Зошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки відповідей учнів питання, завдання, тести київ 2006
НазваЗошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки відповідей учнів питання, завдання, тести київ 2006
Сторінка1/7
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
ЗОШИТ
З ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ДЛЯ 6-ИХ КЛАСІВ:
ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ВІДПОВІДЕЙ УЧНІВ ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ, ТЕСТИ


Київ 2006

Посібник, який пропонується Вашій увазі, орієнтовано на учнів 6-х класів загальноосвітніх закладів України.
Його укладено у відповідності з Програмою Міністерства освіти і науки України з історії для організації роботи учнів під час підготовки до уроків історії Стародавнього світу.

Він містить:
 основні поняття до кожного розділу;
 основні вміння, навички учнів, які повинні бути сформовані під час вивчення тем курсу;
 плани відповідей до питань уроку;
 завдання до уроків;
 тестові завдання з урахуванням 12-бальної системи оцінювання навчальної діяльності учнів;
 основні хронологічні дати курсу;
 крилаті історичні вислови, що стосуються Історії Стародавнього світу та їх пояснення;
 алгоритми формування вмінь та навичок учнів.

Посібник доцільно використовувати в поєднанні з методичним комплексом наявної навчальної літератури, картами атласів, довідниковою літературою.

Автор висловлює щиру подяку вчителю-методисту середньої школи № 35 м.Києва Даниленку Валентину Всеволодовичу за надані матеріали з хронології

Хай Вам допоможе мудра муза Кліо!
З повагою, автор-упорядник Олександр Худобець

^ Формула вимог для учнів на уроці історії

Критерії навчальних досягнень учнів

Аналіз історичних фактів та подій, робота з текстом підручника та історичними документами, характеристика пам'яток культури, складання плану та історичного портрету

^ ФОРМУЛА ВИМОГ ДЛЯ УЧНІВ НА УРОЦІ ІСТОРІЇ

ЗНАТИ - хронологію основних історичних подій і процесів в історії давніх цивілізацій. Основні зміни на карті стародавнього світу.

РОЗУМІТИ - передумови переходу до цивілізації, особливості пізнання світу стародавньою людиною і специфіку міфологічної картини світу.

НАЗИВАТИ - хронологічні рамки розвитку давніх цивілізацій, основні події і дати в історії країн Стародавнього Сходу та античного світу, видатні пам'ятки культури.

^ ПОРІВНЮВАТИ, СПІВСТАВЛЯТИ, ДАВАТИ ОЦІНКУ- розвитку матеріального виробництва в різних регіонах світу, виявляти специфіку і спільні риси; підсумкам розвитку древніх цивілізацій та визначати їх значення для наступної історії людства.

^ ПОЯСНЮВАТИ ПРИЧИНИ - переходу до цивілізації, чим відрізняються форми держав в давнину / східна деспотія, афінський поліс, республіка (імперія) в Римі/; виникнення нерівності, переходу від споживаючого до виробляючого господарства.

^ ПОКАЗУВАТИ НА КАРТІ - стоянки первісних людей, їх розселення на планеті, райони найдавніших цивілізацій та характеризувати зміни на карті світу в І тис. до н.е., називати держави Стародавнього Сходу та античного світу.

РОЗПОВІДАТИ - про найважливіші події в історії держав Стародавнього Сходу, Греції, Риму, про їх учасників; про найбільші соціальні виступи в стародавніх державах, їх учасників; про видатних діячів культури стародавнього світу, про взаємовідношення народів стародавніх цивілізацій.

ОПИСУВАТИ - природні умови, образ життя первісних людей, їх знаряддя праці, заняття, колективи, побут; пам'ятки первісної релігії та мистецтва; місцезнаходження стародавніх східних та античних цивілізацій, порівнювати їх природні умови.

ХАРАКТЕРИЗУВАТИ - основні риси та ступені розвитку людського суспільства; соціально-господарський уклад і основні заняття людей в цивілізаціях Стародовнього Сходу, Греції і Риму; внесок стародавніх народів у світову культуру.

^ НАВОДИТИ ПРИКЛАДИ - найважливіших відкриттів та винаходів первісних людей.

РОЗКРИВАТИ - значення древніх цивілізацій, еволюції держав Стародавнього Сходу, Греції і Риму; основні досягнення культури народів Стародавнього Сходу і античного світу.^ До змісту

Рівні навчальних досягнень

Бал

^ Критерії навчальних досягнень учнів

І. Початковий

1

Учень може назвати одну-дві події, дати, історичні постаті чи історико-географічні об'єкти.

2

Учень називає декілька подій, дат, історичних постатей або історико-географічних об'єктів;
вибирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих (на рівні «так-ні»);
має загальне уявлення про лічбу часу в історії, визначає послідовність подій (на рівні «раніше-пізніше»).

3

Учень може двома-трьома простими реченнями розповісти про історичну подію чи постать;
впізнати історичну подію, постать за описом; співвіднести рік зі століттям, століття - з тисячоліттям (на рівні «так-ні»);
має загальне уявлення про історичну карту.

ІІ. Середній

4

Учень може репродуктивно відтворити (у межах чотирьох-шести простих речень) частину навчального матеріалу теми, дати визначення історичних термінів, поданих у тексті підручника або вчителем;
назвати одну-дві основні дати; показати на карті історико - географічний об'єкт.

5

Учень може відтворити основний зміст навчальної теми, відповідаючи на запитання вчителя;
визначати окремі ознаки історичних понять, назвати основні дати;
за допомогою вчителя може показати на історичній карті основні місця подій.

6

Учень у цілому самостійно відтворює фактичний матеріал теми; може дати стислу характеристику історичній постаті (за алгоритмом);
встановити послідовність подій на основі знання їх дат;
у цілому правильно вживає історичні терміни;
може показати на карті місця основних подій, користуватись за допомогою вчителя (зразок, пам'ятка, алгоритм) джерелами історичної інформації (наочними та текстовими, що подаються у підручнику).

ІІІ. Достатній

7

Учень у цілому послідовно і логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал теми, виявляє розуміння історичної термінології, дає загальну характеристику події (причини, наслідки, значення), виокремлює окремі ознаки явищ та процесів;
«читає» історичні карти і картосхеми з опорою на їх легенду;
встановлює послідовність і тривалість історичних подій; використовує наведені у підручнику документи як джерело знань.

8

Учень володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, дає у цілому правильне визначення історичних понять, аналізує історичні факти на основі їхнього опису і наочного відображення, порівнює однорідні історичні події та явища, характеризує причинно-наслідкові зв'язки між історичними явищами у межах теми, встановлює синхронність подій у межах теми;
використовуючи легенду карти, супроводжує показ історичних об'єктів їх словесним описом.

9

Учень у достатній мірі оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обгрунтовує свої висновки конкретними фактами, залученими з підручника (наочних посібників, історичних документів);
може дати порівняльну характеристику історичних явищ, визначення поняттям;
у цілому самостійно встановлює причинно-наслідкові зв'язки;
встановлює синхронність подій у межах курсу;
може аналізувати зміст історичної карти, узагальнювати та застосовувати ці знання.

ІV. Високий

10

Учень володіє набутими знаннями та використовує їх для вирішення нової навчальної проблеми;
виявляє розуміння історичних процесів;
робить аргументовані висновки;
характеризує історичні явища і процеси, використовуючи різні джерела інформації;
рецензує відповіді учнів; співставляє і систематизує дані історичних карт і застосовує їх при характеристиці подій, явищ, процесів;
встановлює синхронність подій вітчизняної та всесвітньої історії.

11

Учень володіє глибокими і міцними знаннями, може вільно висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати;
може аналізувати історичну інформацію, співвідносити історичні процеси з періодом (епохою) на основі наукової періодизації історії;
має достатньо міцні навики роботи з історичною картою.

12

Учень у повному обсязі опанував програмовий матеріал;
має глибокі і міцні знання, здатний, відповідно до вікових особливостей, презентувати власну інтерпретацію (версію, розуміння, оцінку) історичних явищ.
^ До змісту

Аналіз історичних фактів та подій, порівняння однотипних історичних явищ і подій; оцінка їх значення; узагальнення фактичного матеріалу; висновки
Аналізувати історичні факти і події - це значить:
 Визначити час (хронологічні рамки), до якого вони відносяться.
 Назвати характерні риси історичних фактів, подій.
 Виділити в цьому переліку головні та другорядні риси (головні - ті, без яких дані факти чи події втрачають свою значимість).
 Визначити, чи існує зв'язок між фактами, подіями (причина - наслідок).

Дайте оцінку (значення) подіям, фактам для подальшого історичного розвитку.
 Висновки повинні відноситись до головного в аналізі і мають бути тісно пов'язані з аналізом раніше розглянутого історичного матеріалу. Порівняти висновки з висновками підручника.
 Аналіз  оцінка (значення)  висновок.

^ Порівняння однотипних явищ і подій
 Визначи, які факти і події будете порівнювати (підготувати хронологію цих подій).
 Визначи питання, за якими можливе порівняння. Запиши їх у певній послідовності.
 Дай відповідь на питання.
 Проаналізуй відповіді, визнавчивши спільне і відмінне у характеристиці явищ і подій.
 Зроби висновки після відповідного аналізу.

^ Запитання для порівняння

перша подія

друга подія

 

 

 
^ Робота з текстом підручника та історичними документами
 Приступаючи до роботи з текстом підручника та історичного документу, визнач, яке завдання ви повинні виконувати.
 Уважно прочитай текст підручника, документа. Визначи про яку подію, факт іде мова.
 Встанови зв'язок між тестом підручника і документа:
 чи документ доповнює текст підручника;
 чи один з них поглиблює інформацію, що міститься в другому;
 чи один з них дає оцінку матеріалу, що викладає другий.
 З'ясуй значення всіх понять, що містяться в текстах.
 Склади план відповіді на те запитання, отримав перед початком роботи, об'єднавши інформацію тексту підручника і документа.
 Свою відовідь умовно поділи на частини, дай назву кожній і запиши.

^ Визначення хронологічних рамок подій, їх співвідношення. Складання хронологічної таблиці
 Запиши в зошиті дати головних подій до кожної теми, запам'ятовуючи їх.
 При складанні хронологічної таблиці чітко записуй дату чи хронологічні рамки подій і точно формулюй їх назви (при цьому не забувай, до якої теми складається таблиця).

^ Рік чи хронологічні рамки

Назва події

 

 
 Порівняй хронологічні таблиці з історії України і всесвітньої історії:
 знайди спільні чи близькі за часом дати;
 порівняй події;
 зроби висновки.

^ Вміння висловлювати власну думку при обговоренні історичних питань, усне рецензування відповідей інших учнів
 Уважно слухай відповідь товариша.
 Бери участь в обговоренні, доповнюй, виправляй помилки, неточності.
 Дай оцінку, наскільки повною була відповідь; чи вірно викладено факти, чи була відповідь послідовною.

^ Вимоги до плану
 Планом повинен бути охоплений весь зміст тексту. Нічого суттєвого не повинно бути пропущено.
 У заголовках не повинні повторюватись одні й ті ж думки.

^ Як скласти простий план
 Прочитай текст і поділіть його на закінченні змістові частини.
 Виділи у кожній частині головну думку.
 Дай назву кожній частині - це і будуть пункти плану.
 Пронумеруй їх і запиши у зошит.

^ Характеристика пам'яток культури
 Визначити пам'ятку культури: літератури, музики, образотворчого мистецтва, архітектури, скульптури.
 До якого історичного періоду відноситься та чи інша пам'ятка культури.
 Хто автор цієї пам'ятки? Що тобі відомо про нього?
 Назви характерні риси пам'ятки: тема; стиль та інше.
 Дайте оцінку пам'ятці (вклад в розвиток світової культури).

^ Скласти історичний портрет
 Познайомитись із історичним часом (епохою) в якому проходило життя та діяльність (творчість) діяча.
 Визначити походження (стан) цієї людини.
 Як відбувалось становлення особистості історичного діяча (родовід, дитинство, освіта, особисті якості й риси характеру).
 Прослідкувати та проаналізувати періоди його становлення як діча або митця.
 Які завдання визначала головними у своїй діяльності ця особистість.
 Визначити методи (шляхи реалізації) його діяльності.
 Назвати найбільш видатні його справи, яким цілям вони служили.
 Як ви оцінюєте його діяльність?
 Зроби висновок (чи прогресивна роль цього діяча в історії).

Учень повинен знати:
Основні поняття:


· людина вміла, людина розумна

· родова община

· знаряддя праці

· первіснообщинний лад

· періодизація історії первісного суспільства

· плем'я

· цивілізація

· людське стадо (зграя)

· господарська діяльність

· релігія
Учень повинен вміти:
Основні вміння:

- правильно застосовувати лічбу років у історії, співвідносити століття з тисячоліттям;
- робити нескладні висновки та узагальнення, самостійно будувати розповідь.

До змісту

^ ПОНЯТТЯ ТЕМИ:

Історія - наука про минуле людини та її суспільства.
Історія стародавнього світу - історія первісного та рабовласницького періодів.
Історичні джерела - сліди життєдіяльності людей - матеріальні, писемні, етнографічні - з яких вчені дізнаються про історичні факти.
Етнографія - наука, що вивчає в житті сучасної людини слідів та залишків минулого.
Хронологія - наука, що вивчає послідовність подій в історії, про те, як рахувати історичний час.
Століття - 100 років.
До н.е. - час, що був до Різдва Ісуса Христа.
^ Н. е. - час, що йде від до Різдва Ісуса Христа до наших днів.
“Людина вміла” - істота, більш подібна до людини, вміє виготовляти та використовувати найпростіші знаряддя праці (дубина, загострений камінь, палку-копачку).
^ Знаряддя праці - предмети, що носять на собі сліди обробки, використовуються для добування людиною засобів існування.
Продукт праці - результат трудової діяльності людини.
Збиральництво - пошуки їстівних рослин і плодів.
Полювання - вбивство тварин.
Стадо - найдавніша організація людського колективу з ватажком на чолі.
^ Кам'яний вік - час, коли знаряддя праці виготовлялися з каменю, а основними заняттями людей були збиральництво та полювання.
Флора - рослинний світ.
Фауна - тваринний світ.
Загоне полювання - колективна справа, де кожний мисливець виконує частину загальної справи.
«Людина розумна» - істота схожа на сучасну людину, здатне виготовляти знаряддя праці, мислити, розмовляти.
^ Родова община - колектив людей, які мають загального предка, разом працюють та володіють загальним майном.
Народні збори - вищий орган влади в родовій общині, зібрання всіх дорослих членів роду.
^ Рада старійшин - орган влади в родовій общині, що обирається народними зборами, який складається з самих досвідчених та мудрих членів роду, управляють повсякденним життям роду.
^ Розподіл праці - розподіл однієї великої праці на частини між членами колективу і виконання ними складної та важливої праці для всіх учасників роботи.
Думка - образ майбутнього виробу або результатів роботи, що створюється в розумі людини перед виконанням роботи.
Раси - великі групи людей, зовні ознаки яких дуже відрізняються у зв'язку з пристосуванням до особливостей природного середовища .
Скотарство - штучне розведення тварин.
Землеробство - штучне вирощування їстівних рослин.
^ Ремесла - виготовлення речей, що не зустрічаються в Природі.
Мідь (Cu -“купрум”) - перший метал, що став знайомий людині.
Сім'я - малий людський колектив, що виділився з родової общини.
Плем'я - декілька родових общин, що проживають на одній території.
^ Знать - верхівка племені, що передає владу у спадщину і мало залежить від народних зборів.
Душа - почуття, думки, спогади - продукт діяльності людського мозку.
^ Тотем - знак родоначальника та покровителя.
Ідол - зображення духу або божества, зроблене людиною.
Магія - чаклунські дії, що спрямовані на спілкування з духами.
^ Релігія - віра в надприродні сили та поклоніння їм.

До змісту

ВСТУП

Що вивчає історія стародавнього світу

Що вивчає наука історія? Навіщо людям потрібно знати її? Про що розповідає історія стародавнього світу?
Як люди узнають про минуле? Якими бувають історичні джерела?
Як люди уявляли собі рух історичного часу?

• не помічали;
• повільно;
• швидко;
• з минулого - через сучасне - в майбутнє;
• пам'ятні події в історії людства - точка відліку історичного часу.

*****

Первісна людина та первісне суспільство

1. Чому деякі мавпи починають перетворюватися на людей?
a) організація зграй мавп:
• розподіл праці,
•дисципліна,
•спілкування за допомогою сигналів.
b) можливі причини переселення частини мавп з дерев на землю.

^ 2. «Мавполюдина» - хто це і які її ознаки?
a) зовнішній вигляд,
b) заняття,
c) використання допоміжних предметів (інструментів),
d) зграя.

3. «Людина вміла» - хто це і які її ознаки?
a) зовнішній вигляд,
b) заняття,
c) виготовлення та використання знарядь праці,
d) засоби спілкування - звуки та рухи,
e) стадо.

*****

До змісту

Людина розумна”

^ 1. Великий льодовик:
a) причини початку зледеніння;
b) як змінюються флора та фауна світу?

2. Як змінюється спосіб життя «людини вмілої»?
a) які нові потреби з'являються;
b) за допомогою яких нових знарядь праці людина їх задовольняє;
c) як людина почала використовувати вогонь;
d) що таке загонне полювання;
e) чому виникає потреба в будівництві жител і як вони виглядали.

^ 3. Характеристика “людини розумної”:
a) що вміла робити рука “людини розумної”;
b) як вона навчилася розмовляти;
c) що таке думка і як людина почала мислити.

^ 4. Які ознаки родової общини?
a) загальні предки;
b) загальна праця;
c) загальне майно;
d) загальна мова та звичаї;
e) розподіл праці на чоловічу та жіночу;
f) органи управління життям роду - народні збори та рада старійшин.

*****

До змістуПервісні землероби та скотарі. Сусідська община

^ 1. Зміни, які принесло потепління на Землі?
a) зміни в Природі;
b) розселення людей по планеті;
c) формування рас людей.

2. Як виникає скотарство?
a) лук - нове знаряддя мисливця;
b) приручення собаки;
c) поява надлишків після успішних полювань;
d) домашнє скотарство;
e) кочове скотарство.

^ 3. Як виникає землеробство?
a) збиральництво;
b) мотичне землеробство;
c) орне землеробство.

4. Як виникають ремесла?
a) потреба в великій кількості якісних знарядь праці;
b) необхідність великої кількості часу та високої кваліфікації робітника;
c) перші ремесла.

^ 5. Що таке обмін і як він виникає?

6. Сусідська община:
a) виділення сімей з родових общин:
• нові знаряддя праці дозволяють працювати більш дрібними трудовими колективами;
• сім'я, що виробляє продукт, сама його ж привласнює;
b) майнова нерівність: багаті та бідні;
c) зміни в родовій общині:
• зростання народжування;
• збільшення строку життя;
• скорочення смертності;
d) плем'я - об'єднання декількох родових общин, що живуть поруч:
• спільні предки;
• спільна мова;
• спільні звичаї;
• спільне управління;
• спільно працюють та захищаються.
e) управління племенем:
• вищий орган влади - народні збори;
• рада старійшин племені;
• поява нової професії - воїни;
• знать - ті, що володіють владою по спадковості.

*****

Духовна культура первісної людини

^ 1. Як уявляла людина будову світу і самого себе? Як уявляла своє місце в світі?
a) Природа - жива: здатна відчувати, мислити;
b) людина - має тіло та душу;
c) єднання людини з Природою - предок-тотем.

^ 2. Як уявляла людина причини того, що відбувається в житті?
a) накопичення знань та досвіду;
b) пошуки причин того, що відбувається в житті;
c) життям управляють духи;
d) як заслужити прощення за шкоду, що людина приносить Природі;
e) магія - вміння спілкування з духами;
f) мистецтво - намагання прикрасити своє життя;
g) поява міфів;
h) зародження з міфів релігії.

До змісту

Питання для організації роботи на уроці:
1. Що вивчає історія?
2. Що досліджують та відтворюють археологи?
3. Що таке “історичне джерело”? Які існують види джерел?
4. Назвіть інші науки, що вивчають давню історію?
5. Що таке історія стародавнього світу?
6. Як ти розумієш поняття “цивілізація”?
7. Як учені дізнаються про життя давніх людей?
8. Назвати вчених, які займаються пошуками речових пам'яток минулого:
а) етнографи
б) археологи
в) археографи

9. Виберіть правильну відповідь: наука, яка вивчає історичне минуле людства на основі історичних пам'яток:
а) історія
б) археологія
в) сфрагістика

10. Наведені слова запишіть у послідовності виникнення та використання:
лук і стріли
мотика
ручне рубило
гарпун
дрюк
кістяні голки,
кам'яна сокира.

11. До привласнювальних видів діяльності належать:
збиральництво
землеробство
скотарство
мисливство
ремесло

12. До відтворювальних видів діяльності належать:
а) мисливство;
б) скотарство;
в) землеробство
г) збиральництво

13. Скласти розповідь: Яке значення у житті найдавніших людей відігравало землеробство та скотарство/
14. Чому прядіння і ткацтво виникли разом із скотарством, а не раніше? Обґрунтуйте свою думку.
15. Виберіть, які метали були відомі первісним людям.
Олово
Мідь
свинець
залізо
сталь
бронза
золото.

16. Найдавнішими знаряддями праці первісних людей були:
ручне рубило
ніж
серп
спис
сокира
палка-копачка
палиці-дрюк
кістяні голки.

18. Підберіть до кожного поняття відповідне йому пояснення:

рід

об'єднання кількох общин, що проживають в одній місцевості

плем'я

верховенство жінки в родовій общині

матріархат

об'єднання родичів, які ведуть спільне господарство і мають спільного тотема
19. Розмістіть в хронологічній послідовності періоди давньої історії:
енеоліт
палеоліт
мезоліт
неоліт.

21. Поясніть і запишіть:
людське стадо
рід
плем'я

22. Із запропонованих підкресліть риси, притаманні первісному суспільству:
рівність
письмові закони
постійне військо
спільна праця
безпорадність перед силами природи
нерівність
рід
сім'я.

23. Поясніть і запишіть:
анімізм
тотемізм
магія
фетишизм


^ До змісту  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Зошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки відповідей учнів питання, завдання, тести київ 2006 iconУроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що...
Мета: Сформувати уявлення учнів про періодизацію історії та відлік часу. З'ясувати особливості епохи стародавнього світу як першого...
Зошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки відповідей учнів питання, завдання, тести київ 2006 iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни. Всесвітня історія
Періодизація історії людства. Своєрідність епохи стародавнього світу як першого періоду в історії людства. Історичні джерела. Відлік...
Зошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки відповідей учнів питання, завдання, тести київ 2006 icon1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм
Процес вивчення курсу історії економічної думки багато в чому залежить від вдалого використання та співставлення раніше отриманих...
Зошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки відповідей учнів питання, завдання, тести київ 2006 iconТести для перевірки знань учнів з теми «я вдома»
Перша допомога при ураженні електричним струмом. Постав варіанти відповідей у правильній послідовності
Зошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки відповідей учнів питання, завдання, тести київ 2006 iconЕкономічна думка стародавнього світу
Зародження економічної думки збігається зі становленням людсь­кого суспільства. Початок викладу історії економічної думки пов'яза­ний...
Зошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки відповідей учнів питання, завдання, тести київ 2006 iconДаний посібник входить до серії робочих зошитів для вивчення основ...
В робочому зошиті для учнів 3 класу поєднано теоретичний матеріал, завдання практичного змісту для роботи на комп’ютері, логічні...
Зошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки відповідей учнів питання, завдання, тести київ 2006 iconПрограми з географії для 6-9 класів допоміжної школи
Липа В. О., Одинченко Л. К. – Програми з географії для 6-9 класів допоміжної школи. – Київ: 2006. – 41с
Зошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки відповідей учнів питання, завдання, тести київ 2006 iconЗавдання з історії
Порівняйте плани Антанти та Троїстого союзу щодо України напередодні Першої світової війни. Зробіть висновки
Зошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки відповідей учнів питання, завдання, тести київ 2006 iconТема: «Кров»
Тестові завдання. Із запропонованих варіантів відповідей виберіть правильний І поставте у таблиці відповідей літери, що відповідають...
Зошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки відповідей учнів питання, завдання, тести київ 2006 icon«Система управління базами даних Microsoft Access. Теоретичні відомості»
До бланку відповідей (таблиці) внесіть напроти номера завдання вірні, на Вашу думку, номери варіантів відповідей. По завершенні виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка