України Курс "Історія України"
Скачати 249.79 Kb.
НазваУкраїни Курс "Історія України"
Дата конвертації11.04.2013
Розмір249.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
Історія України
Курс "Історія України" для вищих навчальних закладів І та II рівнів акредитації заочної форми навчання спрямований на поглиблення знань студентів з історії своєї Батьківщини, підвищення їх загальної і політичної культури на етапі національного відродження України. Вивчення історії українського народу, як складової частини всесвітньої історії, повинно допомагати студентам зрозуміти місце та роль України як невід'ємної частини європейської та загальнолюдської цивілізації.

В процесі вивчення курсу "Історія України" студенти заочної форми навчання повинні глибше осмислити основні історичні події та етапи нашої державності, зокрема, роль Київської Русі, Галицько-Волинської та Козацько-Гетьманської держави, часи УНР та сьогодення, починаючи від прийняття Верховною Радою 24 серпня 1991 р. доленосної хартії - "Акт про державну незалежність України". Глибшому вивченню належить ціла плеяда несправедливо забутих політичних і військових лідерів, діячів української культури, активних керівників і учасників національно-визвольних подій, зокрема, Петра Сагайдачного, Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Павла Полуботка, Михайла Грушевського, Володимира Винниченка та інших.

Вивчення курсу закінчується здачею контрольної роботи та екзамену.

^ Вимоги до знань та умінь студентів

Вивчаючи курс "Історія України" студенти повинні

знати : сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України; основні закони та етапи розвитку людської спільності; витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах; суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку українського народу; історичні події; зародження та розвиток української державності; процеси розбудови сучасної незалежної української держави; діяльність історичних осіб і політичних партій;

уміти :

всебічно аналізувати історичні процеси, події та факти з наукових позицій їх тлумачення; брати активну участь у громадсько - політичному житті, мати чітку громадську позицію, високу історико-політичну культуру; користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, застосовувати дані науки історії України для вирішення професійних завдань.
Література

Основна

1. Зайцев Ю.Д. Історія України: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. - Львів, 1996

2. Кульчицький С.В. та ін. Історія України -10-11 кл. ч. 1. -К., 1993 -1994

3. Кульчицький С В. та ін. Історія України -10-11 кл. ч. 2. - К., 1993-1994

4. Марусик Т.В. Історія України. - Чернівці, 1993

5. Турченко Ф.Г. . Новітня історія України -10 кл. - К., 1994

6. Турченко Ф.Г. Панченко П.П., Тимченко С.М. Новітня історія України, - 11 кл. - К., 1995

7. Червінський В І. Історія України. Хрестоматія. - К., 1996

8. Міносвіти України. Історія України: Навчальний посібник. - К., 1993
Додаткова

9. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К., 1990

10. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. - К., 1991

11. Жуковський Д.,Субтельний О. Нарис історії України. - Львів, 1992

12. Крип'якевич І.П. Історія України. -Л., 1990

13. Крип'якевич І.П. Галицько-волинське князівство. - К., 1984

14. Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький. -Львів, 1990

15 Толочко П.П. Історичні портрети. - К., 1990

16. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків. - К, 1990

17. Історія Української РСР- К.,1967

18. Історія Української РСР. Короткий нарис. - К.,1981

19. Грицак Я. Формування модерної української нації XIX-XX ст. – К., 2005

20. Яковенко Н. З найдавніших часів до кінця XVIII ст. Нарис Історії України. – К., 2006

^ ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

Під час настановчих та оглядових занять, консультацій вивчаються такі теми та розділи курсу:

Настановче заняття (2 год)

Історична наука в сучасних умовах. Методичні основи курсу. Основні завдання і мета курсу. Історіографія основних проблем історії українського народу. Наукова періодизація історії України. Основні вимоги до вивчення предмета студентами заочної форми навчання.

Первіснообщинний лад і зародження класового суспільства на Україні.
^ Оглядові заняття та консультації (6год)

Тема 1. Українські землі в XIX столітті

Семінар – 2 год

План

1.Основні тенденції розвитку всесвітньої історії у XIX ст. Криза феодальної системи. Загострення соціальних суперечностей.

2. Політичне і національне гноблення українського народу. Початок національного відродження.

3. Скасування кріпосного права. Реформа 60-70 рр.

4. Виникнення українських політичних товариств і партій. Соціально-політичний рух.

5. Культура України в XIX ст.

Література:

1. ст.165-213

4. ст.48-67

8. ст. 76-120

11. ст.59-70

12 ст. 253-294
Тема 2. Україна у складі СРСР 1954-1985 р.р.

Семінар – 2 год

План

1. Відбудова зруйнованого господарства.

2.Колективізація сільського господарства у західних областях України.

3. Репресії та депортація місцевого населення. Рух опору на західноукраїнських землях.

4. Голод 1946 - 1947 рр.

5. Реформи 50 - 60 років та їх здійснення в Україні.

6. Русифікація в 70 - 80-х рр. Українська культура.

Література:

1.cт. 326-430

4. ст. 99-111

5. ст. 276-331

8. ст.184-192

11. ст. 130-151
Тема 3. Україна на сучасному етапі

Семінар – 2 год

План

1. Перебудова і Україна.

2. Чорнобильська катастрофа.

3. Суспільно-політичного життя.

4. Народний рух України.

5. Формування політичних партій.

6. Держава і церква.

7. Створення СНД. Внутрішня і зовнішня політика України.

Література:

1.ст.430-471

4.ст. 111-118

6.ст. 10 -150

8.cт.193-195
Тема 4. Україна в роки другої світової війни

Практичне – 2 год

План

1.Україна у планах тоталітарських режимів.

2. Політика сталінського режиму.

3. Напад Німеччини на СРСР. Фашистська окупація.

4. Партизанський рух. УПА. Гітлеровський терор.

5. Визволення Радянською Армією України. Закінчення другої світової війни.

Література:

1. ст. 284-326

2. ст.94-99

3. ст.276-331

4. ст.177-184

5. ст. 116-128

Практичне завдання.

Складіть хронологічну таблицю “Україна в роки другої світової війни”

Дата

Подія


Тема 5. Україна в перші повоєнні роки (1945 – початок 50-Х років)

Практичне – 2 год

План

1. Адміністративно-територіальні зміни.

2. Україна в ООН та міжнародних організаціях.

3. Відбудовчі процеси у господарстві.

4. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення.

5. Відновлення політики радянізації в західних областях України.

6. Придушення визвольного руху 1944—1954 рр.

7. Операція «Вісла».

8. Особливості суспільно-політичного життя. Освіта. Наука. Література і мистецтво.

Література:

1. ст. 260-283

2. ст.100-115

3. ст.332-348

5. ст. 129-140

Практичне завдання.

Складіть хронологічну таблицю “Україна в перші повоєнні роки (1945 - початок 50-х років)”

Дата

Подія


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та одного практичного завдання.

Контрольна робота виконується в письмову або друкованому вигладах згідно стандартних вимог. Обов’язково вказується варіант контрольної роботи, предмет (“Історія України”); прізвище, ім’я, по батькові виконавця, група, дата виконання роботи. В кінці роботи треба поставити особистий підпис.

Структура контрольної роботи: план відповіді на теоретичні питання; викладення теоретичних питань; практичні завдання, повне вирішення практичних завдань з посиланням на джерела, перелік використаних джерел (не менше 3-х).

Контрольна робота повинна бути здана за 2 тижні до початку сесії. Зарахована контрольна робота є допуском до іспиту.
^ Розподіл варіантів контрольної роботи визначено в таблиці


Остання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Варіант № 1

 1. Українські землі в епоху палеоліту, мезоліту. Родові общини і племена. Археологічні та історико-лінгвістичні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов'янських племен. Розселення первісних людей. Мідний вік та епоха бронзи. Неолітична революція. Пам’ятки трипільської культури. Залізний вік: формування цивілізованого суспільства . Народи Північного Причорномор’я (таври, кіммерійці, скіфи, сармати, готи). Етнокультурні зв’язки скіфів і сарматів із слов’янами.

 2. Становище Закарпаття у складі Чехословаччини. Економічне, соціальне та культурне життя. Течії у громадсько-політичному житті українців: русофільство, русинство, українофільство. Карпатська Україна. «Карпатська Січ». А. Волошин.

 3. Заповніть таблицю «Основні етапи об’єднання Литви та Польщі».

Етапи

Дата

Наслідки для України

1 етап2 етап
Варіант № 2

1. Антична цивілізація Північного Причорномор’я.

2. Становище в Україні в 1939 — у першій половині 1941 р. Напад Німеччини на Радянський Союз. Початок Великої Вітчизняної війни.

3. Заповніть таблицю «Дві хвилі козацько-селянських повстань кін. XVI - XVIІст. »

Питання для відповідей

Перша хвиля повстань (кін. XVI ст.)

Друга хвиля повстань

(30-і рр. XVIІст.)

1. Причини повстань


2. Дати повстань3. Ватажки повстань
Варіант № 3

1. Концепції походження держави Київська Русь та її назви. Розширення і зміцнення Київської держави наприкінці IX-X ст. Розквіт Київської Русі наприкінці X- I половині XI ст.

2. Окупація України. Колабораціонізм. Нацистський «новий порядок». Життя населення України в умовах окупації.

3. Заповніть таблицю «Національно – визвольний рух в Україні в XIX ст. »


Регіон

Культурно-освітні, наукові, релігійні організації

Політичні організації, партії

НаддніпрянськаУкраїнаЗахідна Україна
Варіант № 4

1. Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Тимчасова політична стабілізація суспільства: Володимир Мономах, Мстислав Великий. Занепад Київської Русі з другої половини XI століття. Посилення удільних князівств.

2. Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення у повсяк­денному житті населення. Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.

3. Заповніть таблицю «Українські землі в міжвоєнний період».

Держави

Українські землі, які перебували в складі цих держав

1. СРСР
2. Польща
3.Чехословаччина
4. Румунія

Варіант № 5

1. Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі. Д.Вишневецький. Устрій та військово-політична організація Запорізької Січі. Основні етапи розвитку козацької державності. Реєстрове козацьке військо. Піднесення козацтва в другій половині XVI століття.

2. Жовтневий пленум 1964 року та його рішення. Згортання демократичних процесів. Неосталінізм. Посилення централізованої командно – адміністративної системи управління і обмеження суверенітету республіки. Діяльність в Україні П.Шелеста і зміщення його з посади першого секретаря ЦК КП(б) України. Діяльність В.Щербицького.

3. У правій колонці наведіть конкретні приклади масових репресій 30-х рр.


Основні напрямки репресій

Конкретні факти

1) Репресії проти селянства
2) Боротьба з підпільними націоналістичними організаціями
3) Репресії проти членів КП(б)У
4) Гоніння проти українсь-

ких вчених, письменників,

діячів мистецтва
5) Боротьба проти церкви
6) Чистка військових кадрів

Варіант № 6

1. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики І.Виговського. Гадяцька унія. Битва під Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького. Поглиблення руйнівних процесів в Українській державі.

^ 2. Економічне становище УРСР у 70-х — на початку 80-х років XX ст.

3. Заповніть таблицю «Культура України на сучасному етапі».


Література

Музика і театр

Образотворче мистецтво

Фестивалі, конкурси


ВВаріант № 7
1. Зовнішньоекономічні зв'язки України в другій половині XVII- на початку XVIII століття. Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного Причорномор'я. Активізація зовнішньої торгівлі. Посилення кризових явищ в соціально-економічному житті України внаслідок закріпачення селянства 1783 року.

^ 2. Економічне становище УРСР у 70-х — на початку 80-х років XX ст.

3. Заповніть таблицю «Основні етапи об’єднання Литви та Польщі».

Етапи

Дата

Наслідки для України

1 етап2 етап
Варіант № 8
1. Політичне життя в Україні в другій половині XVII століття. Спроби об'єднання українських земель. П. Дорошенко, І.Самойлович. Стабілізація політичного життя в Україні в кінці XVIII століття. Гетьман І.Мазепа. Союз І.Мазепи з Карлом XII. Полтавська битва. Ліквідація Запорізької Січі.

2. Розвиток культури на початку XX ст. Освіта. Наука. Видатні вчені. Українська преса та видавництва. Духовні цінності українців. Церковне життя.

3. Складіть хронологічну таблицю “ Становище в Україні в 1939 — у першій половині 1941 р. Напад Німеччини на Радянський Союз. Початок Великої Вітчизняної війни. ”

Дата

Подія


Варіант № 9

1. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Ставлення населення і політиків до війни. Формування легіону Українських січових стрільців.

2. Голодомор 1932—1933 рр. в Україні. «Закон про п’ять колосків». Хлібозаготівлі та їх суть. Масштаби та наслідки Голодомору. Демографічні втрати. Закон України «Про Голодомор 1932—1933 рр. в Україні».

^ 3. Заповніть таблицю «Дві хвилі козацько-селянських повстань кін. XVI - XVIІст. »


Питання для відповідей

Перша хвиля повстань (кін. XVI ст.)

Друга хвиля повстань

(30-і рр. XVIІст.)

1. Причини повстань


2. Дати повстань3. Ватажки повстань
Варіант № 10
1. Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці XVII-XVIІI століттях. Визвольні повстання 1702-1704 рр. С.Палій. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х рр. Коліївщина, Рух опришків. О.Довбуш. Занепад та поділи Речі Посполитої. Нове політичне розчленування України Російською та Австрійською імперіями.

2. Проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Розпад СРСР і створення СНД. Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.

3. Заповніть таблицю «Національно – визвольний рух в Україні в XIX ст. »


Регіон

Культурно-освітні, наукові, релігійні організації

Політичні організації, партії

НаддніпрянськаУкраїнаЗахідна Україна

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

 1. Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура курсу.

 2. Проблеми періодизації історії України. Історіографія курсу історії України. Вплив природно - географічних факторів на розвиток історії України.

 3. Українські землі в епоху палеоліту, мезоліту. Родові общини і племена. Археологічні та історико-лінгвістичні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов'янських племен. Розселення первісних людей. Мідний вік та епоха бронзи. Неолітична революція. Пам’ятки трипільської культури. Залізний вік: формування цивілізованого суспільства . Народи Північного Причорномор’я (таври, кіммерійці, скіфи, сармати, готи). Антична цивілізація Північного Причорномор’я.

 4. Східні слов’яни на території України. Розселення східних слов’ян. Війни з Візантією та їх наслідки. Економіка і соціальні відносини східних слов’ян. Передумови утворення держави у східних слов’ян.

 5. Концепції походження держави Київська Русь та її назви. Розширення і зміцнення Київської держави наприкінці IX-X ст. Розквіт Київської Русі наприкінці X- I половині XI ст.

 6. Запровадження християнства. Історичне значення християнізації Русі. Політична система. Соціально – економічний розвиток. Зовнішня політика київських князів. Русь і кочівники.

 7. Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Політичний, соціальний та економічний розвиток в XII - першій половині XIV століть. Правління династії галицьких Ростиславичів, Ярослав Осмомисл. Правління династії галицько-волинських Романовичів. Роман Мстиславич. Данило Галицький. Боротьба галицько-волинських князів з монголо-татарами. Занепад Галицько-Волинського князівства.

 8. Включення українських земель до складу Литовської держави. Політика великих литовських князів на українських землях. Передумови польсько-литовської інтеграції. Кревська та Городельська унії. Боротьба руських князів проти польсько-литовського зближення. Ліквідація удільних князівств. Люблінська унія та її наслідки для України. Суспільна організація та соціально-економічні відносини. Магдебурзьке право. Литовські статути. Православні братства в Україні. Брестська церковна унія: передумови та наслідки. Посилення національно-релігійного гноблення. Культурно-релігійні рухи кінця XVI – першої половини XVII століть. П.Могила. Роль церкви у збереженні самобутності українського народу.

 9. Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі. Д.Вишневецький. Устрій та військово-політична організація Запорізької Січі. Основні етапи розвитку козацької державності. Реєстрове козацьке військо. Піднесення козацтва в другій половині XVI століття.

 10. Основні концепції періодизації Визвольної війни. Початковий етап війни (1648-1649). Перемоги козацько-селянського війська під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Битва під Зборовом. Зборівський мир. Відновлення української державності. Формування державних інституцій і активізація зовнішньополітичної діяльності уряду Б.Хмельницького.

 11. Зближення України з Московією. Переяславська Рада. Березневі статті Б.Хмельницького 1654 року. Входження України під протекторат Московії. Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 рр.

 12. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики І.Виговського. Гадяцька унія. Битва під Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького.
 1. Історичне значення Визвольної війни українського народу.
 1. Зовнішньоекономічні зв'язки України в другій половині XVII- на початку XVIII століття. Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного Причорномор'я. Активізація зовнішньої торгівлі. Посилення кризових явищ в соціально-економічному житті України внаслідок закріпачення селянства 1783 року.
 1. Політичне життя в Україні в другій половині XVII століття. Спроби об'єднання українських земель. П. Дорошенко, І.Самойлович. Стабілізація політичного життя в Україні в кінці XVIII століття. Гетьман І.Мазепа. Союз І.Мазепи з Карлом XII. Полтавська битва. Ліквідація Запорізької Січі.
 1. Гетьман у вигнанні - П.Орлик. Конституція П. Орлика 1711 року. Обмеження Української автономії в першій половині XVIII ст. Діяльність Малоросійської колегії. Правління гетьманського уряду (1735-1750). Гетьман К.Розумовський. Ліквідація гетьманату Катериною ІІ. Посилення антиукраїнської політики російського царизму. Ліквідація Запорізької Січі 1775 року і скасування козацької автономії.
 1. Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці XVII-XVIІI століттях. Визвольні повстання 1702-1704 рр. С.Палій. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х рр. Коліївщина, Рух опришків. О.Довбуш. Занепад та поділи Речі Посполитої. Нове політичне розчленування України Російською та Австрійською імперіями.
 1. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі іноземних держав.
 1. Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.
 1. Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські повстання. У.Кармелюк.
 1. Початковий етап національного відродження. Становлення української інтелігенції. Діяльність декабристів в Україні. Вплив польського повстання 1830-1831 років на національне життя в Україні. Кирило-Мефодієвське братство. Т. Шевченко.
 1. Участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії (російсько-турецька війна 1806-1812, приєднання Бессарабії до Росії, війна з наполеонівською Францією 1812 року).

 2. Характер політики австрійського уряду щодо українців. Продовження реформ Марії-Терези Йосифом ІІ, їх роль у розвитку національно-культурного життя Галичини та Буковини.

 3. Загострення соціально-класових протиріч. Селянські повстання. Скасування кріпосного права в Російській імперії. Буржуазні реформи 60-70 років та їх здійснення в Україні. Шляхи розвитку буржуазних відносин у сільському господарстві. Особливості завершальної фази промислового перевороту.
 1. Культурно-просвітницький етап національного руху. Українофіли. В.Антонович. Громадівський рух і посилення репресій з боку царизму. Участь українців у польському повстанні 1863-1864 рр. в Україні. Валуєвський циркуляр. Емський указ. Криза громадівського руху.
 1. Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель. Народовська та москвофільська течії національно-визвольного руху. Криза культурницьких рухів. І.Франко, М.Грушевський. Зародження національно-політичного руху в Україні. Поява українських політичних партій.
 1. Політичний і соціально – економічний розвиток України у складі Росії та Австро-Угорщини.
 1. Розвиток культури на початку XX ст. Освіта. Наука. Видатні вчені. Українська преса та видавництва. Духовні цінності українців. Церковне життя.
 1. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Ставлення населення і політиків до війни. Формування легіону Українських січових стрільців.
 1. Вплив Першої світової війни на розвиток буржуазно – демократичної революції в Російській імперії.
 1. Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні. Утворення Центральної Ради. Початок українізації армії.
 1. Український національний Конгрес. І і II Універсали Центральної Ради. Зміни у політичних настроях, економічному та соціальному становищі населення. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.
 1. III Універсал. Проголошення УНР. Всеукраїнський з’їзд Рад. Боротьба більшовиків із УЦР. IV Універсал. Мирний договір у Брест-Литовську. Гетьманський переворот. П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави.
 1. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Отаманщина.
 1. Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР. Утворення СРСР. Статус України.
 1. Голод 1921—1923 рр. Впровадження непу в Україні. Економічне, соціальне та повсякденне життя населення в роки непу. Перехід до форсованої індустріалізації. Директивне господарювання.
 1. Хлібозаготівельні кризи 1927—1929 рр. Перехід до суцільної колективізації. Розкуркулення. Доля приватних сільських господарів та їхніх господарств. Зміни у житті, побуті й психології селян.
 1. Голодомор 1932—1933 рр. в Україні. «Закон про п’ять колосків». Хлібозаготівлі та їх суть. Масштаби та наслідки Голодомору. Демографічні втрати. Закон України «Про Голодомор 1932—1933 рр. в Україні».
 1. Становище у галузі освіти. Досягнення науки та гальмівні чинники її розвитку. Література і мистецтво. «Розстріляне відродження». Політика держави щодо церкви та її наслідки. Ліквідація УАПЦ.
 1. Промисловість і сільське господарство. Українська кооперація. Економічне і соціальне становище населення.
 1. Культурне життя. Українські землі у складі Румунії. Економічне і соціальне становище українського населення. Діяльність українських політичних партій і рухів. Культурне життя.
 1. Становище Закарпаття у складі Чехословаччини. Економічне, соціальне та культурне життя. Течії у громадсько-політичному житті українців: русофільство, русинство, українофільство. Карпатська Україна. «Карпатська Січ». А. Волошин.
 1. Україна в геополітичних планах СРСР і Німеччини. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Радянізація західних областей України. Депортації.
 1. Становище в Україні в 1939 — у першій половині 1941 р. Напад Німеччини на Радянський Союз. Початок Великої Вітчизняної війни.
 1. Розгортання радянського партизанського руху. Утворення УПА. Початок визволення України. Бої на Лівобереж­жі.
 1. Звільнення Києва. Звільнення Правобереж­ної та Південної України. Примусове виселення з Криму в східні регіони СРСР татар, греків, вірмен.
 1. Завершення вигнання окупантів з України. Внесок українського народу у перемогу у Великій вітчизняній війні.
 1. Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Відбудовчі процеси у господарстві. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення.
 1. Відновлення політики радянізації в західних областях України. Придушення визвольного руху 1944—1954 рр.
 1. Особливості суспільно-політичного життя. Освіта. Наука. Література і мистецтво. Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.
 1. Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення у повсяк­денному житті населення. Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.
 1. Жовтневий пленум 1964 року та його рішення. Згортання демократичних процесів. Неосталінізм. Посилення централізованої командно – адміністративної системи управління і обмеження суверенітету республіки. Діяльність в Україні П.Шелеста і зміщення його з посади першого секретаря ЦК КП(б) України. Діяльність В.Щербицького.
 1. Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років XX ст. Посилення бюрократичного централізму.
 1. Економічне становище УРСР у 70-х — на початку 80-х років XX ст.
 1. Зміни в соціальній та національній структурі населення УРСР у 70-х — на початку 80-х років XX ст.
 1. Активізація опозиційного руху в другій половині 60 — на початку 70-х років XX ст. Форми діяльності дисидентів, їхні політичні вимоги, боротьба за національне визволення.
 1. Перебудова та її особливості в Україні. Чорнобильська катастрофа.
 1. Гласність лібералізація. Пожвавлення громадської активності. Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху. Формування багатопартійної системи. Формування національних громадських організацій і об’єднань.
 1. Вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Загострення політичного протистояння. Спроба державного перевороту в СРСР.
 1. Проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Розпад СРСР і створення СНД. Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.
 1. Участь населення у державотворчих процесах. Прийняття Конституції України (1996 р.). Становлення інституту президентства в Україні. Стан господарства після розпаду СРСР. Спроби реформування економіки.
 1. Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст.
 1. Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Викладач Некопаненко Михайло Григорович

Схожі:

України Курс \"Історія України\" iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти І науки України та...
України Курс \"Історія України\" iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти І науки України та...
України Курс \"Історія України\" iconУ межах навчального предмета «Історія України» в 5 класах загальноосвітніх...
«Суспільствознавство», а саме: «Метою навчання історії в загальноосвітній школі є формування в учнів ідентичності та почуття власної...
України Курс \"Історія України\" iconАвторів Гупана Н. М., Пометун О.І. та Фреймана Г. О
України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи”, котра розміщена на сайті міністерства, а також видрукувана у видавництві “Перун” у 2005...
України Курс \"Історія України\" iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного...
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
України Курс \"Історія України\" iconНормативний курс “Історія Росії” вивчається на історичних факультетах...
України. У ході освоєння курсу студент повинен одержати знання з основних проблем минулого Росії, з історією якої щільно пов’язана...
України Курс \"Історія України\" icon1. Знайомство з історією
Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу та підручника. Історія як навчальний предмет І наука. Історія України...
України Курс \"Історія України\" iconНормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів...
...
України Курс \"Історія України\" iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Що І як вивчає історія Середніх віків. Хронологічні межі та періодизація Середньовіччя....
України Курс \"Історія України\" icon1. Предмет І завдання курсу «Історія українського суспільства». Його...
Предметом навчального курсу "Історія України" є наука про появу людей на території сучасної України, їх розселення І спосіб життя,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка