Урок №1 Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв'язку в словосполученні
Скачати 254.02 Kb.
НазваУрок №1 Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв'язку в словосполученні
Дата конвертації04.04.2013
Розмір254.02 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Історія > Урок
Урок №1

Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв'язку в словосполученні.

Мета: поглибити знання учнів про. службові частини мови; формувати вміння визначати са­мостійні та службові частини мови, ознайомити з граматичними ознаками прийменників, розви­вати вміння їх розпізнавати й використовувати як засіб зв'язку слів у словосполученні; вихо­вувати любов до природи, її багатств.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиці «При­йменник», «Вживання прийменників».

Тип уроку. Урок – дослідження.
^ ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

« Мозковий штурм».

 • Яку частину мови ми закінчили вивчати на попередньому уроці?

 • За якою ознакою частини мови поділяються на самостій­ні та службові?

 • Назвіть самостійні частини мови. Скільки їх в українській мові?

 • Скільки в українській мові службових частин мови? Назвіть їх.

 • Що ми називаємо прийменником?

Розгадування загадки.

Я така частина мови,

Що належить до службових.

Я буваю лиш одним:

Похідним — непохідним.

Задля, посеред, крім, в, під, на, за.

І для мене це знаменно,

Що всі звуть мене... (прийменник).

(О. Фесенко)
Проблемне завдання.

— Чого бракує у реченнях? Поновіть речення, визначте функцію слів, які ви вставили.

Іде нами нічка пізня, нами тиха пісня рідній стороні ( П. Воронько).

Лісу, туману місяць випливає ( Т.Шевченко).

Передньому плані, плавнями, спокійно сяяла річка( О. Гончар).

 1. ^ ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

 2. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Слово вчителя.

На уроках кожен з вас повинен досягти певних результатів з виучуваної теми.

Знати: що таке прийменник, знаходити його в реченні, відріз­няти від сполучників і часток; правильно поєднувати з іменниками.

IV. ^ СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МА-
ТЕРІАЛУ


1. Розповідь учителя з використанням узагальнюючої таблиці «Прий­менник».

Прийменник — це службова частина мови, що виступає ра­зом з відмінковою формою іменника, займенника, прикметни­ка та числівника для вираження залежності її від інших слів у словосполученні

Просторові

підійшли до води
Часові

^ Стає під вечір

За допомогою при­йменників виража­ються відношен­ня дії до предмета (чую від колиски) між предметами (хтось із них) оз­наки до предмета (небо без хмар)Способу дії

погодився з радістюПричини

^ Тремтить від спеки

Кількісні

Днів зо триМети

ішов за волю

Означальні

келихи з кришталю
Об'єктні

читав про закон
Умови

^ Працюють при негоді


2. Робота в парах. Учні об’єднуються в пари, опрацьовують таблиці

«Вживання прийменників» з підручника на сторінці 236, обговорюють ті моменти, які викликають труднощі

^ V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ УМІНЬ.

Робота в групах.

І група. Прочитати текст, визначити його тему й го­ловну думку.

Виписати словосполучення з прийменниками, з'ясувати значення кожного, визначити, з якими відмінками вжиті при­йменники.

От у садочку перед хатою, напрацювавшись як слід, із снігу білого зліпили ляльку баба й дід. Коли це галка враз пролинула понад садком і на льоту з крила пір’їнку чорну скинула на снігову ляльку ту. З-за хмар вечірнє сонечко блиснуло, зачервоніли промінці. І враз немов рум’янець виступив на білім ляльчинім лиці. І раптом, наче небилицею, дівчатко виникло живе з такими синіми очицями, як синє небо голубе… « Добридень, - каже, - мамо й таточку! Ведіть скоріш до себе в хаточку!» (Н. Забіла).

^ II група. Переписати речення, на місці крапок встав­ляючи прийменники.

1) ... лежачий камінь вода не тече. 2) ... діла слабіє сила. 3) Не взявшись ... сокиру, хати не зро­биш. 4) .. не­вмілого руки не болять.5) Хто не оре землиці, кладе зуби… на полицю. 6) Треба нахилитися, щоб ... криниці води напитися. 7) праця … ноги ставить, а лінь … ніг валить. 8) ... лежачий камінь вода не тече. (Нар. творч.)

^ III група. Списати, розкриваючи дужки. Підкреслити слова, вжиті з прийменниками. Визначити їх відмінок. Підкрес­лити прийменники, виділити однозвучні з ними префікси.

1. Перед (галявина) плакуча береза сипнула сльозами, як мати, за (вона) (з, с)хлипнуло (не)видиме джерельце: (з,с)кинуло (з,с)себе клубочок туману. 2. Ми пробігли чиюсь загороду, в (яка) стояли високі дуплянки, обминули озерце червоного проса, пе­рехопилися через (струмок), що став тепер річкою й опинилися на (зарослий) терном (узлісся).

3. Творча робота.

Завдання І: Скласти твір-мініатюру на тему «Прогулянка до річки», вживаючи потрібні за змістом прийменники.

Задля, близько, опріч, біля, крім, з, над, до, для, наперекір, коло, між, із, побіля, кругом, проміж, нав­коло, край, зі, близ, навкруг, поміж, понад, окрім.

Завдання II скласти й записати речення з прийменника­ми близько, услід так, щоб ці слова були то прийменниками, то самостійними частинами мови . Підкресліть у записаних реченнях члени речення.

^ 4. Гра «Редактор».

— Відредагуйте словосполучення і речення.

Ходити по хатам; знання по живопису; діяти по правилах; по березень включно, зошит по алгебрі. Ми говорили за нашого улюбленого фігуриста. Перший урок починається у вісім годин тридцять хвилин. Моя бабуся по фаху юрист. Батько ходив у лікарню. Учень пропустив три дні по хворобі.
^ VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКІВ

Заповнення таблиці.

Знаю!

Умію!^ VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Закріпити теоретичний матеріал за підручником.;І—ІІ рівень. Виконати вправу 448.
ІІІ – ІV рівень .Скласти текст з прийменниками – синонімами ( в-у, з-зі-із), пояснити особливості вживання.


Урок № 2

Тема. Непохідні й похідні прийменники

Мета. Поглибити знання учнів про прийменник як частину мови; пояснити принцип поділу при­йменників на групи за будовою та походжен­ням; формувати вміння їх розрізняти, визна­чати спосіб утворення похідних прийменників; розвивати логічне мислення, пам'ять; вихову­вати почуття мови, повагу до слова.

Обладнання: таблиця «Поділ прийменників за будовою та по­ходженням».

Тип уроку. Урок - спостереження.
^ ХІД УРОКУ
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Бесіда.

---Дайте визначення прийменника.

 • Розкажіть про вживання прийменників.

2. Творче завдання..

Утворіть словосполучення з поданими словами спочатку в ролі прийменника, а потім у ролі прислівника. Проаналізуйте зв’язки між словами в утворених словосполученнях.

Поблизу, навколо вздовж, впоперек.

^ II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, КОЛЕКТИВНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ УРОКУ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

1 . Завдання і запитання до учнів.

— Зробіть словотвірний розбір слова похідний. Які приймен­ники називаються похідними?

2. Проблемне завдання.

— Визначте, до якої частини мови належать слова коло, шляхом, незважаючи на, поблизу.

Свою відповідь аргументуйте.

^ ІV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.Лінгвістичне спостереження.

«Читай – міркуй – роби висновки!»

Скласти зв’язну розповідь про прийменник, користуючись таблицею.

Прийменники за будовою

Прості

Складні

Складені

В (у), з, за, від, до, по, на, при, для, через, із, між, без

Із-за, з-під, з-за, з-поміж, з- понад, посеред, задля, поза, попід , з- перед

Незважаючи на; незалежно від; з метою; нарівні з; за рахунок

2. Пояснення вчителя з використанням таблиці «Поділ прийменників за походженням»

3.Робота в парах.

Підготуйте запитання один одному за вивченим матеріалом.

4. Практична робота.

-- Порівняйте виділені в реченнях омоніми. До яких частин мови вони належать? Яким способом утворені прийменники ? Як можна прийменники відрізнити від інших частин мови?

Назустріч лягають простори розкуті. ( Л. Первомайський)

Назустріч новій перемозі боєць поспішав. ( Л. Первомайський)

Шукай краси, добра шукай! Не йди в чужий за ними край. ( І. Франко)

Край води лелека по намулі бродить.( М. Самійленко)

^ За походженням

непохідні (первинні)

похідні (вторинні), утворені

без, в (у), до, для, з

складанням двох або кіль

шляхом переходу інших частин мови у прийменники

(із, зі), за, об, від (од), на, над, під, по, при, про, між (межи)...

кох приймен­ників з-під, з над, із-за, з-поза, з-поміж, поза, задля, поміж, понад, заради, посеред, попід, попри...

іменників край, кінець, круг, у разі, протягом, коло, шляхом, з метою...

прислівників (і дієприслівни­ків) навколо, уз­довж, обабіч, зважаючи на, навкруги, близь­ко, поблизу, включаючи...


^ V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВИРОБЛЕННЯ В УЧНІВ УМІНЬ

1.Тренувальні вправи.

Завдання І: запишіть текст, вставте пропущені прийменники. Чого тільки не передумала Ольвія… довгу – предовгу дорогу. Подумки тікала. Відчувала, як … неї ростуть - виростають крила… за плечима, крила легкі, замашні, невидимі … скіфів. І вона пташкою, перепілкою степовою, хурчала … кибитки і линула … степом, ніким … поневолювачів не помічена. Линула туди, голубого лиману, … рідного міста… ( За В. Маликом)

Довідка. З, за, у, в, у, уві, перед, для, задля, із, зі, над, понад, через, до, з-під.
Завдання II: скласти з поданими фразеологізмами речен­ня. Пояснити будову прийменників, їх походження.

Заради шматка хліба, гратися з вогнем; тримати при собі; всупереч здоровому глузду; геть з-перед очей; за вся­ку ціну; без жартів; жити собі на втіху;

Завдання III: перекласти словосполучення з прийменни­ками українською мовою.

Порівняти прийменники, вживані в українській та російсь­кій мовах.

Готовиться к весне; несмотря на хорошую погоду; насмехаться над зазнайкой; стоять у окна; побежать за водой; ставить в пример; привлечь к себе внимание; соскучиться по матери; ходить вокруг да около; соскучиться по матери; невзирая на трудности.

2. Самостійна робота в групах..

І група.

1) Розподільний диктант.

Поділіть подані прийменники на дві групи : непохідні і похідні.

Біля, близько, ліворуч, віддалік, за, понад, збоку, з- поміж, у, зі, край, у напрямі, коло, до, обабіч, осторонь від, попри, над, піді, мимо, по, крізь, побіля, поряд, у бік, проміж, серед, слідом за, поруч, біля, під, близь­ко, на, в, навпроти, від, поперед.

ІІ група.

 1. Поділіть прийменники на три групи: прості, складні і складені.3 одним

із кожної групи скласти речення.

Біля, близько, ліворуч, віддалік, за, понад, збоку, з- поміж, у, зі, край, у напрямі, коло, до, обабіч, осторонь від, попри, над, піді, мимо, по, крізь, побіля, поряд, у бік, проміж, серед, слідом за, поруч, біля, під, близь­ко, на, в, навпроти, від, поперед

 1. ^ ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Творча робота « Усміхнись».

 • Відомо, що в текстах телеграм прийменники не вживаються. Складіть жартівливу телеграму – вітання, комічний ефект якої ґрунтувався б саме на відсутності прийменників.

Метод « Мікрофон».

---- Якими знаннями, уміннями збагатив вас цей урок?

---- Що запам’яталося, сподобалося на уроці?

---- На які групи за будовою поділяються прийменники? Наведіть приклади.

---- На які групи за походженням поділяються прийменники? Наведіть приклади.

 1. ^ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити групи прийменників за будовою та походженням.

Скласти лінгвістичну казку «Пригоди у країні службових слів», уживаючи не­похідні та похідні прийменники.
^ УРОКИ № 3-4
Тема. Написання похідних прийменників разом, ок-ремо та через дефіс.

Мета: домогтися усвідомлення особливостей правопису похідних прийменників; формувати вміння писати похідні прийменники разом, окремо та через дефіс; виробити відповідні правописні навички; розви­вати логічне мислення, пам'ять, увагу, культуру усного й писемного мовлення; виховувати любов до природи, естетичний смак, цілеспрямованість.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «На­писання прийменників».

Тип уроків. Уроки закріплення вивченого.
^ ХІД УРОКІВ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.Робота біля дошки.

Індивідуальні завдання двом-трьом учням.

КАРТКА 1

Переписати, вставляючи пропущені букви та знімаючи риску. Вказати похідні прийменники. Підкреслити в реченнях члени речення. Пояснити, чому прийменники не є членами речення.

Пішла Настя по с.лу добувати к..селю. Груш у бур'яні розшукують. Уродили на в..рбі груші. Дали пол..зати меду че; скло. По/пер..д полювання собак не/годують. П..ганий бу;--і з/під к..шені виросте. Він і на оч..реті вузлів шукає. Плив, пл::; а коло бер..га потонув. На/п..ред з..ми напасся вітру в рукавицю.

(Нар. творчість)
КАРТКА 2

Переписати, вставляючи пропущені букви. У кожному речень визначити прийменники. Вказати похідні прийменники, пояснити способи їх творення.

С.дить батько кінець стола, на руки сх..лився. (Т. Шевченко.) Із-за гори місяць ясний на луг поглядає; край бер..га дівчи­нонька тихо походжає. (Л. Глібов.) Д..рева споконвіку поруч на: Вмирає за людину дер..вина. (П. Перебийніс.) Знов по короткі: ночі день устав ясночолий. (К. Галчинський.) Маю жаль я за всіу що пл..ло біля мене й круг мене. (М. Рильський.) Ідуч.. назустр:-бур..вію, сам на півдорозі упаду. (М. Сингаївський.) Поміж двоуі мат..риками ліг многоводний океан. (М. Рильський.)
КАРТКА З

Вибравши прийменник, поставити іменники у потрібній формі. Визначити, з формами яких відмінків вживаються вибрані прийменники.

Я (по, за, національність) українець. Називайте мене (на. по, ім'я). Я мешкаю (по, на, вулиця) Олеся Гончара. Пишіть мені (за, по, на, адреса), що зазначена на конверті. Я замислився (над. через, пропозиція) вчителя. Кому ж не хочеться одягнутися (по. за, мода)! Я не відвідував уроків (через, із-за, хвороба).

2. Мозковий штурм.

— Для чого служать прийменники?

— На які види вони поділяються за будовою, походженням та утворенням?

— Що є основою поділу прийменників на похідні й непохідні?

— Від яких частин мови можуть утворюватися похідні прийменники?

— Як пишуться похідні прийменники, утворені від прислівників, іменників та прийменників? Наведіть приклади прийменників, що пишуться окремо.

— Як пишуться похідні прийменники, утворені приєднанням до прийменників з, із інших прийменників? Наведіть приклади.

 1. ^ ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКІВ

 2. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

ІV. СПРИЙМАННЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ І

1. « Читай—міркуй – роби висновки!»

Проведіть дослідження: прийменники поділіть на дві групи – похідні і непохідні, з’ясуйте, які з них пишуться разом, окремо, через дефіс. Спробуйте сформулювати правила написання прийменників.

Про, понад, оддалік, за допомогою, навколо, побіля, згідно з, відповідно до,

з-поза, попід, з-під, протягом, серед, на відміну, з метою, від, задля, із, по, поміж, з- над, проти, до, з-попід, з-над.

2. Практична робота.

Прочитайте текст. Знайдіть прийменники, поясніть право­пис похідних прийменників.

Усе відійшло в небуття, ось тільки місяць зостався такий, як і колись... Він і тепер стоїть серед моря-моря, мовби червона комора, він і тепер парубком виходить з-за гір, він і тепер попід лісом-лісом котиться діжею з тістом... Чому саме в цю ніч згада­лись батько-мати, дитинство? Мабуть, місяць і наворожив...

Ніч і справді була ще чорна, як оті ворота, які колись у дав­нину декому дьогтем вимазували. Лише з-поза хмар одна-друга зірочка приглядалась до нас дитячими оченятами.

(Є. Гуцало)


 1. ^ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВИРОБЛЕННЯ В УЧНІВ УМІНЬ

1.Робота в парах.

Списати , вставляючи пропущені букви і знімаючи риску. Зробіть взаємоперевірку.

Він іде у сніг, а зорі із/під ніг. (П.Воронько) Уже в…селка ро …маїта пустила стріли з/поза хмар.( А.Малишко) Цього року з/над ріки умовним стуком вірний дятел мені вістку пер…слав. ( Б.Олійник) Може, з/поміж нас і геній вийде невзначай. ( П.Тичина)

 1. Словниковий диктант.

Навколо села, на зустріч із хлопцем, назустріч вітру, у лісі, посеред парку, із-за гори, з-поміж братів, у зв’язку з подіями, поміж ворогами, наприкінці року, наперекір долі, понад хмарами, внаслідок землетрусу,

з-серед, переді мною, на шляху до істини, з-поміж товаришів, на чолі куреня.

4. Лінгвістичне конструювання.

Утворіть при­йменники. Із трьома з них складіть речення.

З(посеред), зі(мною), з(ним), піді(мною), у(нього), зі(сходу), із(за), за(для), про(між), з(проміж), по(над), з(під), по(під), по(між), із(над), із(під), з(перед),по(за), по(серед), з(поміж), з(понад), з(за), з(над), з(поза), із(за).
5. Гра «Хто швидше?».

З даних слів утворити словосполучення, ви­користовуючи прийменники на, навкруги, за, край, навколо, близько, в, для, до, коло, на, поміж, серед. Пояснити, з якими відмін­ками вживаються ці прийменники.

Садок, хата; бігти, матері; місце, сцена; туга, батьком; сісти, стіл; екскурсія, Чернігів; приїхати, канікули; сопілка, ми; стояти, степ.

6. Гра «Редактор».

Турбувати­ся о мамі, три раза в місяць, сміятися над собою, писати по-англійськи, плисти по річці, сталося із-за необережності, перетво­рюватися в пар; стояти у входу, прийти в час ночі.

7. Робота в групах.

Обговорити послідовність розбору прийменника як частини мови.

Зробити розбір виділених прийменників. Звірити написане.

Посеред села, поблизу хати, заспівала бабуся Христина. Вона співала протягом усього життя. Співала дитиною у колисці, згодом біля гусей на лужку, дівчиною в обласному хорі, навіть їздила до столиці на фестиваль.

VI. ^ ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКІВ

Робота в парах.

— Проведіть взаємоконтроль. Працюючи в парах, перевір­те, як ви засвоїли правила написання похідних прийменників. Побудуйте роботу в діалогічній формі. Наводьте власні при­клади.

VII. ^ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити матеріал у підручнику.

І - ІІ рівень ----виконати вправу 465,

ІІІ – ІV рівень --- написати міні – твір « Барви весняного дня».


Урок № 5

^ ТЕМА. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми «Прийменник»; перевірити знання й уміння, необхідні для пра­вильного використання прийменників у мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо.

Форма проведення тематичної контрольної роботи: виконання тестових за­вдань закритої й відкритої форми.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

^ ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

 2. Ознайомлення семикласників з темою, метою й завданнями уроку

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань закритої :: відкритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.

IV.^ Виконання тестових завдань закрито й відкритої форми за варіантами

1 Назвати рядок, у якому всі прийменники похідні.

А З-під, серед, замість, близько, після;

Б Біля, повз, поперед ,назустріч;

В коло, у зв'язку з, поперед, поміж, з-між;

Г кінець, із-за, через, навколо, після;
2. Визначити рядок, у якому всі похідні прийменники утворилися шляхом поєднання двох і більше непохідних прийменників.

А Задля, попід, із-за;

Б зверху, з-за, збоку, від;

В углиб, з-поміж, зсередини;

Г зверху, з-за, збоку, від. поряд з, попід, попри.
3.Визначити рядок, у якому похідні прийменники утворені від прислівників.

А напередодні, окрім, замість, проміж;

Б навколо, навкруги, уздовж, упоперек;

В близько, вглиб, край, посеред;

Г назустріч, протягом, кінець, наперекір.

4. Визначити, у якому рядку прийменники не можуть виступати в ролі префіксів.

А. За, в, при;

Б між, на, з;

В через, поряд, поміж;

Г по, від, під.

5. Визначити, у якому рядку всі прийменники пишуться окремо.

А З/поза, у/супереч, по/близу, незалежно/від На/ в/ коло, на/відміну/від, з/поміж, із/над;

Б у/ справі, незважаючи/на, з/метою, згідно/з;

В На/ в/ коло, на/відміну/від, з/поміж, із/над;

Г за/для, по/під, відповідно/до, на/перед.

6. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.

А Прийти за півгодини; 1 Відношення мети;

Б прибирати в класі; 2 об'єктні відношення;

В приготуватися для складання твору; 3 просторові відношення;

Г підручник з математики. 4 часові відношення;

Д розмовляти з однокласником. 5 означальні відношення.

7. Установити відповідність між синонімічними прийменниками.

А Біля; 1 Упродовж;

Б протягом; 2 слідом за;

В поряд; 3 близько;

Г навздогін; 4 між;

Д поміж. 5 поруч.

8. Виписати лише ті сполучення слів, до яких входять непохідні приймен-
ники з іменниками.

Вирушати в/друге село — сниться в/друге.

Вріс у/глиб — йти в/глиб гаю.

З/верху над землею — перекидатися з/верху/на/верх.

Гуляти з/ранку — сидіти з/ранку до ночі.

Вріс у/глиб — йти в/глиб гаю

9. Відновити словосполучення, дібравши потрібний прийменник і поставив-
ши іменник у відповідному відмінку. Визначити вид прийменників за по-
ходженням.

 1. Запитати, зустріч.

 2. Іти, дорога, і.

 3. Запитати, зустріч.

4 Знаходитися, вулиця.

Оцінювання тестових завдань

Тип завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої форми

завдання з множинним вибором

завдання на встановлення відпо­відності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відповідь

В

А

Б

В

Б

А-4, Б-3, В-1, Г-5, Д-2

А-3, Б-1, В-5, Г-2, Д-4Кількість балів

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

1,5 б.

1,5 б.

2 б.

2 б.


V. Організований збір зошитів для тематичних контрольних робіт

VІ. Відповіді на запитання, що виникли в учнів під час виконання тестових завдань

VIІ. Домашнє завдання

 1. Уявити себе автором електронного варіанта підручника з української мо­ви. Які б завдання з теми «Правопис прийменників» ви могли запропо­нувати виконати своїм однокласникам? Навести їх зразки.

 2. Скласти діалог з 8-10 реплік на лінгвістичну тему «Прийменник як служ­бова частина мови». Дотримуватися теми спілкування, використати ре­пліки для стимулювання, формули мовленнєвого етикету.

Схожі:

Урок №1 Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв\Рідна мова плани-конспекти уроків 7 клас
Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні та реченні
Урок №1 Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв\"Філологічні поняття (укр.)"
Службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників, займенників І числівників виражає відношення між словами...
Урок №1 Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв\Урок повторення з елементами поглиблення
Тема. Іменник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок №1 Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв\Урок 4 Тема. Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Створення...
Перевагами є те, що цю мову легко читати І редагувати. Використовувати для розв'язку різних задач тощо
Урок №1 Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв\Урок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №1 Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв\Це частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок при...
Числівник- це частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі І відповідає на питання скільки? котрий? (сьомий,...
Урок №1 Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв\“Особливості взаємозв’язку стилю управлінської діяльності та типу...
Методика Блейка-Моутон як засіб визначення характерного стилю управління(грід). 44
Урок №1 Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв\“Загальні та власні іменники. Написання власних іменників з великої букви.”
Як ви гадаєте, чому? Розкрию вам секрет: тому, що іменник – це найчисельніша частина мови. У словнику української мови, що складається...
Урок №1 Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв\Урок вивчення нового матеріалу
...
Урок №1 Тема. Прийменник як службова частина мови. При­йменник як засіб зв\Урок №1 Тема: Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки
На які дві групи поділяються частини мови? (Самостійні та службові частини мови)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка