Програма гуртка гончарства
Скачати 254.22 Kb.
НазваПрограма гуртка гончарства
Дата конвертації20.12.2013
Розмір254.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
ПРОГРАМА гуртка гончарства

Основний і вищий рівні


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Народне мистецтво відіграє важливу роль у процесі формування осо­бистості. Оволодіння різними видами народних промислів сприяє входжен­ню дітей у світ художньої культури та формує їхні національні почуття.

Одним із видів народного мистецтва є гончарство, у якому відбився довічний потяг народу до єдності красивого з корисним. Це багатовікове ремесло виготовлення різних за призначенням гончарних виробів із гли­ни — посуду, кахлів, іграшок, малої скульптури.

Гончарна спадщина українців сягає вершин творчості.

Серед виробів народних майстрів особливе місце завжди займала іг­рашка. В Україні найпоширенішими та найулюбленішими є керамічні іг­рашки — свистунці, що й сьогодні не втратили своєї розважальної функції. Такі іграшки мають глибоке пізнавально-виховне значення, розповідають про виробничо-господарську та святково-обрядову діяльність населення. Умовний, а не натуралістичний образ іграшки вчить дитину розуміти мо­ву традиційного мистецтва — в узагальненому знаходити риси конкретно­го, що розвиває спостережливість і кмітливість. Керамічна іграшка здатна задовольнити естетичні запити дітей, розвивати їхню фантазію, бажання творити засобами традиційного народного ремесла. Зазначені складові на­родної кераміки — іграшки, посуд, кахлі є основним предметом засвоєння чинної програми.

Метою програми є формування компетентностей особистості засоба­ми гончарного ремесла.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

 • пізнавальної: ознайомлення з основами декоративно-ужиткового мистецтва, гончарства, спільними ознаками й етнографічними особли­востями у кераміці різних регіонів України та інших країн; оволодіння знаннями технічної творчості, моделювання й конструювання гончарних виробів;

 • практичної: формування практичних умінь і навичок ліплення та розпису гончарних виробів, відпрацювання прийомів виконання техноло­гічних операцій; робота з різними матеріалами та інструментами;

 • творчої: формування творчої особистості, її художнього смаку, піз­навальних інтересів, творчої уяви, фантазії; задоволення потреб особис­тості у творчій самореалізації;

 • соціальної: розвиток в учнів інтересу до техніки й мистецтва, вихо­вання поваги до традицій українського народу, бережливого ставлення до рідної природи, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзич­ливе ставлення до людей, охайність і старанність у роботі).

Програма розрахована на дітей віком від 6 до 18 років і передбачає дворівневе навчання:

основний — 2 роки навчання: 1-й рік — 144 год ( 4 год на тиждень); 2-й — 216 год (6 год на тиждень);

вищий рівень — 1-й рік навчання — 288 год (9 год на тиждень).

Комплектація груп здійснюється та корегується з урахуванням віку та успішності дітей.

У програмі пропонуються й спільні заняття (у вихідні й канікулярні дні). У співпраці діти набувають досвіду виконання соціальних ролей — суспільних, професійних, родинних.

Програмою передбачена інтеграція знань гуртківців з історії, украї­нознавства, образотворчого мистецтва. Заняття в гуртку суттєво допов­нюють варіативну частину шкільної програми з трудового навчання та об­разотворчого мистецтва й відкривають широкі можливості для професій­ної орієнтації учнів.

На заняттях гуртка здійснюється теоретична та практична підготовка учнів. При викладанні теоретичного матеріалу використовуються такі методи: розповідь, бесіда, інструктаж, консультація, експертиза виробів. Основний час відводиться на практичну роботу. Це виконання вправ, тре-нінги, копіювання зразків і створення оригінальних виробів (творчі зав­дання).

Усі розділи, а також деякі теми повторюються на різних рівнях підго­товки. Однак педагогічні завдання зростають за принципом «спірального сходження». Діти поступово засвоюють знання, які поглиблюються й по­ширюються, а практичні навички вдосконалюються.

У формуванні національної самосвідомості гуртківців важливу роль має ознайомлення їх із святково-обрядовими та ужитковими традиціями народу: мистецтвом витинанки, писанкарства, розпису, випікання обрядо­вого печива, виготовлення народної ляльки, з фольклором тощо.

Для реалізації програми велике значення мають екскурсії в музеї, на виставки, до художніх навчальних закладів, зустрічі з народними майстра­ми, випускниками гуртка, а також участь гуртківців у виставках, конкур­сах, ярмарках, святах майстрів.

Під час занять діти вчаться створювати вироби для практичного вжит­ку: оформлення закладу, житлових кімнат, використання у побуті, виго­товлення іграшок для дитячого будинку, сувенірів для ветеранів та ін. Участь у виставках, ярмарках, проведення майстер-класів, робота зі ство­рення музею «Керамічна іграшка» сприяють вихованню у дітей патріотич­них і національних почуттів, розвитку їхньої творчості.

Для успішного засвоєння матеріалу на заняттях слід використовувати зразки високохудожніх виробів народних майстрів, різноманітні ілюстра­тивні та фотоматеріали.

Програму гуртка «Гончарик» можуть використовувати керівники гур­тків керамічної народної іграшки, декоративно-ужиткового мистецтва. Також під час організації занять у групах індивідуального навчання, які проводяться відповідно до «Положення про порядок організації індивіду­альної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

Форми й методи діагностики отриманих результатів учнів можуть бути такими: спостереження за творчим і духовним ростом кожного гуртківця, тестування, участь у підсумкових заняттях, конкурсах, виставках, ярмарках.

Розподіл годин за темами є орієнтовним. Теми подані в порядку зрос­тання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку ді­тей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи ін­шої теми і внести відповідні корективи до програми.

Програма є орієнтовною. Плануючи свою роботу, керівник гуртка мо­же вносити зміни й доповнення у зміст програми з урахуванням інтересів гуртківців і стану матеріально-технічної бази закладу.

Основний рівень, перший рік навчання ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Оснащення та правила техніки безпеки

2

2

-

3

Матеріалознавство

4

2

2

4

Історія гончарства

2

2

-

5

Гончарний посуд

24

2

22

6

Декоративні пластини

26

2

24

7

Керамічна опішнянська іграшка

34

2

32

8

Керамічна васильківська іграшка

16

2

14

9

Музичні інструменти, забавлянки, прик­раси

14

2

12

10

Святково-обрядові та ужиткові традиції українського народу

6

2

4

11

Суспільно корисна робота

12

-

12

12

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

22

122


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Ознайомлення з майстернею, планом і розкладом роботи. Правила по­ведінки в майстерні.

2. Оснащення та правила техніки безпеки (2 год)

Ручні інструменти, турнетки, гончарний круг, муфельна піч. Правила роботи й правила техніки безпеки.

^ 3. Матеріалознавство (4 год)

Види глин. Властивості глини. Правила підготовки та зберігання гли­ни. Загальний цикл виготовлення керамічного виробу. Правила нанесення ангобів і фарб.

Практична робота. Дослідження властивостей глини. Тренінг.

4. Історія гончарства (2 год)

Ознайомлення з історією виникнення гончарства на Україні.

^ 5. Гончарний посуд (20 год)

Види гончарного посуду. Способи ліплення гончарного посуду: кіль­цевий, стрічковий, ручне формування.

Практична робота. Виготовлення мисочки, глечика, кружки зазна­ченими способами. Виготовлення «монеток» (іграшкового посуду) за влас­ним задумом.

^ 6. Декоративні пластини (26 год)

Поняття про кахлі. Історичні дані. Способи декорування на площині: ліпний декор, гравірування, штампи, розпис.

Практична робота. Виготовлення площинних керамічних виробів (квітка, сонях, горобина, півник, рибка, коник) за взірцем. Створення пло­щинної композиції рослинно-анімалістичного змісту за власним задумом.

^ 7. Керамічна опіііінянська іграшка (34 год)

Ознайомлення з традиційною опішнянською керамікою. Особливості її форми та розпису. Загальна форма, технологія ліплення та озвучування традиційної опішнянської іграшки.

Практична робота. Виготовлення зооморфних та антропоморфних свищиків за традиціями опішнянської кераміки. Інтерпретації на тему ма­ленького свищика та улюбленого казкового героя.

^ 8. Керамічна Васильківська іграшка (16 год)

Ознайомлення з традиційною васильківською керамікою. Особливос­ті її форми та декору. Загальна форма, технологія ліплення та озвучування традиційної васильківської іграшки.

Практична робота. Виготовлення іграшкового коника, козлика, птаха за взірцями традиційної васильківської кераміки. Виготовлення фан­тастичного звіра за мотивами традиційної васильківської кераміки за власним задумом.

^ 9. Музичні інструменти, забавлянки, прикраси (14 год)

Ознайомлення з керамічними виробами сучасних майстрів. Технологія їхнього ліплення та декорування.

Практична робота. Виготовлення дзвоників і керамічного намиста.

^ 10. Святково-обрядові та ужиткові традиції українського народу (6 год)

Розучування колядок, щедрівок і веснянок.

Практична робота. Виготовлення ляльок-мотанок, різдвяних вити-нанок, стрітенських жайворонків, великодніх писанок.

^ 11. Суспільно корисна робота (12 год)

Екскурсії, виставки, конкурси, бесіди та зустрічі з народними майстрами.

12. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Нагородження кращих гуртків-ців. Завдання на літо.

Основний рівень, другий рік навчання
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття. Оснащення лабораторії та правила техніки безпеки

3

3

-

2

Матеріалознавство й технології

6

3

3

3

Історія гончарного ремесла

3

3

-

4

Гончарний посуд

15

3

12

5

Декоративні пластини. Кахлі

15

3

12

6

Традиційна опішнянська керамічна іг­рашка

60

3

57

7

Традиційна васильківська керамічна іг­рашка

30

3

27

8

Традиційна чернігівська керамічна іграшка

6

3

3

9

Традиційна громівська керамічна іграшка

6

3

3

10

Традиційна косівська керамічна іграшка

6

3

3

11

Музичні інструменти, забавлянки, прик­раси

30

3

27

12

Святково-обрядові та ужиткові традиції українського народу

12

3

9

13

Суспільно корисна робота

21

-

21

14

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

39

177

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття. Оснащення та правила техніки безпеки (3 год)

Ознайомлення з планом роботи на рік. Ручні інструменти й оснащен­ня. Повторення правил роботи та правил техніки безпеки в майстерні. 2. Матеріалознавство й технології (6 год)

Поглиблене вивчення видів і властивостей глин. Етапи технологічного процесу. Підготовка глини до роботи, збереження, сушіння та випалюван­ня виробів. Гончарний круг. Шамот. Шлікер. Ознайомлення з технікою лиття. Ангоби, технологія їхнього виготовлення та нанесення на вироби. Фарби після випалювальння.

Практична робота. Тренінги, досліди.

3. Історія гончарного ремесла (3 год)

Історичні відомості про виникнення й розвиток гончарства в Україні та світі. Етнографічні особливості українського гончарства. Практична робота. Підбір матеріалів з теми.

^ 4. Гончарний посуд (15 год)

Види гончарного посуду. Регіональні способи ліплення гончарного посуду (спіральний, кільцевий, стрічковий, ручне формування) та особли­вості декорування. Ознайомлення з роботою гончарного круга.

Практична робота. Ліплення іграшкового посуду (мисочки, глечика, горщика, макітри, куманця), декорування його розписом, ліпним і гравіруваль­ним способом. Робота за власним задумом: виготовлення підсвічника-хатки. 5. Декоративні пластини. Кахлі (15 год)

Поширені історичні дані про кахлі. Технологія виготовлення декора­тивних кахлів.

Практична робота. Копіювання народних взірців кахлів. Виготов­лення кахлів із рослинно-анімалістичним сюжетом.

^ 6. Традиційна опішнянська керамічна іграшка (60 год)

Поширені дані про опішнянську кераміку. Особливості її форми та ко­лориту. Технологія виготовлення, озвучування та декорування.

Практична робота. Копіювання зооморфних й антропоморфних ігра­шок: маленького свищика баранця, коника та оленя. Виготовлення великого анімалістичного свистунця баранця, оленя, бичка. Виготовлення скульптури людини, вершника й казкових персонажів у традиціях опішнянської кераміки. Авторські проекти на теми: «Троїсті музики», «Моя улюблена казка».

^ 7. Традиційна васильківська керамічна іграшка (30 год)

Поширені дані про васильківську кераміку. Особливості її форми й ко­лориту. Технологія виготовлення, озвучування та декорування.

Практична робота. Копіювання баранця, козлика, лева. Робота за власним задумом: виготовлення фантазійного звіра в традиціях васильків­ської кераміки.

^ 8. Традиційна чернігівська керамічна іграшка (6 год)

Загальні дані про чернігівську кераміку. Особливості її форми й коло­риту. Технологія виготовлення, озвучування та декорування.

Практична робота. Копіювання птаха. Виготовлення фантазійно­го птаха в традиціях чернігівської кераміки.

^ 9. Традиційна громівська керамічна іграшка (6 год)

Загальні дані про громівську кераміку. Особливості її форми й колори­ту. Технологія виготовлення, озвучування та декорування.

Практична робота. Копіювання зразків. Виготовлення роботи «Вершниці».

^ 10. Традиційна косівська керамічна іграшка (6 год)

Загальні дані про косівську кераміку. Особливості її форми й колори­ту. Технологія виготовлення, озвучування та декорування.

Практична робота. Копіювання оленя. Виготовлення баранця в традиціях косівської кераміки.

^ 11. Музичні інструменти, забавлянки, прикраси (30 год)

Поширені історичні дані про окарину. Технологія ліплення та утворен­ня звукового ряду. Технологія виготовлення дзвоника.

Практична робота. Копіювання оригінальних окарин. Виготовлен­ня дзвоників, намиста, окарини, реалізація інших оригінальних проектів.

^ 12. Святково-обрядові та ужиткові традиції українського народу (12 год)

Розучування колядок, щедрівок і веснянок.

Практична робота. Виготовлення ляльок-мотанок, різдвяних вити-нанок, стрітенських жайворонків, великодніх писанок.

^ 13. Суспільно корисна робота (21 год)

Екскурсії, виставки, конкурси, бесіди та зустрічі з народними майстрами.

14. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Нагородження кращих гуртків-ців. Завдання на літо.
Вищий рівень перший та наступні роки навчання

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття. Мета і план роботи гур­тка. Оснащення лабораторії та правила по­водження в ній. Правила техніки безпеки

3

3

-

2

Матеріалознавство й технології

6

3

3

3

Історія гончарного ремесла

3

3

-

4

Гончарний посуд

27

3

24

5

Площинні форми

30

3

27

6

Традиційна керамічна іграшка

90

9

81

7

Трипільська кераміка

48

6

42

8

Музичні інструменти, забавлянки, прикраси

36

6

30

9

Святково-обрядові та ужиткові традиції українського народу

21

3

18

10

Суспільно корисна робота

21

-

21

11

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

288

42

246


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Обговорення мети та плану роботи гуртка на рік. Інструменти та осна­щення. Повторення правил роботи й правил техніки безпеки в майстерні. Практична робота. Складання індивідуальних планів.

^ 2. Матеріалознавство й технології (6 год)

Технології приготування та використання глини, ангобів, фарб.

Практична робота. Дослідження властивостей глини, ангобів, фарб. Тренінг.

^ 3. Історія гончарного ремесла (3 год)

Екскурс у світову історію розвитку гончарства. Етнографічні особли­вості гончарства у світі. Поглиблені історичні дані про виникнення й роз­виток гончарства в Україні. Сучасні майстри-керамісти.

Практична робота. Робота по створенню музею народної іграшки.

^ 4. Гончарний посуд ( 27 год)

Види, способи ліплення та декорування гончарного посуду. Регіональ­ні особливості. Сучасні майстри-гончарі.

Практична робота. Удосконалення техніки ліплення. Копіювання оригінальних взірців гончарного посуду. «Монетки». Виготовлення автор­ських проектів за темою.

^ 5. Площинні форми (30 год)

Поглиблені історичні дані про кахлі. Світові аналоги площинних форм. Поняття про рельєф і барельєф. Поєднання технік.

Практична робота. Копіювання оригінальних взірців площинних форм. Виготовлення авторських проектів за темою.

^ 6. Традиційна керамічна іграшка (90 год)

Поглиблені дані про опішнянську, васильківську, чернігівську, громів-ську й косівську кераміку. Особливості її форми та колориту. Удоскона­лення виготовлення, озвучування й декорування керамічних іграшок. Су­часні майстри традиційної керамічної іграшки.

Практична робота. Копіювання оригінальних взірців традиційної керамічної іграшки.

Творча робота. Створення авторських проектів і композицій за тра­диціями народної керамічної іграшки.

^ 7. Трипільська кераміка (48 год)

Загальні дані про трипільську культуру. Історія «цеолітової порцеляни». Символіка орнаментів. Технологія виготовлення та орнаментування.

Практична робота. Копіювання оригінальних взірців трипільської кераміки. Створення авторських проектів у традиціях трипільської кераміки.

^ 8. Музичні інструменти, забавлянки, прикраси (36 год)

Поглиблені історичні дані про окарину. Удосконалення технології ліп­лення та утворення звукового ряду.

Практична робота. Копіювання оригінальних окарин. Виготов­лення авторських проектів за темою.

^ 9. Святково-обрядові та ужиткові традиції українського народу (21 год)

Практична робота. Розучування колядок, щедрівок і веснянок. Ви­готовлення ляльок-мотанок, різдвяних витинанок, стрітенських жайво­ронків, великодних писанок. Виготовлення авторських проектів за темою.

^ 10. Суспільно корисна робота (21 год)

Екскурсії, виставки, конкурси, бесіди та зустрічі з майстрами.

11. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Нагородження кращих гуртків-ців. Завдання на літо.

^ ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • історію та етнографію гончарства;

 • оснащення й правила техніки безпеки;

 • властивості глини, фарбників;

 • технології виготовлення гончарних виробів;

 • види декоративного оздоблення кераміки;

Учні мають уміти:

 • застосовувати навички, набуті протягом терміну навчання;

 • розрізняти стилістичні особливості кераміки різних регіонів України;

 • виготовляти та оздоблювати декоративно-ужиткові вироби за зразком;

 • виконувати творчі роботи за всіма техніками;

 • оформлювати композиції.


^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Обладнання та інструменти

К-сть, шт.

Обладнання та інструменти К-сть, шт.

Гончарний круг
Стеки різні

30

Турнепси

10

Піпетки

30

Піч муфельна велика

1

Гумові груші

10

Піч муфельна маленька

1

Ложечки

5

Ємкості для глини

5

Качалки

5

Ємкості для води

10

Сита

2

Форми для лиття

10

Квачики

10

Пластмасові дощечки

10

Пензлики

15

Шаблони

10

Губки

10

Матеріали

К-сть, кг

Наочність

Глини

80-100

Взірці гончарних виробів із різних ре-

Шамот

20

гіонів України
Фарби

10

Взірці керамічних іграшок із різних

Шлікер

20

регіонів України
Клей ПВА

1

Копії кераміки трипільської культури

Олія

1
БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Свила Л. Кераміка — ремесло, мистецтво, професія // Шкільний світ. — 2005. — №№ 29 — 31. С. 41-50.

 2. Омельяненко Л. Опішнянська іграшка // Шкільний світ. — 2003. — №24.

 3. Рисцов В. При гончарнім крузі. — К.: Молодь, 1987.

 4. Найден О. Українська народна іграшка. Смислові та образні основи

 5. Бошивайло О. Етнографія українського гончарства. — К., 1993.

 6. Сковронсшсий В. Побутові вироби та іграшки з глини. — К.: Урожай,

1994. — 44 с.

 1. Легенький Ю. Мистецтво, народжене вогнем: Зб. «Від ремесла до творчості». 1990. — 56-82 с.

 2. Падалка Я. Як стати гончарем? — К.: Час, 1990. — 83-104 с.

Схожі:

Програма гуртка гончарства iconПрограма гуртка “Відеозапису” (авторська програма керівника гуртка...
У наш час відеозапис знайшов застосування у повсякденному житті, в усіх галузях науки І техніки. Немає людини, яка тим, чи іншим...
Програма гуртка гончарства iconПрограма математичного гуртка
Основне завдання занять математичного гуртка полягає в тому, щоб, враховуючи інтереси І схильності учнів ознайомити учнів з деякими...
Програма гуртка гончарства iconВ казівки до ведення журналу планування та обліку гуртка
Журнал повинен бути заведений для кожної групи гуртка, окремо на весь навчальний рік
Програма гуртка гончарства iconТипова посадова інструкція керівника гуртка
Керівник гуртка (педагог додаткової освіти) призначається на посаду та звільняється з неї завідуючим відділом освіти (керівником...
Програма гуртка гончарства iconПосадова інструкція керівник гуртка
Керівник гуртка (педагог додаткової освіти) призначається на посаду та звільняється з неї начальником відділу освіти
Програма гуртка гончарства iconПрограма гуртка «Сходинки до вершин творчості» (1 4 класи)
Позакласна діяльність сприяє розвитку незалежного мислення, передбачає експериментування дітей, ігри, гнучке І гармонійне поєднання...
Програма гуртка гончарства iconПрограма гуртка виготовлення сувенірів
Молодший шкільний вік — це сприятливий період для розвитку твор­чих здібностей дитини, її образного мислення, емоційного сприйняття...
Програма гуртка гончарства iconПосадова інструкція керівника гуртка
Особа, що не має відповідної освіти, але має достатній практичний досвід, знання, вміння та виконує якісно І в повному обсязі покладені...
Програма гуртка гончарства iconПрограма географічного гуртка для слухачів ман (8-11 класи)
В умовах сучасного реформування вітчизняної школи зростає роль науково-дослідницької роботи учнів. Вона сприяє розвитку їх творчих...
Програма гуртка гончарства iconПрограма гуртка моделювання іграшок-сувенірів
Моделювання іграшок-сувенірів — це залучення дітей до народних традицій І художньої культури українського народу в процесі творчої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка