«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас»
Скачати 187.62 Kb.
Назва«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас»
Дата конвертації09.03.2013
Розмір187.62 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы«Буквар. Українська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою. 1 клас»

(авт. Захарійчук М.Д., Науменко В.О.)
Мар'яна ЗАХАРІЙЧУК, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри базових дисциплін Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Віра НАУМЕНКО, кандидат педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка


Підручник «Буквар» розроблено відповідно до ви­мог Державного стандарту початкової загальної осві­ти, базової навчальної програми з української мови.

^ НОВИЗНА АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ

«Буквар» входить до навчально-методичного комплекту, який складається з власне «Букваря», «Післябукварної читанки» (підготовлений до друку оригінал-макет, 136 с.), «Української мови» (післябукварний період) (підготовлений до друку оригінал-макет, 80 с.), двох зошитів для письма, методичного посібника для вчителя та демонстраційних таблиць.

Комплект призначений для розв'язання завдань програми з навчання читання, письма, слухання, розвитку мовлення й літературного розвитку пер­шокласників.

 • Створено навчально-методичний комплект, який забезпечує реалізацію завдань добукварного, буквар­ного й післябукварного періоду навчання грамоти.

 • Кожен розворот «Букваря» містить матеріал, призначений для виконання аналітико-синтетичних дій зі звуками мовлення, формування умінь читати, вивчення простих орфограм української мови, а та­кож матеріал, орієнтований на формування навички читання й літературного розвитку першокласників, здійснення диференційованого підходу до учнів з різними рівнями підготовки до навчання читання.

 • Підбір матеріалу для читання, форма його по­дачі забезпечує трирівневу диференціацію. «Бук­вар» розрахований на навчання всіх дітей слухати, розуміти й аналізувати художній твір. Водночас ураховано різні рівні підготовки дітей до читання: за допомогою цього підручника можна навчати читати нечитаючих дітей (знають літери, але не читають), розвивати уміння читати в читаючих дітей (уміють прочитати одно-, двоскладові слова) і удосконалю­вати навички читання в дітей, які читають вільно.

 • Зміст «Букваря» відкриває широкі можливості для навчальної діяльності й формування особистіс- них якостей дитини. Зокрема, читаючі діти можуть розвивати свої лідерські якості під час організації вчителем самостійної роботи в групах, парах, ви­ступати в ролі помічників учителя.

 • «Буквар» приваблює оформленням і змістом. Сюжетні та предметні малюнки вирізняються ху­дожнім смаком і є логічним продовженням текстів.

 • Предметні малюнки не розкидані по сторінці, а зібрані в естетично зображеному «віночку». «Ві­ночок» складається з предметів, у назві яких є звук, що вивчається.

 • Уперше в «Букварі» подається система висо­кохудожніх творів класиків української літератури, сучасних дитячих письменників і поетів, перекладні тексти, що уможливлює вивчення звуків рідної мови на основі спостережень за відповідними одиницями живого мовлення.

 • У «Букварі» розроблена чітка система форму­вання аудіативнихумінь: сприймання звука, складу, слова, речення у художньому творі та сприймання висловленої думки в самому художньому творі.

 • 3 огляду на те, що основою формування в пер­шокласників уміння читати є злиття приголосного і голосного [П Г] і м'якого приголосного і голо­сного [П'П], на розворотах «Букваря» (букварний період) пропонуються колонки слів, які за звуковим і буквеним складом мають спільне злиття Г], [П'П.

 • 3 метою забезпечення єдності звукових і буквених вправ синтетичного характеру пропонують­ся складові, променеві таблиці на причитування злиття, буквосполучень, слів, що підсилює логіку вивчення нової літери.

 • Навчальний зміст добукварного періоду л організований на основі тематичного підходу і ^ охоплює такі теми: «Я школяр»; «Я школярка» (місто, село); «Моя родина» (міська родина); «Моя родина» (сільська родина); «Мої друзі» (реальні Q й казкові); «Мої друзі» (жива і нежива природа); «Моя школа» (реальна школа); «Моя школа» (лісова, З казкова школа для звірят); «Мої книжки»; «Я читаю»; «Моя країна Україна».

 • До кожної теми добукварного періоду підібраний і вміщений у «Букварі» під рубрикою «Для тих, хто вміє і хоче добре читати» художній твір (вірш, оповідання, казка), який розкриває зміст малюнків. У тексті підкреслені ті слова, до яких під малюнками зроблені схеми.

 • Колонки слів, які мають спільне злиття [П Г], [П'Г], підібрані з урахуванням прийому нарощу­вання слова, що дасть змогу дитині прочитати на­ступне з опорою на злиття та на попереднє слово. Такий підхід не тільки формує читацькі уміння, а й створює ситуацію успіху в цій діяльності.

 • Основою формування у першокласників уміння будувати зв'язні висловлювання є речення. Робота над реченням здійснюється за сюжетними малюн­ками та за графічним зображенням речення схе­мами. З метою полегшення аналітико-синтетичної роботи з реченням пропонуються тексти, за змістом яких створені сюжетні малюнки.

 • У навчальний зміст «Букваря» введено зразки всіх видів мовних розборів: складового, звуко-скпадового, звукового та звуко-буквеного.

 • Ураховуючи те, що одним із найскладніших елементів української графіки для першокласника є букви Я, Ю, Є,/та їх звукові значення, пропонується блочний підхід до вивчення цих орфограм.

 • До текстів розроблений методичний апарат. У змісті художніх творів запрограмовані такі прийоми його сприймання, як постановка «живих малюнків», повторення реплік, розігрування описаних ситуацій, передбачення розгортання подій.

Основним методом навчання грамоти за «Букварем» залишається звуковий аналітико-синтетичний. Водночас частково використовується метод цілих слів.

Виховний аспект «Букваря» спрямований на:

 • прищеплення любові до рідного слова, до на­вколишнього світу; формування уявлення про добро, справедливість, щедрість душі (наприклад, «Ланцю­жок добра» у казці Л.Ульяницької продовжується добрими справами персонажів наступних творів):

розвиток здатності до художнього сприймання різножанрових творів.

У змісті текстів, малюнків розкривається украї­нознавчий аспект, а отже, соціокультурна змістова лінія (природа різних регіонів України, традиції, зви­чаї, мова; пшеничне поле, калина над водою, верба, Дніпро, Тарас Шевченко і Леся Українка, вишиванка, полонина, Ганнуся і Анничка...).

У структуру «Букваря» входить зміст добук­варного й букварного періодів. Післябукварний період навчання грамоти забезпечують «Українська мова» (післябукварний період) та «Читанка» (після­букварний період).

^ ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД

Добукварний період (підготовчий) триває 14 го­дин і спрямований на реалізацію основних завдань з навчання української мови на пропедевтичному рівні.

Мовна змістова лінія

Основна увага вчителя на цьому етапі зосере­джується на розвитку всіх видів мовлення школяра: слухання-розуміння, говоріння, читання і письма.

Розвиток мовлення передбачає: удосконалення звукової мови; збагачення й активізацію словнико­вого запасу дитини; упорядкування граматичного ладу усного мовлення; розвиток умінь культури спілкування.

Протягом добукварного періоду діти оволоді­вають звуковою системою української мови. Спо­чатку діти ознайомлюються з немовними звуками і вчаться розрізняти мовні й немовні звуки. Ілю­стративний зміст добукварної частини «Букваря» уможливлює знайомство дитини насамперед із немовними звуками. З цією метою на розвороті «Букваря» (с. 8—9) пропонується серія сюжетних малюнків до оповідання А.Конельського «Як Івасик братика колисав».

Розуміння сутності немовних звуків підсилюється єдністю читання тексту і розтяду відповідного малюнка Ознайомлення з мовними звуками здійснюється на основі спостереження за їх творенням.

Одним із завдань добукварного періоду сфор­мування у першокласників орфоепічних умінь.

Ці уміння відпрацьовуються переважно на основі наслідування вимови звуків учителем.

На сторінках «Букваря» розроблена чітка система звукового моделювання слова, яка розпочинається зі звукової моделі односкладового слова з одним голосним звуком: [- • -] (с 12). Наступною є модель двоскладового слова без м'яких приголосних звуків: [- «І - •], після чого діти вчаться будувати звукові мо­делі односкладового слова з м'яким приголосним звуком: [= • -], а на с. 1 б—17їм пропонуються звукові схеми двоскладових слів із м'яким приголосним звуком: [«І - • =] та слова, у яких спостерігається збіг двох приголосних: [- - - •].

Одним із найважливіших об'єктів уваги є слово: збагачення, уточнення, активізація словника, робота над правильністю мовлення.

Збагачення й активізація словника дитини від­бувається на кожному уроці добукварного періоду. Джерелами поповнення словника учня є: сюжетні, предметні ілюстрації, уміщені на розворотах «Бук­варя», слова в колонках, тексти для читання, слово учителя тощо.

Перше знайомство з поняттям «слово» відбува­ється на другому уроці. Тема з розвитку мовлення «Яшколяр» розкривається за допомогою сюжет­ного малюнка, а також тексту «До школи».

Активізації словника дітей сприяють різно­манітні вправи, серед яких чільне місце займають словниково-логічні, які спрямовані на розвиток не тільки мовлення, а й мислення, на усвідомлення логічного ряду предметів за спільними або різними («Вилучи зайве») ознаками.

Наприклад: ведмедик, м'ячик, кубики іграш­ки; півник, курка, гуска свійські птахи; машина, трактор,автобустранспорт; тарілка, горнятко, ложка посуд.

Як уже зазначалося, лексичний склад «Букваря» охоплює іменники, прикметники, дієслова та інші частини мови.

Зміст «Букваря» спрямований на ознайомлення учнів зі словами назвами предметів, ознаками, ді­ями, а також на формування умінь співвідносити сло­во й зображення відповідного предмета, дії, ознаки.

Поняття «наголос», «наголошений звук», «наголо­шений склад» розглядаються у темі «Я школярка».

Ураховуючи те, що для шестилітньої дитини казка залишається найбільш доступним читацьким матеріалом, саме казки досить широко використо­вуються з метою розвитку діалогічного й моноло­гічного мовлення. Це такі казки, як «Не дивися на мене так, їжачку» С.Козлова, «Ласунка йде до школи» М.Маслової, «Казкар» О-Дриза.

Одним із завдань добукварного періоду є реалізація мовленнєвої змістової лінії: розви­ток уміння слухати-розуміти усні висловлювання, говорити, складати речення, міні-твори, описувати предмети, групувати, вилучати зайве, порівнювати. З метою розвитку мовленнєвих умінь до навчаль­ного змісту «Букваря» введені художні тексти й за­вдання до них, спрямовані на розвиток мовлення, мовленнєвого слуху, здатності розуміти почуте, формування вмінь вирізняти й виокремлювати в су­цільному потоці окремі мовні одиниці (звук, слово, речення), адекватного сприймання інтонації вчите­ля, уміння відтворювати почуте у власному переказі.

Завершується добукварний період темою «Моя країнаУкраїна». Розкриттю цієї теми сприяє твір Н.Зарічної «Рідний край» та ілюстрація, яка вміщує фотографії визначних місць України.

Реалізація соціокультурної змістової лінії забез­печується текстами «Я школяр», «Я школярка», «Як Івасик мамі допомагав» та іншими, а також ілю­стративними матеріалами.

Отже, навчальний зміст добукварного періоду дає можливість реалізувати всі завдання програми.

^ БУКВАРНИЙ ПЕРІОД

У букварний період основною мовною одини­цею, яку вивчають першокласники, є буква та її ал­фавітна назва. Порядок розміщення літер у «Букварі» відповідає частоті їх використання.

Вивчення букви здійснюється на основі закрі­плення звуків, які вона позначає, оскільки в добук­варний період учні ознайомилися з усіма звуками рідної мови.

Структура підручника

На вивчення кожної букви відведено два уроки. На першому уроці учні вивчають літеру, а на друго­му закріплюють вивчене. Розміщений на сторінках «Букваря» матеріал є водночас алгоритмом подачі й закріплення букви.

Наприклад, зміст розвороту «Букваря» призна­чений для первинного вивчення букви У. Зліва на синій плашці подається літера Уу. Як було сказано, уперше в «Букварі» пропонується художній текст для читання вчителем з метою формування в першо­класників умінь слухання-розуміння (аудіювання) і виокремлення звука, буква на позначення якого вивчається на уроці. Тому тексти підібрані так, щоб потрібний звук стояв у зручній позиції. Якщо це зву­конаслідувальні слова (наприклад, апчхи-и-и;у-у-у), то увага приділяється не тільки розумінню почутого, а й усвідомленому сприйняттю звукового образу:

 • У-у-у!!! виє-завиває під вікнами вітер!

 • У-у-у!!! голодним вовком петляє довкола лісникової хати.

Таким чином, учні отримують уявлення про звук [у] як частину слова, окреме слово і навіть речення.

На цій же сторінці пропонуються предметні малюнки, у назвах яких є звук [у]. Під предметними малюнками записані звукові схеми слова.

На наступній сторінці вгорі справа намальо­вані предмети, у назві яких є звук [у]. Ці предмети об'єднані в оригінальний віночок, який обрамлює сторінку.

Сюжетний малюнок відображає зміст оповідан­ня, яке вміщене в «Букварі» для читаючих учнів. Оскільки буква У вивчається на першому етапі бук­варного періоду, то матеріалу для читання обмаль. Саме тому текст, який пропонується для читаючих дітей, забезпечує розвиток уміння читати в учнів цієї групи, розвиток уміння слухати, розповідати за змістом малюнка, складати речення за поданими схемами в учнів, які тільки оволодівають читанням.

Розворот «Букваря» вміщує:

 • текст для слухання-розуміння (аудіювання);

 • виокремлення певних мовних одиниць (слова, звука);

 • сюжетний малюнок до змісту тексту;

 • матеріал для читання (злиття буквосполучення, односкладові слова);

 • ілюстративний матеріал, предметні малюнки, в назвах яких є звук (буква), що вивчається, зібрані у віночок;

 • колонки слів;

 • адаптовані тексти для читання дітьми всього класу;

 • художній твір для дітей, що вже вміють читати.

Коло читання для читаючих учнів складають твори усної народної та літературної творчості: загадки, прислів'я, скоромовки, казки, вірші, опо­відання. Тематика творів відображає картину ес­тетичних, загальнолюдських цінностей. Це твори дитячих письменників-класиків, а також сучасних письменників: Галини Малик, Зірки Мензатюк, Івана Андрусяка, Івана Малковича, Анатолія Костецького, Анатолія Камінчука, Валентини Каменчук, Василя Чухліба, Володимира Сенцовського, Петра Костюченка, Лесі Вороніної, Миколи Сингаївського; твори для дітей Ганни Чубач, Вадима Крищенка, Ірен Роздобудько, Яреми Гояна, Василя Шкляра; твори дитячої зарубіжної літератури: Алана Мілна, Марини Дружиніної, Овсія Дріза, Сергія Козлова, Раїси Куликової, Леоніда Камінського та ін.

До кожної частини тексту визначено види ро­боти, які забезпечують активність першокласників: «послухайте», «прочитайте», «розкажіть», «повто­ріть», «розіграйте».

Завдання до текстів спрямовані на розуміння прочитаного, розвиток уваги до слова, уяви, мис­лення, запам'ятовування змісту. Для усвідомлення сюжетної основи твору складені сюжетні схеми: Хто? Що зробив? Кому? Як?

На особливу увагу заслуговують завдання з «ру­хомими малюнками», що передбачають доповнення малюнка за змістом твору потрібними деталями. Такі завдання навчають першокласників визначати настрій персонажів твору.

Під час читання тексту вчителем пропонуються завдання, які залучають учнів до активного слухан­ня, вимагають реакції на почуте і прояву її у формі рухів, розігрування діалогів тощо. Залежно від фор­ми, композиції художнього твору під час слухання учням пропонується розіграти «живі» картини, діа­логи, тобто відтворити характер розмови, яку варто супроводжувати відповідною мімікою, жестами. У тих частинах тексту, де пропонується послухати й розіграти, авторами детально розписані дії персо­нажів. Тому, ідучи за автором, діти зуміють розіграти діалог (описані картини життя).

Максимум уваги приділено роботі зі словом, фразами. Тому під час слухання тексту пропонуєть­ся відтворити звуконаслідування, репліки персона­жів твору за зразком (промовити тихо чи голосніше, голосно; виразити почуття захоплення, радість, стурбованість, наміри, прохання).

Для озвучення звуконаслідувань дітям треба «увімкнути» уяву, яка допоможе визначити тон, темп, силу звучання реплік персонажів творууявити їх голоси, скласти «мовленнєві портрети», що вимагає розвитку слухової уяви. Адже в результаті такої роботи персонаж стає живим співрозмовником, він рухається, розмовляє.

Розігрування діалогу вимагає від учителя пиль­ної уваги до вимови, голосу дітей, а від дітей свідо­мих зусиль, спрямованих на виховання свого голосу.

Вдалим прийомом, який спонукає дітей міркува­ти над прочитаним, уявляти, запам'ятовувати, є до­повнення речень, сюжетних малюнків предметними малюнками-деталями.

У малюнках до текстів немає нічого зайвого. Пе­реданий художником настрій персонажа, предмети, колір безпосередньо відносяться до змісту. Тому на­вчання першокласників «читати» малюнок спонукає їх виявляти увагу до кожної його деталі. Наприклад, на малюнку зображено розрізаний великий кавун, в очах дитини захоплення. Про що розповідає хлопчик?

Для формування в учнів умінь передбачати розвиток подій, розуміти зміст, втілений у малюнку, пропонуються сери малюнків, кожен з яких треба підписати.

Новим прийомом під час навчання усвідом­леного читання є складання моделі за змістом прочитаного у різних варіантах:

 • Кому з персонажів твору належать слова...?

 • Хто так діяв? (Учні мають вибрати персонажа із переліку, або відповідь записана у формі матема­тичної граматики чи ребусів.)

 • Як розвиваються події? (Хто? Що робив? Для кого?)

Під час моделювання (відтворення сюжету) ви­користовуються пазли, «розсипані слова».

Частина текстів для читання містить проблемну ситуацію. Розв'язати її допоможе проблемне завдан­ня до малюнка («На пасіці взимку»).

На практичному рівні учні ознайомлюються з фразеологізмами, доступними для їх розуміння по­рівняннями, омонімами, омографами.

^ ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД

Післябукварний період забезпечений «Післябукварною читанкою» та підручником «Українська мова».

 • «Післябукварна читанка» та «Українська мова» зінтегровані з риторикою.

 • Зміст «Післябукварної читанки» розв'язує за­вдання формування навички читання й літератур­ного розвитку першокласників, готує їх до читання і повноцінного сприймання різножанрових художніх творів у 2-му класі.

 • Коло читання складають літературні твори, опрацювання яких формує початкові уявлення про сучасну дитячу літературу, розкриває картину обра­зів світу через словесно-художні засоби з урахуван­ням психологічних особливостей першокласників.

 • Зміст «Української мови» для першокласників спрямований на закріплення вивчених простих орфограм.

НОВИЗНА ^ «ПІСЛЯБУКВАРНОІ ЧИТАНКИ» «УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

 • Для ознайомлення з художнім твором пропонуються елементи театралізації («повторіть з відповідною інтонацією»; «покажіть жестами, мімікою стан персонажа»), передбачення того, як розгортатимуться події. Усі дії учнів визначені умовними значками.

 • 3 метою формування правильності, швидко усвідомленості, виразності читання перед текстом подано спеціально розроблені вправи. Форма їх подачі відповідає інтересам сучасної дитини («наберіть букви, склади, слова на клавіатурі комп’ютера», «складіть приказку за поданим номе­ри телефону», «складіть речення за допомогою живого алфавіту»}.

 • Приділена увага навчанню учнів сприймати художню образність слова, визначати основну думку а поданими зразками відповідей), вибирати шляхи розв'язання проблеми й пропонувати свої, давати оцінку вчинкам персонажів твору. Для цього підібрані твори, у яких чітко визначено образ (добрий чи злий, охайний, любить красу, наводить порядок серед своїх іграшок; уважний до членів родини і т. ін.).

 • Тексти, форми подачі орієнтовані на формуван­ні уваги до художнього слова (антоніми подаються через прислів'я з недописаними словами, вірш-гру; явлення про фразеологізми, омоніми формується в основі змісту казки, метафори через замилування красою слова, персонажем твору).

 • Так, через казковий сюжет діти самостійно зможуть зрозуміти зміст фразеологізмів: подарунок від зайчика (зайчик роздавав людям для їхніх дочок синочків пиріжки «Візьміть по пиріжку. Скажете, від зайця!»).

 • Формується уявлення про опис, портрет, а також такий жанр, як щоденник.

 • Розширено спектр завдань до малюнків. Вони не лише ілюструють зміст текстів, а й залучають учнів до активного мислення, розвивають уяву, спосте­режливість («чи відповідними кольорами художник зафарбував запах м'яти, липи?»).

За своєю структурою, змістом, методичним апара­том «Українська мова для першокласника» набли­жена до підручника «Українська мова» для 2-го класу, що забезпечує наступність навчального процесу.

Навчальний зміст підручника включає вправи на закріплення тих простих орфограм, які вивчаються протягом букварного періоду, а саме:

 • букви Я, Ю, Є, / та їх звукові значення;

 • буква Щ та її звукові значення;

 • буквосполучення дж і дз, їх звукові значення;

 • велика буква в написанні географічних назв, у прізвищах, іменах та по батькові людей;

 • велика буква на початку речення;

 • вживання м'якого знака;

 • вживання апострофа.

З метою відпрацювання й закріплення написання складних за конфігурацією рядкових і великих букв на сторінках посібника пропонуються каліграфічні хвилинки, які мають творчий характер.

Навчальний зміст підручника «Українська мова» пропонує матеріал для списування за зразком, спи­сування із пропущеними простими орфограмами, словами, словами з довідок, а також такі, як: із по­даних слів скласти речення, з літер слова скласти нові слова, дати відповіді за зразком.

Такі вправи спрямовані на формування грама­тичних умінь, удосконалення граматичного ладу мовлення.

Оригінальними є запропоновані види роботи з розвитку мовлення дитини, а саме: підписати серії малюнків реченнями з прочитаного на уроці читання оповідання, описати свою зовнішність за аналогією, описати ромашку за планом і опорними словами, словосполученнями.

На сторінках посібника під рубрикою «Зверни увагу» подаються поради, правила, відомі вислов­лювання, які є свідченням інтеграції з риторикою, а також із навчальним змістом уроків читання.

Схожі:

«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас» icon«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас»
Микола вашуленко, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки...
«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас» iconУкраїнська мова
Міністерством освіти І науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською...
«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас» iconПерелік навчальних програм
Українська мова для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас» iconВидавництво
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Українська мова
«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас» iconПідручники І навчальні посібники
Російська мова. (курси за вибором). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 2006 рік
«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас» iconПерелік програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою
«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас» iconДієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні
Цикл уроків з теми «Дієприслівник» для учнів 7 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання за підручником Ворон А. Українська...
«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас» iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською...
«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас» iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською...
«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас» iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка