Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році
Скачати 71.25 Kb.
НазваІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році
Дата конвертації31.03.2013
Розмір71.25 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році

Предмети суспільно-гуманітарного спрямування

Історія

Шкільна історична освіта спрямована не тільки на те, щоб допомогти учням засвоїти систему наукових знань, а й щоб сформувати в них здатність творчо мислити, аргументовано обстоювати власну думку. Важливими завданнями навчання історії є розвиток в учнів історичного мислення, формування позитивної історичної самоідентифікації, навичок творчої діяльності та вмінь використовувати отриманий досвід на практиці, виховання в молодого покоління особистісних рис громадянина України, загальнолюдських духовних цінностей, демократизму, патріотизму; підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному житті.

Вивчення історії України та всесвітньої історії доцільно синхронізувати. Проте вчитель може організувати вивчення учнями програмного матеріалу зазначених курсів як послідовно, так і паралельно. Обласні, районні та міські методичні кабінети не уповноважені регламентувати розподіл учителем навчальних годин у межах тем.

У 2011/12 навчальному році учні’5-9 класів навчатимуться за програмою «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». Для 10-11 класів академічного рівня та рівня стандарту чинними є програми «Історія України. 10-11 класи» авторів Пометун О.І., Гупана Н.М., Фреймана Г.О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного профілю чинними є програми «Історія України. 10-11 класи» (140 годин на рік, 4 години на тиждень) авторів Кульчицького C.B., Лебедєвої Ю.Г. Всі програми розміщено на офіційному сайті міністерства (www.mon.gov.ua), надруковано у фахових виданнях та опубліковано окремою збіркою у 2010 р.

За результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів грифи міністерства було надано трьом підручникам з історії України, які відповідають програмі рівня стандарту/академічного. До використання рекомендовано такі підручники:

  • підручник авторів Гупана Н.М., Пометун О.І. що має вдалу структуру розділів (на початку кожного винесено його короткий зміст, у кінці з метою узагальнення вивченого є рубрика «Чи засвоїли ви розділ»); завдання підручника згруповано за рівнем навчальних досягнень учнів; після теми уроку подано основні питання, які опрацьовуватимуться, закцентовано увагу одинадцятикласників на основних поняттях, термінах, датах (рубрика «Зверніть увагу»), а також виокремлено ключові питання для розуміння та сприйняття нового матеріалу (рубрика «Подумайте»); особливістю підручника є методично вмотивовані фрагменти історичних писемних джерел та фотодокументи, що супроводжуються запитаннями та завданнями, спрямованими на розвиток критичного мислення та формування історичної компетентності одинадцятикласників.

  • підручник авторів Струкевич O.K., Дровозюк І.С., Ромашок І.М., містить навчальний історичний матеріал, що синтезує культурологічний, цивілізаційний та соціо-антроноцентричний підходи до життя в минулому (суб’єктом і творцем історичного процесу у підручнику подано людину, народ, етнічні меншини, українську політичну націю); показує, які еволюційні зміни відбувалися із зазначеними історичними суб’єктами, як провідні історичні діячі і народ протягом визначеного історичного періоду долали ті внутрішньополітичні виклики, які були зумовлені політико-культурними, правовими, соціальними особливостями історичної еволюції українського суспільства у складі СРСР;

  • підручник Кульчицького C.B., Лебедєвої Ю.Г., представляє авторське бачення новітнього періоду історії України; зміст доповнює велика кількість різноманітних документів і розповідей рубрики «Усна історія».

У педагогічно-виховному контексті автори вищезазначених підручників добирали навчальний матеріал так, щоб формувати в учнів систему загальнолюдських і громадянських цінностей українського суспільства — гуманізм, Батьківщина, самовизначення, права і свободи людини, держава, громадянин, людина, сім’я.

Для учнів класів історичного профілю Міністерство освіти і науки, молоді і спорту рекомендує підручник автора Турченка Ф.Г. У ньому подано систематизований виклад подій в Україні від початку Другої світової війни до кінця 2010 р. Текст складено на основі новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної історичної науки. Велику увагу приділено висвітленню особливостей соціально-економічного й політичного розвитку України в роки радянської влади, виливу тоталітарної системи на культурно-ідеологічні процеси в республіці, дисидентському руху, досягненню Україною незалежності, розбудові незалежної української держави.

Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми «Всесвітня історія. 10-11 класи (рівень стандарту/академічний рівень)» колективу авторів Ладиченко Т.В. та ін. Програма розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень).

Для класів історичного профілю чинною є програма із всесвітньої історії (автори Ладиченко Т.В., Черевко О.С., Камбалова Я.М.), що розрахована на З години на тиждень (105 годин на рік).

Період всесвітньої історії, що вивчатиметься в 11 класі загальноосвітньої школи, хронологічно охоплює період від 1939 по 2011 pp. і є продовженням «новітньої», або «модерної історії». За цей відносно недовгий проміжок часу в історії людства відбулися настільки істотні зміни, що це вплинуло на життя кожної людини в усіх куточках Земної кулі. Проте вивчення цього періоду всесвітньої історії є важливим не тільки для розуміння складних соціально-економічних, політичних, культурних процесів сьогодення в Україні та світі, але й для усвідомлення тенденцій подальшого розвитку людства.

У загальноосвітніх навчальних закладах використовуватимуться кілька підручників:

У класах рівня стандарту/академічного рівня:

  • підручник «Всесвітня історія» автора Ладиченко Т.В., що побудований за схемою, яка передбачає авторський текст, документи, свідчення очевидців та учасників подій, уривки з праць відомих істориків, карти, схеми, питання і завдання для самоперевірки, обговорення та дискусій у групі; авторка намагалася дотримуватися тендерної рівності — на фотографіях і картинах зображені не тільки чоловіки, а й жінки, які в останні десятиріччя брали активну участь у політичному, економічному, культурному житті світу; у тексті також ідеться про зміну статусу жінки у суспільстві;

  • підручник «Всесвітня історія» автора Щупака І.Я., у якому запропоновано зручний порядок структурування тексту з пунктами та підпунктами, невеликими за обсягом, логічно завершеними блоками матеріалу, що сприяє його розумінню учнями (рубрика «Згадайте...», інформує про події та явища попереднього курсу всесвітньої історії та пов’язує їх з новим матеріалом; у рубриках «Свідчать документи», «Слово історика», «Мовою цифр», «Роздуми з приводу» наведено свідчення учасників подій та оцінки істориків, з якими можна сперечатися, статистичні дані та інша інформація);

  • підручник «Всесвітня історія» автора Полянського П.Б., подає запитання й завдання різного ступеня складності, спрямовані на виявлення вміння аналізувати суперечливі факти, події та інформацію; у підручнику вміщено фактичний, картографічний і статистичний матеріал, який допоможе учням набути системні знання з історії цього періоду і на їх основі опанувати вміння глибоко розуміти закономірності та механізми взаємовідносин між окремими людьми, націями і державами.

Для учнів 11 класів історичного профілю рекомендовано підручник «Всесвітня історія» авторів Ладиченко Т.В., Заблоцького Ю.І., який має на меті сформувати в учнів поглиблене уявлення про історичні процеси та діяльність відомих політичних і культурних діячів, показати головні проблеми сучасності та тенденції розвитку людства на початку XXI ст. Кращому засвоєнню змісту підручника сприятиме широка добірка унікальних документальних матеріалів, створених очевидцями або учасниками описуваних подій.

У видавництві «Генеза» вийшов друком додаток до підручника «Історія України, 10 клас (рівень стандарту/академічний рівень)» авторів Кульчицького C.B., Лебедєвої Ю.П, який містить навчальний матеріал, що охоплює події від 1921 до 1939 pp. Матеріал трьох тем уміщено в десятьох параграфах і завершено повторювально-узагальнювальним уроком. Структура навчального матеріалу та методичний апарат відповідають структурі підручника з історії України для 10 класу.

Також вийшли друком додаткові матеріали до підручника «Всесвітня історія», 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень) автора Полянського П.Б. «Драматичні тридцяті». У посібнику висвітлено питання економічного, соціального та політичного життя в 30-х роках XX ст. від початку Великої депресії й до початку Другої світової війни — фактично, передвоєнне десятиріччя, що позначилося руйнуванням економічної моделі, заснованої на нічим не обмеженому вільному підприємництві, а також важливими процесами державного регулювання економіки в період світової економічної кризи 1929- 1933 pp., встановленням нацистської диктатури в Німеччині та назріванням Другої світової війни.

У 6 класі історія України і всесвітня історія вивчається як єдиний інтегрований курс. Тому в класному журналі для записів відводиться одна сторінка. Має бути такий запис: Історія України. Всесвітня історія. (Інтегрований курс). Відводити дві різні сторінки та виставляти окремо оцінки з історії України та всесвітньої історії не доцільно.

З метою формування в учнів умінь та навичок сприймати українську культурну спадщину як надбання світової культури та інтерпретувати найвидатніші мистецькі твори в історичному контексті Міністерство освіти і науки як додаток до навчальної програми з історії України рекомендує перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання учнями загальноосвітніх закладів. Цей перелік з відповідними рекомендаціями та коментарями надруковано в журналі «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання» (№8, 2011 р.).

Вивчаючи історію України та всесвітню історію, варто особливу увагу звертати на такі події. 2011 року громадськість України та інших країн згадуватиме 70-у річницю нападу Німеччини на СРСР, що збігається з початком Голокосту на території України. Ці річниці є приводом поміркувати не лише про трагедію війни та страждання народів Європи, міжнаціональну ворожнечу, але й про героїзм в опорі нацизму, приклади взаємодопомоги між народами, духовного подвигу заради порятунку людей. На вшанування цих подій у 2011 р. громадська організація «Ткума» за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту проводить VIII Міжнародний конкурс творчих робіт школярів, студентів та вчителів «Уроки війни та Голокосту — уроки толерантності».Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №18-21, 2011

Схожі:

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Серед предметів, що вивчаються в загальноосвітній школі, чи не найвищий виховний та розвивальний потенціал має мистецтво з притаманним...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році iconПро особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Завдання шкільного предмета «Економіка» — сформувати базові знання з економічної науки, ознайомити з основними тенденціями розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка