Законодавчо-правова база шкільної
НазваЗаконодавчо-правова база шкільної
Сторінка1/6
Дата конвертації24.03.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Інформатика > Закон
  1   2   3   4   5   6
ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Методист РМК

Пінчук О.В.

2011

Збірка покликана допомогти шкільному бібліотекареві у його професійній роботі.

До збірки включено основні законодавчо-нормативні документи та методичні рекомендації необхідні для роботи шкільної бібліотеки.

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………………………..

4


Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального

закладу………………………………………………………………………………….


5


Типові правила користування бібліотекою

загальноосвітнього навчального закладу……………………………………………


11


Типова посадова інструкція завідувача бібліотеки

загальноосвітнього навчального закладу…………………………………………….


15


Законодавчо-правова база шкільної

бібліотеки………………………………………………………………………………


18

Законодавчо-нормативна база шкільної бібліотеки…………………………………

20


Документація в шкільній бібліотеці………………………………………………….

28


Планування роботи шкільної бібліотеки……………………………….....................

29


Методика обліку фонду підручників ………………………………………………….

36


Тиждень шкільного підручника (методичні рекомендації)……………………….

39


Інструкція з обліку документів, що знаходяться в

бібліотечних фондах…………………………………………………………………..


42


Використана література………………………...........................................................

47Передмова
Шкільна бібліотека… Саме в ній дитина вперше знайомиться із самостійно прочитаною книгою, вчиться вибирати для себе одну найкращу з величезної кількості, які її оточують. Саме до неї поспішає і молодий, і досвідчений учитель, щоб знайти в книгах мудрість великих педагогів.

Шкільній бібліотеці належить особливе місце в бібліотечному просторі. Насамперед вона, звичайно, навчальна бібліотека, оскільки повинна забезпечувати інформаційною літературою процес навчання. У той же час вона виконує функції спеціальної (педагогічної) бібліотеки, обслуговуючи педагогічний колектив школи, та публічної дитячої бібліотеки, надаючи учням позапрограмові матеріали, підтримуючи позакласну та позашкільну роботу.

Сучасна шкільна бібліотека є невід’ємною ланкою навчально-виховного процесу, а робота бібліотекаря стає дедалі складнішою і водночас – більш творчою.

В оновленому «Положенні про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» до основних завдань бібліотеки віднесено проблему навчити дітей самоосвіті та сформувати в них інформаційну культуру.

Головною умовою виконання шкільною бібліотекою цієї мети є професіоналізм бібліотекаря. Саме він сприяє бібліотекареві у виконанні своєї ролі як інформаційного посередника і для тих, хто вчиться, і тих, хто вчить, визначаючи участь бібліотеки в освітньому процесі, не менш важливу, ніж участь учителя. Адже якщо придивитися пильніше до реформ шкільної освіти, то суттю будь-якого вдосконалення навчання є самостійна робота з джерелами інформації. Тож успіх реформування напряму залежить від шкільного бібліотекаря, від його орієнтування серед джерел інформації і каналів доступу до них.

Одним із основних законів, яким керується шкільна бібліотека, є Закон України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”. Він вивчає лише загальні питання організації бібліотечної справи і гарантує кожному громадянинові держави вільний доступ до скарбів людської думки, зосереджених у книгозбірнях, захищає права громадян на безоплатне отримання основних бібліотечних послуг, забезпечених бюджетним фінансуванням.

Загальні принципи роботи бібліотек також базуються на указах і постановах уряду, документах, що регламентують економіко-правові аспекти їх діяльності. За останні роки затверджено нові правові акти і більшість із них – це документи із суміжних сфер, які впливають на діяльність бібліотек.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України

від 14.05.1999р. №139 (зі змінами та доповненнями)
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
1. Загальні положення
1.1. Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу (надалі - навчальний заклад) є його обов'язковим структурним підрозділом, який здійснює

бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом

відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.
1.2. Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.
1.3. У своїй діяльності бібліотеки керуються Законом України „Про освіту”, Законом України „Про бібліотеку і бібліотечну справу”, іншими законодавствами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
1.4. Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізаціїдержавної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету

загальнолюдських цінностей і моралі.
1.5. Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки навчального закладу і підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, організаційних особливостей та змісту роботи кожного

конкретного навчального закладу .
1.6. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, працівники навчального закладу, батьки.
1.7. Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.
1.8. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються

директором навчального закладу і складаються на основі типових правил користування бібліотекою.
^ 2. Основні завдання
2.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті.
2.2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових форм та методів роботи. Внесення в роботу бібліотеки новітніх технологій.
2.3. Формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки,

з'ясування прав і обов'язків користувача, виховання поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.
2.4. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.
2.5. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.
2.6. Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистих потреб користувачів у довільній діяльності, у профорієнтаційному визначенні.
2.7. Виховання в учнів інформаційної культури - сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.
2.8. Координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек

інших систем і відомств.
^ 3. Зміст роботи
3.1. Формує універсальний, з урахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включаються: довідково-

енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, кінодокументи,

компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.
3.1.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.
3.1.2. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.
3.1.3. Обслуговує читачів у режимі роботи абонемента та читального залу.
3.2. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.
3.2.1.

Бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних.
3.2.2.

За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє роль центру інформації загальноукраїнських та світових баз даних.
3.2.3. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.
3.3. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання. Підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з

природних прагнень особистості.
3.3.1.

Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову і інформаційну роботу шляхом масового,

групового та індивідуального інформування.

3.3.2.

Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок,

оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.
3.3.3.

Спільно з учителями та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи.
3.3.4.

Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.
3.4.

У межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі, в організації загальних, групових, класних, масових заходів, виставок та оглядів, передбачених планом роботи.
3.5.

Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій і заходів у навчальній і довільній діяльності.
3.5.1.

Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонемента (МБА).
3.5.2.

Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.


^ 4. Управління, структура та штати
4.1

. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявності відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), книгосховища, абонемента, читального залу (кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп'ютерами,охоронними і протипожежними засобами.
4.2

. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.
4.3

Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної і ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, приймання на

роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу.

Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить у собі назву навчального закладу.
За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідуючий бібліотекою, який підпорядковується директору

навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.
4.4

. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника

визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем у межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно до кваліфікаційних вимог.
4.5

. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.
4.6

. Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених даним Положенням, оплачується додатково або компенсується додатковими вихідними.
4.7

. За домовленістю з директором і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження у школі: викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультативів.
4.8

. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням

змінності навчання. Один раз на місяць у бібліотеці встановлюється санітарний день.
4.10

. Щоденно дві години робочого дня виділяються на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

4.11

. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами

Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного

звіту закладу.
4.12

Придбання літератури та інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові вклади (дотації

місцевих органів, спонсорів базових підприємств, громадських організацій, шефська допомога), надходження за додатково виконані бібліотекою

роботи (послуги).
4.13

. Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що

опікуються установами освіти, регіональні методичні центри, обласні Інститути післядипломної освіти. Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України. Методичну допомогу бібліотекам надають Державна бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи

Міністерства культури і мистецтв України, спеціалізовані бібліотеки інших систем і відомств.
4.14

. При бібліотеках працює читацький актив з числа учнів, учителів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.
4.15

. Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівники бібліотеки, представники педагогічного колективу, бібліотек району, громадськості, а також батьки та учні.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Законодавчо-правова база шкільної iconЗаконодавчо-виробнича база
Планування –вид управлінницької діяльності, який визначає перспективу І майбутній стан підприємства
Законодавчо-правова база шкільної iconІ. Нормативно-правова база
Перспективний план проходження атестації на 5 років (затверджений директором школи)
Законодавчо-правова база шкільної iconНормативно-правова база
Постанова кму від 20. 04. 2011 р. №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти"
Законодавчо-правова база шкільної iconІ. Загальна нормативно-правова база
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Законодавчо-правова база шкільної iconТематичний план № теми Зміст освіти Загальна кількість годин
Нормативно-правова база з військових питань. Історія розвитку українського війська
Законодавчо-правова база шкільної iconП ерелік необхідної документації кабіне ту інформатики загальна нормативно-правова база
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Законодавчо-правова база шкільної iconПерелік необхідної документації кабінету інформатики: Загальна нормативно-правова база
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Законодавчо-правова база шкільної iconЗвіт про стан організації профілактичної та правовиховної роботи...
...
Законодавчо-правова база шкільної iconФорма відмови Законодавчо
Законодавчо форма заяви про відмову від щеплень не визначена. Тому бланки відмов, котрі часом пропонують батькам в лікарнях та школах,...
Законодавчо-правова база шкільної iconНаціональна академія наук україни київський університет права кафедра...
Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи, техногенної І пожежної безпеки, створення та функціонування     системи страхового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка