Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5
Скачати 256.81 Kb.
НазваДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5
Сторінка1/4
Дата конвертації21.03.2013
Розмір256.81 Kb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Інформатика > Державний стандарт
  1   2   3   4


Бібліографічний покажчик
Компетенція – 1) добра обізнаність з чим-небудь;

2) коло повноважень якої-небудь організації, установи чи особи.
Компетентний – 1) який має достатні знання в якійсь галузі, який з чимось добре обізнаний, тямущий; який грунтується на знанні, кваліфікований;

2) який має певні повноваження, повноправний, повновладний.
Великий тлумачний словник сучасної української мови (К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – С.445).

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті визначила, що головною метою української системи овіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості.

Реформування освіти передбачає відновлення змісту навчання з орієнтацією на “ключові компетентності”, оволодіння якими дозволить учням вирішити різні проблеми в професійному, соціальному, повсякденному житті.

^ Усвідомити специфіку компетентнісного підходу до навчання допоможе бібліографічний покажчик “Компетентність особистості – мета сучасної школи”.

До покажчика внесено книги, статті з періодичних видань та збірників, отримані бібліотекою протягом 2002-2004 рр. та першого півріччя 2005 року.

Матеріали покажчика розташовані у 3-х розділах:

 1. Компетентнісний зміст освіти.

 2. Базові компетентності учнів.

 3. Формування компетентностей в процесі викладання окремих предметів.

Допоміжний апарат покажчика містить список періодичних видань, матеріали з яких включено до даного випуску та іменний покажчик авторів.

Бібліографічний покажчик розрахований на керівників загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів, студентів.


 1. Компетентнісний зміст освіти


Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Освіта України – 2004 - № 5.

^ Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи.
Визначення компетентності як результату навчання.
Профільна освіта спрямована на створення сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей , інтересів і потреб учнів, що значно розширює можливості учні у виборі власної освітньої та майбутньої професійної діяльності .
Білова К.

Компетентністна педагогіка // Директор школи. – 2005. - № 37 – С. 11-12.

^ Наддается механізм впровадження компетентнісного підходу у навчально-виховному процесі.
Гончарова-Горянська М.

Соціальна компетентність: поняття, зміст, шляхи формування в дослідженнях зарубіжних авторів // Рідна школа. – 2004. - № 7-8 .– С. 71-74.

^ Визначення мети формування соціальної компетентності. Дані рекомендації батькам та вчителям щодо підготовки дітей до взаємодії з навколишнім середовищем.
Єрмаков І.

Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху // Управління освітою. – 2004. - № 18. – С. 8-10.

Проект Інституту педагогіки АПН України

Мета, зміст, реалізація проекту « Формування життєвих компетентностей учнів»
Єрмаков І.

12-річна школа у контексті життєдіяльності особистості // Директор школи. – 2004. - № 13. – С. 1, 6-8.

Концептуальні ідеї педагогіки життєтворчості – формування життєвих компетенцій учнів.
Зубкова І.Ю.

Психологічні особливості Я – образу вчителя-професіонала за структурними компонентами цілісної моделі. // Практична психологія та соціальна робот. – 2003. - № 5. – С. 4-11.

Психолого-педагогічні дослідження структури Я-образу вчителя-професіонала, зовнішніх і внутрішніх факторів детермінації його формування.
Клепко С.

Різні структури ключових компетенцій. // Управління освітою. – 2005. - № 12. – С. 2-3.

Специфіка розуміння компетенцій в Європі, Росії, Україні.
Клепко С.

Компетентність як основа успіху і самовдосконалення. // Управління школою. – 2005. - № 5. – С. 5-8.

Взаємозв’язок процесів самовдосконалення та формування компетентностей.
Компетентністна освіта: від теорії до практики: Збірка статей. – К.: Плеяди, 2005. – 120 с. – (Відкритий урок. Основна школа. Вип.. 3-4).

Наукове та практичне спрямування із компетентнісного підходу щодо організації навчально-виховного процесу у сучасній школі.
Компетенция как результат общего образования. // Відкритий урок. – 2004.- № 17-18. – С. 17-19.

Компетентність учнів – це результат навчання та пізнавальної діяльності протягом всього періоду перебування в навчальному закладі.
Корсакові О., Трубачова С.

До проблеми змісту сучасної шкільної освіти .// Біологія і хімія в школі. – 2002 - № 6. – С. 8-10.

Зв’язок результатів освітнього процесу з категорією «Компетентність»
Мединська Л., Шеханіна О.

На службі в компетентностей .// Завуч .– 2006. - № 1. – С. 11-12.

Компетентність як інтегрований результат навчальної діяльності учнів та творчості вчителів.
Овчарук О.

Компетентнісний підхід до формування змісту освіти: загальноосвітні тенденції. // Відкритий урок. – 2004. - № 17-18. – С. 10-12.

Результати досліджень проведених у рамках проектів ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний-рівному».
Пометун О.

Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти // Рідна школа. – 2005. - № 1. – С. 29-31.

Характеристика причин запровадження компетентнісного підходу в сучасній освіті.
Пометун О.

Компетентності та компетенції: до визначення понять в укр.. педагогічному контексті. // Відкритий урок. – 2004. - № 17-18. – С. 13-17

Перспективи запровадження компетентнісного підходу в сучасній освіті України.
Родигіна І.

Проблематика компетентнісного підходу до навчання у вітчизняній педагогічній літературі. // Директор школи .– 2005. - № 33. – С. 15-17.

Принципи нового цілепокладання в процесі навчання та формування компетентності учнів.

Савенков А.

Аспекти компетентности. // Директор школи.Україна. – 2004. - № 6-7. – С. 61-69.

Інтегративна модель компетентності: рівні розвитку.
Тубельский А.

Как возможен переход к компетентностно направленному содержанию образования. // Відкритий урок. – 2004. - № 11-12. – С. 63-65.

Основні завдання компетентнісного навчання.
Флиер А.

Культурная компетентность личности: между проблемами образования и национальной политики.

// Відкритий урок. – 2004. - № 17-18. – С. 55-65.

Успішність розвитку держави залежить від формування полікультурних компетентностей в освітніх закладах.
Хуторской А.

Ключевые компетенции: технология конструирования. // Народное образование. – 2003. - № 5. –

С. 55-61.

Теоретичні засади компетентнісного підходу в освітній галузі: Технологія конструювання ключових компетенцій.
Чернишов О., Чернікова Л.

Компетентністна спрямованість навчально-виховного процесу в єдності змістових і особистісних аспектів. // Відкритий урок. – 2006. - № 8. – С. 3-7.

Формування самоосвітньої компетенції учнів – основний чинник підвищення якості освіти.
Чернишов О., Чернікова Л.

Впровадження компетентнісно-зорієнтованого підходу // Директор школи. Україна. – 2006. - № 3 – с. 54-62.

Впровадження компетентнісного підходу в освітніх установах Донецької області.
Чернишова Р., Андрюханова В.

Мета сучасної школи – компетентність. // Директор школи. Україна. – 2001. - № 8. – С. 91-96.

Характеристика основних груп компетентностей у відповідності до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів».
Шишов С.

Понятие компетенции в контексте качества образования. // Дайджест «Школа-парк». – 2002. - № 3. – сС 45-47.

Трактування «компетентності» як системи ключових дій або вмінь.
Шишов С., Кальней В.

Компетентностный подход в образовании: международный аспект. // Відкритий урок. – 2004. - № 17-18. – С. 20-21.

Огляд досягнень педагогічної науки зарубіжних країн щодо компетентнісного підходу в освіті.
Виокремлено основні групи компетентностей:

 • соціальні

 • полікультурні

 • комунікативні

 • інформаційні

 • саморозвитку та самоосвіти

 • Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыты философско-методического анализа // Педагогика. – 2005. - №4. – С.19-27.

 • Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной парадигме // Педагогика. – 2003. - №10. – С.8-14.

 • Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів // Біологія і хімія в школі. – 2003. - №2.

 • Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Парадигмальный подход и разработка содержания ключевых педагогических компетенций // Педагогика. – 2004. - №10. – С.23-31.

 • Борисов П.П. Компетентностно-деятельный подход и модернизация содержания общего образования // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2003. - №1. – С.58-61.
  1   2   3   4

Схожі:

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5 iconПорівняльний аналіз чинного та нового Державного стандарту базової...
У 2011 року постановою Кабінету Міністрів України було затверджено новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5 iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України. 2004. №5
...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5 iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний...
Організація навчально- виховного процесу, щодо якості початкової освіти відповідно до вимог нової редакції Державного стандарту початкової...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5 iconДержавний стандарт розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5 iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5 iconОсобистісно орієнтована освітня технологія
Відповідно до статті 31 Закону України Про загальну середню освіту” Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року...
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5 iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5 iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5 iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5 iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка