«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2
Назва«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2
Дата конвертації04.04.2013
Розмір83.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова профкому Директор НВК№2

____________

Наказ № _______

від _________________ 2011 р.

Посадова інструкція №

вчителя історії
І. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 31.08. 1995 р. № 463/1268. Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України.

1.2. Вчитель історії призначається і звільняється з посади начальником управління освіти Хмельницької міської ради з погодження директора НВК № 2.

1.3. Вчитель історії повинен мати вищу педагогічну освіту за фахом.

1.4. Вчитель історії підпорядковується безпосередньо заступнику ди­ректора НВК № 2 з навчально-виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності вчитель історії керується Конституцією і Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами комплексу (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини.
ІІ. Функції

Основними напрямами діяльності вчителя історії є:

2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.

2.2. Формування у школярів розуміння історико-теоретичних понять, історичних закономірностей.

2.3. Розвиток історичного мислення, пам’яті, ерудиції.

2.3. Стимулювання соціалізації учнів, формування у них загальної культури, стійкого інтересу до вивчення історії, свідомого вибору професії, готовності до самостійного життя в умовах інформаційного суспільства.

2.4. Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки в НВК № 2.
ІII. Посадові обов'язки

Вчитель історії виконує такі посадові обов’язки :

3.1. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки в закріплених за ним згідно розподілу навчального навантаження класах, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

3.2. Реалізує прийняті в НВК № 2 освітні програми у відповідності з навчальним планом, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

3.3. Вчитель історії обов’язково повинен вести тематично-календарне планування на кожний семестр навчального року та план-конспект на кожний урок.

3.4. Забезпечує належний рівень підготовки учнів НВК № 2 з історії, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

3.5. Реалізує розвиваючі, навчальні, виховні функції при викладанні предмета.

3.6. Виконує правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

3.7. Відповідає за:

  • якісне проведення уроків історії;

  • своєчасне ведення ділової документації;

  • позакласну виховну роботу з навчального предмета.

3.8. Вносить пропозиції щодо покращення умов проведення навчального процесу.

3.9. Веде в установленому порядку ділову документацію, здійснює поточний контроль відвідувань учнями уроків, успішності школярів, виставляє оцінки в класний журнал, щоденники, своєчасно подає адміністрації комплексу звітні дані.

3.10. Впроваджує в практику роботи інформаційно-комунікаційні та інші інноваційні педагогічні технології.

3.11. Допускає до занять представників адміністрації з метою контролю та оцінки своєї діяльності.

3.12. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно розпорядження заступника директора НВК № 2 з навчально-виховної роботи.

3.13. Здійснює постійно зв’язок з учителями, батьками учнів.

3.14. Дотримується Статуту НВК № 2, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших локальних правових актів комплексу.

3.15. Добросовісно готується до проведення уроків, постійно підвищує свою професійну майстерність та кваліфікацію.

3.16. Бере участь у роботі педагогічної ради, нарад при директорові, заступниках директора, у діяльності методичних об’єднань комплексу та м. Хмельницького, в інших формах методичної роботи.

3.17. Чергує по НВК № 2 у відповідно з графіком чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв. і протягом 20 хв. після закінчення уроків.

3.18. Проходить постійні медичні огляди.

3.19. Дотримується етичних норм поведінки в комплексі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

3.20. Вчителю історії забороняється :

  • змінювати розклад уроків без згоди з адміністрацією комплексу;

  • відміняти, скорочувати уроки.

3.22. Організовує та проводить шкільні олімпіади з істор, конкурси, іншу позакласну роботу з навчального предмета.

3.23. Дотримується санітарних норм і правил організації навчально-виховного процесу.IV. Права

Вчитель історії має право:

4.1. Брати участь в управлінні комплексом в порядку, передбаченому Ста­тутом НВК №2.

4.2. На захист професійної честі та гідності.

4.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін­ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо­вання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

4.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.
^ V. Відповідальність

5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель історії несе відповідальність за:

  • реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу;

  • життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

  • порушення прав і свобод учнів.

5.2. За безпечний та належ­ний санітарний стан приміщення, в якому проводиться урок.

5.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку НВК № 2, законних розпоряджень директора комплексу та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель несе дис­циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо­давством.

5.4. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

5.5. За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна­чених трудовим чи цивільним законодавством.
VІ. Повинен знати

Вчитель історії повинен знати:

6.1. Предмет та методику викладання, виховні цілі, особливості змісту навчальних програм з історії.

6.2. Основні вимоги до історичної освіти.

6.3. Прийоми роботи з учнями над історичними поняттями, термінами, історико-теоретичним матеріалом.

6.4. Навчальні, виховні, розвиваючі, освітні функції організації навчально-виховного процесу при вивченні історії.

6.5. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

6.6. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів з історії.

6.7. Вимоги до ведення навчальної документації школи.

6.8. Основні теорії методів навчання історії, їх класифікацію.

6.9. Цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечення шкільної освіти, зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

6.10. Психологічні основи диференційованого навчання, форми, методи і засоби навчально-виховного процесу.

6.11. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

6.12. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з ураху­ванням конкретних умов.

6.13. Основи формування системності знань школярів.

6.14. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

6.15. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

6.16. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

6.17. Сучасні методики навчання.

6.18. Основну і додаткову літературу з даного предмета.

6.19. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза­гальнення педагогічного досвіду.

6.20. Вимоги до матеріально-технічного оснащення навчально-виховного процесу.

6.21. Методику використання ІКТ на уроках історії.
VIІ. Кваліфікаційні вимоги
7.1. Вчитель історії повинен мати відповідну вищу освіту з фаху.

7.2. Володіти сучасними формами, методами, прийомами організації навчально - виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

7.3. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках.

7.4. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

7.5. Впроваджувати інформаційно-комунікаційні та інші педагогічні технології, розробляти мультимедійні презентації та програми.

7.6. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфі­кації з предмета і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.

7.7. Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.

7.8. Ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

7.9. Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості.

VIIІ. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Вчитель світової літератури:

8.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

8.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

8.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (в залежності від тривалості заміни).

8.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному класі.

8.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-право­вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними праців­никами школи.


З посадовою інструкцією ознайомлений (а) __________________

Схожі:

«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 icon«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя біології. Під час розробки Інструкції враховані...
«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 iconПогоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя, за­твердженої наказом Міністерства освіти І...
«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 iconПогоджено затверджую голова профкому Директор школи
Адміністративно – громадський контроль з охорони праці – це спільний контроль адміністрації школи І профспілкової організації за...
«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 iconПогоджено затверджую голова профкому Директор школи
Адміністративно – громадський контроль з охорони праці – це спільний контроль адміністрації школи І профспілкової організації за...
«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 iconПогоджено: Затверджую Голова Ради школи Директор езош №6

«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 icon«Погоджено» Голова пк «Погоджено» Головний санітарний лікар «Затверджено» Голова ради школи

«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 iconПогоджено затверджую санітарний лікар директор лзош №11 лозівської райсес

«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 iconАкт-дозвіл на проведення занять в кабінеті інформатики
...
«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 icon«погоджено» «затверджую» Заступник директора з нвр директор школи
«Формування ключових компетенцій педагогічного та учнівського колективу на основі використання інтерактивних технологій у навчально-виховному...
«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 icon«погоджено» «погоджено» Голова Полтавської Президент Федерації облдержадміністрації...
День приїзду та реєстрація учасників турнірів А,Б,В: 26 червня 2009 року до 16: 00
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка