Майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань
Скачати 339.02 Kb.
НазваМайбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань
Сторінка1/4
Дата конвертації22.03.2013
Розмір339.02 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЧЕМЕРИС Інна Михайлівна

УДК 378:070:811.111

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНШОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


КИЇВ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Черкаському національному університеті

імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник –

доктор педагогічних наук, професор

^ ОНКОВИЧ Ганна Володимирівна,

Інститут вищої освіти АПН України,

завідувач відділу теорії та методології

гуманітарної освіти.^ Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

ЛЕВЧЕНКО Тетяна Іванівна,

Київський національний

лінгвістичний університет,

професор кафедри педагогіки;

кандидат педагогічних наук, доцент

^ ГРИШКОВА Раїса Олександрівна,

Миколаївський  державний  гуманітарний

унiверситет iмені Петра Могили,

завідувач кафедри англійської мови.Захист відбудеться 26 лютого 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 9-й поверх, зала засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9).
Автореферат розіслано 26 січня 2008 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.М. Дем’яненко
^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку міжкультурних комунікацій українське суспільство визначається в загальноєвропейському та світовому просторі, здійснює кроки до інтеграції, спираючись на фундаментальні цінності власної та світової культур, керується невід`ємними чинниками демократичного громадянського суспільства, серед яких особливо важливими є свобода слова, права людини на самовираження, інформацію.

В умовах глобалізації та інформатизації все більш значущою стає роль засобів масової інформації в житті суспільства. Особливості нового інформаційно-комунікаційного середовища, що складається із принципово нових медіаінструментів, надають ширші можливості впливу медіакультури на формування взаємовідносин у суспільстві. Від якості функціонування цієї комунікаційної системи, професійної компетентності журналіста безпосередньо, залежить чистота інформаційного поля, рівень реалізації взаємозв’язків між усіма структурними складовими суспільства, співробітництво владних, журналістських та освітніх організацій, фінансово-економічний, політичний, культурний розвиток держави загалом.

Журналіст як суб’єкт комунікації повинен визнавати й популяризувати самобутність національної культури та враховувати об’єктивне існування плюралізму культур, світосприймання. Застосування інноваційних освітніх технологій, зокрема технології формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань, сприятиме усуненню штучної мовної (комунікативної) ізольованості національної від світової журналістики та журналістської освіти. Однією з найсуттєвіших вимог до професійної компетентності майбутнього журналіста є обов’язкове практичне володіння хоча б однією іноземною мовою, що зумовлюється Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Указами Президента України „Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні”, „Основні напрями реформування вищої освіти” та ін.

Зазначимо, що особливості підготовки журналістів, актуальні питання формування професійної компетентності, фахової майстерності журналіста висвітлено в доробках таких учених, як В.М. Березін, В.О. Болотов, В.В. Сєріков, В.В. Ворошилов, Я.Н. Засурський, С.Г. Корконосенко, О.П. Короченський, Г.В. Лазутіна, Є.П. Прохоров, В.В. Різун, В.Д. Фатиміна, В.І. Шкляр, Е. Шорт. Наукові розвідки теорії та історії методики викладання іноземних мов провадилися дослідниками: В.Г. Костомаровим, Ю.М. Друзем, І.О. Зимньою, О.Ю. Кузнєцовою, С.Ю. Ніколаєвою, Г.І. Трухановою та ін. Проблеми впливу мас-медіа на особистість та суспільство мали відображення в роботах Д. Бакінгема, Ж. Гоне, І.М. Дзялошинського, Дж. Лалла, Л. Селлерса. Використання матеріалів засобів масової інформації у навчальному процесі перебувало в центрі наукових інтересів Є.М. Міллер, Г.В. Онкович, Н.В. Саєнко, О.А. Сербенської, В.В. Усатої, О.В. Федорова та ін. Водночас, застосування іншомовних періодичних видань щодо формування професійної компетентності майбутніх журналістів не було предметом спеціальних досліджень.

Отже, нерозробленість проблеми в науковій літературі та дисертаційних дослідженнях, потреба у професійно компетентних фахівцях-журналістах з високим рівнем іншомовної комунікативної компетентності, вмінням критично опрацьовувати масмедійні тексти; недостатня обґрунтованість можливості використання іншомовних періодичних видань у процесі формування професійної компетентності майбутніх журналістів зумовили вибір теми дисертаційної роботи - „Формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань”.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в рамках наукової теми відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти АПН України „Навчально-методичний комплекс з розвитку мовлення на українознавчій основі” (РК № 0107U005340) і кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького „Професійна підготовка спеціаліста в системі неперервної освіти” (протокол від 28 серпня 2003 р. № 1), безпосереднім учасником яких є автор.

Тему дисертації затверджено вченою радою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (протокол від 7 червня 2005 р. № 8) і узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол від 20 грудня 2005 р. № 10)

^ Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності технології формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань.

Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдання:

 • проаналізувати нормативні акти, науково-педагогічну літературу щодо застосування іншомовних періодичних видань у формуванні професійної компетентності майбутніх журналістів;

 • уточнити зміст понять: „компетентність”, „компетенція” та „професійна компетентність журналіста”, з'ясувати їх структуру;

 • визначити особливості іншомовних періодичних видань й довести доцільність їх використання у навчальному процесі ВНЗ з метою формування професійної компетентності майбутніх журналістів;

 • обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань;

 • розробити експериментальну методику діагностики ефективності запропонованої авторської технології.

Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України.

^ Предмет дослідження: процес формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань.

Гіпотеза дослідження. Процес формування професійної компетентності майбутніх журналістів буде ефективним, якщо спроектувати й реалізувати методику використання іншомовних періодичних видань у їхньому навчанні іноземної мови та врахувати наступні дидактичні умови:

 • встановлення міждисциплінарних зв’язків та інтеграції змісту фахових дисциплін, іноземної мови та медіаосвіти;

 • застосування специфічних форм і методів навчання, що моделюють професійне середовище та діяльність журналістів;

 • забезпечення суб’єкт–суб’єктної взаємодії викладача й студентів, спрямованої на комунікативну активність студентів;

 • відбору іншомовних періодичних видань, що формує стійку внутрішню мотивацію суб’єкта навчання у вивченні іноземної мови та професійних дисциплін.

^ Методи дослідження. Для реалізації мети, гіпотези та розв’язання поставлених завдань використовувався комплекс теоретичних, емпіричних та статистичних методів дослідження:

 • теоретичний та компаративний аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, конкретизація, класифікація, систематизація, схематизація – з метою узагальнення наукових розробок провідних вітчизняних та зарубіжних учених з проблеми формування професійної компетентності майбутніх журналістів;

 • логіко-історичний метод – для виявлення тенденцій розвитку журналістської освіти в Україні й за рубежем, еволюції психолого-педагогічних концепцій мовної освіти в Україні, історії виникнення преси та проблеми становлення сучасної журналістської школи;

 • діагностичні (тестування, бесіди, інтерв’ювання, соціологічні опитування), обсерваційні (пряме й опосередковане спостереження); прогностичні методи, експертних оцінок, самоаналіз, самооцінка, статистичний – щодо оцінки стану професійної підготовки журналістів, діагностування обізнаності студентства у можливостях друкованої іншомовної та вітчизняної періодики;

 • педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний) - для перевірки ефективності технології формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань;

 • методи математичної статистики – з метою опрацювання та узагальнення отриманих даних.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Досліджено теоретичні положення й обґрунтовано практично-методичні заходи щодо формування та розвитку професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань. Зокрема, у дисертації вперше:

 • узагальнено педагогічний досвід упровадження ЗМІ у навчальний процес з метою формування іншомовної комунікативної компетентності;

 • доведено доцільність застосовування іншомовних періодичних видань у процесі підготовки журналістів;

 • виділено іншомовну комунікативну компетентність як обов’язковий компонент професійної компетентності журналістів;

 • виявлено педагогічні умови використання іншомовних періодичних видань з метою формування професійної компетентності майбутніх журналістів (встановлення міждисциплінарних зв’язків та інтеграції змісту фахових дисциплін та іноземної мови; застосування специфічних форм та методів навчання, які моделюють професійне середовище та діяльність журналістів тощо);

 • обґрунтовано й експериментально перевірено технологію формування професійної компетентності журналістів засобами іншомовних періодичних видань, яка включає мету, етапи організації навчально-пізнавальної роботи студентів та викладачів, систему вправ, критерії відбору медіатекстів та методичні рекомендації;

 • розроблено експериментальну методику діагностики ефективності запропонованої авторської технології (показники – контактний, мотиваційний, інформаційний, інтерпретаційний, та рівні – низький, середній, високий);

 • з’ясовано перспективи нового навчально-педагогічного напряму „медіаосвіта” в Україні (доцільність відкриття нової спеціальності „медіаосвіта”; запровадження дисципліни „Медіаосвіта” у навчально-виховний процес загальноосвітніх, професійних, вищих навчальних закладів; проведення наукових досліджень загальнотеоретичного та практично-прикладного характеру стосовно типології, категоріального апарату, концепцій, моделей медіаосвіти, її складників, розроблення навчально-методичних комплексів тощо);

уточнено поняття: „компетентність”, „компетенція”, „професійна компетентність журналіста” в контексті новітніх освітніх технологій;

удосконалено форми, прийоми, методи роботи з іншомовними періодичними виданнями;

набула подальшого розвитку методика формування професійних умінь майбутніх журналістів із залученням масовокомунікаційних джерел у навчальний процес.

^ Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що сформульовані у дослідженні теоретичні положення й висновки, експериментальні дані дозволили довести ефективність технології формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань.

На матеріалах англомовних періодичних видань розроблено навчальний посібник “What’s News?” English for Journalists” (Черкаси, 2005), структуру якого побудовано з урахуванням інтеграції елементів змісту ряду дисциплін („Іноземна мова”, „Українознавство”, „Журналістська майстерність”) та методів їх викладання. Відповідно, матеріали посібника згруповано у два основних блоки: „Україна очима британських журналістів” і „Журналістика”.

Результати дослідження можуть бути використані у викладанні навчальних курсів: „Іноземна мова за професійним спрямуванням”, „Ділова іноземна мова”, „Іноземна мова професійного спілкування”, „Теорія і методика журналістської творчості”, „Педагогіка”, „Історія педагогіки”, „Методика викладання іноземних мов”. Розроблені та апробовані методики проведення занять на матеріалах іншомовних періодичних видань, а також рекомендації щодо їх організації та проведення дають можливість увести науково обґрунтовані корективи в навчальні та робочі програми з іноземної мови, сприятимуть удосконаленню змісту навчально-методичних комплексів, підручників, посібників відповідного спрямування.

Теоретичні положення та практичні результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (довідка від 20 лютого 2006 р. № 79/03), Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна” (довідка від 1 березня 2006 р. № 83), Луганського державного інституту культури і мистецтв (довідка від 12 січня 2006 р. б/н), Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т.Шевченка (довідка від 3 березня 2006 р. № 04/89).

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти АПН України, кафедр соціальної роботи та соціальної педагогіки, іноземної мови соціально-гуманітарного напряму Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (2003-2007 рр.).

Результати дослідження узагальнено і викладено в доповідях на наукових зібраннях, конференціях:

- міжнародного рівня: конгресі „IV Слов’янські педагогічні читання” „Розвиток особистості в полікультурному освітньому просторі” (Черкаси, 2005); Перших Драгомановських читаннях (Київ, 2003); „Мова і культура” (Київ, 2005, 2006, 2007); „Актуальні проблеми особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу в системі безперервної освіти” (Кременець, 2004); „Актуальні проблеми безперервності та наступності в системі ступеневої освіти” (Миколаїв, 2004); на честь 80-річного ювілею професора І.К. Кучеренка і професора Н.І. Тоцької (Київ, 2003); „Друкарство молоде” (Київ, 2006, 2007);

- всеукраїнських: “Професіоналізм педагога” (Ялта, 2003, 2004); „Вища школа України: проблеми модернізації навчально-виховного процесу” (Черкаси, 2006); „Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків” (Київ, 2006, 2007); „Актуальні теоретичні і прикладні проблеми мас-медіа” (Рівне, 2007); „Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку” (Черкаси, 2007).
  1   2   3   4

Схожі:

Майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань iconБондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань
Бондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань // Науковий вісник Волынского национального университета...
Майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань iconПорядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових...
Передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань (далі – видання) їх засновниками на зберігання до Національної...
Майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань iconБондаренко Ю. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань. 2011

Майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань iconПерелік фахових періодичних видань рекомендованих для використання...

Майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
С. Філософія І фундаменталізація університетської освіти / С. Іванов, М. Кітов // Вища школа. – 2013. № – С. 20-26
Майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації
З іншого –  і, мабуть, це головне, що бібліотеки сьогодні потрібні людству як ніколи, про це можна дізнатися з  багатьох періодичних...
Майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Андрущенко В. Проблема входження української університетської освіти в європейський простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна...
Майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Бахрушин, В. Статистичний аналіз університетських рейтингів / В. Бахрушин // Освіта І управління. – 2011. № – С. 7-12
Майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Артемова, Л. Виховання чи лише навчання студентів / Л. Артемова // Вища школа. – 2011. – №  – С. 93-103
Майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Бандурка, О. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О. Бандурка // Вища школа. – 2011. № С. 7-15
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка