Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу "Історія України" студентів Інституту
Скачати 335.91 Kb.
НазваНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу "Історія України" студентів Інституту
Сторінка1/3
Дата конвертації26.02.2013
Розмір335.91 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для самостійної роботи з курсу "Історія України"


студентів Інституту

заочно-дистанційної освіти

Дніпропетровськ

НГУ

2005

ПЕРЕДМОВА

Студенти Інституту заочно-дистанційної освіти вивчають історію України на І курсі. Навчальний процес складається з аудиторної та само­стійної роботи. До аудиторної роботи належать оглядово-настановчі та тематичні лекції, практичні заняття. Під час самостійної роботи студенти опрацьовують історичні документи та відповідну літературу, підручники, виконують контрольну роботу, готуються до іспиту. При підготовці до іс­питу студенти керуються наведеними в даному методичному комплексі програмою курсу та контрольними запитаннями.

Викладачі кафедри історії та політичної теорії проводять індивідуа­льні консультації з питань навчального курсу, а також з проблем підготов­ки контрольної роботи, практичних занять та іспиту щотижневе за графі­ком кафедри в ауд. 1/63 (телефон кафедри історії та політичної теорії -85-45).
І. ПРОГРАМА навчального курсу "Історія України"

Тема 1. Давня історія України.

Початок формування цивілізації на території України. "Неолітична революція" та її наслідки. Етнокультурні процеси на території України в період розкладу первіснообщинного ладу і зародження ранньокласового суспільства. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи. Грецька колоніза­ція Північного Причорномор'я. Давньослов'янські племена. Писемні згад­ки про слов'ян. Антська держава. Боротьба з готами, гунами, аварами. Східні слов'яни у VI-VII ст.
Тема 2. ^ Київська Русь. Галицько-Волинське князівство (80-тіроки IX - пе­рша третина XIV ст.).

Особливості державотворчих процесів у Східній Європі. Геополітичний фактор утворення Київської Русі. Етнічна консолідація проукраїнських земель. Об'єднання земель і племен східних слов'ян. Державні рефор­ми київських князів і їх значення. Особливості владної і соціальної струк­тури Київської Русі. Економічний розвиток. Етнічні процеси в Київській Русі: точки зору вчених. Назва та зміст терміну "Україна". Політичні нас­лідки роздрібнення Київської Русі. Південно-західні руські князівства та їх політика.

Галицько-Волинське князівство. Особливості внутрішньої боротьби в першій половині XIII ст. Західний вектор зовнішньої політики Галицько-Волинської держави. Припинення існування Галицько-Волинської держа­ви.
Тема 3. ^ Українські землі у складі Литви і Польщі. Початок козаччини.

Зовнішні та внутрішні чинники ліквідації державності на українсь­ких землях. Політичні події та соціально-економічний розвиток у XIV-XVI ст. Суспільно-політичні зміни внаслідок Люблінської та Брестської уній. Братський рух у боротьбі за політичну консолідацію українського су­спільства. Генеза, характерні риси та особливості українського козацтва у другій половині XVI ст. Запорізька Січ. Козацько-селянські повстання на­прикінці XVI та на початку XVII ст.
Тема 4. ^ Національно-визвольна війна українського народу XVII ст. Коза­цька держава.

Соціально-політичні та економічні причини національно-визвольної війни. Періодизація. Військові дії. Розробка Б.Хмельницьким основних принципів української державницької ідеї. Формування державних інсти­туцій. Переяславська рада і Березневі статті 1654 р. Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657- червень

1663рр.). Боротьба за збереження Української держави (червень 1663 вересень 1676 рр.).

Тема 5. ^ Поступова ліквідація української автономії

наприкінці ХУП-ХУПІ ст.

Особливості територіально-політичного устрою Гетьманщини. На­ступ на політичну автономію України. Правління гетьмана І.Мазепи. Ге­тьман П. Орлик та його спроба відродити українську державність. Продов­ження процесу інкорпорації України до складу Російської імперії. Лікві­дація царизмом автономії України. Гайдамацький рух на Правобережній Україні. Слобідська Україна в другій половині ХУП-ХУПІ ст. Колонізація Півдня України у XVIII ст.
Тема 6. ^ Соціально-політичне становище українських земель у складіРосійської і Австро-Угорської імперій (кінець ХУПІ-ХІХ ст.).

Стан українських земель. Переселенський рух українців. Державні суспільно-економічні і політичні реформи (1848, 1861 рр.) та трансформа­ція соціальної структури населення українських земель. Культурно-інтелектуальне відродження. "Руська трійця". Кирило-Мефодіївське братс­тво. Українські громади. Перші політичні партії.
Тема 7. ^ Нові тенденції соціально-політичного життя України

на початку XX ст.

Новий етап структурування українського суспільства. Політична культура доби. Національна символіка. Політичні партії Східної України. Розвиток української політичної думки. Події революції 1905-1907 рр. на українських землях. Українські фракції у парламентах Росії та Австрії. Український національний рух у роки Першої світової війни.
Тема 8. ^ Національно-демократична революція в Україні.

Боротьба за державність (1917-1920 рр,).

Створення Української Центральної Ради, етапи її державотворчої діяльності. Військове будівництво та проблема статусу України. Криза в українсько-російських відносинах влітку 1917 - взимку 1918 рр. Причини поразки Української Центральної Ради. Українська держава гетьмана П.Скоропадського. Політична платформа. Внутрішня та-зовнішня політика гетьманського уряду. Директорія, її політичний курс. Пошук зовнішньопо­літичних орієнтирів. Розмежування політичних сил. Нова державницька концепція. Революційно-визвольний рух на землях Західної України. За­непад Української державності. Україна під владою більшовиків.
Тема 9. ^ Українські землі у міжвоєнний період (1920-1939 рр.).

Особливості соціально-політичної та економічної ситуації на почат­ку 20-х рр. Місце українських земель у системі "договірної федераціГ . Створення СРСР. Утвердження сталінського режиму й особливості його прояву в Україні. Соціально-економічні наслідки індустріалізації та колек­тивізації сільського господарства. Утвердження тоталітарної системи. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Доля Карпатської України.
Тема 10. ^ Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).

Геополітична ситуація напередодні Другої світової війни. Періоди­зація участі України у Другій світовій війні. Включення Західної України, Північної Буковини та Південної Бессарабії до складу УРСР. "Радянізація" західноукраїнських територій. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території України. Окупаційний режим в Україні. Рух Опору. Партизанський рух. Підпілля. Діяльність ОУН-УПА. Звільнення України від окупації. Формування сучасної території.
Тема 11. ^ Криза тоталітарної системи. Боротьба за державну незалежність (1945-1991 рр.).

Зміна геополітичного становища Україні. Політична ситуація в Україні в умовах пом'якшення тоталітарного режиму в середині 50-х - се­редині 60-х років.

Дисидентський рух - політична опозиція (70-80 рр.). Наростання кризових явищ в усіх сферах суспільно-політичного життя України. Поча­ток формування багатопартійної системи. Боротьба за державний сувере­нітет (1985-1991 рр.). Проголошення незалежності та юридичне узаконен­ня самостійного статусу України (1 грудня 1991 р.).
Тема 12. ^ Розбудова Української незалежної держави.

Міжнародне визнання. Геополітичне становище. Суспільно-політичне життя в Україні в 90-ті роки. Спроби трансформації економічної системи. Конституційний процес. Особливості Конституції України 1996 р. Політична система України на рубежі ХХ-ХХІ ст. Трансформація форми держави та конституційно-політична реформа. Етапи формування багатопартійності. Зовнішні орієнтири. Особливості президентських вибо­рчих кампаній.

^ II. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Студенти Інституту заочно-дистанційної освіти виконують обов'яз­кову контрольну роботу з курсу "Історія України". У даному методичному комплексі запропоновано 10 варіантів, кожен з яких містить основні питання всіх тем навчальної програми. Номер варіанта обирається відповід­но останній цифрі номера залікової книжки.

При підготовці контрольної роботи студенти повинні ознайомитися з науковою та навчальною літературою. Результатом підготовчої роботи повинен стати текст у формі відповідей на запитання. Студенти повинні продемонструвати: знання та аналіз історичних фактів; вміння порівнюва­ти та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки явищ і подій, робити ви­сновки; узагальнювати історичний матеріал крізь призму сучасних науко­вих теорій; добирати і наводити відповідні приклади з історії українського суспільства, життя та діяльності історичних осіб.

Наведені у відповідях положення або статистичні дані повинні бути підтверджені опрацьованими виданнями (автор, назва роботи, місце, рік видання, сторінка). Перелік використаної літератури повинен містити не менше трьох джерел.

Контрольна робота виконується в окремому зошиті (12 аркушів). На обкладинці зошита повинні бути вказані номер варіанта контрольної робо­ти, прізвище, ім'я та по батькові студента, шифр його групи і найменуван­ня спеціальності.
^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

ВАРІАНТ 1

 1. Передумови формування та особливості розвитку Київської Русі (IX -1 чверть XIII ст.)

 2. Яким було соціально-економічне становище українців у складі Ве­ликого князівства Литовського?

 3. Які риси в організації влади й управління на Запорізькій Січі уподі­бнюють її до держави?

 4. Суть Гадяцького договору (6 вересня 1658 р.)

  1. федерація Польщі, Литви та України;

  2. федерація України та Московії;

  3. протекторат Туреччини над Україною;

  4. союз України з Кримським ханством.

 5. Коли виникла перша українська політична партія в Наддніпрянській Україні - РУП? В чому полягала її стратегічна мета?

 6. Підведіть підсумки української національно-демократичної револю­ції 1917-1920 рр. за таким планом:

  1. результати революції;

  2. причини поразки революції;

  3. історичне значення революції.

 7. З наведеного переліку доберіть визначальні складові НЕПу:

  1. концесії, трести, оренда;

  2. приватна торгівля, відміна карткової системи;

  3. продподаток, децентралізація дрібних підприємств;

  4. випуск твердої валюти.

 8. Як змінилась територія України в результаті Другої світової війни?

 9. Український космонавт, що здійснив два космічні польоти у 1962 і 1974 роках:

  1. Береговий Г.Т.;

  2. Гречко Г.М.;

  3. Попович П.Р.;

  4. КаденюкР.В.

 10. Виберіть твердження для визначення особливостей розвитку полі­тичної системи УРСР у 1965-1985 рр.:

  1. розширення прав республіки;

  2. зростання бюрократичного апарату;

  3. підміна народовладдя рознарядкою парторганів;

  4. послаблення ідеологічного диктату;

  5. пом'якшення цензури;

  6. зростання самостійності громадських організацій;

  7. висування гасла "розвинутий соціалізм";

  8. розширення гласності;

  9. конституційне закріплення компартійного диктату. 11.Назвіть провідні політичні сили України на початку XXI ст.


ВАРІАНТ 2

 1. Назвіть характерні ознаки Київської Русі як держави.

 2. Заповніть таблицю "Основні етапи об'єднання Литви та Польщі".

  Етапи

  Дата

  Наслідки для України


 3. Під владою яких держав були українські землі напередодні Націона­льно-визвольної війни середини XVII ст. (Швеції, Московської дер­жави, Польщі, Туреччини, Угорщини)?

 4. Назвіть заходи Катерини II по остаточній ліквідації автономного устрою України.

 5. Назвіть приклади прояву ідеї козацького автономізму в українських землях (кінець XVIII - початок XIX ст.).

 6. В якій сфері діяльності урядом гетьмана П.Скоропадського було до­сягнуто найбільших успіхів?

  1. у зовнішній політиці;

  2. в аграрній політиці;

  3. у будівництві збройних сил;

  4. національно-культурному будівництві.

 7. Назвіть причини остаточного встановлення в грудні 1924 р. однопа­ртійної системи в Україні:

 1. контрреволюційний характер інших партій, крім КП(б)У;

 2. посилення централізації та монополізації влади РКП(б);

 3. централізація управління у зв'язку з утворенням СРСР;

 4. добровільний саморозпуск інщих партій.

 1. Коли відбулась Кримська конференція керівників союзних держав -СРСР, Великобританії, США?

 2. Визначте головні причини застою в економіці 70-80 років:

 1. екстенсивний характер економіки;

 2. виснаження ресурсів, застаріле обладнання;

 3. зниження цін на світовому ринку на нафту і газ;

 4. гонка озброєнь.

  1. У якому році було прийнято Закон про державну мову:

 1. 1989 рік;

 2. 1990 рік;

 3. 1991 рік;

 4. 1992 рік.

  1. Назвіть владні структури незалежної України.


^ ВАРІАНТ З

 1. Яку роль відіграло Галицько-Волинське князівство в історії україн­ської державності?

 2. Дайте аналіз організаційної структури війська Запорізького Низово­го.

 3. Прослідкуйте процес творення української державності в ході Наці­онально-визвольної війни XVII ст.:

 4. З'ясуйте сутність української національної ідеї і особливості її фор­мування з кінця XVIII ст.

 5. Що ви знаєте про українських січових стрільців?

 6. З переліку прізвищ політичних діячів доберіть ті, що:

а) увійшли до складу Директорії під час її створення 13-14 листопада 1918р.
б) увійшли до складу Директорії у зв'язку зі злукою УНР і ЗУНРв) вийшли зі складу Директорії, не поділяючи її зовнішньої політикиг) були головами Директоріїа) М. Грушевський, б) В.Винниченко, в) С.Ефремов, г) С.Петлюра, д) А.Макаренко, е) Ф.Швець, ж) П.Андрієвський, з) К.Левицький, й) С.Петрушевський

к) В. Чехівський.

 1. Де закінчилися оборонні бої Червоної Армії на території України?

 1. Свердловськ;

 2. Донецьк;

 3. Севастополь;

 4. Луганськ.

  1. Охарактеризуйте наслідки політики десталінізації у 50-60 рр. XX ст.

  2. Коли почала діяти Українська Гельсінська група? її склад, мета, ме­тоди роботи.

  3. Політичний портрет президента України (за вибором студента).

 1. Яка система влади діє в сучасній Україні? Охарактеризуйте її основ­ні елементи та функції.

  1   2   3

Схожі:

Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconЗадача вищої школи
Навчально методичний посібник для організації самостійної роботи студентів з курсу „Історія України”
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу”...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Основи електронного бізнесу”./ Укл. С. М. Коваленко – К., 2003. – 24 c
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconЯрослава мудрого
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Земельне право України” для студентів V курсу заочних...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconМіністерство освіти І науки україни національний гірничий університет...
Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу інституту заочно-дистанційної освіти
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Римської держави, основні принципи, головні поняття І категорії римського публічного та приватного права. Матеріали складено на основі...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів...
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів спеціальності фінанси, облік І аудит Укл., к ф м н., доц. Вертегел...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична...
Кримінологія: Навчально-методичний комплекс // Укладачі: к ю н. Расюк Е. В., к ю н. Микитчик А. В. К.: Навс. 2011. 18 с
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconМетодичні рекомендації І завдання для самостійної роботи для студентів...
Рекомендовано до видання Методичною комісією Навчально-наукового інституту бізнесу І фінансів пдату, протокол №9 від 31. 10. 2012...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу \"Історія України\" студентів Інституту iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Автор Некопаненко Михайло Григорович, викладач правових дисциплін, спеціаліст ІІ категорії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка