Уроках історії 7 клас Тема : «Стародавня історія України»
Скачати 66.65 Kb.
НазваУроках історії 7 клас Тема : «Стародавня історія України»
Дата конвертації07.03.2013
Розмір66.65 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Формування компетенцій на уроках історії

7 клас

Тема : «Стародавня історія України»
Хронологічна компетенція:


 • Уміння співвідносити дату і подію;

 • Встановлювати хронологічну послідовність існування різних археологічних культур на території України;

 • Визначати хронологічні рамки історичних епох, що поділяють давню історію України;

 • Встановлювати хронологічні рамки неолітичної революції на території України, проживання племен трипільської, зарубинецької та черняхівської археологічних культур, кіммерійців, скіфів, сарматів, давніх греків, готів, гунів, склавинів, антів і аварів;

 • Визначати дати появи первісної людини на території України, появи на історичній арені слов’ян;

 • Спів ставляти події давнього періоду на території України, Азії, Африки та Західної Європи.


Просторова компетенція:


 • Визначати територію, яку заселяли скіфи, сармати, кіммерійці та інші племена;

 • Показувати на карті та позначати на контурній карті розташування грецьких міст-держав – Херсонесу, Боспорського царства, Ольвії, Фанагорії, Тіри,;

 • Позначати на контурній карті територію, яку заселяли племена трипільської, зарубинецької, черняхівської культури;

 • Показувати на карті напрямки просування територією України готів, гунів, аварів, угрів, хозар;

 • Визначати напрямки розселення слов’ян зі своєї прабатьківщини у ІІ – ІУ ст.;


Інформаційна компетенція


 • Аналізувати речові та писемні джерела вивчення давньої історії України;

 • Співставляти археологічні пам’ятки з писемними (праці Геродота, Стратона) про скіфів, антів;

 • Визначати за речовими пам’ятками, знайденими на території України, риси побуту та основні заняття людей, що тут жили;

 • Аналізувати усні пам’ятки (легенди, перекази), пов’язувати їх з іншими відомими джерелами.


Мовленнєва компетенція


 • Уміння описувати життя та побут стародавніх людей палеолітичної епохи на прикладі Мізинської стоянки;

 • Формулювати питання за розповіддю вчителя;

 • Складання простого плану стосовно опису життя певних племен, що населяли територію України в давнину;

 • Розповідати про основні заняття, побут, суспільний устрій, вірування, звичаї, відомі пам’ятки культури давніх трипільців, скіфів, греків, слов’ян.


Логічна компетенція


 • Встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між господарською діяльністю давніх людей та їхньою суспільною організацією;

 • Пояснювати причини виникнення ідеологічних уявлень давніх людей;

 • Порівнювати спосіб життя мисливців і землеробів епохи неоліту, племен трипільської культури, царських скіфів та греків, слов’ян;

 • Встановлювати характерні риси суспільного устрою спільнот кам’яного віку, давніх греків Північного Причорномор’я, кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів, аварів, слов’ян, підтверджувати свої висновки фактами;

 • Пояснювати зміст понять: історичні джерела, археологічна культура, енеоліт, мезоліт, неолітична революція, велике переселення народів, рід, плем’я, тотемізм, магія, анімізм .


Соціальна компетенція


 • Навички роботи в парах по моделюванню діалогів вигаданих осіб історичної епохи;

 • Уміння працювати в малій групі по аналізу різних джерел вивчення життя скіфів;

 • Уміння співпрацювати в колективі у постановці історичних вистав про життя грецьких міст-держав та скіфів;Аксиологічна компетенція


 • Уміння формулювати версії зникнення трипільців, витіснення одних племен на території України іншими;

 • Визначати цінності, притаманні людям тієї чи іншої археологічної культури на території України;

 • Пояснювати процес виникнення нерівності;

 • Визначати характер потреб трипільців, кіммерійців, сарматів, скіфів царських і скіфів – землеробів і скіфів – кочівників;


Полікультурна компетенція


 • Визначення значення племен трипільської культури у розвиток матеріального виробництва та духовної культури;

 • Визначати прогрес у розвитку людських уявлень про світ;

 • Визначати внесок у розвиток матеріальної та духовної культури греків Північного Причорномор’я та скіфів.


Тема 2. «Виникнення та розквіт Київської Русі»
Хронологічна компетенція


 • Уміння визначати хронологічні рамки існування держави із назвою «Київська Русь»;

 • Встановлювати період найбільшого розквіту Київської Русі;

 • Визначати рамки правління Київських князів;

 • Встановлювати дати: хрещення Русі, найбільших битв руських дружин с іноземними загарбниками ( печенігами, монголо-татарами);

 • Уміння співвідносити найбільш важливі події політичної історії Київської Русі з датами;

 • Синхронізувати події, що відбувалися на території Київської Русі з подіями, що відбувалися в Західній Європі та Візантії.


Просторова компетенція


 • Показувати на карті та наносити на контурну карту територію проживання східнослов’янських літописних племен у УІІІ-ІХ ст.;

 • Показувати місцезнаходження міст Київської Русі: Києва, Чернігова, Переяслава, Галича, Володимира, Новгород-Сіверського;

 • Визначати місцезнаходження літописних міст Київської Русі: Листвена, Унежича, Трублаїв, Стародуба; Вишгорода,

 • Показувати напрями походів князя Святослава, місце його загибелі;

 • Позначати місця найбільших битв русичів з печенігами;

 • Визначати межі земель, князівств та їхні головні міста;

 • Визначати сусідні країни;

 • Показувати напрямки походів Ігоря, Олега;


Інформаційна компетенція


 • Уміти аналізувати писемні джерела про Київську Русь: Повість временних літ, свідчення Візантійських істориків та мандрівників;

 • Порівнювати дані різних за характером джерел: писемних, даних археології, етнографічних, гідроніми та топоніми;

 • Пояснювати позицію авторів писемних джерел;

 • Пояснювати мотиви різних істориків у зображенні історії Київської Русі.


Мовленнєва компетенція


 • Розповідати про виникнення держави у східних слов’ян, адміністративну та релігійну реформи Володимира Великого;

 • Складати усний та письмовий план за текстом, або розповіддю вчителя;

 • Описувати походи київських князів на Візантію та проти печенігів;

 • Давати характеристику київським князям, укладати їхні життєписи;

 • Складати пам’ятки по вивченню біографій князів – Ольги, Святослава, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха;

 • Готувати невеликі повідомлення-розвідки щодо київських літописних князів Кия, Діра, Аскольда;

 • Рецензувати доповіді однокласників.


Логічна компетенція


 • Підбирати факти, що свідчили про існування економічних і суспільно-політичних передумов виникнення держави у східних слов’ян;

 • Визначати і аналізувати передумови феодальної роздробленості Київської Русі;

 • Характеризувати значення діяльності Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха;

 • Аналізувати значення для Київської Русі прийняття християнства;

 • Встановлювати причини, передумови та наслідки хрещення Русі;

 • Порівнювати процес феодальної роздробленості в Київській Русі і в країнах Західної Європи;

 • Пояснювати зміст понять: ранньофеодальна держава, князь, дружина, віче, реформа, хан, феодальна роздробленість;

 • Встановлювати факти, які свідчать про зростання міжнародного авторитету та політичного впливу Русі в Х-ХІ ст.;


Соціальна компетенція


 • Навички роботи в парах по моделюванню діалогів історичних осіб;

 • Уміння працювати в малій групі по створенню невеличких історичних проектів, наприклад, «По літописним містам Київської Русі»;

 • Уміння співпраці в колективі під час постановки історичних вистав, наприклад, «Ярослав Мудрий»;

 • Уміння вислуховувати різні точки зору з проблемних питань ( щодо вибору віри Володимиром, щодо датування утворення Київської Русі, щодо походження Ольги та оцінки її діяльності»;


Аксиологічна компетенція


 • Уміння давати оцінку «норманській теорії»;

 • Визначати позитиви і негативи у діяльності історичних осіб;

 • Пояснювати мотиви дій історичних осіб ( пояснити характер та причини реформ, які провела Ольга після вбивства Ігоря, вибір Володимиром Великим християнства вірою для Київської держави);


Полікультурна компетенція


 • Визначати наслідки прийняття Київською Руссю християнства для розвитку культури та доручення Русі до світових здобутків матеріальної та духовної культури;

 • Визначати досягнення в галузі духовної і матеріальної культури Русі ще до Кирила і Мефодія ( наявність писемності – графіті);

 • Визначати рівень розвитку архітектури ще до прийняття християнства ( версія про існування храмів до 889 року);

 • Порівнювати рівень досягнень в галузі мистецтва, створення рукописних книг з європейським рівнем;

 • Визначати роль культури Київської Русі для народів Європи;

 • Знаходити корені матеріальної та духовної культури Київської Русі у сучасних традиціях;

 • Визначати внесок східних слов’ян у розвиток світової культури.

Схожі:

Уроках історії 7 клас Тема : «Стародавня історія України» iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни. Всесвітня історія
Періодизація історії людства. Своєрідність епохи стародавнього світу як першого періоду в історії людства. Історичні джерела. Відлік...
Уроках історії 7 клас Тема : «Стародавня історія України» iconТем: Вступ до першого періоду новітньої історії України
«новітня історія України», «коронний край», «губернія», «русифікація», «індустріалізація»; ознайомити учнів зі структурою І методичним...
Уроках історії 7 клас Тема : «Стародавня історія України» icon7 клас всесвітня історія
Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями І структу­рою курсу. Побудова підручника з предмета, додат­кова навчальна література та електронні...
Уроках історії 7 клас Тема : «Стародавня історія України» iconМетодичні рекомендації щодо викладання історії в 2012-2013 навчальному...
Учні 5-9 класів навчальних закладів опрацьовуватимуть програму «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи» (2010 рік)
Уроках історії 7 клас Тема : «Стародавня історія України» iconУкраїни Курс "Історія України"
України. Вивчення історії українського народу, як складової частини всесвітньої історії, повинно допомагати студентам зрозуміти місце...
Уроках історії 7 клас Тема : «Стародавня історія України» icon1. Знайомство з історією
Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу та підручника. Історія як навчальний предмет І наука. Історія України...
Уроках історії 7 клас Тема : «Стародавня історія України» iconСтародавня історія України
Вотчина — одна з форм феодальної власності часів Київської держави, яку власник мав право передати у спадщину, продати, обмі¬няти,...
Уроках історії 7 клас Тема : «Стародавня історія України» iconУроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що...
Мета: Сформувати уявлення учнів про періодизацію історії та відлік часу. З'ясувати особливості епохи стародавнього світу як першого...
Уроках історії 7 клас Тема : «Стародавня історія України» iconУ межах навчального предмета «Історія України» в 5 класах загальноосвітніх...
«Суспільствознавство», а саме: «Метою навчання історії в загальноосвітній школі є формування в учнів ідентичності та почуття власної...
Уроках історії 7 клас Тема : «Стародавня історія України» iconІсторія античної цивілізаціїї : у 3-х т
Перший том "Стародавня Греція" висвітлює процес зародження, формування, розквіту І падіння давньогогрецької цивілізації, починаючи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка