Ступені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ? Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників
Скачати 241.94 Kb.
НазваСтупені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ? Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників
Дата конвертації24.03.2013
Розмір241.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ГРАМАТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1-го КУРСУ НА ДРУГИЙ СЕМЕСТР

Граматичні теми:

 1. Прикметник. Ступені порівняння.

 2. Якісні прикметники much, many, few, little.

 3. Неозначені займенники та їхні похідні.

 4. Група тривалих часів: утворення й уживання.

Ступені порівняння прикметників

Прикметник - частина мови , що виражає ознаку ,якість або власність предметів і відповідає на питання який ?

Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників :

 1. за допомогою суфіксів - ег - est;

 2. за допомогою слів mоге і the most;

 3. від іншого кореня

1. Односкладові і двоскладові прикметники ,які закінчуються на - ег ;-1е; -у; -ow; утворюють ступені порівняння за допомогою суфіксів:

^ Звичайний ступінь

Вищій ступінь

Найвищій ступінь

big

bigger

the biggest

hot

_ hotter

the hottest

wide

wider

the widest

young

younger

the youngest

clever

cleverer

the cleverest

simple

simpler

the simplest

busy

busier

the busiest

narrow

narrower

the narrowest


Зверніть увагу:

а) Прикметники найвищого ступеня завжди вживаються з артиклем the

б) Якщо прикметник закінчується на - у з попереднім приголосним ,то - у змінюється на- > (приклад 7)

в) Якщо односкладовий прикметник закінчується на приголосний, перед яким стоїть короткий голосний , то кінцевий приголосний на письмі подвоюється (приклад 1,2).

г) Німе -е перед суфіксами не пишеться (приклад З,6)

2.Багатоскладові прикметники та двоскладові , які не закінчуються на -er ;-le; -y;~ow утворюють ступені порівняння за допомогою слів more і the most

3вичайhий ctупінь

Вищій ступінь

Найвищій ступінь

stupid

stupid

most stupid

splendid

splendid

most splendid

important

important

most important
beautiful

most beautiful

interesting

interesting

most interesting


Якщо вказується на зменшення ступеня вживаються слова less, the least, замість more, the most
difficult - less difficult the least difficult важкий - менш важкий - найменш важкий
3.^ Деякі прикметник утворюють ступені порівняння від іншого кореня , такі прикметники треба запам'ятати :

good- better- the best; bad - worse- the worst

few

less - the least

little

many

more -the most

much
far farther-the farthest

further-the furthest

Порівняльні конструкції

 1. than (-) My friend is taller than I am.

 2. Мій товариш вищий за мене.

 3. as ..... as My friend is as tall as I am.

 4. Мій товариш такий же високий як і я.

 5. not so ..... as Мy friend is not so tatll as I am.

 6. Мій товариш такий високий як я.

 7. the .... the The more we study the more we know.

 8. Чим більше ми вчимо, тим більше знаємо.

Зверніть увагу: від прикметника little ,що вживається у значенні „маленький „ (a little girl), ступені порівняння такі

a smaller girl - the smallest girl

Прикметник old має ступені порівняння elder - the eldest ,коли розмова ідеться про родини.Якісні прикметники much,many,few,little

Many- багато і few- мало вживаються перед обчислювальними іменниками, much- багато little - мало перед необчислювальними іменниками :

^ I have many friends- У мене є багато друзів

I have much work- У мене е багато роботи

You have few mistakes in your composition -у вашому творі небагато помилок

Не has little time before the lecture- В нього мало часу до лекції

^ Якщо якісні прикметники few і little мають перед собою неозначений артикль, то вони набувають значення декілька ,небагато(у позитивному сенсі)

Порівняйте : few -a few; little -a little;

^ Ann has few books; she wants to buy some more new books.

В Ганни мало книжок; вона хоче купити ще декілька книжок.

Ann has a few English books and she wants to give me one of them.

У Ганни є декілька англійських книжок і вона хоче дати мені одну з них.

^ You have little time now be quick.

Ти маєш мало часу; поспіши.

I have a little time now and I want to read the text once more

Я маю трохи часу і хочу прочитати текст ще раз.

Модальні дієслова

Це, дієслова, які означають відношення дійової особи до дії або стану.

До модальних дієслів відносяться дієслова can, may, must. Деякі особливості модальних дієслів.

 1. вимагають після себе інфінітиву дієолова без частки to :

I can do this Не can read well.

 1. Утворюють питальну і заперечну форми без допоміжних дієслів;

Can you do this? Can he read well?

 1. в 3-ій особі однини теперішнього часу не мають закінчення - s:

Не can speak English але Не speaks English well._

Модальне дієслово сап

Означає фізичну або розумову можливість, здібність виконати дію, виражену присудком. На українську мову перекладається дієсловами можу, вмію. Дієслово сап має форми лише дійсного і минулого часів сап, соцЩі, але замість дієслова сап або Його відсутніх форм ми можемо вживати сполучення to be able- бути в змозі. I shall be able to come - Я зможу прийти Не was able to mn-Він міг бігти.

Модальне дієслово must

Означає необхідність або моральний обов!язок.На українську мову перекладаємо як повинен, потрібно, треба.

- Students must study well- Студенти повинні вчитися добре Дієслово must не має форм минулого і майбутнього часу, замість нього вживаємо його замінник- вираз to have to I shall have to get up early tomorrow Мені треба буде встати рано завтра I had to go home- Мені погрібно було йти до дому.

Модальне дієслово may

  1. Означає дозвіл на виконання якоїсь дії:

May I come in? Можна мені увійти?

  1. Означає можливість або припущення

It may ram today- Можливо сьогодні буде дощ... Дієслово may має форму минулого часу might

В значенні, цього дієслова , а також замість його відсутніх форм можна вживати сполучення to be allowed to:

I was allowed to do this work-Мені дозволили робити це You will be allowed to go out in two days-Вш дозволять виходити на вулицю через два

дні.

^ Модальні дієслова і їхні замінники
Дійсний час

Минулий час

Майбутній час

сап to be able to

can I am able

could I was able

will be able

to have to

must go I have to go

had to go

'll have to go

to be allowed to

may come You are allowed to come

might come You were allowed to come

will be allowed to


Неозначені займенники some ,апу заперечний займенник та їх похідні

' 1) Займенник some означає якийсь ,який-небудь ;деякий декілька і вживається здебільшого у стверджувальних реченнях, I want to buy some cups- Я хочу купити декілька чашок Give me some cup- Дай мені яку-небудь чашку Some children do not like to read- Деяким дітям не подобається читати

^ Перед незліченними іменниками some означає якусь кількість і на українську мову не перекладається.

Mother asked me to buy some bread- Мати попросила мене купити хліба 2) Займенник any означає якийсь, який-небудь декілька і вживається здебільшого в питальних реченнях ( переважно в загальних) і заперечних реченнях Did you getany news from him? - Ви дізналися про які - набудь новини від нього ? She has nonriends here.- Вона не має тут друзів,

. ^ 3) Заперечний займенник ДО вказує на відсутність предмета, явища або поняття І . вживається в заперечних реченнях в той час, як дієслово - присудок стоїть у стверджувальній формі: I have no time- У мене немає часу

^ There are по chairs in the room - В цій кімнаті немає стільців.

Похідні від неозначених займенників some, any, every та заперечного займенника по.

Займенники some, any, every, ПО можуть утворювати похідні займенники при з'єднанні із словами thing, body ,one, 3 прислівником where ці займенники утворюють прислівники місця і напрямку.


^ Вживання цих похідних є аналогічним основних займенників.
Основи.

Похідні займенники

Похідні прислівники

займеник

+ thing

+body

+ one

+ where

(щось,що-небудь)


(хтось, хто-небудь)


(хто- небудь)

(де-небудь,куди-небудь)

(що-Небудь,

що-завгодно)

(хто-небудь ,хто завгодно)

(хто-небудь ,хто завгодно)


(де-небудь,куди-небудь)
(ніщо, нічого)

(ніхто, нікого)

one

(ніхто, нікого)

(ніде,нікуди)
, (все)

(всі .кожен)

(всі, кожен)

(скрізь, всюди)


Give me something to read - Дай мені що-небудь почитати. There is somebody in the room- В кімнаті хтось є. We shall go some-where in June- Ми поїдемо куди-небудь у червні. Do уо see anything on the ground?- Ти бачиш що- иебудь на землі?

І ч , r \ f р

/epared everything yesterday- Я все приготував учора,

Легу-опе tried to help the old man- Кожен намагався допомогти старому чоловіку.

^ Зверніть увагу:

В реченнях, які містять в собі заперечні займенники no, nobody, по one, nothing і прислівник nowhere, відсутні заперечні частки при дієслові тому що в англійській мові достатньо одного заперечення в реченні:

I have no time - У мене немає часу Не knows nobody here- Він не знає нікого тут

We went nowhere last summer. , - Ми нікуди не їздили останнім літом

Якщо при дієслові ставимо заперечення то замість заперечного займенника по та його

похідних ми ставимо, неозначений any ma його похідні:

I have not any time

He does not know anybody here

We did not go anywhere last summer

Займенник any (та його похідні) можуть вживатися в стверджувальних реченнях в значенні ( будь-який, будь-хто, будь - що).

Займенник some, який стоїть перед числівником перекладається - приблизно:

There were some 100 students at the meeting

На зборах були присутні близько (приблизно). 100 студентів.

/

й

Група тривалих часів Continuous (Progressive) Tenses

^ Тривалі часи вживаються для означення триваючої

незакінчен^ої дії, яка відбувається в певний момент дійсного минулого або майбутнього часу.

Всі тривалі часи (Present Past, Future Continuous) утворюються за допомогою дієслова to be - у відповідній особі, числі і часі і Participe-1 (дієприкметник дійсного часу дієслова- присудка)

Participle-l утворюється за допомогою суфікса- ing, який ми додаємо до 1-ої основної форми дієслова, наприклад

read-reading study-studying write-writing

Таким чином тривалі часи утворюються за формулою:

to be+ Ving,

в якій допоміжне дієслово to be змінюється в залежності від часу, a Participle-l (Ving) залишається незмінним незалежно від часу.

Present Continuous (Progressive) Tense

Дійсний тривалий час оначає незакінчену дію, яка відбувається в той саме час, коли ми про неї говоримо.

І ага writing a letter now Я пишу листа зараз (дія триває) Дієслово to be в теперішньому часі змінюється за особами і має три форми : am, is, are. I am asking you

He we are asking

She is asking They

It

В дійсному тривалому часі часто вживаються обставини часу : now, at this time, at this moment.

Також Present Continuous часто вживається з дієсловами, які означають рух (to start, to leave, to come , to go) для утворення близького майбутнього; Не is leaving for Canada Сегодня он уезжает в Канаду She is coming from Kyiv tomorrow Она приезжает из Києва завтра, Дієслово to go у формі Continuous- .;з послідуючим інфінітивом іншого дієслова означає намір виконати якусь дію: I am going to read this book Я збираюсь читати цю книгу They are going to visit their frends - Вони збираються' провідати своїх друзів.

Зверніть увагу!

Дієслова , які означають почуття і сприйняття, такі як ;

to love, to hear, to see, to know, to understand, to believe ma інші, не мають форми Continuous.
r

Past Continuous (Progressive) Tense

Минулий тривалий час вживається для означення тривалої дії,яка відбувалася в певний момент в минулому. Цей момент може бути виражений : 1,зазначенням часу I was writing a composition at 6 o'clock yesterday. Я писав листа о 6-ій годині вчора. 2 другою дією, вира женою дієсловом в минулому часі групи Indefinite: Before you phoned me I was working Коли ви мені зателефонвали, Я працював. 3.., обставинами часу такими як : then; at that moment; at that time

Children were sleeping at that time. Діти спали в той час, В минулому часі діє слово to be змінюється за числами і тому має дві форми : was- для однини, were- для множини : I was asking We

Не You were asking

She was asking They

It

^ The Future Continuous {Progressive) Tense

Майбутній тривалий час означає незакшчену, триваючу дію, яка буде відбуватися в певний момент у майбутньому . Цей момент може бути виражений:

 1. ^ Зазначенням часу

I shall be working at the laboratory at 9 o'clock tomorrow Я буду працювати в лабораторії ;о, 9-ій годині завтра.

 1. Другою дією в майбутньому, яка виражена дієсловом в Present Indefinite (теперішному неозначеному часі)

When you come to see me, I shall be working at the laboratory- Коли ви прийдете до мене, я буду працювати в лабораторії

В майбутньому часі допоміжне дієслово to be має форми :

We shall (will) be asking You will be asking

They

shall be -для першої особи однини і множини (I, we), will be - для всіх осіб без вийнятку

і shall (will) be asking He

She Will be asking It
Заперечна форма речень утворюється за допомогою заперчної частки not, яку ми / ставимо після допоміжного дієслова to be у відповідному часі: We are reading the book now We are not reading the book now We were reading the book at 7 o'clock yesterday We were not reading the book at 7 o'clock yesterday We shall be reading the book at 7 o'clock tomorrow We shall not be reading the book at 7 o'clock tomorrow

^ Питальна форма речень утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у відповідному часі, яке ми ставимо на перше місце в реченні: We are reading the book now

Are we reading the book now ? -

We were reading the book at 7 o'clock yesterday Were we reading the book at 7 o'clock yesterday? We shall be reading the book at 7 o'clock tomorrow Shall we be reäding tlie book ät 7 o'clock: tomorrow?

Відмінювання дієслова to ask у часах Continuous : Present Continuous (Progressive):

Заперечна форма

Питальна форма
Стверджувальна форма
^ I am asking He 1

Shef is asking It і

We О

You V are asking TheyJ

Am I asking ? ГНе Is і She asking? і It

f Wei Arei You (asking? і They^

I am not asking

Неї

are not asking

She/ is not asking It-*

We] You They'
^ I was asking НеП

were

She was asking

it

We

He( asking?

She

It

fWel You asking ? They)

was

You were asking They

Se

I

He / was not asking She It

Wei

*ast Continuous Ten;

г II

You(were not asking They
її til re Continuous Tense

shall) I He

She / be asking) will) It

wil

be asking

will be asking

will not be asking

I( shall) He She It

We (shall) You They

J

(shall) wé) You ' They

Схожі:

Ступені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ? Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників iconФорми якісних прикметників розрізняємо такі форми якісних прикметників
Прикметником називається частина мови, що виражає ознаку предмета безпосередньо або через його відношення до ін­ших предметів І відповідає...
Ступені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ? Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників iconЧастина мови, що виражає ознаку дії чи стану, ознаку іншої ознаки,...
Якісно- означальні прислівники це прислівники на -о, -е, що виражають якісну ознаку дії, відповідають на питання як? І переважно...
Ступені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ? Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників iconСтупені порівняння прикметників
В англійській мові прикметники не змінюються ні за родами, ні за числами, ні за відмінками. Вони змінюються лише за ступенями порівняння....
Ступені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ? Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників icon"Філологічні поняття (укр.)"
Незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку якості І відповідає на питання як де звідки наскільки...
Ступені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ? Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників iconЦе частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок при...
Числівник- це частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі І відповідає на питання скільки? котрий? (сьомий,...
Ступені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ? Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників iconУрок з української мови 4-б клас Тема : Подорож до зимового лісу
...
Ступені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ? Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників iconН. наповнен-ий наповнен-е наповнен-а наповнен-і Р
Дієприкметник особлива форма дієслова, яка виражає ознаку предмета за дією або станом І відповідає на питаня який? яка? яке? які?...
Ступені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ? Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників iconУрок української мови Тема. Вправи на визначення роду І числа прикметників...
Досконалювати вміння І навички учнів встановлювати зв'язок між іменником І прикметником, визначати рід І число прикметників; збагачувати...
Ступені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ? Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників iconЗавдання I (шкільного) етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика
Який голосний й чи І пишеться у закінченнях прикметників? Вставити пропущені букви
Ступені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ? Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників iconУрок №2 Тема. Порівняння десяткових дробів. Розв'язування вправ
Мета уроку: повторити правила порівняння натуральних чисел, вчити порівнювати десяткові дроби, розв'язувати задачі І вправи на порівняння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка