Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Сторінка6/15
Дата конвертації06.03.2013
Розмір1.72 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


12-й клас (70 год)Дата

проведення

уроку

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1

ВСТУП

Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні й інтернет-ресурси.

Україна в умовах біполярного світу у 50-х — першій половині 80-х років XX ст.

Україна в умовах загальносвітових та європейських інтеграційних процесів і розпаду СРСР (1985—1991). Процеси демократизації українського суспільства за часів перебудови.

Відновлення незалежності України. Основні тенденції розвитку держави.

^ Учень (учениця):

визначає і пояснює хронологічні межі основних періодів розвитку українського суспільства у другій половині XX — на початку XXI ст.;

показує на карті кордони сучасної незалежної України, пояснює на основі карти основні тенденції розвитку промисловості та сільського господарства у 50—80-ті роки XX ст.;

характеризує і порівнює основні тенденції розвитку українського суспільства у другій половині XX — на початку XXI ст. з процесами еволюції суспільного та повсякденного життя, із загальноєвропейськими та світовими процесами розвитку суспільства;

визначає і пояснює на прикладах зміст понять: «відлига», «застій», «перебудова», «дисидентський рух», «визвольний рух», «правозахисний рух»;

визначає прояви впливу системної суспільної кризи в СРСР на повсякденне життя українського населення;

формулює і конкретизує на прикладах особливості розвитку України на різних етапах її існування у другій половині XX — на початку XXI ст.;

визначає та обґрунтовує зв’язки між основними етапами розвитку СРСР і України, європейського та світового співтовариства і України.
6

Тема 1. ^ УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1953—1964)

Внутрішньополітичне становище України в середині 50-х років XX ст. Входження Кримської області до складу УРСР. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення.

Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953—1954 рр. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації суспільного життя. Часткова реабілітація політичних в’язнів. М. Хрущов.

Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика. Нові явища в соціальній сфері. Зрушення в повсякденному житті населення.

Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Відлига в українській літературі та в мистецтві. Шістдесятництво в українській культурі.

Зародження дисидентського руху в Україні, особливості та зв’язок з попередніми формами визвольного руху. Л. Лук’яненко, І. Кандиба, А. Горська, В. Чорновіл, І. Дзюба та ін. Антирелігійна державна політика радянської влади.

^ Учень (учениця):

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку 50-х років XX ст.;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з процесами лібералізації суспільства;

описує прояви процесів лібералізації в різних сферах життя українського суспільства, зіставляє різні точки зору щодо процесів лібералізації в Україні та дає їм власну оцінку;

визначає зв’язки між процесами лібералізації суспільства, особливостями політичного життя та явищами у розвитку культури та духовного життя;

визначає сутність і значення дисидентського руху, характеризує особливості його зародження в Україні та його вимоги у порівнянні з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини того часу;

аналізує явища суспільного життя, визначає причини та наслідки лібералізації;

характеризує основні тенденції в розвитку культури та її вплив на українське суспільство;

доводить, що процеси лібералізації та дисидентський рух вплинули на зростання національної самосвідомості.
2

Узагальнення1

^ Резервний час7

Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 60 — ПОЧАТОК 80-х років ХХ ст.)

Конституційний устрій УРСР. Русифікація.

Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років XX ст. Посилення бюрократичного централізму. Економічне становище УРСР у 70-х — на початку 80-х років XX ст. Матеріальний рівень життя населення.

Зміни в соціальній та національній структурі населення. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури. Повсякденне життя населення.

Освіта. Здобутки і проблеми науки. Розвиток літератури. Форми діяльності дисидентів, їх політичні вимоги та боротьба за національне визволення. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва. Духовне життя і моральні цінності суспільства.

Активізація опозиційного руху в другій половині 60 — на початку 70-х років XX ст. Форми діяльності дисидентів, їхні політичні вимоги, боротьба за національне визволення.

^ Учень (учениця):

визначає хронологічну послідовність та зв’язки між головними подіями періоду застою в Україні;

пояснює на основі карти основні тенденції економічного і соціального розвитку України у 60—80-х роках XX ст.;

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 60 — першій половині 80--х років XX ст.;

порівнює реформи часів М. Хрущова з реформами другої половини 60-х років XX ст., визначаючи їх причини та наслідки;

визначає, пояснює поняття «застій», висловлює власні судження щодо цього періоду життя України;

характеризує та порівнює основні вимоги дисидентського руху в Україні в умовах лібералізації суспільства з вимогами другої хвилі опозиційного руху наприкінці 60 — у 70-х роках XX ст., співвідносить його прояви з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини того часу;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з кризовими процесами у суспільстві періоду застою;

аналізує різні точки зору щодо оцінки періоду застою і його проявів в Україні;

визначає власну позицію у питанні про системну кризу радянського суспільства, зв’язки між цими процесами та особливостями політичного життя й суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя в Україні;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку культури другої половини 60 — середини 80-х років XX ст.;

висловлює і аргументує власну точку зору щодо кризи суспільної свідомості та початку формування подвійної моралі радянського суспільства;

виявляє розуміння про дисидентський рух як нову форму визвольного руху в Україні.
2

Узагальнення1

Резервний час5

Тема 3. ^ ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ (1985—1991)

Перебудова та її особливості в Україні. Чорнобильська катастрофа.

Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху.

Гласність та лібералізація. Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. Масовий національно-демократичний рух, його форми та вимоги. Формування багатопартійної системи.

Формування національних громадських організацій і об’єднань. Релігійне відродження.

Вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Загострення політичного протистояння. Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 р. Спроба державного перевороту в СРСР.

Проголошення незалежності України, Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України.

^ Учень (учениця):

визначає хронологічну послідовність головних подій періоду перебудови в Україні та відновлення незалежності;

складає синхроністичну таблицю подій в Україні, в Європі, у світі;

показує на карті кордони незалежної України.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80 — на початку 90-х років XX ст.;

аналізує та порівнює явища суспільного життя кінця 80 — початку 90-х років ХХ ст., визначаючи причини активізації соціально-політичного життя населення;

зіставляє різні точки зору щодо процесів перебудови в Україні та дає їм власну оцінку;

визначає та характеризує причини відновлення незалежності України, розпаду СРСР, аргументує власну позицію;

визначає та описує становище в Україні після розпаду СРСР;

порівнює процеси і явища суспільного життя в Україні та інших регіонах СРСР у цей період, визначає спільне та особливе;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х років XX ст.;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з процесами перебудови суспільного життя, відновлення незалежної України;

визначає зв’язки між процесами перебудови радянського суспільства та особливостями політичного та соціально-економічного життя українського суспільства;

визначає зв’язок між дисидентським та масовим національно-демократичним рухом.
2

Узагальнення1

Резервний час7

Тема 4. ^ УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Становлення інституту президентства в Україні. Формування партійно-політичної системи.

Участь населення в державотворчих процесах. Значення прийняття Конституції України (1996).

Стан економіки після розпаду СРСР. Реформування економіки. Роздержавлення, приватизація. Фінансова система України. Соціальне та економічне становище населення. Еміграція.

Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років XX ст. Повсякденне життя. Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст.

Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відносини. Інтеграція української економіки в європейський та світовий економічний простір. Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Участь у миротворчих акціях. Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI ст.

^ Учень (учениця):

визначає хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави;

пояснює на основі карти співвідношення політичних сил в Україні, показує на карті території України, навколо яких періодично виникає напруженість у відносинах із сусідніми державами.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України в 90-х роках XX — на початку XXI ст., зіставляє різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та дає їм власну оцінку;

визначає та характеризує основні напрямки зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції;

описує зміни в повсякденному житті та свідомості населення, визначає їх взаємозв’язок з перетвореннями суспільного життя;

визначає власну позицію щодо суперечливих процесів розбудови незалежної держави в Україні, зв’язки між ними та особливостями політичного й економічного життя;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.;

висловлює і аргументує власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України.
2

Узагальнення1

^ Резервний час4

Тема 5. ЕТНОСОЦІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI ст.

Демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства. Міжнаціональні відносини. Ціннісні орієнтації населення.

Особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку науки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення українських спортсменів. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.

Особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовідносини державної влади та релігійних конфесій.

Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля. Екологічні проблеми початку

XXI ст.

^ Учень (учениця):

показує на карті основні місця і території, пов’язані з сучасним розвитком освіти, науки та мистецтва.

На основі різних джерел інформації:

визначає і характеризує основні чинники, особливості розвитку, явища, етносоціальні, культурні та інші процеси цього періоду;

порівнює ідеї та цінності, характерні для радянської культури, з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українського суспільства;

оцінює внесок окремих діячів у вітчизняну культуру;

порівнює шляхи і прояви процесів духовного й національного відродження українського народу з аналогічними процесами в постсоціалістичних країнах та державах колишнього СРСР, які виникли в 90-ті роки XX — на початку XXI ст.;

визначає і характеризує основні тенденції етносоціального та культурного життя України, дає їм власну оцінку.
2

Узагальнення1

^ Резервний час3

Тема 6. Україна В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Україна в умовах глобалізації. Науково-технічний прогрес та економічне співробітництво. Розвиток засобів масової комунікації та інформації. Інтеграція України у світовий інформаційний простір. Україна в європейському і світовому гуманітарному і освітньому просторі. Участь України у міжнародних програмах обміну та проектах співробітництва в галузі освіти, науки, культури та гуманітарної взаємодії.

^ Учень (учениця):

визначає хронологічну послідовність подій, пов’язаних з участю України у світових процесах глобалізації та інтеграції.

На основі різних джерел інформації:

характеризує зміни в житті українського суспільства та діяльності держави в умовах глобалізації та інтеграційних процесів;

зіставляє різні точки зору щодо визначальних векторів інтеграції України у світове співтовариство та оцінює власні судження;

описує здобутки України в царині інтеграції в європейський, світовий, гуманітарний та освітній простір.
2

Узагальнення1

^ Резервний час3

Тема 7. НАШ КРАЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI ст.

Особливості економічного і соціального розвитку краю в 50—70-х роках XX ст. Зміни в повсякденному житті населення. Політичне, духовне і культурне життя, звичаї, традиції, побут.

Особливості економічного, соціального і культурного розвитку краю в першій половині 80-х років XX ст. Проблеми та протиріччя процесу перетворень у другій половині 80-х років XX ст. Прояви соціальної активності населення. Зміни в повсякденному житті населення.

Соціально-економічне і політичне життя краю за незалежності. Особливості розвитку освіти, науки, культури.

^ Учень (учениця):

хронологічно співвідносить основні події та історичні процеси в краї з подіями і процесами вітчизняної та європейської історії;

показує на карті просторові межі краю і описує його адміністративно-територіальний устрій у другій половині XX — на початку XXI ст., характеризує на основі карти найважливіші особливості та прояви соціально-економічного й культурного життя, що відбувалися на території краю;

описує побут, повсякденне життя людей краю на основі аналізу та узагальнення даних різних джерел інформації;

характеризує особливості духовного та суспільного життя мешканців краю, порівнюючи з аналогічними явищами та процесами на інших територіях України.
2

Узагальнення1

^ Резервний час9

Повторення до державної підсумкової атестації (зовнішнього незалежного оцінювання)4

^ Резервний час1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти І науки України та...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Що І як вивчає історія Середніх віків. Хронологічні межі та періодизація Середньовіччя....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Загальна характеристика стану українських земель в контексті загальноєвропейської історії початку ХХ ст
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни. Всесвітня історія
Періодизація історії людства. Своєрідність епохи стародавнього світу як першого періоду в історії людства. Історичні джерела. Відлік...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Нова доба в історії України: хронологічні рамки. Становище українських земель...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України iconНавчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка