В урочній та позаурочній діяльності
Скачати 106.36 Kb.
НазваВ урочній та позаурочній діяльності
Дата конвертації08.03.2013
Розмір106.36 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

В УРОЧНІЙ ТА ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Семенова Н.В., заступник директора
Вивчивши теорію побудови і проведення комунікативного уроку, творчі вчителі нашої школи здобули певний досвід: розробили уроки, позакласні заходи з використанням інтерактивних методів навчання, телекомунікаційних і проектно-дослідницьких технологій, спрямованих на розвиток комунікативних і соціальних компетентностей дітей.

З метою соціального становлення особистості, її життєвої компетентності вчителі школи використовували різноманітні форми і методи кооперативної діяльності. Групову роботу організовували у парах, парах змінного складу, малих групах. Під час її виконання учні навчали один одного і, навчаючи, вчились. При цьому використовувались інтерактивні технології: “Мікрофон”, “Карусель”, “Мозковий штурм”, дискусії, дебати, “Коло ідей”, “Акваріум” та ін. Результатом роботи були створені учнями проекти, презентації, публікації, що сприяло формуванню навичок розв’язування практичних проблем.

Учителі філології, англійської мови використовували в навчальному процесі комунікативні методи, в основі яких лежать мовленнєві ситуації. Добір змісту комунікативно-мовленнєвих ситуацій визначався метою конкретного уроку та тим лексичним матеріалом, який запланований для засвоєння. Спонукалась мовленнєва взаємодія учнів мотивами, через які задовольнялись потреби дітей (потреба у спілкуванні, пізнавальна, ігрова тощо). Гра є актуальною потребою дітей, тому в процесі організації вчителем комунікативно-мовленнєвих ситуацій вчителі якнайширше використовували різноманітні рольові ігри. Уроки літератури допомагали учням розібратися у проблемному баченні свого життя та усвідомленні результативності своєї життєдіяльності (дискусії, характеристика дійових осіб та інше).

^

Організація уроку в комунікативно-орієнтованому навчанні
Розвиток чотирьох видів мовленнєвої діяльності: говоріння, слухання, читання, письма

Створення реальних ситуацій спілкування

Вибір мовних засобів відповідно до стилю, типу і жанру мовлення

Система усних і письмових мовленнєвих вправРоль учителя на різних етапах уроку:

- Організатор

- Спостерігач

- Організатор

- Консультант
^

Технологія групової роботи


- Малі групи

- Перехресні групи

- Пари


- комунікативні вправи

- умовно-комунікативні вправи

- вправи на прогнозування змісту

- вправи на актуалізацію лексичного запасу

- вправи на сприймання та розуміння речення

- мовленнєві вправи

- вправи на розвиток уміння висловлювати судження щодо змісту програми

- вправи на формування аудіативних навичок


Вправи на співвіднесення змісту з темою
^

Інноваційні технології


- Технологія ситуативного моделювання

- Опрацювання дискусійних запитань

- Блокова система

- Ігрові технології

- Проектна методикаВправи за критерієм комунікативності


Вчителі природничо-наукових і технічних дисциплін намагалися спрямовувати процес навчання та виховання на формування компетентностей особистості шляхом експерименту та дослідної проектної діяльності учнів. При цьому прагнули оновлювати зміст експерименту через посилення його практичного спрямування. Експеримент ужиткового характеру сприяв створенню життєвих ситуацій, для реалізації яких учні мобілізували свої знання, вміння, досвід. Такий експеримент формував навички екологічно грамотної поведінки в побуті та довкіллі. З метою розвитку експериментальних умінь, формування наукового світогляду учня, його життєвої та соціальної компетентностей вчителі приділяли увагу пошуково дослідним методам навчання, надаючи перевагу таким формам організації навчального процесу, які створювали умови, близькі до умов наукової роботи. Учні школи під керівництвом учителів географії і біології створили проекти: «Водойми рідного краю», «Червона книга України», «Парад квітів біля школи». Розпочато роботу над довготривалим практико-орієнтованим проектом зі створення електронного навчального посібника «Географія Луганської області» із залученням учнів 9-х класів. Учні 10-11 кл. працювали над науково-дослідницьким проектом «Забруднення навколишнього середовища міста Молодогвардійська». Залучали учнів до участі в обласному конкурсі юних аранжувальників «Квітуча Луганщина», в Міжнародному екологічному конкурсі «Світ, зачарований тишею». Вчитель хімії і біології Масерова І.О. разом з учнями розробила і провела тематичну екскурсію «Деревні рослини м. Молодогвардійська». Її вихованці під керівництвом учителя створили науково-дослідницький проект «В союзе с природой» і одержали перемогу в обласному природоохоронному конкурсі «Крилаті сусіди».

Вчителі фізико-математичної кафедри, формуючи під час занять комунікативну і соціальну компетентності, надавали перевагу співробітництву, пошуку шляхів розв’язання проблеми, встановленню причинно-наслідкових зв’язків, коментуванню учнями розв’язаних ними задач і креслень, формуванню адекватної оцінки і самооцінки, особистої точки зору, адаптації в мовному середовищі, організації парної і групової роботи, випуску тематичних газет під час проведення тижня. Залучали учнів до участі в Міжнародному конкурсі шкільних проектів з енергоефективності, в обласному конкурсі «Космос. Людина. Духовність», «Діти за чисту енергію». Були створені проекти з енергозбереження «Енергія для всіх» (керівник – вчитель математики Гітман І.В.) та колективний проект «Наша планетна система» з астрономії (учні 11 кл., керівник вчитель фізики Бондарева І.В.).

На уроках історії і права вчителі часто ставили перед учнями завдання, що потребують самостійного визначення і прийняття рішень: як виконати поставлене об’ємне завдання, яким шляхом краще йти, щоб досягти успіху, який шлях найбільш раціональний тощо. Особливо популярними були уроки-диспути «Виборча реформа. За і проти», «Знаю права – виконую обов’язки» , «Європейська інтеграція України».

Формування компетентностей відбувалось на уроках з «Основ здоров’я» з елементами тренінгових занять в 5,6,7 класах. Тренінги допомагали подолати внутрішні проблеми особистості та навчали взаємодіяти із собою та іншими людьми. Метою тренінгових занять була гуманізація спілкування підлітків у процесі опанування ними основ культури спілкування. Цьому сприяла робота в тренінгових групах змішаного типу. Заняття в цих групах передбачають засвоєння знань про основи культури спілкування й вироблення практичних умінь та навичок ефективної комунікації.

На уроках етики створювались умови для налагодження відкритих, довірливих стосунків. Зміст таких уроків залучав емоційні, душевні ресурси дитини, що сприяло формуванню чіткої системи ціннісних орієнтацій особистості. Основним методом з формування культури спілкування були інтерактивні методи, які допомагали вчителю знаходити та відпрацьовувати ефективні форми взаємодії зі своїм "Я" та навколишнім світом у процесі рефлексивного аналізу і практичних дій.

Варіативна складова

Однією з умов ефективного розвитку комунікативних і соціальних компетентностей учнів у школі було відвідування учнями курсів за вибором, спецкурсів, факультативних занять. Вчителі ставили за головне особистісний підхід до мовного розвитку дітей, що враховує психологічні фактори цього процесу, педагоги розглядали комунікативну здібність, як вияв різнобічності й водночас цілісності способу життя дитини в умовах різного соціального партнерства і взаємодії з оточуючими. Приділялась увага розвитку комунікативно–лідерських здібностей учнів. Бути лідером у різних ситуаціях ділового спілкування допомагали дитині курси: “Ділова активність”, “Власна справа”, “Права дитини”, «Пізнай себе», «Основи споживчих знань», «Рівний – рівному», які сприяли розвитку особистості, формували активність, гнучкість у прийнятті рішень, підприємливість, відповідальність, допомагали учням краще пізнати себе, свої сильні і слабкі сторони як особистості і громадянина.

Проблему розвитку комунікативних здібностей учнів розв’язували лекторська група шкільного музею народного побуту. Учні готувати відповідні повідомлення, збирали експонати, описувати їх, готувати тематичні експозиції, виставки, вчилися і проводили лекції, і тематичні екскурсії.

Учням було запропоновано широкий спектр курсів за вибором: “Виразне читання і розказування”, “Сучасна риторика”, “Культура поведінки і мовного спілкування”, “ Культура мовлення”, “ Основи журналістики”, “Развитие навыков речевой деятельности”, “Культура поведінки”, «Мовленнєвий етикет», «Стилістика сучасної української мови», «Український фольклор», «Розвиток спонтанного мовлення», «Етика школяра», «Країнознавство».

Завдяки введеному курсу “Мій рідний край – Луганщина”, у рамках затвердженої програми “Патріот Луганщини”, реалізувалась проблема громадянського виховання учнів, формування соціальної компетентності підлітків, що сприяло духовному розвитку молоді, вихованню в неї почуття патріотизму, поваги, доброзичливого ставлення до близьких людей, громадянської самосвідомості.

З метою якісного оволодіння учнями 5-8 класів сучасними комп’ютерними технологіями на базі нового комп’ютерного класу працював гурток «Інтершкола», на заняттях якого приділялось багато уваги формуванню умінь працювати в групі, презентувати свою роботу (в ході роботи учнями було розроблено і реалізовано проекти «Моя перша книга»). Вже сформовані комунікативні компетентності продемонстрували учні нашої школи на обласному і Всеукраїнському конкурсах з інформаційних технологій (учень Кратінов Нікіта, публічно захищаючи свій власний проект «Сайт школи», зайняв І місце, учениця Товмаченко Оксана презентувала власний проект «Мій навчальний заклад» і посіла почесне ІІ місце), в обласному конкурсі «Их имена – наша гордость. Выпускники, прославившие наш край» учні нашої школи вдало презентували і захищали власні науково-дослідницькі проекти.

Багато уваги приділяли вчителі роботі з обдарованими дітьми під час уроків, у позаурочний час, на факультативах. З часом ці учні ставали надійними помічниками, вони організовували і проводили позакласні заходи, допомагали учителю активізувати інтерес інших учнів до вивчення різних предметів.

Допомагала розвивати комунікативну компетентність учнів їх участь у шкільних, міських олімпіадах, участь в літературних конкурсах: «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», «Зазирни в історію рідного краю», «Моя країна – Україна», «Птах-поет», в конкурсах, присвячених творчості В.Даля, Б.Грінченка.

В позакласній роботі вчителі, формуючи ці компетентності, активізуали діяльність учнів через різноманітні форми роботи:

- інсценування віршів, байок, рольові ігри;

- робота молодших підлітків у клубах «Лідер», «Ігротека», «Каскад»:

( обмін думками, розмірковування над дискусійними питаннями);

- участь в обласних змаганнях з інтелектуальних ігор «Битва разумов»;

- участь в брейн-рингах, змаганнях-дебатах;

- ділові ігри;

- зустрічі з ветеранами ВВВ, з випускниками школи, з письменниками;

- зустрічі-спілкування з представниками навчальних закладів різних рівнів акредитації;

- активне залучення учнів до проектної діяльності.

Однією із найбільш продуктивних технологій для формування компетентностей є проектна технологія, освітньо-виховний потенціал якої полягає у створенні інноваційно-розвивального середовища в школі, на основі:

-діяльнісного підходу, спрямованого на формування комплексу різноманітних умінь та навичок, необхідних для успішної самореалізації;

-створення мотиваційної ситуації та підтримання її у процесі роботи;

-набуття учнями знань, умінь і навичок як самостійного, так і колективного пошуку, постійної актуалізації їх застосування;

-формування нового досвіду та розвитку необхідних психологічних якостей;

-орієнтації на особистісний та колективний успіхи;

-розвитку самостійності, відповідальності, уміння планувати, приймати рішення, оцінювати результати;

-набуття досвіду вирішення реальних проблем у майбутньому самостійному житті тощо.

Протягом експерименту були розроблені і реалізовані навчальні проекти різноманітного змісту і призначення :

 • «Народні свята», вчитель початкових класів Мисик О.М.;

 • «Модернізм як явище культури кінця 19 ст. початку 20 століття», вчитель російської філології Хау-Ден-Чук В.Ю.;

 • «Зелена весна Луганщини», вчитель географії Левченко В. М.;

 • «Піфагор», вчитель математики Литвин І.О.;

 • «Summer Holiolaysin the Crimea» («Літній відпочинок в Криму»), вчитель англійської мови ЦеліковаЛ.О.;

 • «У колі рідної сім’ї», вчитель початкових класів Душко Л.М.;

 • «Обережно! Гриби!», 8 клас, вчитель біології Шематович С.М.;

 • «Професія, яку я обираю», 10 клас, вчитель англійської мови Целікова Л.О.;

 • «Сказочный мир Пушкина», 5 клас, вчитель російської філології Харченко Н.Г.;

 • «Моє майбутнє в моїх руках», 9 клас, вчитель географії і основ економіки Левченко В.М.;

 • «Історія розвитку інформатики для допитливих», вчитель інформатики Воронкова Л.М.;

 • Екологічний проект «Земля плаче – серце крає», 3 клас, вчитель початкових класів Мисик О.М.;

 • Соціальний проект «Зелене мереживо для рідної школи», вчитель біології Шематович С.М.;

 • «Епохи створюють люди», 10 клас, вчитель української філології Лутай Л.В.,

 • «Історія розвитку інформатики для допитливих», вчитель інформатики Воронкова Л.М.

Робота над короткотривалими навчальними проектами формувала в учнів вміння активно слухати та обговорювати, «будувати» діалоги і полілоги з урахуванням особливостей оточуючих людей, безконфліктно співіснувати, приймати колективні рішення, аргументувати свою власну думку.

Методика проведення занять допомагала створити умови, коли діти випробовували себе в різноманітних ситуаціях, приміряли всілякі “ролі”, набували життєво необхідних умінь, знань і навичок для спілкування в нестандартних ситуаціях. Все це забезпечувало об’єктивне сприйняття оточуючих, знаходження адекватного стилю і тону спілкування, здібність емоційно відгукуватись на переживання інших людей, враховувати особливості особистості та психологічного стану співрозмовника. Формувались вміння будувати стосунки з урахуванням особливостей інших людей, вміння активного слухання, вільного володіння своєю мовою та немовними засобами спілкування.

У рамках експерименту з метою набуття професіонального досвіду адміністрація і вчителі школи прийняли участь у роботі обласних семінарів і круглих столів ЛОІППО:

- «Проведення експериментальної роботи: результати та перспективи роботи»,

- «Впровадження проектної методики в навчально-виховний процес»,

- «Організація науково-експериментальної діяльності в закладах освіти»,

- «Компетентнісний підхід у навчанні і вихованні учнів. Формування комунікативної і соціальної компетентностей»;

- у форумі керівників загальноосвітніх навчальних закладів Луганської області, які ведуть експерименти Всеукраїнського та регіонального рівнів «Професійний розвиток педагогів в освітньому просторі інформаційних ресурсів».

Схожі:

В урочній та позаурочній діяльності iconУ дніпропетровській області
«Основи споживчих знань». В другому етапі конкурсу взяли участь 14 конкурсантів. Конкурс показав, що більшість викладачів володіє...
В урочній та позаурочній діяльності iconЛекція. Інформаційна основа діяльності. Мотиви та мотивація
Визначити значимість інформації для діяльності, розуміти мотив, як керуючу силу діяльності. Вчити мотивувати до діяльності
В урочній та позаурочній діяльності iconМетодика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових...
Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів
В урочній та позаурочній діяльності iconАнкета для виявлення рівня готовності вчителів до самоосвітньої діяльності;...
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 09 вересня 2011 року №169 було проведено моніторинг діяльності вчителів, метою якого...
В урочній та позаурочній діяльності iconАнкета для виявлення рівня готовності вчителів до самоосвітньої діяльності;...
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 09 вересня 2011 року №169 було проведено моніторинг діяльності вчителів, метою якого...
В урочній та позаурочній діяльності iconТема: психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя
Загальна характеристика педагогічної діяльності. Психологічна сутність І специфіка педагогічної діяльності
В урочній та позаурочній діяльності iconПрийоми І методи стимулювання І мотивації навчальної діяльності учнів
Для того, щоб сформулювати мотиви навчальної діяльності, використовується весь арсенал методів організації І управління навчальної...
В урочній та позаурочній діяльності iconОцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу
Мотиваційна готовність (усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; сформованість потреби у творчій діяльності, лідерстві,...
В урочній та позаурочній діяльності icon1. Сутність та значення реклами у діяльності підприємства
Світова практика ринкової діяльності доводить, що реклама стає органічною складовою системи маркетингових комунікацій І її роль постійно...
В урочній та позаурочній діяльності iconМетоди організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки
Одами організації їх діяльності. Вони дають змогу спиратися на безпосередню участь дитини у повсякденній діяльності, її стосунки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка