Библиотека
Скачати 143.49 Kb.
НазваБиблиотека
Дата конвертації28.02.2013
Розмір143.49 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

Авторефераты диссертаций
Выпуск 7

ВНИМАНИЕ!

Наши номера телефонов:

77-04-50,63-03-33,63-03-34
Наш сайт: http://mediclibr.ucoz.ru

ЛУГАНСК

20121.

615.8

А 15


Аблікова І.В. Фізична реабілітація осіб старшого шкільного та юнацького віку, хворих на гемофілію з комбінованими контрактурами колінного суглоба : автореферат дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 - фізична реабілітація / І. В. Аблікова ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів, 2011. - 18 с


2.

616-053.2

А 50


Аллагі Аніс Особливості неонатальної адаптації та оптимізація виходжування передчасно народжених дітей шляхом збагачення раціону харчування їх матерів препаратами йоду : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / Аніс Аллагі ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків 2010. - 19 с


3.

615.2

А 59


Альчук О.І. Актопротекторні властивості нових похідних 4-оксо(аміно-)хіназоліну (експериментальне дослідження) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 - фармакологія / О. І. Альчук ; Ін-т фармакології та токсикології АМН України. - К., 2011. - 21 с


4.

616.98

А 68


Анненкова І.Ю. Клініко-патогенетична характеристика уражень печінки при інфекційному мононуклеозі у дітей : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / І. Ю. Анненкова ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2011. - 24 с


5.

616.4

Б 43


Бєлік І.А. Особливості морфогенезу надниркових залоз під впливом на організм толуолу : / І. А. Бєлік ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ, 2011. - 20 с


6.

616.6

Б 20


Балабай А.А. Структурні зміни в нирках при експериментальній артеріальній гіпертензії та її фармакологічній корекції : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 - патологічна анатомія / А. А. Балабай ; НМУ ім. О.О.Богомольця. - К., 2011. - 20 с

7.

615

Б 23


Банна Н.І. Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних гамма-(R-бензолоксамідо)- та гамма-(R-бензолсульфонілоксамідо)-бутанових кислот : автореферат дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - фарммцевтична хімія та фармакогнозія /Н.І. Банна ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2011. - 20 с


8.

616.6

Б 24


Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні : автореферат дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / О. О. Бараш ; КНУ ім. Т.Шевченка. - К., 2011. - 20 с


9.

616.15

Б 24


Баронська Л.В. Інфузійно-трансфузійна терапія при спленектомії у хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.31 - гематологія та трансфузіологія / Л. В. Баронська ; Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України. - К., 2011. - 19 с


10.

616.7

Б 70


Блонський Р.І. Клітинна терапія при дегенеративних ушкодженнях сухожиль (експериментальне дослідження) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 - травматологія та ортопедія / Р. І. Блонський ; Ін-т травматології та ортопедії НАМН України. - К., 2011. - 24 с

11.

616.8

Б 77


Бойчук Т.І. Порівняльний аналіз окремих патобіохімічних та патоморфологічних еквівалентів ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку в дорослих та старих щурів : / Т. І. Бойчук ; Буковин. держ. мед. ун-т. - Чернівці, 2011. - 20 с


12.

616.8

В 23


Ващенко В.В. Транскраніальне дуплексне сканування в діагностиці порушень церебральної гемодинаміки у хворих з артеріовенозною мальформацією головного мозку : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 - нервові хвороби / В. В. Ващенко ; НМАПО ім. П.Л.Шупика. - К., 2011. - 24 с


13.

616.12

В 72


Волянська В.С. Ефективність застосування інгаляцій глутаргіну та вакуум-терапії у комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії з дисциркуторною енцефалопатією : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 - / В. С. Волянська ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - Одеса, 2011. - 24 с


14.

616.6

В 75


Воробець Д.З. Патогенетичні механізми розвитку сексуальної дисфункції у чоловіків та можливості її комплексної корекції : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 - урологія / Д. З. Воробець ; Ін-т урології НАМН України. - К., 2011. - 37 с


15.

618.3

Г 57


Говоруха І.Т. Вагітність і пологи в жінок із вилікуваним безпліддям (антенатальна охорона плода, прогнозування та профілактика ускладнень перинатального періоду) : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 - акушерство та гінекологія / І. Т. Говоруха ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. - Донецьк, 2011. - 40 с


16.

616-053.2

Г 70


Горошко О.І. Особливості метаболічної адаптації у недоношених дітей з респіраторним дистрес-синдромом та корекція її порушень : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / О. І. Горошко ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса, 2011. - 20 с


17.

617.5

Г 85


Гріневич В.М. Внутрішньоартеріальна інфузія носіїв кисню в комплексному лікуванні хворих на облітеруючі захворювання судин кінцівок : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / В. М. Гріневич ; Харк. нац. мед. ун-т. - Харків, 2011. - 19 с


18.

616.38

Д 81


Дудченко М.О. Методологічні основи ендовідеолапароскопічного лікування органів гепатобіліарної системи у хворих метаболічним синдромом : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 - хірургія / М. О. Дудченко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця, 2010. - 32 с


19.

57

З-46


Здіорук М.І. Молекулярні механізми агрегаційної здатності лейкоцитів за умов цукрового діабету І типу : автореферат дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / М. І. Здіорук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2011. - 20 с


20.

616.12

З-78


Зобова І.О. Оптимізація лікарського забезпечення хворих на есенціальну гіпертензію : автореферат дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація / І. О. Зобова ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2011. - 24 с


21.

616.7

Є 27


Євтєєв Р.В. Оптимізація лікування переломів дистального піметафізу променевої кістки на основі застосування методу зовнішнього черезкісткового остеосинтезу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 - травматологія та ортопедія /Р.В. Євтєєв ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2011. - 23 с


22.

616.34

І-23


Іванчов П.В. Хірургічні аспекти гастродуоденальних кровотеч пухлинного походження : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 - хірургія / П. В. Іванчов ; НМУ ім. О.О.Богомольця. - К., 2011. - 40 с


23.

616-002.5

І-46


Ільїнська І.Ф. Вторинна імунологічна недостатність при туберкульозі (її варіанти, патогенетична роль та шляхи корекції) : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.08 - імунологія та алергологія / І. Ф. Ільїнська ; НМУ ім. О.О.Богомольця. - К., 2011. - 44 с


24.

616.31

І-45


Ільницька О.М. Розробка лікувально-профілактичних заходів патології тканин пародонта у працівників скляної промисловості : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / О. М. Ільницька ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с


25.

612.172.2

К 56


Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : автореферат дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.13 - фізіологія людини і тварини / С. О. Коваленко ; КНУ ім. Т. Г. Шевченко. - К., 2011. - 40 с


26.

616.13

К 90


Кулик Л.В. Проблеми хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії: походження, клініка, діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.04 - серцево-судинна хірургія / Л. В. Кулик ; НАМН України, Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова. - К., 2011. - 40 с


27.

616.4

Л 38


Левчук Н.І. Вплив паклітакселю на апоптозні і метаболічні процеси в пухлинах надниркових залоз людини : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 14.01.14 - ендокринологія / Н. І. Левчук ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України. - К., 2011. - 20 с


28.

618.2

Л 74


Ломага Ю.Ю. Вагітність та пологи у жінок, які багато народжують: діагностика та профілактика ускладнень : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 - акушерство та гінекологія / Ю. Ю. Ломага ; Львів. нац . мед. ун-т ім. Д.Галицького. - Львів, 2011. - 32 с


29.

616.37

М 53


Мєсоєдова В.А. Шляхи оптимізації ефективності діагностики та лікування гострого біліарного панкреатиту : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / В. А. Мєсоєдова ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Тернопіль, 2011. - 19 с


30.

617.5

М 42


Медвідь Ю.О. Оптимізація комплексного лікування та корекція ендогенної інтоксикації у хворих із розлитими флегмонами щелепно-лицевої ділянки : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / Ю. О. Медвідь ; Львів. нац . мед. ун-т ім. Д.Галицького. - Львів, 2011. - 20 с


31.

616.12

М 86


Мохамед Іквал Кондиціонуюча функція дихального апарату у хворих на ішемічну хворобу серця : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 - кардіологія / Іквал Мохамед ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2011. - 20 с


32.

616-001

О-39


Огоновський Р.З. Патофізіологічні аспекти перебігу ранового процесу на тлі адреналінового пошкодження міокарда та його корекція композиційною сумішшю похідних гамма-кротонолактону та Zn-карнозину : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 - патологічна фізіологія / Р. З. Огоновський ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Тернопіль, 2011. - 40 с


33.

616.31

П 14


Палій О.В. Клініко-лабораторне обгрунтування медикаментозної обробки кореневих каналів з використанням пробіотику та нітрату срібла при лікуванні хронічного періодонтиту : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / О. В. Палій ; Харк. нац. мед. ун-т. - Харків, 2011. - 19 с


34.

616.36

П 25


Пентюк Н.О. Гіпергомоцистеїнемія та асоційовані з нею метаболічні та судинні фактори прогресування фіброзу і цирозу печінки: можливості патогенетичної терапії : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.36 - гастроентерологія / Н. О. Пентюк ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ, 2011. - 36 с


35.

614.8

П 27


Перчук І.В. Клініко-психофізіологічний стан персоналу, який виконував роботи з перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 03.00.01 - радіобіологія / І. В. Перчук ; Наук. центр радіац. медицини НАМН України. - К., 2011. - 20 с


36.

611

Р 93


Риженкова І.В. Нейроно-гліально-капілярні взаємовідношення передцентральної звивини головного мозку людини : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 - нормальна анатомія / І. В. Риженкова ; Харк. нац. мед. ун-т. - Харків, 2011. - 20 с


37.

615.1

С 24


Світлична К.С. Науково-практичні підходи до розробки та оцінки інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах : автореферат дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація / К.С. Світлична ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2011. - 24 с38.

616.8

С 60


Соловйов Ю.Ю. Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного відновлювального лікування хворих на головний біль напруги на тлі остеохондрозу шийного відділу хребта : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / Ю. Ю. Соловйов ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - Одеса, 2011. - 25 с


39.

616.7

с 79


Стельмах В.В. Вроджена ламкість кісток (діагностика, клініка, лікування) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 - травматологія та ортопедія / В. В. Стельмах ; Ін-т травматології та ортопедії НАМН України. - К., 2011. - 23 с


40.

616.1

С 91


Сухарєва Г.Е. Патогенетичне обгрунтування корекції порушень гемодинаміки на різних етапах реабілітації дітей із вродженою патологією серцево-судинної системи : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / Г. Е. Сухарєва ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. - Сімферополь, 2011. - 40 с


41.

616.34

Т 52


Толстанова Г.М. Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04-біохімія / Г. М. Толстанова ; Киевский нац. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - К., 2011. - 32 с


42.

616.24

У 51


Ульченко І.Г. Диференційоване застосування системних і небулізованих глюкокортикостероїдів при загостренні бронхіальної астми : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.27 - пульмонологія / І. Г. Ульченко ; НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. - Ялта, 2011. - 22 с


43.

614.2

Х 22


Харченко Д.М. Психологічні та психофізичні особливості осіб з психоматичними розладами : автореферат дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 - медична психологія / Д. М. Харченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. - К., 2011. - 44 с


44.

616.7

Х 69


Ходаніч Н.О. Діагностика та особливості корекції остеопоротичних порушень при суглобовій формі ювенільного ревматоїдного артриту : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / Н. О. Ходаніч ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2011. - 18 с


45.

616

Х 94


Хромов О.С. Експериментальне обгрунтування застосування фосфатидилхолінових ліпосом для корекції порушень кровообігу при критичних станах : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 - фармакологія / О. С. Хромов ; Ін-т фармакології та токсикології АМН України. - К., 2011. - 34 с


46.

616.24

Ч-49


Чернявський В.Г. Застосування ліпіну та бішофіту в сполученні з фізіотерапевтичними методами при хронічному обструктивному захворюванні легенів : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / В. Г. Чернявський ; НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. - Ялта, 2011. - 21 с47.

614.2

Ш 35


Швець О.А. Вагітність та пологи як чинники зміни смисложиттєвих орієнтацій жінки : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 - медична психологія / О. А. Швець ; КНУ ім. Т.Шевченка. - К., 2011. - 16 с


48.

612.8

Ш 67


Шкуропат А.В. Біоелектрична активність і кровообіг головного мозку приглухуватих підлітків : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 - фізіологія людини і тварини / А. В. Шкуропат ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2011. - 19 с


49.

616.34

Щ 61


Щербакова Н.Р. Морфологічні передумови формування гриж затульного каналу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 - нормальна анатомія / Н. Р. Щербакова ; Харк. нац. мед. ун-т. - Харків, 2011. - 19 с


50.

616.31

Ю 78


Юровська І.О. Клініко-морфологічні особливості перебігу та лікування хронічного періодонтиту в зубах з різним станом апікальної констрикції : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / І. О. Юровська ; НМАПО ім. П.Л.Шупика. - К., 2011. - 20 сСоставитель Т.П. Пузанова
Ответственный

за выпуск В.Я. Калюжная
ЛОНМБ тел. 77-04-50 30 экз. июль 2012г.

63-03-34

63-03-33

Схожі:

Библиотека iconЭлектронная библиотека учебных материалов по химии

Библиотека iconБиблиотека
А. А. Антонів; Нац мед акад післядиплом освіти ім. П. Л. Шупика. К. [б в.], 2012. 18 с
Библиотека iconБиблиотека
Ж. А. К. М. абу Немер; Донец нац мед ун-т ім. М. Горького. Донецьк, 2011. 22 с
Библиотека iconБиблиотека
Ельчин Зейналабди огли Аббасзаде; Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова намн україни. К., 2011. 21 с
Библиотека iconБиблиотека
Ф. Механізми імуносупресії при туберкульозі (аналітичний огляд) / І. Ф. Ільїнська, О. М. Зубрійчук, С. Г. Ясир // Лаборатор діагностика....
Библиотека iconБиблиотека
Д. Ю. Ігнатов; Мін-во освіти І науки, молоді та спорту України, Донец нац мед ун-т ім. М. Горького. Донецьк : [б в.], 2012. 18 с
Библиотека iconГук г. Москвы библиотека украинской литературы
«Український освітній проект до 200-ліття Перемоги Росії у Вітчизняній війні 1812 р.»
Библиотека iconБиблиографический указатель выпуск первый Издательство «Рудомино»
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени м. И. Рудомино
Библиотека iconБиблиотека украинской литературы
Погляд з того краю далекого, де минули десять років неволі генія української свободи, через півтора сторіччя потому…
Библиотека iconБиблиотека
Анастасий Т. А. Место рибавирина в комплексном лечении хронического гепатита c / Т. А. Анастасий // Сучасні інфекції. 2010. N с....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка