Дипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень»
Скачати 109.02 Kb.
НазваДипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень»
Дата конвертації21.03.2013
Розмір109.02 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Інформатика > Диплом
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ПівдГЗК»

1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності базового підприємства, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану

1.2. Економічна сутність доходів за видами діяльності та нормативно-правова база регулювання їх обліку

  1. Огляд літературних джерел з обліку і аналізу формування доходів за видами діяльності та обґрунтування методики дослідження

Висновок до розділу 1

РОЗДІЛ 2

^ ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕТОЮ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

  1. Організація обліку формування доходів за видами діяльності на ВАТ «ПівдГЗК»

  2. Облік формування доходів від операційної діяльності

  3. Облік формування доходів від фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності

  1. Звітність в якій знаходить відображення інформація про формування доходів за видами діяльності

  2. Вдосконалення організації та методології облікових операцій по формуванню доходів за видами діяльності

Висновки до розділу 2:

розділ 3

^ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Аналіз складу та динаміки доходів за видами діяльності

  1. Аналіз впливу факторів на величину доходів за видами діяльності

3.3. Розробка заходів та шляхи збільшення доходів підприємства
^

Висновок до розділу 3


РОЗДІЛ 4

ОБЛІК І АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

4.1 Характеристика інформаційних потоків і процесу обміну інформацією на ВАТ «ПівдГЗК»

4.2 Використання результатів наукових досліджень в інформаційному середовищі

4.3 Доцільність зміни діючої системи управління з урахуванням галузевих особливостей ВАТ «ПівдГЗК»

Висновки до розділу 4

ВИСНОВКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП

На сучасному етапі розвитку України при становленні нових ринкових відносин, недосконалості законодавчої бази багато підприємств опинилося у критичній ситуації невизначеності. Це вимагає не тільки зміни структури управління економікою на державному рівні, але й зміни підходів щодо управління підприємством, здатність керівників робити правильні висновки із всього масиву інформації та в залежності від цього приймати правильні та обґрунтовані рішення. Із успіхом діяти у безперервно змінній ситуації здатен той, хто не просто стежить за змінами, а використовує нову інформацію для оперативного та правильного ведення бухгалтерського обліку.

Тема дипломної роботи «Облік і аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень».

Питання щодо формування доходу за видами діяльності на підприємствах є дуже важливим і актуальним в наш час. Це пов’язано з тим, що з розвитком ринкових відносин та відносної стабілізації в економіці країни, господарюючі суб’єкти почали окрім основної діяльності інвестувати вільні активи в фінансову та інвестиційну діяльність. Метою такої діяльності підприємства є отримання доходу. Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності; її доходність і є вирішальними для підприємства. Окрім його керівництва і колективу вони цікавлять вкладників капіталу (інвесторів), кредиторів, державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі, які займаються купівлею-продажем цінних паперів та ін.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних, методичних і практичних аспектів діючої системи обліку й аналізу формування доходів за видами діяльності; розробка науково-обґрунтованих пропозицій з удосконалення організації та методики обліку й аналізу формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень.

Досягнення поставленої мети визначає зміст досліджень, які зводяться до вирішення таких завдань:

 1. Вивчити економічну сутність теоретичних знань, пов’язаних з веденням обліку і проведенням аналізу формування доходів за видами діяльності.

 2. Зробити огляд нормативної бази, що регламентує облік і аналіз формування доходів за видами діяльності.

 3. Дослідити облік формування доходів за видами діяльності на ВАТ «ПівдГЗК» за звітний період.

 4. Провести аналіз формування доходів за видами діяльності.

 5. Визначити вплив факторів на формування доходів за видами діяльності.

 6. Охарактеризувати умови функціонування інформаційних систем на підприємстві.

Об’єктом дослідження є доходи за видами діяльності, що підлягають відображенню в системі обліку та економічного аналізу.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань, пов’язаних з обліком і аналізом формування доходів за видами діяльності.

Багатомірність економічних явищ та процесів вимагають адекватних методів їх пізнання, тобто цілеспрямованого процесу, який вирішує чітко визначені завдання. У процесі дослідження методики обліку доходів за видами діяльності застосувалися загальнонаукові методи дослідження:

 • емпіричного рівня (спостереження, опис, порівняння);

 • емпіричного та теоретичного рівнів (аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, формалізація, системний підхід);

 • теоретичного рівня (аксіоматичний, історичний метод, системно-структурний).

Процес економічної перебудови відбився й на такій важливій для країни галузі промисловості, як гірничодобувна, зокрема, на підприємствах Криворізького залізорудного басейну, до складу якого входить Південний гірничо-збагачувальний комбінат. Особове місце в цьому процесі займає організація процесу обліку та управління.

На ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» ведеться видобуток відкритим способом залізної руди, переробка й збагачення бідних магнетитових залізистих кварцитів з одержанням залізорудного концентрату й доменного агломерату.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти та нормативно-правові документи з питань регламентації бухгалтерського обліку в Україні, МСБО, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем обліку, економіки, фінансів, аналізу, планування тощо та інформація надана підприємством.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-14 від 16.07.99 р. (зі змінами та доповненнями) // Баланс. – 2005. - №2. – 11.01. – с.3.

 2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції Закона України від 22.05.1997 р. №283/97ВР зі змінами та доповненями // Баланс.- 2001р.-№43(376).

 3. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97р. №168/97-ВР(зі змінами та доповненнями).

 4. Наказ міністерства фінансів України від 5 березня 2008 р. № 353

 5. Положення (стандарт) бухглтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87 // Спеціальний додаток до тижневика "Дебет-Кредит". - 2000. - С. 79.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом МФУ від 31.03.99р. №87

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87 зі змінами і доповненнями // Спеціальний додаток до тижневика "Дебет-Кредит". - 2000. - С.33.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом МФУ від 31.03.99р. №87

 9. Положення (стандарт) бухглтерського обліку 15 "Дохід". Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290 зі змінами і доповненнями // Спеціальний додаток до тижневика "Дебет-Кредит". - 2000. - С. 33.

 10. Положення (стандарт) бухглтерського обліку 16 "Витрати". Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318 зі змінами і доповненнями // Спеціальний додаток до тижневика "Дебет-Кредит". - 2000. - С. 79.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 „Податок на прибуток”, затверджене наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

 12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

 13. Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, затверджена наказом МФУ від 30.11.99р. №291.

 14. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 18 «Дохід».

 15. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

 16. Бухгалтерський облік: Навч-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.Г. Ловінська, Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 370 с.

 17. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс Клуб”, 2000, 768 с.

 18. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник, за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. – Рута. 2003. – 723 с.

 19. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 6-те вид. перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001 р. – 672 с.

 20. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська. – Житомир: ПП Рута, 2002. – 480 с.

 21. Голов С.Ф., Управлінський бухгалтерський облік. – К: Скарби, 1998. – 380с.

 22. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. – К.: Екаунтінг, 2000. – 384 с.

 23. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована): Навч. посібник. – К.: “Центр навчальної літ-ри”, 2004. – 292 с.

 24. Гушко С.В., Шайкан А.В. Управлінські інформаційні системи. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: “Магнолія Плюс”, 2006. – 320 с.

 25. Добровський В.М. Звітність підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійн. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 195 с.

 26. Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Л.: Львівській банківський інститут НБУ, 2003. – 494с.

 27. Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерія, версія 7.7 Українське законодавство. – 2-ге вид., оновлене. – Львів: БАК, 2002. – 232 с.

 28. Економічна теорія політекономія./ За ред. Базидевича. – К.: Т-во «Знання», 2006

 29. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 377с.

 30. Івахненко В.М., Курс економічного аналізу, 2000

 31. Івахненко С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посібник. – К.: “Знання-Прес”, 2003. – 349 с.

 32. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К: МАУП, 2000, 152с.

 33. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. – сПб.: Питер, 2001. – 688 с.

 34. Кит Уорд. Стратегический управленческий учет. – М.Ж Олимп – Бизнес, 2002. – 448 с.

 35. Кобилянська О.І. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2004.-473с.

 36. Коробов М.Я., Фінансово-економічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: “Знання”, 2002.- 294с.

 37. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с., іл.

 38. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Основи та практика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 576 с.

 39. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2004. – 528 с.

 40. Матієнко-Зубенко І.І., Терещенко Л.О., Богославець О.І. Інформаційні системи і технології в обліку : Навч. пос. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.

 41. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. Короткий теоретично-методиний курс: Ірпінь, 2000. – 183с.

 42. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 278с.

 43. Миняйло В. Бухгалтеру о его роли в управленческом учете // Весник бухгалтера и аудитора Украины. – 2006. - №7-8. – апрель. – с. 26.

 44. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Управлінський облік” / Державний комітет статистики України, Держ. Акад. статистики, обліку та аудиту; Уклад. Л.В. Нападовська. К.: 2006. – 296 с.

 45. Настільна книга майбутнього бухгалтера: Фін. звітність // Все про б/облік. – 2005 р.

 46. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

 47. Нікульнікова Т.Г., Шкіря Н.Л., Залізняк Н.В. Основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія Плюс”, - 2005. – 304 с.

 48. Нусінова Я.В. Порівнянна оцінка економічних результатів діяльності підприємств // Вісник КТУ. Зб.наук праць.– Вип.16. – Кривий Ріг: КТУ, 2007. – С.248-251

 49. Нусінова Я.В. Порядок визначення соціально-економічної стабільності підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип.221. – Т.3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С.815-819

 50. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник для студентів вузів спец 7.050106 / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун: 2-е вид. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ 2001. – 576 с.

 51. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник для студентів вузів спеціальності “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2004. – 576 с.

 52. Отчет о международном опыте применения МСФО. – http;//www.gaap.ru.

 53. Пархоменко В.М. Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні. Нормативи. Коментарі. – К.: Фірма “1С Україна”, 2000. – 372 с.

 54. Первинні документи // Все про б/облік: (спецвипуск 191). – 2007. - №47.

 55. Про організацію управлінського обліку: Наказ №54 від 30.12.2005 р. // Баланс. - №1. – 3.01. – с. 50.

 56. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

 57. Савицька Анализ хозяйсивенной деятельності предприятия, 1997

 58. Сахарцева І.І. Основи складання фінансової звітності за вимогами Національних стандартів України: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.–614с.

 59. Сборник технико-экономических показателей горнодобывающих предприятий Украины в 2002-2003 гг. – Кривой Рог: ГНИГРИ, 2004.–178с.

 60. Сборник технико-экономических показателей горнодобывающих предприятий Украины в 2004-2005 гг. – Кривой Рог: ГНИГРИ, 2006.–164с.

 61. Сєрікова Т.М, Понікаролв В.Д. Облік, аналіз аудит, 2003

 62. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-те вид., переробю і доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 578 с.

 63. Сопко В, Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.

 64. Статистичний щорічник України за 2003 рік. Держ. кому. стат. Україні. – К.: Консультант, 2004. – 632 с.

 65. Теорія економічного аналізу: Підручник/ В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович; за ред.. Р.В. Федорович. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 320с.

 66. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. – 5-те вид., допов. й переробл. – К.: А.С.К., 2003. – 784 с.

 67. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Учебник: для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. – 7-е изд., дополн. и перераб. – К.: А.С.К., 2004. – 864 с.

 68. Фінансова звітність // Головбух. – 2008. - №6.

 69. Хорнгрен Ч.Т., ФостерДж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с. англ./ Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 416 с.: ил. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).

 70. Цап-Цапко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз, 2002

 71. Чумаченько Економічний аналіз, 2001

 72. Шаманська_В.М. Первинна документація і регістрація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 268 с.

 73. Шеремет А.Д., Сайфумен Р.С. Методика фінансового аналізу, 2000

 74. http://www.visnuk.com.ua

 75. http://www.ugok.com.ua

 76. http://www.ukrstat.gov.ua

 77. http://smida.gov.ua

Схожі:

Дипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень» icon1 Підходи до прийняття рішень І фактори, що впливають
Розділ Вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності
Дипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень» iconКурсова робота
Такий облік покликаний забезпечити систему управління якісною економічною інформацією. Дані управлінського обліку широко використовуються...
Дипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень» icon«формування доходів за видами діяльності, їх облік»
У бухгалтерському обліку доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, внаслідок...
Дипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень» iconМіністерство науки І освіти України
Статистична інформація є найважливішою складовою частиною глобальної інформаційної системи держави. Статистика покликана забезпечити...
Дипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень» iconРозділ Теоретичні основи доходів комерційних банків 8
Розділ Аналіз діяльності та формування доходів комерційного банку на прикладі пат «Індекс-банк» 24
Дипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень» icon2. Засоби пакета Microsoft Excel для імітаційного моделювання прийняття...
Тема Засоби пакета Microsoft Excel для імітаційного моделювання прийняття управлінських рішень у сфері фінансів
Дипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Дипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Дипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Дипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень» iconПлан. Вступ. Соціально-економічна суть, призначення І роль доходів...
Аналіз складу І структури доходів Державного бюджету України та особливості їх формування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка