етапи створення баз знань;

 • основні принципи побудови семантичних мереж;

 • основні принципи побудови фреймових моделей;

 • основні принципи побудови продукційних моделей;

 • основні операції та визначення нечіткої логіки.


вміти:

 • здійснювати вибір програмних засобів для створення баз знань;

 • аналізувати предметну область та будувати її моделі;

 • використовувати методи нечіткої логіки для обробки даних;

 • будувати нейро-нечіткі моделі залежностей.^ 1.3 Зв'язок з іншими дисциплінами

Вивчення даної дисципліни базується на знаннях, одержаних при вивченні дисциплін "Організація баз даних та знань", "Логічне програмування", "Основи дискретної математики".

Отримані знання будуть використовуватися при вивченні дисциплін "Основи проектування систем штучного інтелекту", "Програмне забезпечення інтелектуальних систем", "Нейроiнформатика та еволюційні алгоритми", "Теорія прийняття рішень", а також у курсовому та дипломному проектуванні.
^ 2 ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

2.1 Визначення та класифікація моделей представлення знань в системах штучного інтелекту

Поняття інтелектуальної системи. Властивості інтелектуальних систем. Характеристика систем, заснованих на знаннях. Архітектура інтелектуальної системи. Поняття знання. Відміна знань від даних. Поняття екстенсіоналу та інтенсіоналу. Загальні відомості про моделі представлення знань. Декларативні та процедуральні моделі. Області застосування.
Лекцій - 4 год.

Самост. роб. під керівн. - 6 год.

Самостійна робота - 18 год.

Література [1-3, 12-14]

^ 2.2 Семантичні мережі

Поняття семантичної мережі. Формалізація семантичної мережі. Поняття інтенсіоналу та екстенсіоналу. Прості та ієрархічні мережі. Основні типи об'єктів та зв'язків між ними. Види семантичних відношень. Модифікація баз знань на семантичних мережах. Операція порівняння із зразком. Розуміння мови та семантичні мережі. Банки знань на базі семантичних мереж.
Лекцій - 4 год.

Лабораторних робіт - 6 год.

Самост. роб. під керівн. - 4 год.

Самостійна робота - 18 год.

Література [3, 8, 9]

^ 2.3 Продукційні моделі

Основні визначення. База правил. Робоча область. Інтерпретатор правил. Управління виведенням у продукційній системі. Характеристика продукційних моделей.
Лекцій - 6 год.

Лабораторних робіт - 6 год.

Самост. роб. під керівн. - 4 год.

Самостійна робота - 18 год.

Література [2-6, 8, 11]


^ 2.4 Фреймові моделі

Формальний опис фрейма. Класифікація фреймів. Структури даних фрейма. Процедури-демони та процедури-слуги. Фреймові мережі.
Лекцій - 4 год.

Лабораторних робіт - 6 год.

Самост. роб. під керівн. - 4 год.

Самостійна робота - 18 год.

Література [3, 4, 9]

^ 2.5 Моделі на базі теорії нечітких множин

Інженерія знань та нечіткість. Недетермінованість управління виведенням та евристичні знання. Багатозначність та методи її усунення. Ненадійні знання та виводи. Неповні знання та немонотонна логіка. Нечіткі множини та виводи. Нечітка кластеризація як підхід до представлення знань.
Лекцій - 8 год.

Самост. роб. під керівн. - 6 год.

Самостійна робота - 18 год.

Література [5, 7]

^ 2.6 Моделі на базі нейро-нечітких мереж
Структура та елементи нейро-нечітких мереж. Методи побудови нечіткого логічного виводу Мамдані та Сугено. Застосування нейро-нечітких мереж для видобування знань з даних.

Лекцій - 10 год.

Самост. роб. під керівн. - 6 год.

Самостійна робота - 18 год.

Література [2, 3, 5, 7]
^ 3 ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
3.1 Розробка семантичної мережі (6 годин).
3.2 Побудова продукційної моделі (6 годин).
3.3 Розробка фреймової моделі (6 годин).

^ 4 ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
4.1 Семантичні мережі (4 години).
4.2 Продукційні моделі (4 години).
4.3 Фреймові моделі (4 години).
4.4 Основи роботи із середовищем пакету MATLAB (6 годин).
4.5 Нечіткі множини та операції з ними у пакеті MATLAB (6 годин).
4.6 Моделі на базі теорії нечітких множин (6 годин).
4.7 Побудова нейро-нечітких мереж у пакеті MATLAB (6 годин).

^ 5 ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
5.1 Архітектура інтелектуальної системи.
5.2 Розуміння мови та семантичні мережі.
5.3 Управління виведенням у продукційній системі.
5.4 Фреймові мережі.
5.5 Нечітка кластеризація як підхід до представлення знань.
5.6 Застосування нейро-нечітких мереж для видобування знань з даних.
Контроль самостійної роботи передбачає вибіркове опитування, написання рефератів і включення окремих питань до екзаменаційних білетів.
^ 6 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
6.1 Основна література


 1. Алиев Р.А. и др. Производственные системы с искусственным интеллектом. - М: Радио и связь, 1990. - 264 с.

 2. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации / В.В. Корнеев , А.Ф. Гареев, С.В. Васютин , В.В. Райх.-М.: Нолидж, 2000, 352 с.

 3. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем.- С.-Пб.: Питер, 2001.-384 с.

 4. Искусственный интеллект. В 3х кн. Кн.2. Модели и методы. Справочник / Под ред. Д.А. Поспелова. - М.: Радио и связь, 1990.-304 с.

 5. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. - М.: Радио и связь, 1982. - 432 с.

 6. Кузин Л.Т. Основы кибернетики: В 2-х т. Т. 2. Основы кибернетических моделей. М.: Энергия, 1979. - 584 с.

 7. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Под ред. Д.А. Поспелова. - М.: Наука, 1986. - 312 с.

 8. Попов Э.В. Экспертные системы: решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ. - М.: Наука, 1987. - 288 с.

 9. Представление и использование знаний / Под ред. Х. Уэно, М. Исидзука. - М.: Мир, 1989.- 220 с.

 10. Таунсенд К., Фохт Д. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ. - М.: Финансы и статистика, 1990.-320 с.

 11. Элти Дж., Кубмс М. Экспертные системы: концепции и примеры. - М.: Финансы и статистика, 1987. -191 с.


6.2 Додаткова література


 1. Искусственный интеллект - основа новой информационной технологии / Поспелов Г.С. - М.: Наука, 1988. - 288 с.

 2. Перспективы развития вычислительной техники.В 11 кн. Кн. 2. Интеллектуализация ЭВМ / Е.С. Кузин и др. - М.: Высш. шк., 1989. - 159 с.

 3. Робототехника и гибкие автоматизированные производства. В 9-ти кн. Кн. 6. Техническая имитация интеллекта / В.М. Назаретов, Д.П. Ким. -М.: Высш. шк., 1986. - 144 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол №9 від 30. 05. 2005 р
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Робоча програма складена на основі (дата навчальної програми, дата затвердження) освітньо-професійної програми вищої освіти України...
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Програмне забезпечення автоматизованих систем" напряму 050103 “Програмна інженерія” від 17. 07. 2007 р за Міжнародним проектом "Європейсько-український...
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України національний технічний університет...

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Д. Кожарін – к т н., ст н с., секція №2, тел. 454-9478, e-mail: Kozharin @psf ntu-kpi kiev ua
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка