Програма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії 00 15-реєстрація учасників
Скачати 193.78 Kb.
НазваПрограма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії 00 15-реєстрація учасників
Дата конвертації08.03.2013
Розмір193.78 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Носівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1Районний семінар

вчителів хімії, біології, географії


09.12.2010 р.

Програма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії

9.00-9.15-реєстрація учасників

9.25-10.10 - “Компетентнісний піхід до навчання учнів - стратегічний орієнтир освіти”. Система впровадження в школі. Виступ заступника директора з НВР Білобловської С.М.

10.20-11.05 Урок хімії . 9 клас. Тема: “Окисно-відновні реакції. Окиснення, відновлення, окисники, відновники”. (Учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший уч.Петренко Л.А.)

Урок біології . 8клас. Тема: “Різноманітність червів. Їх роль і значення у житті людини”. (Учитель І кваліфікаційної кат. Ведмідь А.О.

11.25 Позакласний захід з географії Розважально-пізнавальна гра “Я люблю Україну”. (Учитель вищої кваліфікаційної кат. Фурса В.М.)

12.10-12.30 обговорення відвіданих уроків, заходів.

12.30-13.00 Екскурсія до шкільного історико-краєзнавчого музею.

Брейк-кава.

Виступ заступника директора з НВР

Білобловської С.М.

1.Однією з проблем сучасної школи є відчуження учня від навчально-виховного процесу. Це призводить до ослаблення внутрішньої мотивації навчання, розвитку негативних явищ, пов'язаних із небажанням учнів учитися. Мета діяльності сучасної школи полягає в тому, щоб навчити учнів розв'язувати нестандартні завдання, оволодіти технологією життєвого успіху, навичками соціальної мобільності, конкурентноспроможності.

Роль школи полягає у створенні сприятливих умов для самопізнання, самовизначення стосовно природи, культури, суспільства, самого себе.

Компетентнісний підхід в освіті сьогодні набуває в світі дедалі більшого поширення. Найбільш значущими завданнями національних систем освіти за компетентнісною концепцією ЮНЕСКО визначено такі:

"навчитися жити разом";

"навчитися пізнавати";

"навчися робити;

"навчитися бути".

Цими чотирма системоутворювальними освітніми цілями визначаються життєві кометентності, на формування яких повинна спрямовуватися сучасна освіта. Серед них вчені називають такі компетентності:

у галузі самоосвіти і саморозвитку;

полікультурну;

інформаційну і комунікативну;

у галузі раціональної продуктивної діяльності.

Важливим нині є не тільки об'єм знань, а уміння ним оперувати, бути готовим змінюватися та пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, швидко приймати рішення, навчатися впродовж життя. Прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить перед собою нові завдання-сформувати у школяра та дорослого вміння вчитись. У школі його формуванню сприяє компетентнісно-орієнтований підхід до навчання.

Компетентність - це здатність, заснована на здобутих знаннях учня, його навчальному і життєвому досвіді, цінностях і нахилах, які він розвинув у результаті пізнавальної діяльності та освітньої практики .

В узагальненому вигляді поняття "компетентність" - це сукупність здібностей, рис особистості, необхідних для успішної професійної діяльності в тій чи іншій галузі.

Формувати компетентності учня має компетентний вчитель.

Формування компетентностей учителів нашої школи забезпечується шляхом набуття практичного досвіду педагогів школи з питань навчання та виховання, участі вчителів у конкурсах педмайстерності, ярмарках педагогічних технологій, психолого-педагогічних семінарах, засіданнях науково-методичної ради, педагогічної ради, самоосвіту вчителів. У школі створені умови для фахового зросту педагогів. Вчителі підвищують рівень володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. Під час канікул організовується проведення комп’ютерних курсів. У шкільній бібліотеці є постійний доступ вчителів до Інтернет-ресурсів, що дає змогу педагогам постійно ознайомлюватися з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, збагачуватися прогресивними методами навчання, вдосконалювати навички самоосвітньої роботи.

З метою підвищення професійної компетентності вчителів щороку проводяться тижні та декади педагогічної майстерності вчителів усіх категорій, в рамках яких вчителі дають відкриті уроки, діляться з колегами досвідом роботи. В школі склалася система позакласної роботи, однією з форм якої є предметні тижні, які проводяться щороку з усіх предметів.

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, впровадження в систему роботи компетентнісного підходу до навчання, вчителі використовують у своїй роботі інноваційні технології навчання, зокрема, технології розвивального навчання, евристичного, інтерактивні та проектні технології, що сприяє реалізації принципів особистісно-орієнтованої освіти, кінцевим продуктом якої є не лише здобуття знань, вироблення умінь та навичок, а й формування компетентностей. У школі були проведені педагогічні ради з теми "Метод проектів як особистісно орієнтована технологія навчання та виховання", "Запровадження новітніх технологій як один із шляхів реалізації особистісно орієнтованої системи навчання і виховання", "Компетентнісний підхід до навчання учнів - стратегічний орієнтир модернізації освіти». За наслідками педагогічних рад видано методичні бюлетені, створено банк інноваційних технологій.

Мотивація: компетентнісний підхід в освіті – відповідь на вимоги часу. Динамічні зміни життя, постійне оновлення інформації та колосальні темпи її накопичення зумовлюють потребу в таких фахівцях і членах суспільства, які здатні гнучко й оперативно адаптуватися до нових умов, адекватно реагувати на нові завдання, критично ставитися до інформації, що поширюється засобами мас-медіа, рекламою, навчатися протягом свого життя, розвиватися і творити.

Наша мета як учителів – перевести, по можливості, кожного учня в розряд компетентних випускників, визначити напрямки, в яких треба працювати.

Робота в групах. Вправа. Вибрати із даного переліку риси компетентного випускника.


^ Система компетентностей в освіті
Вправа «Встановити відповідність»

(робота в групах)

Ключові компетентності:

 • навчальна (вміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; складати алгоритм навчальної діяльності; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень);

 • здоров’язберігаюча компетентність (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей);

 • соціальна компетентність (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях);

 • загальнокультурна компетентність (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; знати рідну й іноземні мови, інтерактивно їх використовувати; опановувати моделі толерантної поведінки, створювати умови для конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і релігійних відмінностей між людьми та народами; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських цінностей);

 • компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства);

 • громадянська компетентність (здатність орієнтуватися в проблемах суспільно-політичного життя, здійснювати захист своїх громадянських прав та інтересів; взаємодіяти з органами державної влади на користь собі й суспільству);

 • підприємницька компетентність (співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства; бути готовим активно діяти, організовувати власну трудову й підприємницьку діяльність і працю колективу; змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати власні професійні можливості та здібності; складати й реалізувати плани підприємницької діяльності, приймати економічно обґрунтовані рішення; презентувати інформацію про результати власної економічної діяльності).

 • Комунікативна компетентність - під комунікативною компетентністю розуміють здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування. Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по спілкуванню. Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Цей досвід набувається не тільки у процесі безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої, в тому числі з літератури, театру,кіно з яких людина отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної взаємодії і засоби їх ви рішень.

Загальнопредметні відносяться до певного кола навчальних предметів та освітніх галузей.

Загальнопредметні компетенції з географії

 • Логічна (вміння аналізувати, пояснювати, формулювати положення);

 • Аксіологічна (формулювати гіпотези та давати оцінки природним явищам, пізнавати світ);

 • Картознавча (здатність володіти картографічними знаннями, вміння їх застосовувати);

 • Просторова (передбачає вміння орієнтуватися в географічному просторі);

 • Хронологічна (передбачає вміння орієнтуватися в історико-географічному часі);

 • Інформаційна (передбачає вміння учнів працювати з джерелами інформації);

 • Мовленнєва (вміння будувати усні та письмові висловлювання щодо географічних фактів, подій, явищ).

Загальнопредметні компетенції з біології

 • Екологічна;

 • Дослідницька;

 • Логічна;

 • Інформаційна;

 • Мовленнєва тощо.

Загальнопредметні компетенції з хімії

 • Екологічна;

 • Експериментально-практична;

 • Політехнічна;

 • Інформаційна;

 • Технологічна (володіння сучасними хімічними пакетами);

 • Процедурна (уміння розв’язувати типові задачі);

 • Дослідницька (володіння методами дослідження);

 • Мовленнєва тощо.


Предметні – частки стосовно двох попередніх рівнів компетентностей, що мають конкретний опис і можливість формування в рамках навчального предмета. Під спеціально-предметними розуміють групу компетентностей, яких набуває учень протягом певного періоду навчання предмету.

Шляхи формування компетентностей

 • Переорієнтація педагогічного процесу на головне – особистість учня.

 • Співробітництво учитель-учень.

 • Впровадження інноваційних технологій: інтерактивних, розвивального навчання, проектних технологій, інших.

^ Вправа «Тренажер» (робота в групах)

Кожна група отримує картку з навою однієї з ключових компетентностей та створює власний епізод уроку, на якому можна розв’язати цю компетентність в учнів і розповідає про це колегам.

^ Підсумки заняття. Метод «Прес»

Я вважаю, що …

Тому, що…

Наприклад…

Отже, …План-конспект

уроку біології,

проведеного у 8-А класі

Вчитель: Ведмідь А.О.
Тема. Різноманітність червів, їх роль у природі та житті людини

Мета: узагальнити, систематизувати і поглибити знання учнів про різноманітність червів різних типів, визначити роль цих тварин у природі та жит­ті людини; повторити особливості зовнішньої та внутрішньої будови червів; удосконалити вміння учнів працювати з підручником та додат­ковою літературою; продовжувати розвивати творчу уяву, допитливість учнів, інтерес до сучасної біологічної науки; здійснювати екологічне й санітар­но-гігієнічне виховання, виховувати розуміння того, що природа прекрасна в усіх її проявах і потребує охорони. Сприяти формуванню соціальних, інтелектуальних, комунікативних, здоров’язберігаючих, інформаційних, екологічних, практичних компетенцій.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок.

Форма проведення уроку: урок-гра.

Обладнання: картки-завдання, таблиці, малюнки із зображенням вивчених тварин, підручники.

Девіз уроку: Природа наділила нас розумом для того, щоб ми все життя відкривали її таємниці…

Цицерон

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап.

ІІ. Оголошення теми, мети та девізу уроку.

ІІІ. Виконання завдань.

1.Термінологічна розминка.

Учні дають визначення термінів

Двобічна симетрія

Шкірно – м’язовий мішок

Нервовий вузол

Гельмінти

5.Фіна

6.Кутикула

7.Первинна порожнина тіла

8.Гідроскелет

9.Сегменти

10.Вторинна порожнина тіла

11. Гірудин

12.Проміжний хазяїн

13.Остаточний хазяїн

14.Регенерація

2. Гра « Знайомі незнайомці»

Демонстрація фото червів. Учні повинні впізнати тварину і дати про неї коротку інформацію.

3.Гра « Розсели червів»

На дошці таблиця з систематичними одиницями класифікації червів і картки з назвами тварин. Учні по черзі розміщують назви у відповідних комірках.

Тип Плоскі черви

Тип Круглі черви

Тип Кільчасті черви

Клас Вій­часті черви

Клас Круг­лі черви

Клас Мало­щетинкові

Клас Сису­ни
Клас Бага­тощетинкові

Клас Стьожкові черви
Клас П'яв­ки4.Дидактична гра «Ромашка»
Учням пропонується вибрати із загальної купи пелюсток з ознаками, ті, що відповідають певним відділам і скласти ромашки «Плоскі черви», «Круглі черви», « Кільчасті черви».
5.«Склади цикл розвитку»

Двоє учнів виконують завдання біля дошки, прикріплюють картки з малюнками етапів циклу розвитку червів, після чого пояснюють його.
6.Ділова рольова гра «У колі запитань»

Робота в малих групах з картками запитаннями до лікарів і вчених.

Учні отримують випереджувальне завдання – запитання, на які треба дати відповіді.

Запитання до санітарного лікаря

У печінці свині господиня вияви­ла паразитів довжиною 2-3 см, які мали присоски. Чи можна вживати в їжу таку печінку і м'я­со та давати собаці?

Якщо на ринку в м'ясі ви виявите під мікроскопом фіни свинячого ціп'яка, то чи дозволите продава­ти це м'ясо?

Запитання до терапевта

У людини підвищена температу­ра тіла, кашель, що нагадує пневмонію. Лаборант виявив у калі яйця аскарид. Чи пов'язано це якось між собою?

В однієї жінки під шкірою утворилася ґуля, що збільшувалась у розмірі. Онколог сказав, що це не пухлина. Що це може бути, як
позбутися гулі?

Чи існують народні методи ліку­вання глистяних захворювань?

Запитання до ветеринарного лікаря

У моєї бабусі в селі погано ростуть свині, не набирають ваги. Після того, як їх закололи, у кишечни­ку виявили багато глистів - до­вгих і широких. Що потрібно для того, щоб інші тварини нормально росли і розвивалися?

Коли свині можуть заразитися трихінельозом?

Як попередити глистяні захворювання в домашніх тварин і лю­дей, які доглядають за ними?

Запитання до зоолога

Чи існують паразити рослин —представники круглих червів?

Як захистити від них урожай?

У ставку діти знайшли молочно-білу планарію. Хлопчик сказав,
що вона є хижаком. Чи небезпечна ця тварина для людей?

Запитання до патологоанатома

Лікарі встановили, що причиною смерті дитини були аскариди, які викликали задуху. Чи можна за­побігти такій смерті?

Після смерті одного чолові­ка в його печінці було виявлено
25 тисяч котячих сисунів. Що це за паразити? Чи можна

попередити цю смерть?

7.Інтелектуальний двобій « Шкода чи користь»

Пари учнів доводять шкоду та користь червів методом «Прес»

Я вважаю, що…

Тому,що…

Наприклад…

Отже (тому), я вважаю, що…

8.Складання пам’ятки “Як уникнути зараження гельмінтами»

Як підсумок уроку учні по черзі пишуть на дошці на ватмані методи профілактики гельмінтозів.
9.Підведення підсумків, оцінювання, домашнє завдання.План-конспект

уроку хімії,

проведеного у 9-А класі

Вчитель: Петренко Л.А.
Тема:Окисно-відновні реакції, їх значення

Мета уроку: розширити знання учнів про хімічні реакції на прикладі окисно-відновних; закріпити навички складання хімічних рівнянь на прикладі найпростіших окисно-відновних реакцій, застосування методу електронного балансу для розміщення коефіцієнтів у рівняннях, що протікають зі зміною ступенів окиснення. Показати єдність двох протилежних процесів: окиснення й відновлення. Розкрити значення ОВР в житті й діяльності людини.

Сприяти самостійній роботі учнів з науково-популярною літературою, мережею Інтернет; розвивати вміння логічно й послідовно викладати думки, робити висновки, пам’ять, уяву учнів, виховувати бережне ставлення до природи. Сприяти формуванню в учнів експериментально-практичних, екологічних, соціальних, інформаційних компетентностей.

Тип уроку: Засвоєння нових знань та формування вмінь та навичок.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, ряд активності металів, комп’ютер, слайди, картки-формули, таблиця розчинності, пробірки.

Реактиви: Mg, H2 SO4, K Br, AgNO 3, CuSO 4, залізний цвях.

Девіз уроку: Навколишній світ – хімічна лабораторія, в якій щосекундно відбуваються окисно-відновні реакції.
^ Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Оголошення мети і завдань уроку. Вчитель: Шановні учні, після вивчення даної теми ви зможете класифікувати реакції за ознакою зміни ступенів окиснення елементів, складати рівняння нескладних окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, характеризувати процеси окиснення і відновлення, оцінювати значення ОВР в природі та житті людини.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Вчитель: На шляху до успіху нам потрібно активно і дружно співпрацювати, крокуючи сходинками до нових знань.

Бліц - опитування учнів:

Завдання 1. Визначте, електронні формули яких хімічних елементів зображені на дошці?

… 3 S1

3 S2 3 p3

3 S2 3 p1

2 S2 2 p2

Де знаходяться дані елементи в періодичній таблиці?

Порівняйте електронегативність даних елементів.

Na < P

Al < C

Як називаються електрони, розміщені на зовнішньому енергетичному рівні?

Скільки їх може бути у металах і неметалах?

Що відбувається з валентними електронами під час хімічних реакцій, напишіть схеми переходу електронів.

Na0 – 1 ē → Na+

P0 + 3 ē → P-3

Al0 – 3 ē → Al+3

C0 + 4 ē → C-4

Опрацюйте сторінку 88 підручника.

Як називається речовина, яка:

віддає;

приєднує електрони під час хімічних реакцій?

Які процеси при цьому відбуваються?

Зверніть увагу, що СО у відновника збільшується, а у окисника зменшується.

Гра «Хімічне лото»

За допомогою карток-формул визначте СО у хімічних елементів у речовинах:

S CO2 H2 SO4 H2 S Fe SO2 CH4

Пам’ятка

Максимальне значення СО дорівнює номеру групи

S+6 окисник

Мінімальне значення СО номер групи - 8

S+6-8 → S-2 відновник

Проміжне значення СО S+4 окисник і відновник.

ІV . Вивчення нового матеріалу

Завдання 2.

Учні об’єднуються в 3 групи. Кожна група протягом 4 хвилин виконує завдання. Результати роботи біля дошки презентують два представники - один демонстраційно виконує хімічний дослід, другий учень на дошці записує рівняння реакції, визначає СО елементів, формулює висновок.
Група 1 Mg + H2 SO4 →

Група 2 K Br + Ag NO3 →

Група 3 Fe + Cu SO4 →
Завдання 3

-Чим відрізняються дані рівняння з точки зору зміни СО хімічних елементів?

-Які реакції називаються окисно-відновними?
Презентація творчих робіт учнів (супроводжується переглядом слайдів на комп’ютері)

Історична довідка.

ОВР в житті людини та природі.

Застосування ОВР в побуті та промисловості.

Вчитель. Шановні учні, які думки виникли у вас під час засвоєння даної інформації?

Вчитель. Отже, виникла потреба до нашого проекту додати матеріал «Екологічні проблеми людства» (домашнє завдання).

Вчитель. Коефіцієнт в ОВР зручно підбирати за методом електронного балансу. В його основі лежить порівняння СО у вихідних і кінцевих речовинах.

V. Узагальнення і систематизація знань

Завдання 4. Впорядкуйте алгоритм дій.

Алгоритм дій для складання ОВР

Запиши число відданих і приєднаних електронів (риска), знайди для цих чисел НСК (риска), дістань додаткові множники – це коефіцієнти для відновника і окисника.

Методом підбору добери решту коефіцієнтів.

Визнач СО над символами елементів.

Познач процеси: відновник – окислюється, окисник – відновлюється.

Випиши елементи, у яких змінився СО.

Перевір кількість атомів кожного хімічного елемента в обох частинах рівняння (Ме, Немет, Н, О).

Склади схему переходу електронів (відновник віддає і СО збільшується, окисник - приєднує і СО зменшується).

Користуючись алгоритмом розставте коефіцієнти ОВР, що відбувається за схемою:

P + 2 О-2 + С 0 → P 0 + С +4О2 -2

(Встав алгоритм ОВР)

2 Р2 +5 О5 -2 + 5С0 → 4 Р0 + 5С+4 О2 -2

Р +5 + 5ē → Р0 5 20 4 окисник відновлюється

C0 - 4 ē → C+4 4 20 5 відновлюється окисник

Учні самостійно розставляють коефіцієнти даної ОВР методом електронного балансу.

2 Mg 0 + O2 0 = 2 Mg+2 O-2

Mg 0 - 2ē → Mg+2 2 4 2 відновник окиснюється

O2 0 + 4 ē → 2O-2 4 4 1 окисник відновлюється

Висновок: число відданих електронів дорівнює числу прийнятих. ОВР – єдність двох процесів: окиснення і відновлення.

VІІ Підсумок уроку

Метод незакінчених речень:

ОВР – це реакції, що відбуваються…

Окисник – це елемент, який…

Окиснення – процес…

Відновник – це елемент, який…

Відновлення – процес…

Кількість відданих і приєднаних електронів повинна…

Складання асоціативного куща

На магнітній дошці по центру вчитель прикріплює «сонце» - ОВР, від якого відходять «промінчики» - основні поняття і терміни даної теми уроку, які називають учні в попередньому завданні.

Метод сугестії

Вчитель демонструє дослід горіння бенгальського вогню. Пропонує подумки уявити ялинку, новорічне свято. Звертає увагу учнів на правила користування і обережного поводження з піротехнічними засобами під час новорічних свят.

VІІІ Домашнє завдання

Опрацювати § 14, 1 рівень - вправа 3 стор. 91, 2 рівень - вправа 9 стор. 92 (на вибір)

Творче завдання: підготувати слайди і повідомлення з теми «Екологічні проблеми людства»;^ Конкурсно-розважальна програма

з географії

для учнів 8-х класів

Учитель: Фурса В.М.

Мета: перевірити рівень знань учнів 8-х класів з фізичної географії України, краєзнавства. Розвивати вміння учнів працювати в команді, приймати вірні рішення, відстоювати власну думку. Виховувати патріотизм, небайдужість, активну життєву позицію, причетність кожного школяра до майбутнього нашого краю, почуття відповідальності за долю України. Формувати логічні, картознавчі, просторові, хронологічні інформаційні компетентності учнів.

Обладнання: ілюстративний матеріал, картки-завдання, фізична карта України, портрети видатних вчених, фонограма, магнітофон.

Перед початком змагань ознайомлення команд-учасниць та болільників з правилами гри, представлення журі.


І. Рекорди України.

- назвати найбільший (найменший, найвищий, найдовший і т. д.) географічний об'єкт України.

- де знаходиться наймокріше місце в Україні ?

- як називається найвища вершина України і яка її висота ?

- як називається і де знаходиться найдовша гіпсова печера світу ?

- якою є найбільша глибина наймілкішого моря світу?

- яка область України є найсухішою ?

- де в Україні бувають найлютіші морози ?

- яку найбільшу глибину має Чорне море ?

- як називається найбільший український острів у Чорному морі ?

- найбільший півострів України ?

- найдовша річка України ?

- найповноводніша річка України ?

- найглибше озеро України ?

- яке дерево є найпоширенішим в Україні ?

- яке дерево є найменшим за розмірами в Україні і де воно росте ?

- у яке дерево під час грози блискавка влучає найчастіше ?

- яка пташка є найменшою в Україні ?

- яка пташка літає найшвидше ?

- яка пташка бігає найшвидше ?

II. „Дуель біля карти", (три пари „дуелянтів").

По одному учаснику від кожної команди показують на карті України географічні об'єкти, які загадує ведучий. Перемагає учень, який швидше знаходить більшу кількість об'єктів.

III. Чи знаєте ви ?

всім відомі Золоті ворота, що знаходяться в Києві. Але в Україні є іще одні Золоті ворота, що мають висоту 25 метрів і утворені природою з вулканічного базальту. Вони не менш красиві і знамениті за київські. Де вони знаходяться ?

- де в Україні є коралові острови ?

- де була створена перша Запорізька Січ ?

- де стався найсильніший землетрус в Україні ?

- яка довжина державного кордону України ?

IV. На даному фрагменті контурної карти України написати максимально можливу кількість географічних об'єктів. Перемагає команда, яка за даний час вірно визначить найбільше об'єктів.
V. Гра з болільниками.

Уболівальники кожної з команд можуть заробити додаткові бали для своєї команди, давши вірні відповіді на запитання.

- У якому сараї сотні років жили правителі Криму і були задоволені таким життям?

- як називався дикий бик - предок сучасних домашніх корів, який водився у степах України ?

- яку рослину називають татарським зіллям, чи татарником?

- що таке амплітуда температури і де вона найбільша в Україні ?

- що в Україні називають Гнилим морем ?

- у якому напрямку переважно нахилена територія України?

- де знаходиться географічний центр Європи ?

- де в Україні знаходяться найглибші кар'єри ? якої глибини вони досягають ?

- усім відомо як швидко росте бамбук. Але в Україні є рослина, що росте вдвічі швидше за бамбук - 5 мм. За хвилину ? що це за рослина ?

VI. Всесвітньовідомий мандрівник і правдолюб барон Мюнхгаузен розповів про свою подорож Україною, але дещо захопився і трішечки щось наплутав.

Знайдіть і виправте помилки у розповіді Мюнхгаузена.

„Одного разу я гостював у знаменитого шведського туриста Карла XII, який нещодавно повернувся із захоплюючої мандрівки по Україні. Він і порадив мені відвідати цю гостинну країну.

Виїхавши з рідної Німеччини на захід я незабаром перетнув державний кордон сусідньої України в районі Грем'яча і через перевал потрапив на чарівне Поділля. Карл XII багато розповідав мені про чудові краєвиди, які надихнули його написати такі поетичні слова про побачене: „І Дніпро широкополий, і лани, і кручі...".

Особливо він радив мені побувати у Полтаві - місті, що вразило шведського короля своєю привітністю. І справді там на мене справили незабутнє враження і палац гетьмана Розумовського, і каньйон Дніпра, і Кам'яні Могили. А найбільший у Європі гірський заповідник Асканія - Нова, де на волі утримуються тварини з різних материків, став справжньою перлиною моєї подорожі. На жаль, у мене було обмаль часу, до того ж Міністерство з Надзвичайних Ситуацій попередило про можливість цунамі, через чотирибальний землетрус, що стався тиждень тому в районі Українського щита. Тому, взявши квиток на літак, я вечірнім рейсом відлетів на південь, на батьківщину короля Карла XII, щоби подякувати йому за чудову пораду".

VІІ. Підсумки конкурсу. Нагродження переможців.
Схожі:

Програма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії 00 15-реєстрація учасників iconПлан проведення обласного семінару з проблеми «Діяльність навчально-виховного...
Заїзд учасників семінару до відділу освіти Заставнівської райдержадміністрації. Реєстрація
Програма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії 00 15-реєстрація учасників iconРеєстрація учасників семінару в лоіппо. Поселення
«Індивідуалізація навчання, оцінювання, особистісного І професійного розвитку учасників освітнього процесу засобами інформаційно-комунікаційних...
Програма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії 00 15-реєстрація учасників iconАналіз роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу За 2012-2013 н р
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках природничо-математичного циклу”. До складу мо входять 5 вчителів: географії –...
Програма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії 00 15-реєстрація учасників iconПрограма “ природознавство” 1-4 класи загальна характеристика навчального предмета
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії
Програма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії 00 15-реєстрація учасників iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Тому майбутній вчитель біології, екології, хімії, насамперед, повинен здобути високий рівень знань інноваційних технологій (нові...
Програма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії 00 15-реєстрація учасників iconКафедри біології, хімії, географії
Від того, як школа виконає ці завдання, значною мірою залежить подальше наше життя
Програма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії 00 15-реєстрація учасників iconПоложення про міське методичне об’єднання вчителів хімії
Методичне об’єднання вчителів хімії є основним структурним підрозділом методичної служби міста, яке здійснює проведення методичної,...
Програма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії 00 15-реєстрація учасників iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів хімії на 2010 2011 н р
В 2009-2010 навчальному році методичне об’єднання вчителів хімії продовжило роботу над проблемою «Використання інтерактивних форм...
Програма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії 00 15-реєстрація учасників iconПлан проведення семінару вчителів фізичної культури

Програма проведення семінару вчителів хімії, біології, географії 00 15-реєстрація учасників iconТема: Аналіз роботи рмо вчителів хімії за 20
Аналіз роботи рмо вчителів хімії за 2010-2011 н р та завдання на новий 2011-2012 н р. Пахнич С. В. керівник рмо вчителів хімії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка