Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І іі ступенів»
Скачати 198.96 Kb.
НазваПрограма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І іі ступенів»
Дата конвертації24.03.2013
Розмір198.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою

«Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІ ступенів»

на базі Коричинецької ЗОШ І – ІІ ступенів

Деражнянського району

на 2012 - 2015 роки

Загальна частина

Актуальність дослідження. Одна з найголовніших проблем, пов'язаних зі створенням і розбудовою самостійної, соборної, демократичної держави України - освітня. Суть розбудови національної освіти полягає у відшукуванні форм і способів утілення у життя реальних здобутків сучасної цивілізації у своєрідних суспільно-історичних і національних умовах творення української державності.

Зрозуміло, що шлях до національної освіти і відповідної їй культурно-інформаційної парадигми складний і, як свідчить наша дійсність, неоднозначний.

Хоча за час незалежності і з'явилися певні умови, нові суспільні механізми, проте ще немає непохитної рішучості освітян, батьків, соціальних інститутів і організацій, об'єднань і рухів створити нову систему національної освіти.

Українська національна школа застосовує раніше напрацьовані й новітні методи удосконалення, засвоєння, систематизації знань, розвитку особистості. Проте, основне її спрямування - осмислення функціонування в етнонаціональному, культурно-інформаційному, еколого-валеологічному - просторі сучасного світу, пошуки шляхів виживання особистості, нації через освіту.

Людство шукає порятунку в родині, а не в штучно створених соціальних структурах. Отож і прагнемо створити школу-родину, де дитина не лише набуватиме певних знань, умінь, а де проходитиме її дитинство.

Українська національна школа-родина це не лише новий тип школи, це насамперед новий підхід до освіти. Школа нового українознавчого типу створює умови для взаєморозкриття добрих починань батьків, учителів, друзів школи, а також акцентує на тому доброму, талановитому, що є в кожній дитині. Така школа дає змогу кожному вихованцеві реалізувати себе, а вчителі допоможуть, щоб талант учня був помічений.

Розбудовуючи українську народну школу, визнаємо першорядні вартості, що сягають до універсалій і є основою функціонування школи нового типу:

 • дитина - вчитель - батьки, держава, інші люди, що беруть участь у функціонуванні школи;

 • спілкування з природою, довкіллям, людиною;

- звичаєвість: традиції, свята, звичаї, обряди,

-спів, рух, харчування, ритми, колір, звук;

 • будівля, обійстя.

Українська національна школа-родина зорієнтована на принципово нове обґрунтування освіти, що виходить із завдань формування громадянина України, котрий житиме за принципами нової культурно-інформаційної стратегії та адаптуватиметься до нових базисних засад суспільства, технологій тощо. Нині важливо підготувати людину до розуміння завдань і проблем, які стоять перед світовим співтовариством, перед країною, регіоном, містом, конкретною людиною, і навчитися розв'язувати їх. І надважливо – вчити вирішувати конкретні проблеми конкретної людини, як дорослої, так і дитини, школяра.

Школа-родина не відкидає напрацьованого раніше, тільки вчителі, батьки, діти, добродійники хочуть, щоб із дому, із дитячих садків малюки приходили не в заклад з вузькими, темними коридорами, а в затишну, впорядковану, прибрану вчителями і батьками оселю, в нову родину, де доброзичливо, відверто, без страху живуть діти.

^ Об'єкт дослідження: процес формування і розвитку національної самосвідомості учнів і батьків школи-родини.

Предмет дослідження: зміст, технологи та психолого-педагогічні умови процесу формування і розвитку національної самосвідомості учнів школи-родини.

^ Мета дослідження: розробка моделі навчально-виховного закладу нового типу як науково-освітньої національної школи-родини від дошкільного відділення до школи третього ступеня, яка:

 • формує національну свідомість, самосвідомість і характер;

 • забезпечує духовну єдність поколінь;

 • виховує повагу і любов до батьків, до рідної землі та історії свого народу;

- створює умови для розкриття, розвитку здібностей учнів, самовизначення та громадянського становлення;

- встановлює та заохочує партнерство вчителів, учнів, батьків та громадськості, які у відповідному соціальному середовищі комплексним підходом вирішують проблеми науково обґрунтованого, правильно організованого національного виховання, орієнтовані на соціалізацію, безпосередній розвиток людини і відповідають потребам її самореалізації та актуальним завданням національної культури, становлення Української держави.

Освітньо-виховний ідеал школи нової генерації «Українська національна школа-родина» - національно свідома, висококультурна, високоосвічена особистість.

^ Основні завдання експерименту.

Дослідити:

 • як шкільне середовище сприяє формуванню національних поглядів учнів, батьків;

 • як середовище забезпечує та підтримує національну спрямованість виховання, формування національної свідомості;

 • на основі яких чинників формується в учнів, батьків почуття національної гідності і гордості за Батьківщину;
 • яку роль відіграє родинно-побутова культура у формуванні духовності людини, збереженні рідної мови, традицій, історії родоводу;

 • як партнерство школи, сім'ї і громади поліпшує навчально-виховний процес, стимулює потреби в набутті знань і професійної майстерності;

 • які шкільні правила, засади, умови належить змінити, аби створити соціальне середовище, яке б найкраще сприяло вихованню національно свідомих громадян України (зміна структури врядування, внутрішніх і зовнішніх зв'язків, стилю викладання та навчання, змісту і методів, що використовуються для встановлення активної взаємодії із соціальним середовищем).

^ Гіпотеза дослідження. Формування та розвиток національної самосвідомості учнів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься ефективніше за умов:

 • координації зусиль усіх учасників освітнього процесу в цьому аспекті;

 • спрямування змісту навчально-виховного процесу на утвердження загальнолюдських, демократичних цінностей та переконань (ціннісно-орієнтаційний підхід);

 • застосування технологій оптимізації навчально-виховного процесу на - різних освітніх рівнях з урахуванням інтересів, потреб, можливостей та прав особистості учня (особистісно-оріентований підхід);

 • відповідності системи заходів з формування та розвитку національної самосвідомості учнів конкретним соціально-економічним умовам регіону (середовищний підхід):

 • реалізації діяльнісного підходу в організації процесу національної самосвідомості і розвитку економічного мислення учнів загальноосвітніх навчальних закладів області.

^ Теоретико-методологічна основа експерименту ґрунтується на філософських ідеях взаємозв'язку культури, навчання та виховання, глобалізації суспільного життя, теорії пізнання про єдність діяльності, свідомості й самосвідомості особистості, принципах гуманістичної моралі, ідеях взаємозалежності національних і загальнолюдських цінностей, інтеріоризації їх сфер) особистісних надбань.

^ Теоретичну основу дослідження становлять:

 • концепція національного виховання;

- психолого-педагогічна теорія гуманізації навчально-виховного процесу на основі особистісно-орієнтованої парадигми освіти і виховання (І.Бех, Р.Берне. В.Білоусова, О.Кононко, А.Маслоу, Т.Поніманська, К.Роджерс та ін.);

 • теорія психолого-педагогічного проектування навчально-виховного процесу в школі (В.Безрукова, О.Дубасенюк, О.Киричук, О.Коберник, В.Красвеький, М.Красовицький та ін.);

 • статті Законів України „Про освіту", „Про загальну середню освіту";

 • Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні;

 • Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

Науково-педагогічні принципи експерименту:

 • науковість;

 • системність;

 • послідовність;

 • зв'язок освіти з життям;

 • активність і самодіяльність суб'єктів освітнього процесу;

 • діалогізм, який стверджує принципову рівність, рівноправність, унікальність і цінність партнерів у стосунках;

 • толерантність, яка базується на відмові від домінування і насилля, визнанні багатомірності й різноманіття людської культури, норм, вірувань; відмові від переваги будь-якої однієї точки зору; здатності адекватно оцінювати й приймати іншу точку зору;

 • співпраця і співтворчість, що реалізуються у спільній цілеспрямованій творчій діяльності суб'єктів освітнього процесу, яка передбачає взаємне збагачення духовно-моральними цінностями. Співпраця набуває різних форм: співдружності, співучасті, співпереживання, співтворчості, співуправління тощо. Взаємини співпартнерства поширюються на всі види взаємин як у межах навчального закладу, так і в оточуючому середовищі (з родинами, державними і недержавними установами та відомствами, громадськими організаціями тощо).

^ Методи дослідження. Для вирішення завдань експерименту використовуватимуться загальнонаукові методи:

 • аналіз світового і вітчизняного досвіду впровадження родинного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах;

-апробація моделі навчально-виховного процесу, курсів за вибором та факультативів;

. - спостереження, анкетування, тестування, інтерв'ювання, бесіди;
психолого-педагогічний аналіз змін рівня сформованості компетентностей учнів, статистична обробка даних, отриманих у процесі дослідно-експериментальної роботи;

- моделювання.

^ Наукова новизна дослідження полягає в розробці функціонально-прогностичної моделі школи-родини у загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІ ступенів.

^ Теоретичне значення дослідження полягає у здійсненні теоретичного аналізу процесу координації зусиль усіх суб'єктів освітнього процесу щодо впровадження моделі школи-родини у загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІ ступенів.

^ Практична значущість дослідження полягає у розробці і впровадженні у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів інноваційної моделі школи-родини, що дозволить комплексно реалізувати психолого-педагогічні умови, зміст, форми, методи формування національної самосвідомості; методичних рекомендацій з розвитку національної самосвідомості для педагогів області; розробці навчально-методичного супроводу запровадження моделі школи-родини.

^ Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься теоретичним і методичним обґрунтуванням його вихідних позицій, застосуванням комплексу засобів, форм і методів, адекватних об'єкту, меті і завданням дослідження, коректним використанням методик і технологій за погодженням із науковими керівниками та науковими консультантами дослідження; якісною обробкою експериментальних даних; систематичним моніторингом експерименту, а також підтверджуватиметься їхньою ж апробацією на обласних конференціях і психолого-педагогічних семінарах, упровадженням у практику роботи педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницької області.

^ Цільові групи дослідження:

 • учні загальноосвітніх навчальних закладів молодшого і середнього шкільного віку;

 • вчителі початкових класів;

- вчителі - предметники;

- директор школи;

- заступники директора школи;

 • шкільний психолог.

Для забезпечення експерименту необхідно:

 • створити кабінет родинного виховання;
 • забезпечити кабінет відповідною науково-методичною літературою, електронними посібниками і персональним комп'ютером, що має вихід в Інтернет;

 • забезпечення участі членів науково-дослідницької групи в обласних та регіональних семінарах з проблем експериментальної роботи;
 • забезпечення науково-дослідницьких груп науково-методичною літературою з питань родинного виховання;

 • налагодити співпрацю з Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.^ Заходи спрямовані на впровадження

дослідно-експериментальної роботи за темою

«Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІ ступенів»

на базі Коричинецької ЗОШ І – ІІ ступенівз/п

Зміст

Термін виконання

Кінцеві результати

І. Підготовчий етап (2012 р.)

1.

Вивчення та аналіз досвіду пе­дагогічних колективів навчаль­них закладів України і Західних країн дослідно-експерименталь­ної роботи з вищезазначеної проблеми

Січень 2012 р.

^ Банк даних з проб­леми дослідно-екс­периментальної ро­боти

2.

Визначення та наукове обґрунту­вання теми, мети і завдань дос­лідно-експериментальної робо­ти

Лютий-березень

2012 р.

Наукове обґрунту­вання теми, мети і завдань

3.

Налагодження спільної діяль­ності з установами, які здійсню­ють науковий супровід дослід­но-експериментальної роботи

Квітень-травень

2012 р.

Список педагогічних працівників нав­чального закладу, залучених до експе­рименту, план дій

4.

Планування дослідно-експери­ментальної роботи з визначе­ним експериментальним нав­чальним закладом

Вересень 2012 р.


^ Перспективні плани дослідно-експери­ментальної діяль­ності суб'єктів екс­перименту

5.

Проведення комплексної діаг­ностики готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи в експериментально­му режимі

Травень

2012 р.

Розроблені анкети, аналітичні матеріа­ли, корективи у пла­ни роботи
б.

Вивчення потенційних можли­востей суб'єктів дослідно-експе­риментальної роботи

Січень 2012 р.

Аналітичні матеріа­ли для створення моделі школи-ро­дини

7.

Укладання угод і затвердження експериментального навчально­го закладу

Січень 2012 р.

Угоди про спільну діяльність

8.

Формування творчих груп за те­мою комплексного експеримен­тального дослідження

Лютий 2012 р.

Програма роботи творчих груп

9.

Підбиття підсумків підготовчого етапу дослідно-експеримен­тальної роботи

Грудень 2012 р.

Узагальнені мате­ріали 1 етапу

ІІ. Діагностико-концептуальний етап (2013 р.)

.

Розробка теоретико-концептуальних засад дослідно-експери­ментальної роботи, відбір ме­тодик і технологій дослідження моніторингу експерименту

Лютий

2013 р.

Методична та моні-торингова база дослідження

2.

Розробка навчальних програм курсів для школи-родини

Квітень

2013 р.

Програми

3.

Розробка навчально-методично­го забезпечення

До серпня 2013 р.

^ Навчально-мето­дичні посібники

4.

Розробка функціонально-прогностичної моделі школи-ро­дини

Червень

2013 р.

Функціонально-прогностична мо­дель формування та розвитку школи-ро­дини

5.

Розробка та узгодження прог­рам спільної діяльності суб'єктів дослідно-експериментальної ро­боти

До липня 2013 р.

Програми і плани спільної діяльності суб'єктів експери­менту


ІІІ. Формувальний етап (2014 р.)

1.

Експериментальне впровадження дослідження, внесення корективів доповнень у розроблену функціонально-прогностичну

модель школи-родини

Січень

2014 р.Аналітичні матері-

ли, навчально-методичні посібники,

методичні рекомендації

2.

Дослідження психолого-педагогічних умов підвищення ефективності процесу формування

світогляду школярів загальноос­вітніх навчальних закладів

Вересень-

грудень

2014 р.


Визначення чинни

ків, що впливають

на підвищення ефективності процесу формування і роз­витку мислення школярів

3.

Розробка і практичне відпрацювання методики узгодження

взаємодії всіх суб'єктів процесу

формування мислення учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Упродовж

^ III етапу

Розробка схеми,

алгоритму і змісту

взаємодії

4.

Розробка схеми та алгоритму

науково-методичної діяльності

лабораторії з педагогами експериментального навчального зак­ладу

Серпень-

жовтень

2014 р.

Функціонально-

змістова модель

науково-методичної

діяльності

5.

Практична апробація, корекція

комплексу методів і технологій

формування мислення учнів

загальноосвітніх навчальних

закладів

Вересень

2013 р. -

травень

2015 р.

Розробка та видання методичних ре-

комендацій щодо

використання нав

чальнометодично­го забезпечення, «круглі столи»

6.

Налагодження консультування і

навчання педагогів, які долучені

до експериментальної роботи

Упродовж

III етапу

Консультації, поради, семінари-тре-

нінги

7.

Накопичення набутого педагогічного досвіду з впроваджуваного експерименту

Лютий-

вересень

2014 р.

Змістовий опис передового педагогічного досвіду і теми експерименту


IV. Узагальнюючий етап (2015 р.)

1.

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи щодо запровадження моделі школи-родини у загальноосвітніх нав­чальних закладах

До грудня 2015 р.


Загальні висновки про дослідно-експе­риментальну робо­ту

2.

Організація і проведення облас­ного підсумкового семінару-практикуму за наслідками експе­рименту «Проектування моделі школи-родини на базі загально­освітніх навчальних закладів І-ІІ ст.» для директорів шкіл області

Жовтень 2015 р.

Розповсюдження власного досвіду, педагогічний обмін

3.

Вироблення рекомендацій щодо запровадження моделі школи-родини у загальноосвітніх нав­чальних закладах області

Листопад 2015 р.

^ Обмін досвідом між навчальними закла­дами Хмельницької області

4.

Підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження

Грудень 2015 р.

Звіт

V. Коригувальний етап (2015 р.)

1.

У разі необхідності - внесення коректив до створеної та апро­бованої моделі школи-родини, а також прогнозованих результа­тів дослідно-експериментальної роботи

2015 р.

Висновки, рекомен­дації


Директор

Коричинецької ЗОШ І – ІІ ст.

Деражнянського району Р. Римар


Начальник РАЙВО

Деражнянського району І. Жураківська

Схожі:

Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І іі ступенів» iconТерміни проведення дослідно-експериментальної роботи
Нформація про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів оболонського...
Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І іі ступенів» iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І іі ступенів» iconНавчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І іі ступенів» iconДослідно-експериментальної роботи за темою Використання Інтернет...
«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної...
Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І іі ступенів» iconДиректори птнз області, на базі яких ведеться дослідно-експериментальна...
Лютого 2012 року у приміщенні Міністерства освіти І науки, молоді та спорту відбулася нарада директорів навчальних закладів та установ...
Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І іі ступенів» iconНавчальна програма для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10 класі старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах математичного, фізичного...
Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І іі ступенів» iconОсновні завдання та поняттєвий апарат експериментального дослідження всеукраїнського рівня
Азу та додатків до нього (заявка на проведення експериментальної роботи, мережа загальноосвітніх навчальних закладів та вищих педагогічних...
Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І іі ступенів» icon18 квітня 2012 року
Миколаївки, Святогір'я вдруге взяли в ньому участь. У цьогорічних змаганнях учасниками стали339 учнів 5-11 класів з 22 загальноосвітніх...
Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І іі ступенів» iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини на базі загальноосвітніх навчальних закладів І іі ступенів» iconТерміни проведення дослідно-експериментальної роботи
Система ступеневої допрофесійної та професійної підготовки фахівців “Перспективна освіта”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка